141

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. novembra 1971

o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností

Federálne ministerstvo financií po dohode s ministerstvami financií republík ustanovuje podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb., podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá):


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška upravuje financovanie neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a činností na úseku technickej normalizácie, typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe, schvaľovania a hodnotenia akosti výrobkov a priemyselných práv (ďalej iba „obdobné činnosti“), vymedzuje neinvestičné náklady rozvoja vedy a techniky a obdobných činností a určuje ich finančné zdroje a spôsob ich použitia v štátnych organizáciách.

PRVÁ ČASŤ

VYMEDZENIE NEINVESTIČNÝCH NÁKLADOV ROZVOJA VEDY A TECHNIKY

§ 2

Organizácie sú povinné neinvestičné náklady rozvoja vedy a techniky členiť

a) na náklady riešenia úloh základného výskumu a úloh výskumu a vývoja,

b) na ostatné náklady rozvoja vedy a techniky.

§ 3

Náklady na riešenie úloh

(1) Nákladmi podľa § 2 písm. a) sú:

a) náklady na základný výskum v oblasti spoločenských, prírodných, lekárskych, poľnohospodárskych a technických vied,

b) náklady na výskum a vývoj nových výrobkov (včítane prevádzkového vyskúšania prototypu), ktoré budú predmetom hromadnej, sériovej alebo opakovanej výroby,

c) náklady na výskum a vývoj nových výrobných technológií,

d) náklady na obstaranie skúšobných a pokusných prístrojov, strojov a zariadení a overovacích poloprevádzok alebo prevádzok včítane bezpečnostných a hygienických zariadení a stavebných prác, pokiaľ sú nevyhnutné na vyriešenie jednej alebo viacej úloh súčasne riešených, prípadne na overenie výsledkov výskumu na prípravu dokumentácie plánovanej výstavby alebo rekonštrukcie trvalých prevádzok a pokiaľ nemajú slúžiť

plneniu výrobných úloh v prevádzke a trvalému vybaveniu základnými prostriedkami,

e) viacnáklady osvojenia (zábehu) výroby nových výrobkov a nových výrobných technológií, ktoré sú výsledkom riešenia úloh rozvoja vedy a techniky,

f) náklady vyvolané použitím prevádzkovo nevyskúšaných strojov alebo zariadení, ktoré sú výsledkom riešenia úloh rozvoja vedy a techniky, pri uvádzaní prevádzkového súboru alebo rekonštruovanej výrobnej kapacity do spoľahlivej prevádzky,

g) náklady na priebežné a záverečné oponentské konanie,

h) ďalšie náklady, ak tvoria nevyhnutnú súčasť alebo samostatnú etapu riešenej úlohy, t. j.

- náklady na vypracovanie technicko-ekonomických štúdií,

- náklady na technickú normalizáciu a typizáciu vo výstavbe,

- odmeny za vynálezy, zlepšovacie návrhy a za prijaté riešenia tematických úloh a úhrady autorom za výkresy, modely a prototypy, ktoré by musela organizácia na vyriešenie úloh nevyhnutne vyhotoviť,

- náklady na nákup licencie.

(2) Viacnáklady podľa odseku 1 písm. e) tvoria rozdiel medzi skutočnými nákladmi výroby v etape osvojenia a plánovanými nákladmi bežnej výroby; musia sa pri každej úlohe rozvoja vedy a techniky vopred doložiť, najneskôr pri záverečnom oponentskom konaní, počtom výrobkov a dobou zábehu.

Za viacnáklady sa nepovažujú náklady spojené s osvojením výroby na základe prevodu výrobných programov, prevzatia dokumentácie alebo licencie a uvádzania nových výrobných kapacít do prevádzky.

(3) Náklady podľa odseku 1 písm. f) zahŕňajú

a) náklady na nevyhnutné úpravy prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení,

b) náklady na nevyhnutné úpravy štandardných strojov a zariadení, ktoré boli podľa projektu použité v jednom súbore s prevádzkovo nevyskúšanými strojmi a zariadeniami.

§ 4

Ostatné náklady rozvoja vedy a techniky

Ostatnými nákladmi rozvoja vedy a techniky podľa § 2 písm. b) sú náklady na úvodné oponentské konanie, náklady na vedecko-technické informácie, včítane informácií z oblasti priemyselných práv, náklady na vedecko-technickú spoluprácu so zahraničím, štipendiá na výchovu vedeckých pracovníkov, náklady na prihlasovanie a udržiavanie predmetov priemyselných práv v tuzemsku a v zahraničí, prípadne podobné náklady výskumných a vývojových organizácií a pracovísk nevyhnutné na zabezpečenie rozvoja vedy a techniky.

DRUHÁ ČASŤ

ZDROJE FINANCOVANIA

§ 5

(1) Neinvestičné náklady rozvoja vedy a techniky sa financujú

a) zo štátnych rozpočtov,

b) z fondu technického rozvoja ústredného orgánu (ďalej len „rezortný fond technického rozvoja“),

c) z odborového fondu technického rozvoja,

d) na ťarchu nákladov podniku prostredníctvom rezervy na technický rozvoj.

(2) Ministerstvá lesného a vodného hospodárstva republík zabezpečujú vedecký a technický výskum v oblasti čistoty ovzdušia aj zo zdrojov ustanovených osobitnými predpismi.*)

§ 6

Prostriedky štátnych rozpočtov

(1) Zo štátneho rozpočtu federácie alebo zo štátnych rozpočtov republík sa podľa podriadenosti organizácií federálnym ústredným orgánom alebo ústredným orgánom republík uhrádzajú:

a) výdavky na činnosť rozpočtových organizácií výskumnej a vývojovej základne včítane výdavkov na kooperáciu s hospodárskymi a príspevkovými organizáciami pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky,

b) príspevky na prevádzku príspevkovým organizáciám výskumnej a vývojovej základne.

