Zákon č. 34/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich

(v znení č. 159/1971 Zb.(nepriamo), 369/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 10/1971
Platnosť od 15.05.1971
Účinnosť od 24.11.1990

OBSAH

34

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. mája 1971,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 2

Zákon Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákona SNR č. 115/1970 Zb. a zákona SNR č. 131/1970 Zb. sa mení takto:

1. V čl. 4 sa posledná spojka „a“ nahrádza čiarkou a na záver sa pripájajú slová „dopravy a cestného hospodárstva“.

2. Z prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 74 až 82, 85 až 87 a 89 až 91.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.

Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.