Vyhláška č. 31/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa

Čiastka 9/1971
Platnosť od 12.05.1971 do29.09.2000
Účinnosť od 12.05.1971 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

31

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

zo 4. mája 1971

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáčky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáčky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáčky je 13 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáčky je 31 mm, jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom päťcípej hviezdičky a vlnovky, ktorý je vyhotovený vlysom.

(3) Na líci pamätnej striebornej päťdesiatkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Označenie hodnoty „50“ je umiestnené pod štátnym znakom dole. Návrh päťdesiatkorunáčky je dielom akademického sochára laureáta štátnej ceny Jána Kulicha, ktorého značka „.J.K.“ je umiestnená pod označením hodnoty uprostred dole.

(4) Na rube pamätnej päťdesiatkorunáčky je v popredí dominujúce vyobrazenie kosáka a kladiva, v pozadí ktorého je skupina piatich postáv symbolizujúcich vzájomným podaním rúk jednotu robotníckej triedy. Hore uprostred je umiestnená päťcípa hviezda ako symbol komunistickej strany. V opise zľava do neuzatvoreného kruhu je nápis „KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA“, uprostred dole pripomínaný letopočet „1921-1971“.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Rohlíček CSc. v. r.