32

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. mája 1971

o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá)

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1

Štátny rozpočet Slovenskej socialistickej republiky

(1) Štátne finančné hospodárenie Slovenskej socialistickej republiky sa spravuje štátnym rozpočtom Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“).

(2) Štátny rozpočet republiky vychádza

a) zo základných úloh a cieľov štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky,

b) zo strednodobého rozpočtového výhľadu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „strednodobý rozpočtový výhľad republiky“),

c) zo vzťahov k štátnemu rozpočtu federácie vyplývajúcich zo strednodobého rozpočtového výhľadu federácie a zo zákona o štátnom rozpočte federácie.

(3) Štátny rozpočet republiky sa aktívne zúčastňuje na tvorbe a realizácii štátneho vykonávacieho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Výšku príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu republiky na rozpočtový rok schvaľuje Slovenská národná rada rozpočtovým zákonom.

(5) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

§ 2

Strednodobý rozpočtový výhľad republiky

(1) Strednodobý rozpočtový výhľad republiky obsahuje príjmy a výdavky, ktoré budú štátne rozpočty republiky zabezpečovať v jednotlivých rokoch; vychádza z úloh a cieľov strednodobého štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „strednodobý plán republiky“) a zo strednodobého rozpočtového výhľadu federácie a zostavuje sa na rovnaké obdobie.

(2) Návrh strednodobého rozpočtového výhľadu republiky predkladá Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“) vláde Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“), a to i v územnom priereze, spolu s návrhom zásad finančnej politiky.

(3) Strednodobý rozpočtový výhľad republiky sa prerokúva súčasne so strednodobým plánom republiky.

§ 3

Vzťahy štátneho rozpočtu republiky k štátnemu rozpočtu federácie

Vzťahy medzi štátnym rozpočtom republiky a štátnym rozpočtom federácie, ako aj zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.*)

§ 4

Obsah štátneho rozpočtu republiky

(1) Štátny rozpočet republiky zahrňuje finančné vzťahy za všetky úseky hospodárstva a správy v Slovenskej socialistickej republike, s výnimkou činností financovaných zo štátneho rozpočtu federácie.

(2) Štátny rozpočet republiky sa skladá z rozpočtov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj iných ústredných orgánov a organizácií v Slovenskej socialistickej republike (ďalej len „ústredné orgány“). Rozpočet ústredného orgánu obsahuje rozpočet vlastného ústredného orgánu, príjmy a výdavky podriadených rozpočtových organizácií a odvody a príspevky príspevkových organizácií, ďalej dane, odvody a poplatky podriadených hospodárskych a iných socialistických organizácií s výnimkou daní, odvodov a poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie alebo národných výborov, ako aj dotácie a subvencie pre tieto organizácie.

(3) Súčasťou štátneho rozpočtu republiky sú dotácie a subvencie poskytované rozpočtom národných výborov.

(4) Prílohou štátneho rozpočtu republiky sú rozpočty štátnych účelových fondov republiky (ďalej len „štátne fondy“).

§ 5

Príjmy štátneho rozpočtu republiky

Príjmami štátneho rozpočtu republiky sú

a) dane, odvody a poplatky štátnych hospodárskych organizácií riadených ústrednými orgánmi, družstiev a iných socialistických organizácií, s výnimkou daní, odvodov a poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie alebo národných výborov, a odvody štátnych fondov,

b) príjmy ústredných orgánov, ako aj nimi riadených rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií,

c) dane a poplatky platené občanmi, s výnimkou daní a poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie alebo príjmom národných výborov,

d) dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie,

e) ostatné príjmy ustanovené rozpočtovým zákonom alebo osobitnými predpismi.

§ 6

Výdavky štátneho rozpočtu republiky

Zo štátneho rozpočtu republiky sa uhradzujú

a) výdavky na činnosť ústredných orgánov,

b) výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré sú riadené ústrednými orgánmi,

c) dotácie a subvencie štátnym hospodárskym organizáciám riadeným ústrednými orgánmi, štátnym fondom, družstevným a iným organizáciám v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky, d) dotácie a subvencie rozpočtom národných výborov,

e) ostatné výdavky ustanovené rozpočtovým zákonom alebo osobitnými predpismi.