(2) Zo štátnych rozpočtov sa ďalej poskytujú prostriedky na úhradu

a) faktúr za riešenie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky mimo štátnych programov; ak ide o úlohy zo štátnych programov základného výskumu, ekonomického výskumu a technického rozvoja, poskytujú sa prostriedky na riešenie týchto úloh len zo štátneho rozpočtu federácie,

b) faktúr za riešenie úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky, ktoré sú významné z hľadiska plánovaného spoločenského a hospodárskeho rozvoja alebo ktoré riešia štrukturálne zmeny v národnom hospodárstve. Ak ide o úlohy prevedené zo štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, poskytujú sa prostriedky na ich riešenie len zo štátnych rozpočtov; v ostatných prípadoch sa poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu na riešenie týchto úloh iba v odvetviach, v ktorých nie je možné vytvárať rezortný fond technického rozvoja v dostatočnej výške (najmä v odvetví zdravotníctva, školstva a poľnohospodárstva) a výnimočne aj v iných odvetviach po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným ministerstvom financií,

c) nákladov na vypracovanie technicko-ekonomických štúdií, ak tvoria nevyhnutnú súčasť úloh rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátnych rozpočtov alebo ak sú nevyhnutné pre prípravu týchto úloh.

(3) Zo štátnych rozpočtov sa nesmú poskytovať prídely do rezortných fondov technického rozvoja.

(4) Prostriedky štátneho rozpočtu si ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ústredné orgány“) zabezpečujú vo svojich rozpočtoch podľa rozpočtovej skladby a vo svojich finančných plánoch.

(5) Organizáciám riadeným národnými výbormi, pokiaľ riešia úlohy rozvoja vedy a techniky financované zo štátnych rozpočtov, sa poskytujú prostriedky na riešenie formou účelovej dotácie v priebehu roka zo štátnych rozpočtov. Národné výbory a nimi riadené organizácie si nezabezpečujú tieto prostriedky ani vo svojich rozpočtoch ani vo svojich finančných plánoch; tieto prostriedky zabezpečujú príslušné ministerstvá financií.

§ 7

Rezortný fond technického rozvoja

(1) Rezortný fond technického rozvoja sa tvorí

a) zo zdrojov ustanovených osobitným predpisom,*)

b) z prostriedkov získaných za odovzdané výsledky vyriešených úloh financovaných z rezortného fondu technického rozvoja,

c) z prostriedkov získaných za predmety, ktoré zostali po splnení úloh financovaných z rezortného fondu technického rozvoja.

(2) Z rezortného fondu technického rozvoja sa poskytujú prostriedky

a) na úhradu faktúr za riešenie úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky, ktoré sú nevyhnutné pre plánovaný rozvoj príslušného odvetvia, riešia štrukturálne zmeny v odvetví a ktorých výsledky budú použiteľné vo viacerých výrobných hospodárskych jednotkách,

b) na dotácie na úhradu nákladov na riešenie úloh odborového plánu technického rozvoja a na niektoré činnosti v oblasti rozvoja vedy a techniky (§ 14),

c) na úhradu nákladov na vypracovanie štúdií a zámerov racionalizačných opatrení a vzorových racionalizačných projektov použiteľných vo viacerých výrobných hospodárskych jednotkách, pokiaľ sú tieto štúdie, zámery a projekty súčasťou rezortného plánu rozvoja vedy a techniky.

(3) Prostriedky rezortného fondu technického rozvoja sa nesmú použiť na financovanie úloh rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátnych rozpočtov.

§ 8

Odborový fond technického rozvoja

(1) Odborový fond technického rozvoja sa tvorí

a) zo zdrojov ustanovených osobitným predpisom**)

b) z prostriedkov získaných za odovzdané výsledky vyriešených úloh financovaných z odborového fondu technického rozvoja,

c) z prostriedkov získaných za predmety, ktoré zostali po splnení úloh financovaných z odborového fondu technického rozvoja,

d) z dotácií účelovo poskytnutých na úhradu nákladov na riešenie úloh odborového plánu technického rozvoja a na niektoré činnosti v oblasti rozvoja vedy a techniky.

(2) Z odborového fondu technického rozvoja sa uhrádzajú:

a) riešenia úloh odborového plánu technického rozvoja uskutočňované odborovým riaditeľstvom vo vlastnej réžii,

b) faktúry za riešenia úloh a za ostatné práce a služby v oblasti rozvoja vedy a techniky pre potreby odborového plánu technického rozvoja uskutočnené inými organizáciami pre odborové riaditeľstvo,

c) podiel koordinačnému pracovisku na riešení úloh financovaných zo štátneho rozpočtu podielovo [§ 11 ods. 1 písm. b)],

d) odvod časti prostriedkov do rezortného fondu technického rozvoja,

e) dotácie na úhradu nákladov na riešenie úloh podnikového plánu technického rozvoja podriadeným podnikom,

f) vypracovanie štúdií a zámerov racionalizačných opatrení a vzorových racionalizačných projektov použiteľných vo viacerých podnikoch, pokiaľ sú tieto štúdie, zámery a projekty súčasťou odborového plánu technického rozvoja.

