Vyhláška č. 50/1971 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami

Čiastka 15/1971
Platnosť od 07.07.1971 do30.09.1990
Účinnosť od 01.09.1971 do30.09.1990
Zrušený 374/1990 Zb.

50

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

z 9. júna 1971

na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami

Slovenský úrad bezpečnosti práce po dohode so zúčastnenými orgánmi ustanovuje podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:


Oddiel I

Úvodné ustanovenia

Rozsah platnosti

§ 1

(1) Táto vyhláška platí pre práce so živicami, na ich skladovanie, dopravu a používanie, a to ako spojivo pri zhotovovaní cestných a letiskových vozoviek alebo podobných povrchových úprav a pri zhotovovaní izolácií proti vode a krytu striech pri vykonávaní stavieb a ich údržbe.

(2) Vyhláška platí pre všetky organizácie, ktoré vykonávajú práce so živicami uvedené v odseku 1.

(3) Organizácie môžu v nadväznosti na jednotlivé ustanovenia tejto vyhlášky a po predchádzajúcom schválení príslušným orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce vydať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa osobitných podmienok svojej prevádzky, najmä podľa druhu používaných živíc, spôsobu ich skladovania, technologických postupov a zariadení na ich spracovanie a použitie.

§ 2

Živicami podľa tejto vyhlášky sú všetky druhy asfaltov prírodných a ropných, cestných dechtov, ako aj výrobkov z nich, ako sú asfalty riedené, asfaltové emulzie, suspenzie, zmesi dechtoasfaltové (ďalej len „živice“).

Všeobecné ustanovenia

§ 3

(1) Organizácia musí technologickým predpisom pre práce so živicami riešiť zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany pri jednotlivých pracovných postupoch. Ďalej musí pracovníkov, ktorí pracujú so živicami, odborne zaškoliť a osobitne ich oboznámiť s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami živíc z hľadiska ich pôsobenia na ľudské zdravie, z hľadiska požiarnej ochrany, so zásadami prvej pomoci pri poškodení zdravia živicami a so zásadami zásahu pri vzniku požiaru.*)

(2) Každý, kto pracuje so živicami, je povinný

a) počínať si tak, aby nespôsobil požiar, prípadne výbuch, alebo nepoškodil ľudské zdravie, životy a majetok,

b) ohlásiť svojmu nadriadenému alebo príslušnému orgánu požiarnej ochrany každú závadu, ktorou je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov alebo požiarna bezpečnosť.

§ 4

(1) Na prácu so živicami musí organizácia zabezpečiť dostatočne veľký manipulačný priestor.

(2) Do skladov, manipulačných priestorov a na pracovisko pri rozohrievaní živíc a pri práci s nimi treba zabrániť vstupu nepovolaným osobám.

(3) Pri práci a najmä po jej ukončení musia sa všetky zvyšky živíc odstrániť, pracovisko, technické zariadenia i skladové priestory udržiavať v čistote a zabezpečiť proti vzniku požiaru. Pracovníci sa musia dôkladne umyť a očistiť.

§ 5

(1) Pri prácach so živicami vznietivými do 125 oC musia sa dodržiavať osobitné predpisy.**)

(2) Rôzne druhy živíc sa smú miešať, len ak to určuje technologický predpis. Pritom sa musí brať osobitný zreteľ na živice, ktoré obsahujú riedidlá vznietivé do 125 oC. O miešaní rôznych druhov živíc sa musí viesť záznam, ktorý obsahuje najmä údaje o druhoch, bodoch vznietenia a pomeroch miešania živíc.

§ 6

(1) Pri práci so živicami sa musí dbať, aby do obalov, zásobníkov, cisterien alebo iných nádob nevnikala voda. Pokiaľ sa tak stalo, musí sa voda najmä pred rozohrievaním živice vyliať, odčerpať alebo inak odstrániť.

(2) Živicami sa smú plniť len obaly alebo nádoby na to určené, a ktoré neboli predtým použité na horľavé kvapaliny.

