153

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 2. decembra 1971

o informačnej sústave organizácií

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 ods. 1 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (ďalej len „zákon“):


Oddiel I

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Týmto nariadením sa ustanovujú zásady pre vytváranie a využívanie informačnej sústavy organizácií*) (ďalej len „informačná sústava“).

(2) Každá socialistická a iná organizácia (ďalej len „organizácia“) je povinná vytvárať vlastnú informačnú sústavu v rozsahu ustanovenom týmto nariadením ako súčasť jednotnej sústavy sociálno ekonomických informácií.

§ 2

(1) Účtovníctvo, štatistiku a operatívnu evidenciu je povinná viesť každá organizácia.

(2) Rozpočtovníctvo sú povinné viesť štátne hospodárske organizácie (s výnimkou organizácií peňažníctva a poisťovníctva), organizácie zahraničného obchodu, výrobné a spotrebné družstvá, družstevné podniky a podniky i hospodárske zariadenia spoločenských organizácií.

(3) Povinnosť kalkulovať platí pre organizácie uvedené v odseku 2, a to len, ak je predmetom ich hlavnej činnosti priemyselná a stavebná výroba, projektové, geologické, geodetické a kartografické práce, poľnohospodárska a lesná výroba, osobná a nákladná doprava, zahraničný obchod, verejné a závodné stravovanie, nákup poľnohospodárskych výrobkov, komunálne služby a ubytovacie služby.

(4) Povinnosť organizovať osobitné evidencie, pasporty alebo registre a povinnosť vytvárať iné informácie sociálno-ekonomického charakteru**) sa riadi predpismi vydávanými Federálnym štatistickým úradom.

§ 3

Triedenie a zoskupovanie informácií je organizácia povinná uskutočňovať v súlade s jednotnou sústavou sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov a s rozpočtovou klasifikáciou.

§ 4

Z prvotných záznamov a z bežných zápisov v účtovníctve, v operatívnej evidencii, prípadne v iných odboroch informačnej sústavy sa v organizácii zostavujú účtovné a štatistické výkazy, ktoré tvoria výkazníctvo organizácie.

§ 5

(1) Na podklade údajov získavaných v odboroch a okruhoch informačnej sústavy je organizácia povinná uskutočňovať rozbory svojej činnosti. Rozbory sú jednak čiastkové, zamerané na určitý úsek činnosti organizácie, jednak súhrnné vzťahujúce sa na činnosť organizácie ako celku.

(2) Výsledky rozborov sa zhŕňajú do záverov, v ktorých sa navrhujú opatrenia na zlepšenie činnosti organizácie.

§ 6

Organizácia je povinná utvárať svoju informačnú sústavu tak, aby zabezpečila tak informácie pre vlastnú potrebu a potrebu nadriadených orgánov, ako informácie pre orgány štátnej štatistiky alebo pre Federálne ministerstvo financií a finančné orgány republík, ako aj pre iné oprávnené orgány.

§ 7

(1) Informačná sústava sa musí v organizácii jednotne metodicky riadiť, aby jej jednotlivé odbory a okruhy boli navzájom späté a mali súvis.

(2) Organizácia je povinná utvárať predpoklady pre to, aby sa informácie v informačnej sústave získavali včas, úplne, pravdivo a racionálne; pritom treba

a) zabezpečovať nadväznosť a porovnateľnosť súvisiacich údajov získavaných z rôznych podkladov,

b) zabezpečovať dodržiavanie zásady jedného čísla o tých istých skutočnostiach sledovaných vo viacerých odboroch informačnej sústavy,

c) kombinovať spracovanie údajov uskutočňované rôznymi metódami a pritom účelne využívať výpočtovú techniku,

d) zabezpečovať pri sledovaní a spracúvaní informácií v najvyššej možnej miere súlad medzi hľadiskami organizačnými, ekonomickými, územnými, prípadne medzi ďalšími hľadiskami dôležitými pre riadenie a plánovanie,

e) organizovať podľa možnosti viacúčelové využívanie informácií.