(3) Nevyčerpané prostriedky odborového fondu technického rozvoja koncom roka neprepadajú.

§ 9

Náklady podniku na technický rozvoj

(1) Na ťarchu nákladov s časovým rozlíšením prostredníctvom rezervy na technický rozvoj***) sa uhrádzajú:

a) riešenia úloh podnikového plánu technického rozvoja uskutočnené podnikom vo vlastnej réžii,

b) faktúry za riešenia úloh a za ostatné práce a služby v oblasti rozvoja vedy a techniky pre potreby podnikového plánu technického rozvoja uskutočnené inými organizáciami pre podnik,

c) faktúry za riešenia úloh rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátneho rozpočtu podielovo (§ 12),

d) vypracovanie štúdií a zámerov racionalizačných opatrení, pokiaľ sú tieto štúdie a zámery súčasťou podnikového plánu technického rozvoja.

(2) Zostatok rezervy na technický rozvoj sa prevádza do nasledujúceho roka.

TRETIA ČASŤ

PRVÁ HLAVA

Spôsob financovania

§ 10

Organizácie sú povinné úlohy rozvoja vedy a techniky riešiť a ostatné práce a služby v tejto oblasti uskutočňovať

a) medzi rozpočtovými organizáciami bezodplatne,

b) v ostatných prípadoch za odplatu a za ceny podľa cenových predpisov.

Úlohy financované zo štátnych rozpočtov

§ 11

(1) Úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a úlohy rezortného plánu rozvoja vedy a techniky financované zo štátnych rozpočtov [§ 6 ods. 2 písm. b)] sa financujú

a) z prostriedkov príslušného štátneho rozpočtu v plnej výške alebo

b) z prostriedkov príslušného štátneho rozpočtu a zároveň z prostriedkov odborového fondu technického rozvoja, pričom sa výška prostriedkov štátneho rozpočtu určí sumou vyjadrujúcou percentný podiel z nákladov plánovaných na riešenie týchto úloh (ďalej len „úlohy financované podielovo“). Prostriedky štátneho rozpočtu sa čerpajú v percentnej výške zodpovedajúcej určenému podielu z plánovaných nákladov, najviacej však do sumy ustanovenej v štátnom rozpočte.

(2) Percentnú výšku podielového financovania z nákladov plánovaných na riešenie úloh určí

a) pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, prípadne príslušné ministerstvo výstavby a techniky republiky na návrh nadriadeného ústredného orgánu,

b) pri úlohách rezortného plánu rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátnych rozpočtov nadriadený ústredný orgán.

(3) Riešenie úloh rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátnych rozpočtov zabezpečujú organizácie, ktoré sú koordinačnými pracoviskami (ďalej len „ koordinačné pracoviská“) a sú spôsobilé koordinovať práce na úlohe aj zo stránky finančnej a účtovnej.

§ 12

(1) Podniky priamo podriadené ústredným orgánom sa môžu účastniť na financovaní úloh rozvoja vedy a techniky, ktoré sa financujú zo štátnych rozpočtov, a to úhradou faktúr za riešenia týchto úloh do výšky určenej podľa § 11 ods. 2. Pritom zahrnú do svojich nákladov na technický rozvoj [§ 9 ods. 1 písm. c)] faktúry vystavené koordinačným pracoviskom, ktoré ich predtým samo uhradilo spoluriešiteľským organizáciám. Koordinačné pracovisko čerpá prostriedky štátneho rozpočtu vo výške zodpovedajúcej percentnému podielu prostriedkov štátneho rozpočtu z celkových prostriedkov určených na úhradu faktúr za riešenie úlohy v bežnom roku.

(2) Koordinačné pracovisko zúčtuje úhrady faktúr spoluriešiteľov a refakturované sumy na účte osobitne na tieto účely zriadenom a vedenom podľa jednotlivých úloh.

§ 13

Financovanie cieľových prémií a mimoriadnych odmien v technickom rozvoji

(1) Za úspešné, urýchlené a hospodárne vyriešenie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa môžu vypísať a z prostriedkov štátnych rozpočtov poskytnúť cieľové prémie a mimoriadne odmeny.

(2) Cieľové prémie a mimoriadne odmeny vypisujú:

a) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátneho rozpočtu federácie po prerokovaní, prípadne na návrh nadriadeného ústredného orgánu; pri úlohách zo štátnych programov základného výskumu na návrh Československej akadémie vied,

b) ministerstvá výstavby a techniky republík pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátnych rozpočtov republík po prerokovaní, prípadne na návrh nadriadeného ústredného orgánu.

(3) Cieľové prémie a mimoriadne odmeny sa poskytujú hospodárskym organizáciám do fondu odmien a rozpočtovým a príspevkovým organizáciám do mzdových prostriedkov.

(4) Cieľové prémie sa poskytujú

a) v plnej výške po splnení úlohy, ktorej charakter nepredpokladá využitie výsledkov v prevádzke,

b) do výšky 60 % po splnení úlohy, ktorej charakter predpokladá následné využitie výsledkov v prevádzke; zvyšok prémie sa poskytne po tom, čo sa začalo s využívaním týchto výsledkov v prevádzke.

(5) Mimoriadne odmeny sa poskytujú po splnení úlohy.