§ 7

(1) Pri práci so živicami, pri ich skladovaní a rozohrievaní a pri obsluhe strojov a zariadení smú organizácie zamestnávať len pracovníkov telesne a duševne zdravých, na zverené práce zaškolených, znalých bezpečnostných a požiarnych predpisov a zásad prvej pomoci.

(2) Pracovníci sa musia podrobiť preventívnym vstupným a periodickým lekárskym prehliadkam podľa príslušných predpisov.*) O výsledkoch prehliadok vedie organizácia záznam.

(3) Práce pri rozohrievaní živíc, s horúcimi živicami a práce vo vnútri nádob použitých na živice nesmú vykonávať ženy, maloletí a osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.

§ 8

(1) Pri práci so živicami, ako i s horúcou obaľovanou zmesou musia pracovníci používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky (prostriedky na ochranu dýchadiel, ochranné odevy, zástery, rukavice a obuv proti popáleniu a znečisteniu, masti na ochranu pokožky a pod.).

(2) Na pracovisku musia byť v dosahu poruke prostriedky na poskytnutie prvej pomoci.

(3) Pri prácach so živicami vznietivými do 125 oC a nad otvorenými poklopmi cisterien a nádob používaných na živice sa nesmie manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť alebo vykonávať práce, ktoré môžu spôsobiť iskrenie.

(4) V skladoch živíc v miestach, kde sa pracuje so živicami a na strojoch na postrek živicami musia byť v dosahu hasiace prostriedky, o ich použití musia byť pracovníci poučení a v zaobchádzaní s nimi vycvičení. Nesmú sa používať vodné hasiace prístroje a v uzavretých priestoroch ani tetrachlórové prístroje.

§ 9

(1) V skladoch, pri obaľovacích súpravách a iných stálych prevádzkach, v ktorých sa narába so živicami, musia sa zriadiť šatne s oddeleným ukladaním pracovného a vychádzkového odevu, umyvárne so sprchami a záchody.**)

(2) Na prechodných pracoviskách musia sa urobiť obdobné opatrenia podľa miestnych podmienok.

§ 10

(1) Pri prácach so živicami sa musia najmä

a) dodržiavať predpísané technologické postupy,

b) udržiavať dôležité časti strojov a zariadení vystavené znečisteniu živicou, ako ventily, posúvače a pod., aby sa dali stále ľahko ovládať a odstraňovať netesnosti upchávok,

c) používať elektrické prístroje a náradia, ktoré svojím vyhotovením vyhovujú danému prostrediu.

(2) Pri práci so živicami sa zakazuje najmä

a) skracovať predpísaný čas chladenia a vetrania spaľovacích komôr,

b) vstupovať do cisterny a pracovať v nej bez príkazu nadriadeného pracovníka, bez dohľadu inej osoby a bez odloženia zápaliek, zapaľovača, kľúčov, nožov a iných kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie,

c) zotrvávať v cisterne dlhšie, ako to určil nadriadený pracovník,

d) požívať jedlá a nápoje a fajčiť bez predchádzajúceho umytia rúk a tváre.

Oddiel II

Skladovanie živíc

§ 11

(1) Živice v obaloch (bubnoch, drumoch, sudoch a pod.) alebo voľne uložené sa musia skladovať len v skladiskách alebo na voľnom priestranstve.

(2) Na voľnom priestranstve sa živice musia skladovať tak, aby boli chránené pred znečistením a vodou. Obaly musia byť uzatvorené a ukladané nahor výpustným otvorom.

(3) Obaly s rôznymi druhmi živíc a z rôznych dodávok sa musia skladovať oddelene a s označením podľa dodávateľa, druhu a dátumu dodania.

(4) Živice sa nesmú skladovať spoločne s kyselinami.

§ 12

Medzi zásobníkmi na živice sa musí dodržať dostatočne voľný manipulačný priestor na ich obsluhu, a to v šírke rovnajúcej sa priemeru väčšieho zo susediacich zásobníkov, najmenej však 1,5 m.

