Vyhláška č. 15/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku

Čiastka 5/1971
Platnosť od 17.03.1971 do30.06.1998
Účinnosť od 17.03.1971 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.

15

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 4. februára 1971,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 55 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve a na vykonanie príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


Článok 1

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku sa dopĺňa takto:

1. § 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Cestujúci sú povinní pri nákupe letenky a pred nástupom do lietadla na vyznanie preukázať svoju totožnosť.

(5) Cestujúci sú povinní pred nástupom do lietadla odovzdať dopravcovi do úschovy veci ohrozujúce bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbrane, výbušniny, strelivo, žieraviny, rádioaktívne materiály, ľahko zápalné predmety a podrobiť sa kontrolným opatreniam dopravcu alebo orgánu Zboru národnej bezpečnosti smerujúcim k zisteniu, či tieto veci neprepravujú. O preprave uvedených vecí rozhodne dopravca v súlade s ustanovením § 40 tejto vyhlášky.“

2. Za § 39 sa zaraďuje nový § 40, ktorý znie:

㤠40

Preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky

Letecká preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbraní, výbušnín, streliva, žieravín, rádioaktívnych materiálov, ľahko zápalných predmetov je dovolená len s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok ním určených.“

3. Doterajšie paragrafy 40 až 44 sa prečíslujú na 41 až 45.


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.