(3) Organizácia je povinná zabezpečovať správnosť informácií vnútorným kontrolným systémom.

§ 8

Vedúci organizácie zodpovedá

a) za vytváranie podmienok pre hospodárny a racionálny chod informačnej sústavy v organizácii,

b) za všestranné využívanie informačnej sústavy na riadenie a rozhodovanie,

c) za správne a včasné poskytovanie sociálno-ekonomických informácií príslušným orgánom.

§ 9

Informačná sústava sa využíva predovšetkým

a) na objektívne poznávanie a hodnotenie stavu a činnosti organizácie a národného hospodárstva a tendencií ich vývoja,

b) na hodnotenie účinnosti sústavy riadenia národného hospodárstva,

c) na vypracúvanie koncepcií rozvoja organizácie, podkladov pre zostavovanie štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, štátnych rozpočtov, hospodárskych plánov, prípadne iných národohospodárskych plánov a na kontrolu ich plnenia,

d) na bežné riadenie a na rozhodovanie na všetkých organizačných stupňoch,

e) na ochranu socialistického vlastníctva, na presadzovanie hospodárnosti a efektívnosti, na uplatňovanie hmotnej zainteresovanosti, na rozvíjanie iniciatívy pracujúcich, ich účasti na riadení, ako aj na vymedzenie a kontrolu ich hmotnej zodpovednosti,

f) na kontrolu a revíziu hospodárskej činnosti organizácie, najmä jej vzťahov k štátnym rozpočtom a k rozpočtom národných výborov,

g) na zisťovania uskutočňované orgánmi štátnej štatistiky alebo inými na to oprávnenými orgánmi a na obstarávanie podkladov pre pasporty, registre a evidencie jednotne organizované týmito orgánmi.

Oddiel II

Účtovníctvo

§ 10

(1) V účtovníctve sa sleduje stav a pohyb hospodárskych prostriedkov, zisťuje sa výsledok hospodárenia za organizáciu ako celok a v určených prípadoch aj v podrobnejšom členení a hodnotí sa jej hospodárenie v rozboroch, v ktorých sa z hodnotovej stránky skúma hlavne činnosť organizácie, ňou dosiahnuté výsledky a ich príčiny.

(2) Účtovníctvo sa musí viesť tak, aby poskytovalo informácie predovšetkým pre vypracúvanie a kontrolu plnenia národohospodárskych plánov, najmä štátnych rozpočtov, finančných plánov a plánov vývoja cien, pre zostavovanie národohospodárskych bilancií, na ochranu socialistického vlastníctva, pre kalkuláciu a rozpočtovníctvo, na uplatňovanie hmotnej zainteresovanosti, na zabezpečovanie a revíziu vzťahov organizácie k štátnym rozpočtom a rozpočtom národných výborov, na bežné riadenie a na kontrolu a revíziu hospodárenia organizácie.

(3) Hospodárske prostriedky sa v účtovníctve rozlišujú so zreteľom na ich zloženie (aktíva) a zdroje (pasíva).

§ 11

(1) Účtovníctvo zahŕňa účtovné doklady, účtovné knihy, účtovné výkazy a iné účtovné písomnosti.

(2) Účtovníctvo sa musí viesť podľa účtovej osnovy a podľa smerníc pre ňu, ktoré ustanovuje podľa § 14 ods. 1 zákona Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym štatistickým úradom.

(3) Účtovníctvo sa vedie zásadne v peňažných jednotkách.

(4) Účtovníctvo sa musí viesť načas, preukázateľne a podľa podvojnej sústavy; musí byť úplné a pravdivé.

§ 12

(1) Zápisy v účtovných knihách (účtovné zápisy) sa musia doložiť dokladmi, ktorými sa overujú uskutočnené hospodárske alebo účtovné operácie (účtovné doklady).