§ 13

Uzavreté skladové priestory musia byť dostatočne osvetlené a vetrané.

Oddiel III

Rozohrievanie živíc

Všeobecne

§ 14

(1) Živice sa musia rozohrievať postupne a len na teplotu potrebnú na premenu živice do kvapalného stavu potrebného na čerpanie alebo určenú technológiu.

(2) Najvyššie teploty na rozohrievanie jednotlivých druhov živíc určuje organizácia technologickým predpisom podľa horných hraníc ich pracovných teplôt uvedených v príslušných technických normách. Najvyššie teploty na rozohrievanie sa nesmú prekračovať a pri každej zmene druhu živice sa musia určiť znovu.

(3) O najvyšších teplotách na rozohrievanie živíc a o každej jej zmene vedie organizácia záznamy.

(4) Konštrukcia zariadenia na rozohrievanie živíc musí byť taká, aby nemohlo dôjsť k prehrievaniu alebo pripaľovaniu živíc.

§ 15

Ak sa rozohrievajú živice v uzavretých priestoroch, musí sa zabezpečiť zdravotne nezávadné ovzdušie (prirodzeným, prípadne núteným vetraním, odvádzaním plynov z miesta vzniku a pod.).*)

§ 16

(1) Pri rozohrievaní musia živice siahať aspoň 20 cm nad hornú úroveň ohrievacieho telesa (rúrok a pod.). Ak klesne za prevádzky hladina živice pod túto hranicu, musí sa ihneď prestať kúriť. Kontrola stavu hladiny živice musí byť možná zo stanovišťa obsluhujúceho pracovníka.

(2) Ak sa rozohriate živice začnú peniť (kypieť), musí sa použiť vhodný odpeňovací alebo zrážací prostriedok (napr. silikónový olej).

§ 17

Za prevádzky zariadenia musí organizácia najmä

a) priebežne kontrolovať funkciu a stav teplomerov a iných kontrolných prístrojov,

b) denne kontrolovať stav vymurovky spaľovacích komôr,

c) zariadenie chrániť pred znečistením živicou,

d) podľa potreby čistiť ohrievacie potrubie od nečistôt a spalín.

§ 18

(1) Pokiaľ sa živice rozohrievajú priamo v obaloch (sudoch a pod.), musia sa ich uzávery otvárať osobitným kľúčom a odstrániť z otvorov, aby plyny mohli voľne unikať. Obaly musia pritom byť zabezpečené, aby sa nemohli prevrátiť a otočiť.

(2) Rozohrievať živice otvoreným plameňom priamo v obaloch je zakázané.

§ 19

Rozohrievanie parou

(1) Rozohrievať živice v železničných kotlových vozňoch (cisternách) je dovolené len výhrevnými hadmi.**)

(2) Pri rozohrievaní musí byť veko otvorené a musí sa vhodným opatrením zabrániť, aby živice neprekypeli a aby do železničného kotlového vozňa nemohla vniknúť voda.

(3) Obsluhujúci pracovníci, pokiaľ je zdroj pary zapojený, nesmú opustiť pracovisko.

Rozohrievanie otvoreným plameňom

§ 20

(1) Rozohrievať živice otvoreným plameňom je dovolené len za prítomnosti aspoň dvoch pracovníkov a len v nádobách na to určených, napr. v cisternách bez výhrevných hadov, v tavných vaniach, kotloch, nádržiach, pojazdných nádržiach (ďalej len „tavné nádoby“).

(2) Živice vznietivé do 125 oC nesmú sa rozohrievať otvoreným plameňom.

§ 21

(1) Každá tavná nádoba, v ktorej sa rozohrieva živica otvoreným plameňom, musí byť upravená tak, aby živičná hmota pri vzkypení nemohla prísť do styku s ohňom (napr. odtokové žľaby po celom obvode nádoby so spádom smerom od kúreniska). Stabilné nádoby musia byť obmurované a opatrené kúreniskom zapusteným do komína.

(2) Vykurovacie zariadenie (kúrenisko, horáky a pod.) musí byť upravené tak, aby plameň nemohol prísť do priameho styku so stenou tavnej nádoby.