§ 14

Neinvestičné dotácie na technický rozvoj

(1) Dotácie poskytované ústrednými orgánmi z rezortného fondu technického rozvoja*) sú určené

a) odborovým riaditeľstvám na úhradu nákladov na riešenie úloh odborového plánu technického rozvoja; poskytujú sa vo výške zodpovedajúcej podielu z nákladov plánovaných na riešenie úlohy,

b) hospodárskym organizáciám na úhradu nákladov na niektoré činnosti v oblasti rozvoja vedy a techniky; poskytujú sa vo výške zodpovedajúcej buď podielu z celkových nákladov rozpočtovaných na činnosť alebo celkovým rozpočtovaným nákladom.

(2) Dotácie poskytované odborovým riaditeľstvom z odborového fondu technického rozvoja sú určené podriadeným podnikom na úhradu nákladov na riešenie úloh podnikového plánu technického rozvoja.

(3) Dotácie sa poskytujú v termínoch a za podmienok vopred určených; ak organizácie nedodržia podmienky, za ktorých boli dotácie poskytnuté, sú povinné ich vrátiť.

(4) Hospodárskym organizáciám sa môžu zo štátnych rozpočtov výnimočne poskytnúť neinvestičné dotácie na technický rozvoj, a to na riešenie úloh a na činnosti vyplývajúce zo závažných potrieb plánovaného spoločenského a hospodárskeho rozvoja, najmä na činnosti spojené s funkciou vedúcich pracovísk vedecko-technického rozvoja a s úlohami v oblasti vedecko-technických informácií. Dotácie sa poskytujú iba na základe vecne zdôvodnených prípadov a písomne vopred určených podmienok pri súčasnom zvážení finančnej situácie organizácie; podmienkami sa musí podrobne určiť najmä účel dotácie a čas, na ktorý sa má dotácia poskytovať.

§ 15

Odplaty za výsledky vyriešených úloh

(1) Výsledky vyriešených úloh rozvoja vedy a techniky, prípadne ich časti použiteľné na zavedenie nových výrobkov, nových výrobných technológií a na zvýšenie hospodárnosti sa odovzdávajú inej organizácii na ďalšie využitie za odplatu, a to v dohodnutej výške a v dojednaných lehotách; ak ide o výsledky vyriešených úloh financovaných zo štátnych rozpočtov, odovzdáva ich koordinačné pracovisko. Odborovým riaditeľstvám zúčastňujúcim sa na financovaní úloh [§ 11 ods. 1 písm. b)] a podnikom uhrádzajúcim faktúry za riešenia úloh (§ 12 ods. 1) odovzdáva koordinačné pracovisko výsledky bezodplatne.

(2) Organizácie uskutočňujú odplatu koordinačnému pracovisku buď jednorazove alebo v ročných splátkach najviac po tri roky. Lehota zročnosti začína dňom odovzdania výsledkov.

(3) Koordinačnému pracovisku, ktoré samo rieši a využije výsledok alebo časť vyriešenej úlohy financovanej v plnej výške zo štátneho rozpočtu, môže ustanoviť výšku úhrady do štátneho rozpočtu

a) pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, prípadne príslušné ministerstvo výstavby a techniky republiky na návrh nadriadeného ústredného orgánu,

b) pri úlohách rezortného plánu rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátnych rozpočtov nadriadený ústredný orgán.

(4) Koordinačné pracovisko odvádza odplaty (úhrady) podľa odseku 1 a 3 nadriadenému ústrednému orgánu na príjmový rozpočtový účet v Štátnej banke československej (ďalej len „banka“); na platobnom doklade vyznačí ako účel platby číslo úlohy a poradové číslo úlohy, ktorej sa úhrada týka. Ústredné orgány členia vo svojej evidencii odplaty (úhrady) podľa poradových čísel úloh.

(5) Nadriadený ústredný orgán môže ponechať koordinačnému pracovisku až 2 % z dosiahnutých odplát, ktoré sa

a) považujú za dotáciu k hospodárskemu výsledku, ak ide o hospodársku organizáciu,

b) zahŕňajú do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, ak ide o rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu.

(6) Odplaty za odovzdané výsledky vyriešených úloh podnikového plánu technického rozvoja sú súčasťou výnosov podniku. Odplaty za odovzdané výsledky vyriešených úloh odborového, prípadne podnikového plánu technického rozvoja, na ktoré bola poskytnutá dotácia, tvoria príjem odborového fondu technického rozvoja, prípadne súčasť celkových výnosov podniku.

(7) Odplaty za odovzdané výsledky vyriešených úloh financovaných zo štátneho rozpočtu podielovo sa odvádzajú do štátneho rozpočtu v percentnej výške, v ktorej boli úlohy zo štátneho rozpočtu financované; zostávajúca časť je súčasťou celkových výnosov odborového riaditeľstva alebo podniku. Odplaty za odovzdané výsledky vyriešených úloh financovaných najprv zo štátneho rozpočtu a neskôr z ďalších zdrojov sa odvádzajú do štátneho rozpočtu a do týchto zdrojov v pomere, v akom z nich boli úlohy financované.

(8) Výška odplaty (úhrady) sa určuje so zreteľom na celkové prostriedky vynaložené na riešenie úlohy a na ekonomickú efektívnosť realizácie výsledkov riešenia.

(9) Odplaty (úhrady) za výsledky vyriešených úloh uskutočňujú hospodárske organizácie na ťarchu svojich nákladov (okrem rezervy na technický rozvoj), a to buď bežného roku alebo časovo rozlišovaných, ako náklady budúcich období.