(2) Účtovné doklady sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým overované operácie hospodársky súvisia (účtovné obdobie); základným účtovným obdobím je kalendárny mesiac.

§ 13

Organizácie sú povinné preskúmavať správnosť účtovníctva. Účtovné doklady a účtovné zápisy sa preskúmavajú sústavne tak po vecnej, ako aj po formálnej stránke.

§ 14

(1) Na podklade preskúmaných účtovných zápisov sa zostavujú účtovné výkazy.

(2) Základnými účtovnými výkazmi, ktoré tvoria účtovnú závierku organizácie, sú vo všetkých organizáciách s výnimkou rozpočtových súvaha a výsledovka a v rozpočtových organizáciách súvaha a výkazy o plnení rozpočtu.

(3) Ročná účtovná závierka a účtovná závierka zostavená ku dňu zrušenia organizácie sa musia preveriť a schváliť spôsobom ustanoveným Federálnym ministerstvom financií po dohode s Federálnym štatistickým úradom.

Oddiel III

Rozpočtovníctvo

§ 15

(1) V rozpočtovníctve sa na podklade plánu a hodnotenia skutočnosti vytvárajú pri využívaní hodnotových vzťahov predpoklady pre meranie, kontrolu a hodnotenie hospodárenia organizácie podľa vnútropodnikových hľadísk.

(2) Rozpočtovníctvo sa musí usporiadať tak, aby predovšetkým zabezpečovalo plnenie úloh finančného plánu, poskytovalo informácie pre kalkulácie a určenie cien a zúčtovacích sadzieb, pre operatívnu kontrolu hospodárenia a pre uplatňovanie vnútropodnikovej hmotnej zainteresovanosti a aby podporovalo rozvíjanie iniciatívy pracujúcich a ich účasť na riadení.

§ 16

V rozpočtovníctve sa vychádza

a) z ukazovateľov hospodárskeho plánu organizácie (najmä z úloh ustanovených finančným plánom) a z jeho rozpracovania na vnútropodnikové útvary,

b) z technicko-hospodárskych noriem,

c) z hodnotenia dosiahnutých výsledkov činnosti organizácie.

§ 17

(1) Rozpočtovníctvo sa organizuje v súlade s potrebami vnútropodnikového riadenia a v nadväznosti na účtovníctvo a kalkuláciu.

(2) Údaje v rozpočtovných písomnostiach sa vyjadrujú v peňažných jednotkách a podľa potreby aj v jednotkách množstva.

§ 18

Na účely hodnotenia výsledkov činnosti jednotlivých útvarov organizácie sa porovnávajú rozpočtovné údaje s výsledkami zistenými v účtovníctve.

Oddiel IV

Kalkulácia

§ 19

(1) V kalkulácii sa vyčísľujú jednotlivé zložky ceny výkonov (výrobkov, prác a služieb) a ich úhrn na kalkulačnú jednicu a hodnotí sa hospodárnosť a efektívnosť výkonov; kalkulačnou jednicou sú odbytové a vnútropodnikové výkony vymedzené množstvom, časom alebo iným spôsobom.

(2) Kalkulácia ceny výkonov sa musí usporiadať tak, aby poskytovala včasné informácie predovšetkým pre plánovanie, tvorbu a kontrolu cien výkonov, pre oceňovanie nedokončenej výroby a výrobkov, pre sledovanie rentability výkonov a pre bežné rozhodovanie.

§ 20

(1) Kalkulácia ceny výkonov sa člení na položky

a) typových kalkulačných vzorcov pre jednotlivé odvetvia národného hospodárstva, príp. pre skupiny týchto odvetví a

b) odborných kalkulačných vzorcov, ktoré sa odvodzujú z typových kalkulačných vzorcov pre potrebu jednotlivých odborov národného hospodárstva, príp. skupín odborov.