§ 22

(1) Na plnenie tavných nádob živicou zo suda musí byť na ich hornej časti zriadená pracovná plošina aspoň 1 m široká, opatrená na voľných okrajoch dvojtyčovým zábradlím o výške najmenej 110 cm, pričom spodná tyč musí byť umiestnená vo výške asi 50 cm, pri podlahe s lištou 10 cm vysokou alebo plným ohradením o rovnakej výške. Plošina musí byť bezpečne prístupná po schodoch alebo po pevnom oceľovom rebríku so zábradlím alebo držadlom. Plošina i výstupný priestor sa musí udržiavať v čistote.

(2) Za prevádzky je vstup na tavnú nádobu mimo pracovnej plošiny zakázaný.

(3) Tavná nádoba musí byť vnútri pod horným okrajom opatrená oceľovou ochrannou mrežou proti pádu pracovníkov alebo sudov do nádoby. Mreže musia byť dostatočne únosné a jej otvory nesmú mať jeden z rozmerov väčší ako 8 cm. Nádoba sa môže plniť len tak, aby živica nemohla mreže zaplaviť, a to ani pri prípadnom vykypení živičnej hmoty.

(4) Na dopravu sudov na plošinu tavnej nádoby sa musia používať vhodné a bezpečné mechanizmy.

§ 23

Všetky tavné nádoby musia byť opatrené tak, aby do nich nemohla vnikať voda. Malé pohotovostné tavné nádoby musia byť opatrené priliehajúcim krytom umožňujúcim aj zahasenie vznieteného obsahu.

§ 24

(1) Pred naplnením a rozohrievaním živíc sa musí tavná nádoba vnútri prehliadať, či nie je poškodená alebo či v nej nie je voda; výsledok prehliadky sa musí zaznamenať v revíznej knihe alebo v prevádzkovom denníku zariadenia.

(2) Pri zakurovaní v kúrenisku na tuhé palivo sa nesmú používať na podporu rozhorenia horľavé kvapaliny (napr. petrolej, benzín a pod.).

§ 25

Rozohrievať živice otvoreným plameňom vo výškach je zakázané.

§ 26

(1) Pred zapálením horákov sa musí kúrenisko dobre prevetrať a dýzy horákov prečistiť špeciálnou ihlou. Pri zapaľovaní treba dbať, aby palivo neodkvapkávalo do spaľovacej komory. Ak sa použije zapaľovač na tyči, musí byť tyč aspoň 1 m dlhá; obsluhujúci pracovník musí zapaľovať horák zo strany, odkiaľ fúka vietor, a musí si pritom chrániť tvár.

(2) Plameň horákov sa musí nastaviť tak, aby nedochádzalo k nedokonalému spaľovaniu.

(3) Pred zhasnutím horákov sa musí najskôr uzavrieť prívod paliva a potom prívod vzduchu, aby nenastal výbuch alebo požiar. Po zhasnutí plameňa sa musí ohrievacie potrubie ochladiť prúdom vháňaného vzduchu.

(4) Pokiaľ by vznikol požiar, treba ihneď uzavrieť prívod paliva, potom prívod vzduchu a použiť hasiace prostriedky.

§ 27

Zdržiavať sa v blízkosti horákov, pokiaľ to ich obsluha nevyžaduje, je zakázané.

§ 28

(1) Pre použitie kvapalných palív platia osobitné predpisy.*)

(2) Doplňovať kvapalné palivo a pohonné hmoty je povolené len vtedy, ak je zariadenie zastavené a kohútiky nádrží sú uzavreté.

(3) Kvapalné palivá (nafta, benzín, petrolej, vykurovacie oleje) sa musia ukladať v priestoroch na to určených. Nádoby s kvapalným palivom a vyprázdnené nádoby sa nesmú ukladať v blízkosti kúreniska.