DRUHÁ ČASŤ

Zostavenie štátneho rozpočtu republiky a finančných plánov

§ 7

Rozpočtový projekt republiky

Ministerstvo financií predkladá vláde návrh rozpočtového projektu republiky. Schválený rozpočtový projekt republiky slúži ako smernica pre zostavenie návrhov rozpočtov ústredných orgánov a národných výborov.

§ 8

Riadenie prác na zostavení štátneho rozpočtu republiky a finančných plánov

(1) Ministerstvo financií riadi práce na zostavení štátneho rozpočtu republiky, rozpočtov ústredných orgánov a finančných plánov hospodárskych organizácií; usmerňuje práce na zostavení rozpočtov národných výborov a štátnych fondov. Koordinuje štátny rozpočet republiky s úverovým plánom*) a s plánom podnikových financií za Slovenskú socialistickú republiku.

(2) Ministerstvo financií ustanovuje, ktoré podklady mu predkladajú ústredné orgány, národné výbory a štátne fondy, a určuje spôsob ich predkladania.

§ 9

Rozpočty ústredných orgánov

(1) Ústredné orgány a nimi riadené organizácie zostavujú a predkladajú návrh svojho rozpočtu a finančných plánov podľa jednotných smerníc na zostavenie štátnych rozpočtov a finančných plánov, ktoré vydáva Federálne ministerstvo financií spolu s ministerstvami financií republík.

(2) Ústredné orgány, nimi riadené organizácie a štátne fondy zaraďujú do návrhu svojho rozpočtu všetky v rozpočtovom roku predpokladané príjmy a výdavky, ktoré sa majú v príslušnom roku realizovať. Pritom sú povinné

a) zisťovať všetky zdroje zvýšenia príjmov a hľadať možnosti zníženia výdavkov a využívať ich,

b) zaraďovať do rozpočtu výdavky len vo výške nevyhnutne potrebnej na účelné a hospodárne plnenie úloh.

§ 10

Návrh štátneho rozpočtu republiky

(1) Návrh štátneho rozpočtu republiky vypracúva a vláde predkladá Ministerstvo financií; spolu s ním po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií predkladá ako podklad rozpočtové a finančné ukazovatele a proporcie za Slovenskú socialistickú republiku v územnom priereze.

(2) Vláda predkladá návrh štátneho rozpočtu republiky Slovenskej národnej rade.

TRETIA ČASŤ

Hospodárenie podľa štátneho rozpočtu republiky

§ 11

Pravidlá rozpočtového hospodárenia

(1) Ústredné orgány hospodária podľa schváleného štátneho rozpočtu republiky. Podriadené rozpočtové organizácie hospodária podľa svojho rozpočtu v rámci príjmov a výdavkov určených im ústredným orgánom. Štátne hospodárske organizácie, príspevkové organizácie a ostatné socialistické organizácie, ako aj štátne fondy hospodária tak, aby prinajmenej zabezpečili finančné vzťahy ustanovené im štátnym rozpočtom republiky alebo osobitnými predpismi.**)

(2) Ústredné orgány a organizácie hospodáriace s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky sú povinné

a) zabezpečovať včasné plnenie príjmov štátneho rozpočtu republiky a navrhovať, prípadne určovať nové zdroje príjmov,

b) používať rozpočtové prostriedky len na určené účely a len do výšky ustanovenej v rozpočte a dbať, aby sa prednostne uskutočňovali výdavky vyplývajúce z právnych predpisov, aby sa plnili plánované a iné nevyhnutne potrebné úlohy a aby sa rozpočtové prostriedky na ne vynakladali čo najúčelnejšie a najhospodárnejšie.

(3) Ministerstvo financií určuje podmienky, za ktorých môžu ústredné orgány použiť svoje rozpočtové prostriedky na iný účel, než na ktorý boli rozpočtom určené.

§ 12

Prekročenie rozpočtu a zníženie rozpočtových príjmov

(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „minister financií“) môže povoliť uskutočnenie výdavkov nevyhnutných pre národné hospodárstvo a nezabezpečených v štátnom rozpočte republiky, ktoré nemožno kryť z rozpočtu príslušného ústredného orgánu alebo z rozpočtu národného výboru, ak zabezpečí ich úhradu vyššími príjmami, úsporami na iných výdavkoch štátneho rozpočtu republiky alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku.

