Nariadenie vlády č. 98/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa

Čiastka 27/1971
Platnosť od 30.09.1971 do30.04.1991
Účinnosť od 01.10.1971 do30.04.1991
Zrušený 134/1991 Zb.

OBSAH

98

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 16. septembra 1971

o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 písm. a) zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a podľa § 142a písm. a) zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 89/1968 Zb.:


§ 1

Podpora pri narodení dieťaťa patriaca podľa predpisov o nemocenskom poistení*) a podľa predpisov o sociálnom zabezpečení**) sa zvyšuje zo sumy 1 000 Kčs na 2 000 Kčs na každé narodené dieťa.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1971.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 13 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 87/1968 Zb.

**) § 28 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 89/1968 Zb.