(2) Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym štatistickým úradom a s Federálnym cenovým úradom ustanovuje podľa § 35 ods. 3 zákona typové kalkulačné vzorce a smernice k nim a na návrh ústredných orgánov, príp. orgánov stredného článku riadenia schvaľuje odborové kalkulačné vzorce a pokyny k nim. V smerniciach k typovým kalkulačným vzorcom a v pokynoch k odborovým kalkulačným vzorcom sa tiež určuje rozsah kalkulačnej povinnosti, pokiaľ ho neurčia osobitné predpisy.

§ 21

(1) Kalkulácia ceny výkonov sa zostavuje

a) pred uskutočnením výkonov ako predbežná kalkulácia,

b) po uskutočnení výkonov ako výsledná kalkulácia.

(2) Predbežná kalkulácia vychádza z technicko-hospodárskych noriem, normatívov, zúčtovacích sadzieb použitých v rozpočtovníctve, príp. z technicko-hospodárskych prepočtov a z výsledných kalkulácií. Výsledná kalkulácia vychádza z údajov účtovníctva, príp. z operatívnej evidencie.

(3) Predbežná a výsledná kalkulácia tej istej kalkulačnej jednice musia byť vecne a formálne porovnateľné.

§ 22

Údaje jednotlivých položiek kalkulačného vzorca sa určujú v predbežnej kalkulácii alebo sa zisťujú vo výslednej kalkulácii na kalkulačnú jednicu vo výške, v akej s ňou vecne a časove súvisia.

§ 23

(1) Kalkulácia sa zostavuje na kalkulačných listoch, pokiaľ ich nenahrádzajú rozpočtovné alebo účtovné písomnosti, príp. výnimočne aj písomnosti operatívnej evidencie. Zápisy v kalkulačných listoch musia byť doložené dokladmi (kalkulačné doklady).

(2) Kalkulácia sa zostavuje v peňažných jednotkách a podľa potreby sa v nej uvádzajú aj jednotky množstva.

Oddiel V

Štatistika

§ 24

(1) V štatistike sa s použitím štatistických, príp. matematicko-štatistických metód zhromažďujú a spracúvajú údaje o hromadných sociálno-ekonomických javoch každého druhu, vyhotovujú sa štatistické zostavy, príp. bilancie, a výsledky sa hodnotia v rozboroch, v ktorých sa skúma najmä minulý a očakávaný vývoj sledovaných javov, jeho príčiny a dôsledky, vzájomné vzťahy a závislosti medzi javmi a ich štruktúra.

(2) Štatistika sa musí v organizácii usporiadať tak, aby poskytovala informácie predovšetkým pre vypracovanie koncepcií rozvoja organizácie a jej činnosti, pre vypracovanie národohospodárskych plánov a pre kontrolu ich plnenia, pre bežné riadenie a rozhodovanie, pre rozvíjanie pracovnej iniciatívy a pre štatistické zisťovania uskutočňované orgánmi štátnej štatistiky, príp. inými oprávnenými orgánmi.

§ 25

Pre svoju štatistickú činnosť čerpá organizácia údaje najmä

a) z ostatných odborov a okruhov informačnej sústavy, predovšetkým z operatívnej evidencie a z účtovníctva,

b) z vlastných štatistických zisťovaní,

c) z informácií od orgánov štátnej štatistiky alebo od iných orgánov o vonkajších podmienkach dôležitých pre riadenie organizácie.

§ 26

Zo zápisov operatívnej evidencie, príp. iných odborov informačnej sústavy sa zostavujú štatistické výkazy.

§ 27

Sociálno-ekonomické javy sa sledujú v štatistike z hľadiska množstva (rozsahu), z hľadiska peňažného (hodnotového), z hľadiska časového, z hľadiska vynaloženej práce, príp. z ďalších hľadísk a ich kombinácií.