(2) Ak sa schválená investičná výstavba urýchli a bude treba viac rozpočtových prostriedkov, než bolo zaradené do štátneho rozpočtu republiky na bežný rok, zabezpečia sa prostriedky potrebné na úhradu urýchleného postupu výstavby (v rámci celkových rozpočtových nákladov určených na príslušnú akciu) predovšetkým z úspor prostriedkov určených v štátnom rozpočte republiky na investície; ak to nie je možné, uvoľnia sa prostriedky z vládnej rozpočtovej rezervy (§ 20).

(3) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže povoliť zníženie niektorého príjmu štátneho rozpočtu republiky, ak toto zníženie vyváži zvýšením iného príjmu štátneho rozpočtu republiky alebo znížením jeho výdavkov.

(4) O opatreniach podľa predchádzajúcich odsekov informuje vláda Slovenskú národnú radu v rámci správ o plnení štátneho rozpočtu republiky.

(5) Ústredné orgány môžu prekročiť svoj rozpočet,

a) ak na ne prešlo plnenie úloh z iného orgánu, a to za predpokladu, že tento orgán rozpočtové prostriedky viazal alebo ich v určenom rozsahu previedol do štátneho rozpočtu republiky,

b) ak zabezpečia, že prekročenie výdavkov bude kryté prekročením príjmov ich rozpočtu v tom istom rozpočtovom roku.

(6) Ústredné orgány môžu vykonávať opatrenia uvedené v odseku 5 po dohode s Ministerstvom financií.

(7) Rozpočtové organizácie podriadené ústredným orgánom môžu prekročiť svoj rozpočet len s ich súhlasom; rovnako postupujú príspevkové organizácie pri prekročení príspevku z rozpočtu.

§ 13

Rozpočtové presuny

(1) Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte zabezpečené dostatočné prostriedky alebo ak v rozpočte naň niet vôbec úhrady, môžu ju ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie výnimočne zabezpečiť z použiteľných úspor na iných rozpočtových prostriedkoch presunom vo vnútri svojho rozpočtu (rozpočtový presun).

(2) Ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie nemôžu použiť na rozpočtové presuny úspory vo výdavkoch na investície a mzdové fondy. Rozpočtové výdavky na investície a mzdové fondy možno presunom zvyšovať len v súlade so schválenými zmenami v hospodárskom pláne organizácie.

(3) Ústredné orgány nemôžu vo svojich rozpočtoch vykonávať vzájomné presuny medzi rozpočtovými prostriedkami určenými pre rozpočtové, príspevkové, štátne hospodárske a iné socialistické organizácie.

(4) Príspevkové organizácie nemôžu presúvať prostriedky medzi jednotlivými druhmi príspevkov, s výnimkou prípadov, keď je presun nevyhnutný na zabezpečenie súladu rozpočtu so schválenými zmenami v hospodárskom pláne organizácie.

(5) Ústredné orgány môžu určiť, ktoré ďalšie rozpočtové presuny nesmú nimi riadené organizácie vykonávať.

(6) Ministerstvo financií môže upraviť podrobnosti presunového konania; môže pritom sprísniť podmienky presunov a zo závažných dôvodov povoliť výnimky z ustanovení odsekov 1 až 4.

§ 14

Viazanie rozpočtových prostriedkov

(1) Ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie musia vo svojich rozpočtoch viazať rozpočtové prostriedky,

a) ak v rozpočte mali zabezpečenú úhradu na úlohy, ktoré sa znížili, odpadli, odsunuli, alebo ktorých plnenie prešlo na iné orgány,

b) ak o viazaní rozpočtových prostriedkov rozhodla vláda, Ministerstvo financií alebo organizácii nadriadený orgán, najmä v súvislosti s porušením rozpočtových alebo iných právnych predpisov,

c) ak sa prostriedky použili v presunovom konaní.

(2) Ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie nesmú použiť rozpočtové prostriedky viazané v rozpočte na uskutočňovanie rozpočtových výdavkov ani na presuny bez súhlasu orgánu, ktorý viazanie nariadil.

(3) Minister financií môže zo závažných dôvodov určiť, v ktorých ďalších prípadoch treba viazať rozpočtové prostriedky, ako aj určiť podmienky, za ktorých možno tieto prostriedky použiť.