(10) Odovzdávanie výsledkov vyriešených úloh rozvoja vedy a techniky do zahraničia vo forme licenčných a im podobných zmlúv upravujú osobitné predpisy.*)

§ 16

Odvod prostriedkov za zvyšné predmety

(1) Organizácia, ktorá riešila úlohy rozvoja vedy a techniky, je povinná najneskôr do jedného roka po splnení úlohy všetky zvyšné predmety (prototypy, skúšobné a pokusné zariadenia, stroje, prístroje, materiál, stavby) aktivovať alebo previesť na inú organizáciu.

(2) Predmety, ktoré majú povahu základných prostriedkov a ktoré môže organizácia sama využiť, prevezme do svojich základných prostriedkov. Predmety, ktoré nemajú povahu základných prostriedkov, prevezme

a) hospodárska a príspevková organizácia do zásob,

b) rozpočtová organizácia ako bezodplatne získaný materiál alebo ako drobné a krátkodobé predmety; finančné prostriedky vo výške ich ocenenia viaže ako trvalú finančnú úsporu.

(3) Pokiaľ organizácia využije predmety už pred splnením úlohy, postupuje obdobne podľa predchádzajúceho odseku.

(4) Prostriedky získané využitím predmetov, ktoré zostali po splnení úloh podnikového plánu technického rozvoja, sú súčasťou celkových výnosov podnikov. Prostriedky získané využitím predmetov, ktoré zostali po splnení úloh odborového, prípadne podnikového plánu technického rozvoja, na ktoré bola poskytnutá dotácia, tvoria príjem odborového fondu technického rozvoja, prípadne súčasť celkových výnosov podniku.

(5) Prostriedky získané využitím predmetov, ktoré zostali po splnení úloh financovaných zo štátneho rozpočtu, sa odvádzajú do štátneho rozpočtu; ak sú úlohy financované podielovo, odvádzajú sa prostriedky v percentnej výške, v ktorej boli úlohy zo štátneho rozpočtu financované, a zvyšujúca časť prostriedkov je súčasťou celkových výnosov odborového riaditeľstva alebo podniku. Prostriedky získané využitím predmetov, ktoré zostali po splnení úloh financovaných najprv zo štátneho rozpočtu a neskôr z ďalších zdrojov, sa odvádzajú do štátneho rozpočtu a do týchto zdrojov v pomere, v akom boli úlohy z nich financované.

(6) Organizácie odvádzajú alebo do svojich výnosov zahŕňajú prostriedky získané využitím predmetov, ktoré zostali po splnení úloh rozvoja vedy a techniky, a to vo výške

a) reprodukčnej obstarávacej ceny zníženej o oprávky, ak ide o predmety, ktoré prevádzajú do svojich základných prostriedkov, alebo

b) ceny ustanovenej podľa cenových predpisov (prípadne i predpisov o dani z obratu), ak ide o predmety, ktoré prevádzajú do zásob.

(7) Organizácie odvádzajú prostriedky získané využitím predmetov, ktoré zostali po splnení úloh, oddelene od odplát za využitie výsledkov vyriešených úloh.

DRUHÁ HLAVA

Hospodárenie s prostriedkami na úhradu faktúr za riešenie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky

§ 17

(1) Prostriedky štátneho rozpočtu na úhradu faktúr za riešenie úloh vo výške vyplývajúcej na príslušný rok zo štátneho plánu rozvoja vedy a techniky si zabezpečuje koordinačné pracovisko

a) v návrhu finančného plánu, ak je hospodárskou organizáciou,

b) v návrhu rozpočtu, ak je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou.

(2) Nadriadený ústredný orgán určí koordinačnému pracovisku na každú jednotlivú úlohu ročný rozpočtový limit na úhradu faktúr. Ak je úloha financovaná podielovo, určí limit vo výške zodpovedajúcej percentnému podielu prostriedkov štátneho rozpočtu z celkových prostriedkov určených na úhradu faktúr za riešenie úlohy v príslušnom roku.

(3) Ústredný orgán pri odovzdaní limitu koordinačnému pracovisku v súlade so štátnym plánom rozvoja vedy a techniky uvedie

a) na prednej strane „Oznámenia limitu“ poradové číslo úlohy pred číslom výdavkového rozpočtového účtu, názov koordinačného pracoviska a názov a číslo úlohy,

b) na rube „Oznámenia limitu“ lehotu na splnenie úlohy a cenu za jej riešenie. Ak je úloha financovaná podielovo, uvedie aj sumu prostriedkov štátneho rozpočtu určenú na úhradu faktúr a percentnú výšku, v ktorej sa budú tieto prostriedky prevádzať na osobitný účet [§ 20 ods. 2 písm. b)].

§ 18

Zmeny a zrušenie rozpočtového limitu

(1) Ak dôjde v priebehu roka k vyššej potrebe prostriedkov v dôsledku rýchlejšieho riešenia úloh, môže nadriadený ústredný orgán zvýšiť koordinačnému pracovisku rozpočtový limit na úhradu faktúr za podmienok, že

a) nebude prekročená cena za riešenie úlohy,

b) nebude prekročený celkový objem prostriedkov určený v rozpočte ústredného orgánu na úhradu faktúr za riešenie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky,

c) v prípadoch, keď je úloha financovaná podielovo, bude zvýšenie zodpovedať najviac percentnému podielu prostriedkov štátneho rozpočtu z celkových prostriedkov určených na úhradu faktúr za riešenie úlohy v príslušnom roku a nebude prekročená celková suma zo štátneho rozpočtu určená na financovanie úlohy.

(2) Ak dôjde v priebehu roka k nižšej potrebe prostriedkov na riešenie úlohy, môže nadriadený ústredný orgán upraviť limity na ďalšie roky za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku.

