Zákon č. 45/1971 Zb.Zákon o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971

Čiastka 14/1971
Platnosť od 06.07.1971 do31.12.1972
Účinnosť od 06.07.1971 do31.12.1972

OBSAH

45

ZÁKON

zo 6. júla 1971

o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 118 812 085 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 115 755 881 000 Kčs

celoštátny rozpočtový prebytok zahrnutý do štátneho rozpočtu je 3 056 204 000 Kčs

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu sú:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík spolu

- Českej socialistickej republike 10 047 801 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 5 794 684 000 Kčs

Z toho

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 486 700 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 547 200 000 Kčs

b) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 244 596 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 196 421 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotácií, intervencií a účelového financovania

- Českej socialistickej republike 8 037 100 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 4 371 400 000 Kčs

d) cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 679 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 256 600 000 Kčs

e) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 600 405 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 287 463 000 Kčs

f) dotácie pre dodávateľa tranzitného plynovodu

- Slovenskej socialistickej republike 135 600 000 Kčs

B. Dotácie z redistribúcie podľa uznesenia vlády č. 170/1970

- Českej socialistickej republike 819 200 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 94 700 000 Kčs

C. Ostatné dotácie

- Českej socialistickej republike 27 294 605 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 22 481 712 000 Kčs.

§ 2

Na tento rozpočet sa zúčtujú rozpočtové príjmy a výdavky, ktoré sa uskutočnili v rozpočtovom roku 1971.


§ 3

Zrušuje sa ustanovenie § 3 ods. 1 až 3 zákona č. 135/1970 Zb. o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja Československej socialistickej republiky a o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1971.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.