§ 29

Pre použitie plynných palív platia osobitné predpisy.**)

§ 30

Rozohrievanie elektrickým prúdom

Obsluhovať elektrické zariadenia a pracovať na nich môžu len pracovníci s predpísanou kvalifikáciou.***)

Oddiel IV

Prehliadky, čistenie a opravy nádob

Všeobecne

§ 31

(1) Tavné nádoby a nádoby na skladovanie živíc (ďalej len „nádoby“) musia organizácie periodicky kontrolovať a čistiť. Lehoty kontrol a čistenia určuje výrobca podľa typu použitých zariadení a druhu spracovaných živíc.

(2) O výsledku prehliadok, opráv a čistení nádob musia organizácie viesť záznamy podpísané pracovníkmi, ktorí prehliadku a práce vykonali.

§ 32

(1) Čistenie nádob sa smie vykonávať len na príkaz zodpovedného vedúceho pracovníka a za stáleho dozoru ním povereného pracovníka.

(2) Pred kontrolou a čistením sa musí nádoba nechať vychladnúť na teplotu ovzdušia okolia.

§ 33

(1) Do nádoby sa smie vstúpiť až vtedy, keď sa vopred zistilo, že v nej nie sú plyny alebo pary koncentrácie škodlivej ľudskému zdraviu.

(2) Pri práci vnútri nádoby musia byť pracovníci zabezpečovaní jedným, príp. viacerými pracovníkmi z vonkajšej strany, ktorí neustále sledujú pracovníkov vnútri, aby im v prípade nebezpečenstva poskytli neodkladnú pomoc.

(3) Pracovníci vnútri nádoby musia byť vystrojení záchrannými pásmi, pokiaľ možno s upevnením aj v tyle a pripútaní k záchrannému lanu vyvedenému na povrch nádoby. Ďalej musia byť vystrojení podľa zloženia ovzdušia vnútri nádoby príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (maska s diaľkovým prívodom vzduchu alebo izolačný dýchací prístroj) a nesmú mať okované topánky. Podľa možnosti sa odporúča zabezpečiť stálu obnovu vzduchu vnútri nádoby, napr. vháňaním vzduchu.

(4) Pri práci vnútri nádoby sa nesmú používať svietidlá s otvoreným ohňom, fajčiť a pod. Ručné elektrické svietidlá a prívody k nim musia sa používať na bezpečné napätie*) a svojou konštrukciou musia vyhovovať požiadavkám na elektrické zariadenia pre stupeň nebezpečia výbuchu 2 (SNV 2).**)

(5) Pre prehliadky, čistenie a opravy nádob použitých na živice vznietivé do 125 oC platia osobitné predpisy.***)

(6) Pracovný čas pri čistení a opravách nesmie prekročiť 8 hodín za smenu.

§ 34

Železničné kotlové vozne (cisterny) sa musia čistiť v zariadení dodávateľa živíc.

Oddiel V

Preprava živíc

§ 35

(1) Prepravovať živice je povolené len v železničných kotlových vozňoch (cisternách), v obaloch (sudoch, bubnoch, drumoch a pod.) v prepravníkoch a autodistribútoroch na ten účel určených. Prepravovať osoby na týchto zariadeniach je zakázané.

(2) Pre prepravu živíc v prepravníkoch a autodistribútoroch platia technické podmienky určené pre tieto zariadenia.

§ 36

(1) Pri preprave živíc prepravníkmi a autodistribútormi sa musí pracovná teplota udržiavať v rozsahu teplôt určených na čerpanie.

(2) Ohrievať živice za cesty možno len v dopravných prostriedkoch alebo strojoch, ktoré to majú povolené v technickom preukaze.

§ 37

(1) Nádoby na prepravu živíc sa môžu plniť podľa druhu živice a teploty jej rozohrievania len do takej výšky, aby v nádobe zostal voľný priestor na rozpínanie živice, prípadne jej pár. Maximálne dovolený obsah plnenia nádoby, vyznačený na štítku dopravného prostriedku alebo stroja, sa nesmie prekračovať.