(3) Nadriadený ústredný orgán môže urobiť zmenu celkového limitu, ak dôjde v dôsledku schválenej zmeny úlohy k zmene ceny za jej riešenie; v takom prípade môže ústredný orgán urobiť i zmenu ročného limitu.

(4) Nadriadený ústredný orgán zruší nepoužitú časť limitu a možnosť ďalšieho čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu pri každej úlohe najneskôr do dvoch mesiacov po lehote určenej na splnenie úlohy v štátnom pláne rozvoja vedy a techniky.

§ 19

Výdavkový rozpočtový účet a osobitný účet

(1) Banka zriaďuje na základe ročných rozpočtových limitov na úhradu faktúr koordinačným pracoviskám výdavkové rozpočtové účty na úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky financované zo štátneho rozpočtu v plnej výške i podielovo.

(2) Koordinačné pracovisko sústreďuje na osobitnom účte, ktorý na jeho požiadanie otvorí banka, prostriedky odborového riaditeľstva zúčastňujúceho sa na financovaní úlohy. Prostriedky na tomto účte nie sú zúročiteľné, koncom roka neprepadajú a nesmú sa použiť na iné účely.

(3) Odborové riaditeľstvo prevádza svoje finančné prostriedky na osobitný účet koordinačného pracoviska v termínoch dohodnutých s týmto pracoviskom, a to tak, aby sa zabezpečilo plynulé financovanie úlohy.

§ 20

Úhrada faktúr za riešenie úlohy

(1) Koordinačné pracovisko uhrádza

a) faktúry za úlohy vyriešené spoluriešiteľskými organizáciami,

b) vnútropodnikové faktúry za úlohy vyriešené koordinačným pracoviskom; podmienkou je, že toto pracovisko je hospodárskou alebo príspevkovou organizáciou a rieši samo celú úlohu alebo jej časť.

(2) Koordinačné pracovisko uhrádza faktúry uvedené v predchádzajúcom odseku takto:

a) ak je úloha financovaná zo štátneho rozpočtu v plnej výške, z výdavkového rozpočtového účtu;

b) ak je úloha financovaná podielovo, z osobitného účtu; na tento účet súčasne prevedie sumu z výdavkového rozpočtového účtu vo výške zodpovedajúcej percentnému podielu prostriedkov štátneho rozpočtu z celkových prostriedkov určených na úhradu faktúr za riešenie úlohy v príslušnom roku.

(3) Ak riešia rozpočtové organizácie celú úlohu financovanú zo štátneho rozpočtu podielovo a koordinačným pracoviskom, je rozpočtová organizácia, odvádza odborové riaditeľstvo svoje prostriedky zodpovedajúce percentnému podielu na financovaní úlohy koordinačnému pracovisku; toto pracovisko ich odvedie nadriadenému ústrednému orgánu na príjmový rozpočtový účet v banke.

§ 21

Evidencia a kontrola

(1) Koordinačné pracovisko zabezpečuje prehľad o celkových zdrojoch financovania a o prostriedkoch vynaložených na riešenie úloh. Je povinné viesť analytickú evidenciu vynakladaných prostriedkov podľa jednotlivých úloh a prehľad o celkove vynaložených prostriedkoch na každú jednotlivú úlohu po celý čas jej riešenia.

(2) Koordinačné pracovisko je povinné kontrolovať správnosť faktúr predkladaných spoluriešiteľskými organizáciami. Kontrolu faktúr si môže vyhradiť nadriadený ústredný orgán, odborové riaditeľstvo zúčastňujúce sa na financovaní úlohy alebo podnik uhrádzajúci určenú výšku faktúr za riešenie úlohy; tým nie je dotknutá kontrolná povinnosť koordinačného pracoviska.

(3) Finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami na riešenie úloh vykonáva nadriadený ústredný orgán v priebehu roka, najmenej však jeden raz na konci roka pred schválením výsledkov hospodárenia organizácie za uplynulé obdobie.*)

(4) Na zabezpečenie finančnej kontroly vykonáva koordinačné pracovisko, nadriadený ústredný orgán, odborové riaditeľstvo zúčastňujúce sa na financovaní úlohy alebo podnik uhrádzajúci určenú výšku faktúr za riešenie úlohy operatívne vecnú kontrolu plnenia prác na úlohe.

(5) Pri opakovanom zistení nedostatkov v čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu a v odvádzaní odplát (úhrad) za odovzdané výsledky vyriešených úloh môže nadriadený ústredný orgán zastaviť koordinačnému pracovisku ďalšie čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

TRETIA HLAVA

Hospodárenie s prostriedkami na úhradu faktúr za riešenie úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky

§ 22

Pri hospodárení s prostriedkami na úhradu faktúr za riešenie úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátnych rozpočtov sa postupuje obdobne podľa druhej hlavy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

NEINVESTIČNÉ NÁKLADY OBDOBNÝCH ČINNOSTÍ

§ 23

Neinvestičnými nákladmi obdobných činností sú náklady

a) na technickú normalizáciu,

b) na typizáciu a experimentálne overovanie vo výstavbe,

c) na schvaľovanie a hodnotenie akosti výrobkov,

d) na činnosti v oblasti priemyselných práv.

Pokiaľ tieto náklady tvoria nevyhnutnú súčasť alebo samostatnú etapu riešenej úlohy rozvoja vedy a techniky [§ 3 ods. 1 písm. h)], platia pre ich financovanie ustanovenia prvej až tretej časti.

