Opatrenie č. 90/1971 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave

Čiastka 25/1971
Platnosť od 20.09.1971 do23.11.1990
Účinnosť od 20.09.1971 do23.11.1990
Zrušený 377/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením SNR č. 123/1971 Zb. zo dňa 20. 10. 1971. Územné zmeny a zmeny v organizácii a pôsobnosti národných výborov ním ustanovené vstúpia v platnosť dňom vykonania najbližších všeobecných volieb do národných výborov.

OBSAH

90

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 20. septembra 1971,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1971 Zb. sa mení takto:

1. § 3 ods. 1 znie:

(1) Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa člení na mestské obvody, a to Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III a Bratislava IV.“

2. § 4 ods. 2 znie:

(2) V častiach mestských obvodov vytvorených začlenením obcí uvedených v § 3 ods. 2 a v mestských častiach Petržalka, Rača a Vajnory sú miestne národné výbory riadené obvodnými národnými výbormi; majú pôsobnosť podľa zákona o národných výboroch.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; územné zmeny a zmeny v organizácii a pôsobnosti národných výborov ním ustanovené vstúpia v platnosť dňom vykonania najbližších všeobecných volieb do národných výborov.


Klokoč v. r.

Colotka v. r.