§ 15

Časové použitie rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky možno použiť len do konca rozpočtového roku, a to len na úhradu výdavkov zročných do konca tohto roku. Úhrada výdavkov, ktoré sa majú uskutočniť zo štátneho rozpočtu republiky v bežnom rozpočtovom roku, sa nesmie odsunúť na ťarchu štátneho rozpočtu republiky na budúci rok.

(2) Tvoriť rezervy z rozpočtových prostriedkov nie je prípustné, s výnimkou rezervy, ktorú si môžu vytvoriť ústredné orgány a národné výbory pri rozpise schváleného rozpočtu (§ 19 a § 27 ods. 3), vládnej rozpočtovej rezervy (§ 20), fondu rezerv a rozvoja na národných výboroch (§ 29) alebo rezerv, ktoré možno tvoriť podľa osobitných predpisov.*)

(3) Ministerstvo financií môže povoliť výnimky z ustanovení odsekov 1 a 2.

§ 16

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonov a iných opatrení

(1) Pri návrhoch zákonov, zákonných opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady, nariadení a uznesení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení ministrov a vedúcich ústredných orgánov, ako aj pri návrhoch nariadení a uznesení národných výborov a ich rád treba zodpovedne uvážiť a v návrhoch vyjadriť aj ich finančné dôsledky, a to nielen na bežný rok, ale i na nasledujúce roky. Dôsledky týchto opatrení pre príjmy a výdavky štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov treba vyčísliť a výpočet pripojiť k návrhu opatrenia. Pri každom navrhovanom opatrení sa musí skúmať, či jeho povaha umožňuje zavedenie nových príjmov štátneho rozpočtu republiky, a v kladnom prípade musia navrhovatelia takýchto opatrení nové príjmy navrhnúť.

(2) Pri všetkých opatreniach uvedených v odseku 1, ktorými sa zvyšujú výdavky alebo znižujú príjmy štátneho rozpočtu republiky alebo rozpočtov národných výborov a štátnych fondov, treba zároveň navrhnúť úhradu zvýšených výdavkov alebo náhradu úbytku príjmov, a to na bežný rok aj na nasledujúce roky.

(3) Navrhovatelia sú povinní opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 vopred prerokovať s Ministerstvom financií, a ak sa dotýkajú rozpočtov národných výborov, aj s krajskými národnými výbormi alebo s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „krajské národné výbory“; ak tieto opatrenia majú za následok zmenu finančných vzťahov rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky alebo k rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa, prerokujú ich krajské národné výbory s Ministerstvom financií a národné výbory nižšieho stupňa s národným výborom vyššieho stupňa. Stanoviská príslušných orgánov treba pripojiť k návrhu opatrení.

§ 17

Zodpovednosť za hospodárenie

(1) Vláda zodpovedá Slovenskej národnej rade za hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky; podáva jej správy o priebehu a výsledkoch rozpočtového hospodárenia.

(2) Ministri, vedúci ústredných orgánov a orgány spravujúce štátne fondy zodpovedajú vo svojej pôsobnosti za včasné plnenie rozpočtových príjmov najmenej v rozsahu ustanovenom rozpočtom alebo osobitnými predpismi, za zabezpečenie hospodárneho plnenia úloh, ako aj za to, že sa výdavky rozpočtu, s výnimkami prípustnými podľa tohto zákona, neprekročia.

§ 18

Porušenie finančných a rozpočtových predpisov

(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže pri porušení finančných a rozpočtových predpisov alebo zásad pre poskytovanie dotácií a subvencií znížiť alebo viazať rozpočtové prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu republiky ústredným orgánom a nimi riadeným organizáciám, prípadne im uložiť odvod rozpočtových prostriedkov neoprávnene použitých zo štátneho rozpočtu republiky; národným výborom a štátnym fondom možno z rovnakých dôvodov znížiť dotácie a subvencie poskytované im zo štátneho rozpočtu republiky alebo uložiť odvod finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu republiky.

