Zákon č. 63/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave

Čiastka 19/1971
Platnosť od 08.07.1971 do23.11.1990
Účinnosť od 01.08.1971 do23.11.1990
Zrušený 377/1990 Zb.
Redakčná poznámka

územné zmeny a zmeny v organizácii a pôsobnosti národných výborov ním ustanovené vstúpia v platnosť dňom vykonania najbližších všeobecných volieb do národných výborov

63

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. júla 1971,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislava tvorí osobitnú územnú jednotku; nie je súčasťou žiadneho kraja.“

2. § 2 znie:

㤠2

Orgánom socialistickej štátnej moci a správy v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave je Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „národný výbor hlavného mesta"), ktorý je priamo riadený vládou Slovenskej socialistickej republiky.“

3. § 3 znie:

㤠3

(1) Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa člení na tieto mestské obvody:

Bratislava I - Staré Mesto

Bratislava II - Ružinov

Bratislava III - Vinohrady

Bratislava IV - Devín

Bratislava V - Petržalka.

(2) K územiu hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa z územia Okresu Bratislava - vidiek pripája a do priľahlých mestských obvodov začleňuje územie obcí: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

(3) Územie mesta tvoria tieto mestské časti (katastrálne územia): Staré Mesto, Nivy, Vinohrady, Nové Mesto, Ružinov, Prievoz, Trnávka, Vajnory, Rača, Lamač, Dúbravka, Devín, Karlova Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

(4) Podrobné vymedzenie územia mestských obvodov vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

(5) Vytvoriť alebo zrušiť mestský obvod možno zákonom Slovenskej národnej rady. Podstatne zmeniť územie mestského obvodu, pokiaľ sa tým súčasne podstatne nemení územie Západoslovenského kraja, patrí vláde Slovenskej socialistickej republiky; iné zmeny územia mestských obvodov vykonáva národný výbor hlavného mesta.“

4. § 4 znie:

㤠4

(1) Orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v mestských obvodoch hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sú obvodné národné výbory.

(2) V častiach mestských obvodov vytvorených začlenením obcí uvedených v § 3 ods. 2 a v mestských častiach Vajnory a Rača sú miestne národné výbory riadené obvodnými národnými výbormi; majú pôsobnosť podľa zákona o národných výboroch.“

5. § 5 znie:

㤠5

Národný výbor hlavného mesta s obvodnými národnými výbormi a miestnymi národnými výbormi plní na území mesta úlohy národných výborov všetkých stupňov.“

6. § 6 znie:

㤠6

Národný výbor hlavného mesta, obvodné národné výbory a miestne národné výbory sa pri zabezpečovaní výstavby a rozvoja mesta spravujú zásadou, že rozvoj hospodárskej a kultúrnej výstavby Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky je dôležitým celospoločenským záujmom. Touto zásadou sa pri plnení svojich úloh, pokiaľ sa týkajú záujmov mesta, spravujú aj vláda Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.“

7. V § 8 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „pôsobiace na jednotlivých úsekoch činnosti Slovenskej národnej rady“.

8. § 13 ods. 1 znie:

(1) Obvodné národné výbory vykonávajú štátnu správu vo veciach, ktoré podľa osobitných predpisov patria okresným národným výborom, a v tých častiach mestských obvodov, v ktorých nepôsobia miestne národné výbory, aj štátnu správu vo veciach, ktoré podľa osobitných predpisov patria miestnym národným výborom.“

9. § 14 znie:

㤠14

(1) Obvodné národné výbory zriaďujú a spravujú detské jasle, materské školy, základné deväťročné školy, mimoškolské výchovné zariadenia obvodného významu, kultúrne a osvetové zariadenia a zariadenia sociálneho zabezpečenia obvodného významu.

(2) Na plnenie svojich úloh obvodné národné výbory zriaďujú a riadia obvodné organizácie bytového hospodárstva; môžu zriaďovať a riadiť aj ďalšie organizácie a zariadenia, ktoré uspokojujú prevažne miestne potreby alebo ktoré je účelnejšie organizovať podľa obvodov.

(3) Národný výbor hlavného mesta určí po dohode s obvodnými národnými výbormi rozsah a formy ich účasti na vytýčení úloh a na kontrole činnosti organizácií, ktoré priamo riadi.“

10. Nadpis nad § 16 sa dopĺňa slovami „a vzťahy k miestnym národným výborom“.

11. § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Pritom počet poslancov určia tak, aby obvodný národný výbor mal najmenej 60 poslancov.“

12. Za § 17 sa vkladajú § 17a a § 17b tohto znenia:

㤠17a

(1) Miestne národné výbory sa zúčastňujú na plnení úloh obvodných národných výborov a národného výboru hlavného mesta a svojou činnosťou napomáhajú rozvoj mesta.

(2) Národný výbor hlavného mesta alebo obvodný národný výbor môže po dohode s miestnym národným výborom prevziať niektoré úlohy patriace do pôsobnosti tohto miestneho národného výboru.

§ 17b

Národný výbor hlavného mesta môže na návrh miestneho národného výboru po prerokovaní s občanmi a s príslušným obvodným národným výborom rozhodnúť o zrušení miestneho národného výboru a o prechode jeho pôsobnosti na príslušný obvodný národný výbor.“

13. V § 18 ods. 1 sa slová „Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodné národné výbory“ nahrádzajú slovami „národné výbory pôsobiace v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave“.

14. § 21 znie:

㤠21

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, platia o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave ustanovenia zákona o národných výboroch.“

15. Popri upravených ustanoveniach zákona sa v celom jeho ďalšom texte nahrádzajú slová

a) „hlavné mesto Slovenska“ slovami „hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky“,

b) „Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy“ slovami „národný výbor hlavného mesta“,

c) „výkonné orgány Slovenskej národnej rady“ slovami „ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky“ a slová

d) „Predsedníctvo Slovenskej národnej rady“ slovami „vláda Slovenskej socialistickej republiky“

v príslušnom páde.


Čl. II

Počet poslancov, ktorý má byť zvolený do obvodných národných výborov v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave v najbližších všeobecných voľbách do národných výborov, ako aj volebné obvody pre voľby do týchto národných výborov určí v súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy. Ak si to príprava volieb vyžiada, môže Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy urobiť aj ďalšie opatrenia, ktoré by inak patrili obvodným národným výborom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1971; územné zmeny a zmeny v organizácii a pôsobnosti národných výborov ním ustanovené vstúpia v platnosť dňom vykonania najbližších všeobecných volieb do národných výborov.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.