(2) Pri zlom stave vozovky sa môže plniť nádoba len do troch štvrtín maximálne dovoleného obsahu plnenia nádoby. Cestovná rýchlosť sa musí primerane znížiť.

§ 38

Pri ručnom prenášaní rozohriatej živice alebo pri jej preprave do výšky alebo do hĺbky sa musí postupovať tak, aby pracovníci neboli ohrozovaní popálením alebo obarením. Nádoby sa nesmú plniť až po okraj a nosiť pred hrudníkom.

Oddiel VI

Obsluha strojov a zariadení

§ 39

Parné kotly

Pre prevádzku a obsluhu parných kotlov platia osobitné predpisy.*)

Stroje na postrek živicou

§ 40

(1) Každý stroj na postrek živicou musí organizácia pravidelne prehliadať, pričom sa kontroluje technický stav stroja, najmä stav tavnej nádoby a jej spojov, ďalej priechodnosť, tesnosť a neporušenosť hadíc a rozvodov a pod. Lehoty prehliadok určuje organizácia podľa technických podmienok výrobcu stroja alebo zariadenia.

(2) Pred začiatkom a koncom každej smeny musia organizácie prekontrolovať technický stav stroja alebo zariadenia, najmä tavné nádoby, rozvody a hadice.

(3) Technický stav stroja, zistené závady a ich odstránenie, ako i odovzdanie a prevzatie stroja sa musia zapisovať do prevádzkového denníka stroja.

§ 41

(1) Na stroji musia byť na oboch stranách pripevnené dobre viditeľné tabuľky s bezpečnostnou značkou a nápisom o nebezpečenstve požiaru**) a na chránenom mieste upevnená tabuľka so schémami rozvodov.

(2) Na pohyblivom stroji musí sa upevniť zo všetkých strán dobre viditeľné signalizačné svetlo (maják) oranžovej farby.

§ 42

(1) Pri plnení tavnej nádoby živicou musí sa stroj zabezpečiť proti pohybu a pritom sa nesmú zároveň doplňovať pohonné hmoty.

(2) Za zmenšenej viditeľnosti sa smie so strojom pracovať len pri vyhovujúcom osvetlení.

(3) Za prevádzky stroja alebo zariadenia s rozohriatou živicou sa nesmú robiť na nich nijaké práce alebo opravy.

§ 43

(1) Pred uvedením striekacieho zariadenia do činnosti musia sa horáky zhasnúť.

(2) Pri distribútoroch so samostatným horákom na petrolej alebo naftu a vzduch na ohrev striekacej lišty a kĺbov smie obsluhujúci pracovník vykonávať ohrievanie len za prítomnosti ďalšieho pracovníka.

(3) Pri striekaní sa nesmie nikto pohybovať v dosahu postreku horúcej živice.

(4) Z potrubia a hadíc sa musia po ukončení práce odstrániť zvyšky živice.

Obaľovacie súpravy

§ 44

Zvýšené pracovisko na obsluhu jednotlivých častí obaľovacej súpravy musí byť vystrojené pracovnými plošinami zabezpečenými na voľných okrajoch dvojtyčovým zábradlím 110 cm vysokým, pričom spodná tyč musí byť umiestnená vo výške asi 50 cm, a pri podlahe ochrannou lištou 10 cm vysokou. Na výstup na plošiny musia byť zriadené pevné schody so zábradlím alebo držadlom.

§ 45

Pri čistení priestoru pod násypným košom miešačky sa musí kôš vo zdvihnutej polohe zabezpečiť pred pádom. Vstup do priestoru pod košom za prevádzky musí sa zakázať nápadnou tabuľkou na stroji.***)

§ 46

(1) Časť obaľovacej súpravy, kde sa triedi, suší a predhrieva kamenivo, musí byť vystrojená odprašovacím zariadením, ktoré odsáva prach vo všetkých miestach vzniku.

(2) Pre prevádzku vykurovacieho zariadenia platia obdobné ustanovenia § 14 až 30.

§ 47

(1) Obaľovaciu súpravu treba podrobiť pravidelným prehliadkam, ktoré vykonáva organizácia. Lehoty prehliadok určuje výrobca.