(2) Orgány spravujúce štátne fondy môžu vykonať opatrenia uvedené v odseku 1, ak ide o prostriedky štátnych fondov, a môžu nariadiť odvod prostriedkov, ktoré sa nesprávne použili, do týchto fondov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Rozpočtové a štátne finančné rezervy

§ 19

Rozpočtové rezervy ústredných orgánov

Ústredné orgány môžu si vytvoriť v rámci schváleného rozpočtu pri jeho rozpise rozpočtovú rezervu v príjmoch i výdavkoch rozpočtu. Rezervu môžu používať v príslušnom rozpočtovom roku v súlade s úlohami a cieľmi hospodárskeho plánu a pri zachovaní účelového určenia rozpočtových prostriedkov.

§ 20

Vládna rozpočtová rezerva a účelové rezervy

(1) Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia a na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov zo štátneho rozpočtu republiky sa vytvárajú v štátnom rozpočte republiky vládna rozpočtová rezerva a účelové rezervy.

(2) S vládnou rozpočtovou rezervou a s účelovými rezervami disponuje vláda. Vláda môže určiť, do akej výšky rozhoduje v jednotlivých prípadoch o použití vládnej rozpočtovej rezervy minister financií, a môže ho splnomocniť spravovať účelové rezervy.

(3) O hospodárení s vládnou rozpočtovou rezervou podáva vláda správu Slovenskej národnej rade v rámci správ o plnení štátneho rozpočtu republiky.

§ 21

Štátne finančné rezervy republiky

(1) Štátne finančné rezervy republiky sa vytvárajú z prebytkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov v rozsahu schválenom Slovenskou národnou radou (§ 32).

(2) Štátne finančné rezervy republiky možno použiť len so súhlasom Slovenskej národnej rady, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3.

(3) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže prostriedky štátnych finančných rezerv republiky použiť na úhradu

a) záväzkov štátneho rozpočtu republiky z minulých rokov,

b) finančných dôsledkov veľkých živelných pohrôm, ak ich nemožno uhradiť zo štátneho rozpočtu republiky na príslušný rok,

c) prechodného schodku štátneho rozpočtu republiky vyplývajúceho z časového nesúladu príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu republiky.

(4) Prostriedky štátnych finančných rezerv republiky sa nezahrňujú do štátneho rozpočtu republiky, s výnimkou prostriedkov, ktoré sa použili podľa odseku 3.

(5) Vláda informuje Slovenskú národnú radu o použití štátnych finančných rezerv republiky.

PIATA ČASŤ

Rozpočty národných výborov

§ 22

Základné ustanovenia

(1) Finančné hospodárenie národných výborov sa spravuje ich schváleným rozpočtom.

(2) Rozpočty národných výborov vychádzajú najmä a) zo základných úloh a cieľov hospodárskych plánov národných výborov, na tvorbe a realizácii ktorých sa aktívne zúčastňujú, b) zo záväzných úloh a limitov určených vládou alebo národným výborom vyššieho stupňa.

§ 23

Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky

(1) Rozpočty národných výborov sú zapojené na štátny rozpočet republiky finančnými vzťahmi.

(2) Finančné vzťahy podľa odseku 1 sú základnými ekonomickými nástrojmi na ovplyvňovanie rozvoja hospodárstva národných výborov; tvorí ich súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie.

§ 24

Súhrnný finančný vzťah

Súhrnným finančným vzťahom sa rozumejú neúčelové dotácie zo štátneho rozpočtu republiky alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa, prípadne odvod do štátneho rozpočtu republiky alebo do rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa.

§ 25

Účelové subvencie

(1) Účelové subvencie zo štátneho rozpočtu republiky alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa sa poskytujú na úlohy spoločenského významu, ktoré určí vláda.

(2) Prostriedky zo subvencií nevyčerpané do konca rozpočtového roku sa odvedú do štátneho rozpočtu republiky.

(3) Minister financií môže podľa potreby a po prerokovaní s krajskými národnými výbormi znovurozdeliť nevyčerpané účelové subvencie medzi jednotlivé krajské národné výbory a povoliť výnimky z ustanovenia odseku 2.

§ 26

Obsah a zdroje rozpočtov národných výborov

(1) Rozpočet národného výboru obsahuje

a) príjmy a výdavky národného výboru a ním riadených rozpočtových organizácií,

b) dane, odvody a poplatky podriadených štátnych hospodárskych a iných socialistických organizácií, ako aj dotácie a subvencie týmto organizáciám,

c) odvody a príspevky podriadených príspevkových organizácií,

d) dane, dávky a poplatky platené občanmi,

e) iné príjmy a výdavky určené osobitnými predpismi.