§ 24

(1) Náklady na technickú normalizáciu [§ 23 písm. a)] zahŕňajú:

a) náklady na riešenie úloh technickej normalizácie,

b) náklady na medzinárodnú normalizačnú činnosť,

c) náklady organizácie spojené s riadením technickej normalizácie v určenom odbore, pokiaľ ju nadriadený ústredný orgán po dohode s Úradom pre normalizáciu a meranie a so zúčastnenými ústrednými orgánmi tým poverí.*)

(2) Náklady na typizáciu a experimentálne overovanie vo výstavbe [§ 23 písm. b)] zahŕňajú:

a) náklady na vypracovanie typizačných štúdií a úloh,

b) viacnáklady spojené s vypracovaním projektov experimentálnych stavieb a s uskutočnením týchto stavieb,

c) náklady na vyhodnotenie experimentálnych stavieb,

d) náklady na odstránenie prípadných chýb a škôd vzniknutých experimentom.

(3) Náklady na schvaľovanie a hodnotenie akosti výrobkov [§ 23 písm. c)] zahŕňajú:

a) náklady spojené s vlastným schvaľovaním a hodnotením akosti výrobkov,

b) náklady na kontroly schválených a zhodnotených výrobkov,

c) úhradu faktúr štátnym skúšobniam za schvaľovanie a hodnotenie akosti výrobkov.

(4) Náklady na činnosti v oblasti priemyselných práv [§ 23 písm. d)] zahŕňajú:

a) náklady na evidenciu prihlasovaných vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a na ich technicko-ekonomické hodnotenie,

b) náklady na prieskum novosti a hospodárskej využiteľnosti vynálezov a priemyselných vzorov,

c) náklady na prihlasovanie a udržiavanie predmetov priemyselných práv v tuzemsku a v zahraničí,

d) odmeny za objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy, priemyselné vzory a vyriešenia tematických úloh,

e) úhrady autorom objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov za výkresy, modely a prototypy,

f) náklady na súťaže v oblasti priemyselných práv,

g) náklady na rozpracovanie, skúšanie, zavádzanie a rozširovanie objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov.

§ 25

Zdroje financovania

Neinvestičné náklady obdobných činností sa financujú

a) zo štátnych rozpočtov,

b) z prevádzkových prostriedkov odborového riaditeľstva,

c) z prevádzkových prostriedkov podniku.

§ 26

Prostriedky štátnych rozpočtov

(1) Zo štátneho rozpočtu federácie alebo zo štátnych rozpočtov republík sa podľa podriadenosti organizácií federálnym ústredným orgánom alebo ústredným orgánom republík uhrádzajú:

a) výdavky na činnosť štátnych skúšobní, ktoré sú rozpočtovými organizáciami, včítane výdavkov na kooperáciu s hospodárskymi a príspevkovými organizáciami,

b) príspevky na prevádzku štátnym skúšobniam, ktoré sú príspevkovými organizáciami.

(2) Zo štátnych rozpočtov sa ďalej poskytujú prostriedky na úhradu

a) faktúr za riešenia úloh technickej normalizácie včítane úloh medzinárodnej normalizácie dojednanej ústrednými orgánmi,

b) faktúr za riešenia úloh plánu typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe v rozsahu dohodnutom Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a ministerstvami výstavby a techniky republík s príslušným ministerstvom financií,

c) odmien za vyhodnotené riešenia rezortných plánov tematických úloh,

d) odmien za vyhodnotené riešenia v súťažiach v oblasti priemyselných práv usporiadaných ústrednými orgánmi,

e) faktúr za ďalšie práce a služby dojednané ústrednými orgánmi, a to v rozsahu ustanovenom v § 24.

(3) Prostriedky na riešenia úloh plánu štátnej normalizácie, na odmeny za objavy a vyhodnotené riešenia celoštátneho plánu tematických úloh sa poskytujú zo štátneho rozpočtu federácie.

§ 27

Prevádzkové prostriedky odborového riaditeľstva

Z prevádzkových prostriedkov odborového riaditeľstva na ťarchu nákladov sa uhrádzajú:

a) náklady na činnosti uvedené v § 24 uskutočňované odborovým riaditeľstvom vo vlastnej réžii,

b) faktúry za dodávky, práce a služby uvedené v § 24 uskutočnené inými organizáciami pre odborové riaditeľstvo.

§ 28

Prevádzkové prostriedky podniku

Z prevádzkových prostriedkov podniku na ťarchu nákladov sa uhrádzajú:

a) náklady na činnosti uvedené v § 24 uskutočňované podnikom vo vlastnej réžii,

b) faktúry za dodávky, práce a služby uvedené v § 24 uskutočnené inými organizáciami pre podnik.

Spôsob financovania

§ 29

(1) Neinvestičné dodávky, práce a služby v oblasti obdobných činností sa financujú obdobne podľa ustanovenia § 10.

(2) Organizácie zahŕňajú neinvestičné náklady obdobných činností (§ 23 a 24)

a) do nákladov výroby príslušných výrobkov, ak sa týkajú presne vymedzených druhov a počtu výrobkov,

b) do dielenskej réžie, ak ide o činnosti, ktorých výsledky sú použiteľné len v určitej prevádzke,

c) do celopodnikovej réžie, ak ide o činnosti, ktorých výsledky sú použiteľné vo viacerých prevádzkach.

(3) Organizácia, ktorá prevzala od autorov modely a prototypy, postupuje obdobne

a) podľa ustanovenia § 16 ods. 1 a 3, ak ich prevezme na skúšanie,

b) podľa ustanovenia § 16 ods. 2, ak ich prevezme na využitie.