(2) Výsledky prehliadok, zistené závady a ich odstránenie sa zaznamenávajú v revíznej knihe súpravy alebo jej jednotlivých častí.

§ 48

(1) Pracovníci obsluhujúci obaľovaciu súpravu musia používať ochranné prilby.

(2) Za prevádzky je zakázané zdržiavať sa v blízkosti čerpadla horúcej živice a pracovať v blízkosti miesta vstreku živice s otvoreným plameňom alebo s rozžeravenými predmetmi alebo fajčiť.

Oddiel VII

Laboratóriá a skúšobne

Laboratóriá

§ 49

Pre projektovanie, výstavbu, úpravu a vystrojenie laboratórií a práce v nich platia osobitné predpisy.*)

§ 50

Požiadavky na objekty, úpravu a vystrojenie poľných skúšobní (poľných laboratórií) a na práce v nich určuje podľa zásad predpisov pre laboratóriá (§ 49) a podľa druhu nebezpečenstva ich prevádzok organizácia po dohode s príslušnými orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, požiarnej ochrany a hygienickej služby.


Oddiel VIII

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 51

(1) Technické zariadenia vyrobené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa môžu používať bez úpravy, pokiaľ tým nebude ohrozená bezpečnosť života a zdravia pracovníkov.

(2) Organizácia musí zariadiť v doterajších prevádzkach umyvárne so sprchami (§ 9 ods. 1) najneskoršie do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

§ 52

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1971.


Riaditeľ:

Ing. Sorel v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 169/1955 Ú. v. o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany v závodoch v znení vyhlášky č. 119/1958 Ú. v.

**) ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.

*) § 38 ods. 2 vyhlášky č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok. Smernice Ministerstva zdravotníctva SSR č. 17/1970 (čiastka 9-10/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR) o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, registrované v čiastke 24/1970 Zb.

**) Smernice č. 5/1954 Hygienických predpisov o hygienických podmienkach pre výstavbu priemyslových podnikov v znení doplnkov uverejnených v Hygienických predpisoch vo zväzku 3/1958.

*) Smernice č. 5/1954 Hygienických predpisov o hygienických podmienkach pre výstavbu priemyslových podnikov v znení doplnkov uverejnených v Hygienických predpisoch vo zväzku 3/1958.

**) Vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.

*) ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.

**) ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro obsluhu a údržbu odběrných plynových zařízení v průmyslových závodech.
ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech.
ČSN 38 6462 Rozvod a použití propanbutanu v průmyslových závodech.

***) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.
ČSN 34 1440 Předpisy pro elektrická zařízení na povrchu v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par.

*) ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

**) ČSN 34 1440 Předpisy pro elektrická zařízení na povrchu v místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par.

***) ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.
ČSN 05 0610 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.
ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.
ČSN 05 0650 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým odporem.

*) ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních kotlů.
ON 07 0740 Provozní předpisy pro obsluhu automatických nízkotlakých kotlů parních a teplovodních systém Slatina.
ON 07 0741 Prevádzkové predpisy pre obsluhu automatických skriňových kotlov stredotlakových.

**) ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky (bezpečnostná značka 03, nápis 0301).

***) ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky (bezpečnostná značka 53, nápis 5302).

*) ON 73 5195 Předpisy pro projektování investiční výstavby - Chemické laboratoře.
ČSN 01 8003 Bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích.
ČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť.
Smernice č. 5/1954 Hygienických predpisov o hygienických podmienkach pre výstavbu priemyslových podnikov v znení doplnkov uverejnených v Hygienických predpisoch vo zväzku 3/1958.
ČSN 73 0131 Domovní kanalizace.
ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Technické předpisy.
ČSN 38 6460 Předpisy pro instalaci a rozvod zkapalněného topného plynu v obytných budovách.
ČSN 38 6463 Rozvod a použití propanbutanu v průmyslových závodech.
ČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin.
Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.
Vyhláška 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vl. nar. č. 56/1967 Zb.