(2) Súčasťou rozpočtov národných výborov vyšších stupňov sú aj finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov nižších stupňov.

(3) Národné výbory kryjú svoje potreby

a) vlastnými rozpočtovými príjmami v rozsahu určenom osobitnými predpismi alebo opatreniami príslušných orgánov,

b) doplnkovými príjmami,

c) dotáciami a subvenciami zo štátneho rozpočtu republiky alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa a odvodmi z rozpočtov národných výborov nižšieho stupňa.

§ 27

Zostavenie a schválenie rozpočtov národných výborov

(1) Národné výbory zostavujú a predkladajú návrhy svojich rozpočtov a finančných plánov nimi riadených hospodárskych organizácií podľa smerníc Ministerstva financií a pokynov národného výboru vyššieho stupňa, vypracovaných v súlade s týmito smernicami.

(2) Národné výbory nesmú pri schvaľovaní svojich rozpočtov prekročiť dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu republiky určené rozpočtovým zákonom a rozpočtom národného výboru vyššieho stupňa.

(3) Národné výbory môžu si vytvoriť vo svojich schválených rozpočtoch rezervu v potrebnom a ekonomicky odôvodnenom rozsahu.

§ 28

Hospodárenie podľa rozpočtu národného výboru

(1) Národné výbory hospodária podľa rozpočtov, ktoré si samy schvaľujú. Sú povinné dbať, aby sa v ich pôsobnosti rozpočtové príjmy plnili a rozpočtové výdavky vynakladali hospodárne a v súlade s právnymi predpismi. Pri hospodárení s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu republiky musia národné výbory dodržiavať aj podmienky, za ktorých sa tieto prostriedky prideľujú.

(2) Národným výborom sa presunú zo štátneho rozpočtu republiky prostriedky v prípadoch, keď na ne počas roku prešlo podľa rozhodnutia oprávneného orgánu plnenie úlohy z orgánu, ktorý mal na to v štátnom rozpočte republiky zabezpečené prostriedky.

(3) Národné výbory odvedú do štátneho rozpočtu republiky (prípadne viažu vo svojich rozpočtoch) rozpočtové prostriedky v prípadoch, keď plnenie úloh, ktoré zabezpečovali vo svojich rozpočtoch z dotácií a subvencií zo štátneho rozpočtu republiky, prešlo na orgán, ktorého činnosť sa financuje zo štátneho rozpočtu republiky.

(4) Po skončení rozpočtového roku vykonajú národné výbory všetkých stupňov finančné usporiadanie svojho hospodárenia a hospodárenia organizácií, ktoré riadia.

(5) Pri porušení právnych predpisov a opatrení príslušných orgánov v oblasti finančného a rozpočtového hospodárenia národných výborov môžu národné výbory vyššieho stupňa dotácie a subvencie národným výborom nižšieho stupňa znížiť alebo im určiť odvod prostriedkov do svojho rozpočtu.

(6) Pre hospodárenie národných výborov platia obdobne ustanovenia § 9 ods. 2, § 15 a § 16.

§ 29

Fond rezerv a rozvoja

(1) Národné výbory všetkých stupňov môžu vytvárať fond rezerv a rozvoja.

(2) Zdrojom fondu rezerv a rozvoja sú zostatky tohto fondu z minulých rokov, ďalej prebytky hospodárenia bežného roku v rozsahu ustanovenom vládou, prípadne iné zdroje určené osobitnými predpismi. Nadplánové a doplnkové zdroje nemožno prevádzať do fondu rezerv a rozvoja počas roku.

(3) Fond rezerv a rozvoja používajú národné výbory na financovanie úloh nezabezpečených rozpočtom, na kvalitnejšie a rýchlejšie plnenie úloh rozpočtu, na odstránenie prípadných výkyvov v hospodárení, na zabezpečenie úloh rozpočtu a na posilnenie rozpočtov národných výborov nižšieho stupňa. Výnimočne možno poskytnúť z fondu rezerv a rozvoja príspevky spoločenským a iným organizáciám, ktoré plnia vo verejnom záujme dôležité úlohy. Z fondu rezerv a rozvoja možno poskytovať odmeny funkcionárom a pracovníkom národných výborov podľa osobitných predpisov. Použitie fondu rezerv a rozvoja na ďalšie účely môže určiť vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií.

