Redakčné oznámenie č. 70/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 20/1971
Platnosť od 13.08.1971 do30.09.1980
Zrušený 71/1980 Zb.

70

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. v zákone č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v českom vydaní

2. v zákone č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v českom vydaní

3. vo vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 49/1971 Zb. o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel v slovenskom vydaní

1. V § 48 ods. 2 zák. č. 44/1971 Zb. bolo chybne vytlačené slovo „registraci“ namiesto „rezignaci“.

Paragraf 48 ods. 2 znie správne takto:

(2) Poslanec se může svého mandátu vzdát. Jeho rezignaci bere na vědomí předsedníctvo sněmovny, jejímž je členem.“

2. V § 2 zák. č. 46/1971 Zb. došlo pri prelamovaní sadzby k chybe tým, že v bode c) vypadol celý prvý riadok.

Bod c) znie správne takto:

c) zakládání a vedení evidence nemovitostí 1) a vyhotovování a ověřovaní geometrických plánů pro tyto účely,“

3. V § 27 vyhl. č. 49/1971 Zb. bolo chybne vytlačené „Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1971.“

Paragraf 27 znie správne takto:

„Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1971.“