§ 28

Ukazovatele dôležité pre sledovanie dlhodobého vývoja vedie organizácia v časových (vývojových) radoch. Pritom je organizácia povinná viesť časové rady tých ukazovateľov, ktoré určí Federálny štatistický úrad v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi, a robiť spôsobom ustanoveným týmto úradom aj ich prepočty pri organizačných zmenách, pri zmenách metodiky, cien, príp. iných podmienok majúcich vplyv na ich porovnateľnosť. Vedenie časových radov niektorých ukazovateľov môže organizácii uložiť aj príslušný ústredný orgán.

Oddiel VI

Operatívna evidencia

§ 29

(1) V operatívnej evidencii sa plynule sledujú sociálno-ekonomické javy predovšetkým na účely bežného riadenia a rozhodovania a na ochranu socialistického vlastníctva. Popri tom slúži operatívna evidencia na sledovanie ukazovateľov potrebných pre výkazníctvo, ak nie je ich sledovanie zabezpečené v iných odboroch informačnej sústavy.

(2) Predmet operatívnej evidencie určuje podľa vlastných potrieb organizácia sama. Sledovanie niektorých skutočností v tejto evidencii môžu však organizácii uložiť aj nadriadené orgány alebo Federálny štatistický úrad.

§ 30

(1) Zápisy v operatívnej evidencii sa opierajú o doklady alebo sa vykonávajú na základe priameho pozorovania alebo zistenia.

(2) Operatívna evidencia sa vedie v peňažných jednotkách alebo v jednotkách množstva, príp. v obojich týchto jednotkách.

§ 31

(1) Operatívnu evidenciu usmerňuje podľa potreby Federálny štatistický úrad.

(2) Ktoré sociálno-ekonomické javy z odboru účtovníctva, príp. kalkulácie je racionálnejšie sledovať v operatívnej evidencii, určí spoločne Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií.

Oddiel VII

Osobitne organizované evidencie, pasporty a registre

§ 32

(1) Organizácie vytvárajú podľa konkrétnych potrieb riadenia okruhy informácií vo forme osobitne organizovaných evidencií, pasportov a registrov. Zoskupujú v nich účelove niektoré údaje z odborov informačnej sústavy, prípadne ich vytvárajú úplne alebo čiastočne z údajov o javoch v informačnej sústave ináč nesledovaných.

(2) Informácie podľa odseku 1 slúžia predovšetkým na zisťovania uskutočňované orgánmi štátnej štatistiky alebo inými na to oprávnenými orgánmi a na obstarávanie podkladov pre evidenciu, pasporty alebo registre vedené za súbory organizácií.

(3) Ustanovenie § 30 ods. 2 platí obdobne.

§ 33

(1) Rozsah, spôsob a techniku vedenia osobitne organizovaných evidencií, pasportov a registrov i spôsob, formu a lehoty na poskytovanie informácií z nich oprávneným orgánom určuje pre konkrétne prípady Federálny štatistický úrad v súčinnosti s vecne príslušnými ústrednými orgánmi.

(2) Osobitne organizované evidencie, pasporty alebo registre môžu podľa svojich špecifických potrieb zavádzať aj organizácie samy, sú však povinné dbať pritom na zásady uvedené v § 7.

Oddiel VIII

Oceňovanie hospodárskych prostriedkov

§ 34

(1) V účtovníctve sa hospodárske prostriedky oceňujú podľa týchto zásad:

a) základné prostriedky sa oceňujú obstarávacími cenami; opotrebenie základných prostriedkov v organizáciách, v ktorých sa tieto prostriedky odpisujú, sa vyjadruje oprávkami;

b) investície sa oceňujú nákladmi vynaloženými na ich obstaranie;

c) predmety postupnej spotreby, materiál, zvieratá a tovar sa oceňujú cenami, za ktoré boli obstarané, príp. priemernými cenami určenými na základe týchto cien; opotrebenie predmetov postupnej spotreby v používaní sa vyjadruje oprávkami;

d) nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby a výrobky sa oceňujú cenami určenými podľa predbežnej kalkulácie v určených položkách, výnimočne skutočnými vlastnými nákladmi alebo veľkoobchodnými cenami;

e) valuty, devízy, zahraničné cenné papiere, ceniny, pohľadávky a záväzky, majetkové účasti a nehnuteľnosti v zahraničí a iné hodnoty, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, sa prepočítavajú na československú menu podľa osobitných predpisov;

f) peňažné prostriedky, tuzemské cenné papiere, ceniny, pohľadávky a záväzky a ostatné aktíva a pasíva, ktoré znejú na československú menu, sa uvádzajú menovitými sumami.

(2) Podrobnejšie ustanovenia na oceňovanie hospodárskych prostriedkov uvedených v odseku 1 obsahujú smernice k účtovej osnove.

§ 35

(1) Zmeny v ocenení hospodárskych prostriedkov možno robiť len v odôvodnených prípadoch (napr. pri všeobecnej zmene cien); odôvodnenosť zmien sa musí vždy riadne dokázať. Nie je dovolené robiť v účtovníctve zmeny v ocenení hospodárskych prostriedkov, ktoré by viedli k zámernému skresľovaniu výsledkov hospodárenia medzi jednotlivými účtovnými obdobiami.

(2) Spôsob ocenenia hospodárskych prostriedkov v účtovníctve je dovolené meniť len k 1. januáru.

(3) Rozdiely zo zmien cien, ktorými sa v účtovníctve oceňujú hospodárske prostriedky, ako aj rozdiely zo zmien spôsobu ich ocenenia sa zúčtujú, pokiaľ nie je osobitnými predpismi ustanovené ináč, do hospodárskeho výsledku organizácie.

§ 36

(1) V rozpočtovníctve a kalkulácii sa na oceňovanie používajú primerane zásady ustanovené v § 34 a 35; pritom sa musí zabezpečovať nadväznosť na spôsoby oceňovania použité v účtovníctve.

(2) Zásady ustanovené v § 34 ods. 1 a v § 35 sa použijú primerane aj na oceňovanie v štatistike a v operatívnej evidencii, pokiaľ Federálny štatistický úrad neustanoví ináč.

Oddiel IX

Inventarizácia hospodárskych prostriedkov

§ 37

Vecná správnosť zápisov o stavoch hospodárskych prostriedkov v účtovníctve a v operatívnej evidencii sa overuje inventarizáciami hospodárskych prostriedkov.

§ 38

(1) Hospodárske prostriedky sa musia zo zásady inventarizovať aspoň raz za kalendárny rok; pokladničné hotovosti a ceniny sa však musia inventarizovať aspoň raz za štvrťrok. Lehoty na inventarizáciu peňazí, valút, devíz a ostatných hodnôt v pokladniciach a trezoroch peňažných ústavov upravujú osobitné predpisy.

(2) Odchylne od zásady uvedenej v odseku 1 môžu nadriadené orgány priamo riadeným organizáciám

a) jednoročnú (štvrťročnú) lehotu skrátiť a určiť im, aby sa inventarizácie konali viac ráz za rok (štvrťrok),

b) jednoročnú lehotu predĺžiť pri základných prostriedkoch, pri predmetoch postupnej spotreby v používaní a pri tovare v predajniach, ktorého inventarizácia je časove obzvlášť náročná, až na dva roky za predpokladu, že tým nedôjde k narušeniu ochrany národného majetku,

c) určiť lehotu na vykonanie inventarizácií podľa vlastného uváženia pri hospodárskych prostriedkoch vedených v operatívnej evidencii.

(3) Oprávnenie skrátiť alebo predĺžiť jednoročnú (štvrťročnú) lehotu alebo určiť lehotu v prípadoch uvedených v odseku 2 si môže vyhradiť pre odbor svojej pôsobnosti príslušný ústredný orgán.