(4) Zostatky fondu rezerv a rozvoja koncom roku prechádzajú do ďalšieho roku.

§ 30

Prechodné výpomoci

(1) Národné výbory vyšších stupňov môžu poskytovať z prostriedkov fondu rezerv a rozvoja prechodnú výpomoc národným výborom nižších stupňov.

(2) Ministerstvo financií môže poskytnúť krajským národným výborom prechodnú výpomoc zo štátneho rozpočtu republiky a určiť podmienky pre jej použitie.

ŠIESTA ČASŤ

Štátne fondy

§ 31

(1) Štátne fondy sa zriaďujú zákonom Slovenskej národnej rady na financovanie osobitne určených úloh. Činnosť štátneho fondu sa spravuje štatútom, ktorý schvaľuje vláda.

(2) Štátny fond spravuje orgán ustanovený zákonom Slovenskej národnej rady.

(3) Orgán, ktorý štátny fond spravuje,

a) predkladá Ministerstvu financií každoročne návrh rozpočtu príjmov a výdavkov štátneho fondu, prehľad pohľadávok a záväzkov a záverečný účet; rozpočet štátneho fondu je prílohou štátneho rozpočtu republiky a záverečný účet prílohou štátneho záverečného účtu republiky;

b) zodpovedá za hospodárenie štátneho fondu.

(4) Republika neručí za záväzky štátneho fondu a štátny fond neručí za záväzky republiky; ak má republika ručiť za záväzky štátneho fondu, musí to ustanoviť zákon, ktorým sa štátny fond zriaďuje.

(5) Minister financií môže vydať podrobnejšie predpisy na zostavovanie rozpočtov a záverečných účtov štátnych fondov a o hospodárení s prostriedkami fondov.

SIEDMA ČASŤ

Štátny záverečný účet republiky a evidencia štátnych finančných aktív a pasív republiky

§ 32

Štátny záverečný účet republiky

(1) Výsledky ročného hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky sú obsiahnuté v štátnom záverečnom účte Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny záverečný účet republiky“). Prílohou štátneho záverečného účtu republiky sú záverečné účty národných výborov a štátnych fondov.

(2) Ústredné orgány, národné výbory a nimi riadené organizácie zostavujú a predkladajú návrh svojho záverečného účtu podľa jednotných smerníc na zostavenie záverečných účtov, ktoré vydáva Federálne ministerstvo financií spolu s ministerstvami financií republík.

(3) Ministerstvo financií riadi práce na zostavení štátneho záverečného účtu republiky a záverečných účtov ústredných orgánov; usmerňuje práce na zostavení záverečných účtov národných výborov a štátnych fondov. Ministerstvo financií ustanovuje, ktoré podklady mu predkladajú ústredné orgány a národné výbory, a spôsob ich predkladania.

(4) Návrh štátneho záverečného účtu republiky zostavuje a predkladá vláde Ministerstvo financií s návrhom na použitie prebytkov rozpočtového hospodárenia, prípadne na úhradu jeho schodku; spolu s ním predkladá po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií súhrnný prehľad o plnení rozpočtových a finančných ukazovateľov a proporcií za Slovenskú socialistickú republiku i v územnom priereze.

(5) Štátny záverečný účet republiky prerokúva a schvaľuje na návrh vlády Slovenská národná rada. Ak nerozhodne Slovenská národná rada o použití prebytku rozpočtového hospodárenia inak, použije sa prebytok na zvýšenie štátnych finančných rezerv.

§ 33

Evidencia štátnych finančných aktív a pasív republiky

(1) Ministerstvo financií vedie evidenciu štátnych finančných aktív a pasív republiky.

(2) Ministerstvo financií predkladá vláde prehľad o štátnych finančných aktívach a pasívach republiky.

(3) Vláda predkladá Slovenskej národnej rade každoročne správu o stave štátnych finančných aktív a pasív v súvislosti s prerokúvaním štátneho záverečného účtu republiky.

ÔSMA ČASŤ

Kontrola finančného hospodárenia

§ 34

Kontrolná pôsobnosť vlády

Vláda kontroluje hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky.