(4) Za úspešné, urýchlené a hospodárne vyriešenie úloh plánu štátnej normalizácie môže Úrad pre normalizáciu a meranie vypísať mimoriadne odmeny. Tieto odmeny sa poskytujú z prostriedkov štátneho rozpočtu federácie, a to

a) hospodárskym organizáciám do fondu odmien,

b) rozpočtovým a príspevkovým organizáciám do mzdových prostriedkov.

(5) Ustanovenie druhej vety predchádzajúceho odseku platí obdobne pre mimoriadne odmeny, ktoré môže vypísať Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj za úspešné, urýchlené a hospodárne vyriešenie úloh plánu typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe.

(6) Pokiaľ bez objektívnych príčin organizácia nevyužije do lehoty dohodnutej s ústredným orgánom vyriešenú úlohu celoštátneho a rezortného plánu tematických úloh, ktorú prevzala na využitie, odvedie do príslušného štátneho rozpočtu penále vo výške odmeny vyplatenej autorovi.

§ 30

(1) Hospodárske organizácie môžu uhrádzať z prevádzkových prostriedkov na ťarchu nákladov faktúry za riešenie úloh plánu typizácie vo výstavbe financovaných zo štátnych rozpočtov, a to do výšky ustanovenej podľa odseku 2.

(2) Výšku faktúr za riešenie úloh plánu typizácie vo výstavbe ustanovuje Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj alebo ministerstvá výstavby a techniky republík na návrh nadriadeného ústredného orgánu.


PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31

Ústredné orgány sú povinné zabezpečiť evidenciu

a) prostriedkov vynakladaných zo štátneho rozpočtu na riešenie jednotlivých úloh štátneho a rezortného plánu rozvoja vedy a techniky,

b) prostriedkov získaných za odovzdané výsledky jednotlivých vyriešených úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a jednotlivých úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátneho rozpočtu,

c) prostriedkov získaných za predmety, ktoré zostali po splnení jednotlivých úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a jednotlivých úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátneho rozpočtu,

d) cieľových prémií a mimoriadnych odmien poskytnutých za riešenie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky,

e) mimoriadnych odmien poskytnutých za riešenie úloh plánu štátnej normalizácie a úloh plánu typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe.

§ 32

Financovanie neinvestičných nákladov rozvoja vojenskej vedy a techniky upravujú osobitné predpisy Federálneho ministerstva financií a Štátnej plánovacej komisie.

§ 33

Penále

(1) Ústredné orgány a organizácie, ktoré použijú prostriedky určené na financovanie neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností v rozpore s touto vyhláškou, zaplatia za každý deň neoprávneného použitia prostriedkov penále do príslušného štátneho rozpočtu vo výške 0,1 % zo sumy neoprávnene použitej; pre neoprávnené použitie prostriedkov štátnych rozpočtov platia osobitné predpisy.*)

(2) Penále nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli splnené úlohy rozvoja vedy a techniky a ostatné práce a služby v oblasti rozvoja vedy a techniky alebo v oblasti obdobných činností. Ak sa vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie penále, plynie premlčacia lehota znova od konca roka, v ktorom bola organizácia o tomto úkone informovaná.

(3) Nadriadený ústredný orgán môže rozhodnúť o vrátení prostriedkov do rezortného fondu technického rozvoja, ak organizácia prostriedky z neho poskytnuté neoprávnene použila pri riešení úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky.

§ 34

Federálne ministerstvo financií môže povoliť výnimky z tejto vyhlášky organizáciám riadeným federálnymi orgánmi. Organizáciám riadeným orgánmi republík môžu povoliť výnimky ministerstvá financií republík; pokiaľ nejde o organizácie riadené národnými výbormi, postupujú pritom ministerstvá financií republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

§ 35

Zrušuje sa:

a) vyhláška Ministerstva financií č. 103/1966 Zb. o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností;

b) smernice Ministerstva financií, Štátnej komisie pre techniku a Štátnej banky československej č. 10/1967 Ú. l. (Ú. v.) pre hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami na úhradu faktúr za riešenie úloh štátneho plánu výskumných a vývojových prác a za ostatné práce a služby objednané v oblasti výskumu a vývoja ústrednými orgánmi od 1. januára 1967.

§ 36

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.

*) § 31 nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií (t. j. odvodom časti prostriedkov z odborových fondov technického rozvoja a odvodom časti zisku priamo podriadených podnikov, a to vo výške ustanovenej nadriadeným ústredným orgánom).

**) § 26 nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií (t. j. centralizáciou časti zisku od podriadených podnikov, v odborovom podniku bez pridružených národných podnikov a účelových organizácií prídelom zo zisku.

***) Rezerva na technický rozvoj sa nevytvára v nákladoch hospodárskych výskumných a vývojových organizácií.

*) § 31 nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

*) Úprava ministra zahraničného obchodu č. 1/1968 o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami, o zmluvách na projektové, inžinierske a konzultačné práce, uverejnená vo Vestníku ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 1/1968 z 1. marca 1968.

*) Vykonávanie revízií hospodárenia s prostriedkami poskytnutými zo štátnych rozpočtov, príp. zo štátnych fondov na riešenie úloh upravujú osobitné predpisy (zákon ČNR č. 33/1970 Zb. o finančných správach a zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach).

*) § 13 zákona č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.

*) § 16 zákona č. 134/1970 Zb. o rozpočtových pravidlách.