(4) Postup pri inventarizáciách hospodárskych prostriedkov upraví osobitný vykonávací predpis k zákonu; týmto predpisom sa tiež určia prípady, v ktorých sa musí inventarizácia vykonávať mimoriadne.

Oddiel X

Úschova písomností informačnej sústavy

§ 39

Písomnosti informačnej sústavy uvedené v § 40 až 42, ktoré už nie sú potrebné na bežné práce, sa ukladajú a uschovávajú v účtovných archívoch a zapisujú sa do archívnych kníh.

§ 40

Z účtovných písomností, s výnimkou písomností uvedených v § 41, sa uschovávajú v účtovných archívoch

a) mzdové listy aspoň dvadsať rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

b) ročné štátne účtovné výkazy (spolu so správami o výsledkoch rozboru) v organizácii, ktorá ich zostavila, aspoň desať rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

c) mesačné, štvrťročné a polročné štátne účtovné výkazy (spolu so správami o výsledkoch rozboru) v organizácii, ktorá ich zostavila, ďalej účtovné doklady, účtové rozvrhy, účtovné knihy (s výnimkou mzdových listov), predvahy, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, dohody o odovzdávaní účtovných písomností uložených v účtovných archívoch a výkazy o hospodárení vnútropodnikových útvarov aspoň päť rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

d) technicko-organizačná dokumentácia súvisiaca s vedením účtovníctva formou zostáv (so všetkými zmenami) aspoň tri roky nasledujúce po roku, v ktorom sa účtovníctvo viedlo naposledy podľa tejto dokumentácie,

e) zoznamy účtov na voľných listoch, zoznamy zostáv, zoznamy účtovných kníh a archívne knihy aspoň po čas, po ktorý sa uschovávajú písomnosti v nich zapísané, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek používaných v účtovníctve aspoň po čas, po ktorý sa uschovávajú písomnosti, v ktorých sú tieto znaky, symboly, príp. skratky použité,

f) pokladničné bloky na tržby v hotovosti za tovar (výrobky) v maloobchodných predajniach a obdobných prevádzkárňach, pokiaľ sú organizácie povinné ich vyhotovovať, aspoň po čas do skončenia druhej budúcej inventarizácie tovaru v týchto predajniach a prevádzkárňach a do odstránenia inventarizačných rozdielov,

g) pokladničné bloky (doklady) za poskytnuté služby alebo opravy aspoň po čas do vykonania vonkajšej, príp. vnútornej revízie, pri ktorej sa nenašli závady, príp. do odstránenia zistených závad, najmenej však jeden rok nasledujúci po roku, ktorého sa týkajú,

h) ostatné účtovné písomnosti (napr. kontrolné súpisky) aspoň dva roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú.

§ 41

(1) Účtovné doklady a iné účtovné písomnosti, ktoré sa týkajú technickej alebo právnej dokumentácie stavieb, príp. aj pozemkov, s výnimkou dočasných stavieb, a inventárne karty základných prostriedkov sa uschovávajú v účtovných archívoch až do vyradenia príslušných inventárnych predmetov zo základných prostriedkov.

(2) Účtovné doklady a iné účtovné písomnosti, ktoré sa týkajú pohľadávok a záväzkov, sa uschovávajú v účtovných archívoch aj dlhšie ako päť rokov, ak trvá záruka alebo záručná lehota, autorské právo, alebo ak nie je skončené reklamačné, arbitrážne, súdne alebo iné konanie alebo ak nie je zaplatená pohľadávka alebo splnený záväzok, a to do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto okolnosti pominuli.

(3) Knihy analytickej evidencie pohľadávok a záväzkov, účtovné doklady a iné účtovné písomnosti, ktoré vyplývajú z priameho styku s cudzinou z čias pred 1. januárom 1949, sa uschovávajú v účtovných archívoch, dokiaľ Federálne ministerstvo financií nedá samo alebo na žiadosť organizácie súhlas na ich vyradenie.