§ 35

Kontrolná pôsobnosť Ministerstva financií

(1) Ministerstvo financií

a) bežne hodnotí a kontroluje plnenie štátneho rozpočtu republiky, rozpočtov národných výborov a rozpočtov štátnych fondov,

b) môže vykonávať kontroly a tematické revízie finančného hospodárenia ústredných orgánov a nimi riadených organizácií; týmito kontrolami a revíziami najmä preveruje skutočnosti významné z hľadiska plnenia rozpočtu, riadneho hospodárenia s finančnými prostriedkami, potrieb riadenia a usmerňovania jednotnej finančnej politiky štátu,

c) vykonáva periodické revízie hospodárenia v ústredných orgánoch, na krajských národných výboroch a v štátnych fondoch,

d) vykonáva finančné a daňové revízie podľa osobitných predpisov.*)

(2) Revíznu činnosť podľa odseku 1 písm. c) a d) Ministerstvo financií vykonáva, riadi a usmerňuje v rámci predpisov vydaných Federálnym ministerstvom financií.

(3) Osobitné predpisy o kontrole daní, odvodov a poplatkov, ako aj predpisy o kontrolnej činnosti iných kontrolných orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 36

Práva a povinnosti kontrolných orgánov Ministerstva financií

(1) Kontrolné orgány Ministerstva financií (ďalej len „kontrolné orgány“) sú oprávnené vykonávať všetky úkony potrebné na riadny výkon kontroly alebo revízie, najmä vstupovať do prevádzkových miestností, zariadení a priestorov organizácií, nazerať do účtovných a iných dokladov, požadovať potrebné informácie a vysvetlenia a zabezpečiť preverovaný materiál, prípadne vziať ho do úschovy, pokiaľ tomu nebráni dôležitý verejný záujem a ak je nebezpečenstvo, že sa materiál stratí alebo zašantročí.

(2) Kontrolné orgány sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

(3) Kontrolné orgány sú povinné upovedomiť o závažných skutočnostiach zistených pri výkone svojej činnosti orgány, ktoré sú príslušné robiť opatrenia podľa osobitných predpisov.

(4) Ak kontrolné orgány zistia, že kontrolovaná organizácia porušila finančné a rozpočtové predpisy, dajú bez meškania podnet na odstránenie zistených závad.

§ 37

Povinnosti kontrolovaných organizácií

(1) Vedúci a ostatní pracovníci organizácií sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom na požiadanie všetku pomoc, najmä predložiť účtovné, kalkulačné a rozpočtové podklady, plány a materiály o previerkach, kontrolách, revíziách a inšpekciách všetkých druhov aj vykonaných inými orgánmi.

(2) Vedúci a ostatní pracovníci organizácií sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom požadované informácie a vysvetlenia.

§ 38

Povinnosti štátnych orgánov

Všetky štátne orgány sú povinné poskytovať v medziach svojej pôsobnosti kontrolným orgánom účinnú pomoc.

DEVIATA ČASŤ

Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 39

Splnomocnenia

(1) Minister financií sa splnomocňuje:

a) upravovať výdavky ústredných orgánov a dotácie a subvencie národným výborom počas rozpočtového roku podľa stavu príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu republiky a určovať podľa jednotných zásad krajné limity výdavkov;

b) schvaľovať až do výšky určenej vládou štátne záruky, najmä za úvery poskytnuté hospodárskym organizáciám riadeným ústrednými orgánmi a poskytovať prechodné výpomoci na splnenie nevyhnutných dôležitých úloh; na záruky a prechodné výpomoci môže použiť prostriedky štátneho rozpočtu republiky;

c) uskutočňovať opatrenia potrebné na prekonanie prechodných schodkov vyplývajúcich z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu republiky.

(2) Ministerstvo financií môže

a) podrobnejšie upraviť hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov, financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií riadených ústrednými orgánmi a národnými výbormi, zostavovanie rozpočtov a záverečných účtov národných výborov a zásady finančného usporiadania,


Záverečné ustanovenia

§ 40

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 2/1959 Zb. SNR, ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o rozpočte Slovenska a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.

§ 41

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1971.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

*) § 10 zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej.

**) Ide najmä o daňové zákony a nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 14/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych a ďalších hospodárskych organizácií.

*) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 14/1971 Zb.

*) Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.