§ 42

Kalkulačné listy a kalkulačné doklady, pokiaľ nie sú súčasne účtovnými dokladmi, sa uschovávajú v účtovných archívoch aspoň tri roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú; rovnaký čas sa uschovávajú v účtovných archívoch aj rozpočtovné písomnosti v rozsahu určenom Federálnym ministerstvom financií.

§ 43

Okrem písomností informačnej sústavy uschovávaných v účtovných archívoch ukladajú a uschovávajú organizácie

a) časové rady ukazovateľov (§ 28) aspoň dvadsať rokov od posledného zápisu na príslušnej písomnosti,

b) ročné štátne štatistické výkazy a ostatné štátne štatistické výkazy s ročnou periodicitou aspoň desať rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

c) štátne štatistické výkazy s kratšou než ročnou periodicitou aspoň päť rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

§ 44

(1) O ďalšej úschove písomností informačnej sústavy uvedených v § 40 až 42, len čo skončila ich úschova v účtovných archívoch, ako aj o vyraďovaní a skartácii všetkých písomností informačnej sústavy platia osobitné predpisy.*)

(2) Vyradenie účtovných písomností z účtovných archívov môžu v odôvodnených prípadoch Federálne ministerstvo financií, príp. finančné orgány republík viazať na svoj predchádzajúci súhlas.

Oddiel XI

Spoločné ustanovenia

§ 45

Účtovníctvo, rozpočtovníctvo a kalkulácia sa musia viesť v československej mene. Pri styku organizácií so zahraničím možno používať v účtovníctve a v kalkulácii okrem československej meny aj cudzie meny.

§ 46

Zápisy v odboroch a okruhoch informačnej sústavy musia byť zrozumiteľné a prehľadné; musia sa robiť prostriedkami zaručujúcimi ich trvanlivosť.

§ 47

Prvotné záznamy a bežné zápisy v účtovníctve a operatívnej evidencii, spôsob kalkulácie, príp. zápisy v osobitne organizovaných evidenciách, pasportoch a registroch upravujú v odbore svojej pôsobnosti Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jednotného obsahu ukazovateľov a racionalizácie zberu a spracovania informácií tým, že

a) určia ich typové, smerné príp. aj záväzné náležitosti a vzory,

b) majú vplyv na zjednocovanie foriem a techník zberu a spracúvanie údajov v prvotných záznamoch a v bežných zápisoch.

§ 48

Ak dôjde k zlúčeniu, rozdeleniu alebo zrušeniu organizácie, príp. k prevedeniu organizácie alebo jej časti do pôsobnosti iného orgánu, musí sa zápisnične zabezpečiť odovzdanie všetkých písomností informačnej sústavy a zachovať vecná kontinuita časových radov.


Oddiel XII

Záverečné ustanovenia

§ 49

Výnimky a odchýlky z ustanovení tohto nariadenia môžu organizáciám - pokiaľ to vyžaduje ich zvláštna povaha - ustanoviť alebo povoliť v odbore svojej pôsobnosti Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií.

§ 50

Zrušujú sa

1. vládne nariadenie č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady), v znení vládnych nariadení č. 120/1961 Zb. a č. 81/1965 Zb.,

2. vládne nariadenie č. 81/1965 Zb. o presune pôsobnosti v odbore účtovnej evidencie a o zmene účtovných zásad,

3. vládne nariadenie č. 96/1966 Zb. o jednotných kalkulačných zásadách.

§ 51

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 1 a 2 zákona.

**) § 2 písm. f) zákona.

*) Vyhláška č. 62/1953 Ú. l. (94/1953 Ú. v.) o zásadách pre vyraďovanie (skartáciu) písomností a vyhláška č. 153/1956 Ú. l. (Ú. v.) o archívoch hospodárskych a rozpočtových organizácií.