Vyhláška č. 47/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť

Čiastka 14/1971
Platnosť od 06.07.1971 do10.03.1983
Účinnosť od 06.07.1971 do10.03.1983
Zrušený 19/1983 Zb.
Redakčná poznámka

Organizačné začlenenie podniku sa podľa tejto vyhlášky spravuje od 1. apríla 1971.

47

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 22. júna 1971

o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií ČSSR podľa § 2 ods. 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Podnik zahraničného obchodu Simex, zriadený opatrením ministra zahraničného obchodu z 12. 12. 1968 (ďalej len „podnik“)*) sa určuje na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti v tomto rozsahu:

a) vývoz alebo dovoz tovaru, prípadne výkon služieb v zahraničnoobchodnej činnosti, výlučne v rámci dispozícií Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pre každý jednotlivý prípad;

b) dovoz tovaru alebo služieb pre celoštátne koordinované akcie komplexnej výstavby v tuzemsku zverené podniku samostatným rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

Podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť súvisiacu priamo s predmetom jeho podnikania.

§ 2

(1) Sídlom podniku je Praha. Podnik môže podľa potreby zriaďovať so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pobočné závody aj mimo svojho sídla.

(2) Podnik je samostatnou právnickou osobou; je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom. Za vlastníka nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku. Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(4) Podnik riadi generálny riaditeľ, ktorý je osobne zodpovedný ministrovi zahraničného obchodu. Generálnym riaditeľom podniku je generálny riaditeľ podniku zahraničného obchodu Strojexport; zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku. Generálny riaditeľ môže poveriť jedného zo svojich námestníkov v podniku zahraničného obchodu Strojexport svojím zastupovaním v riadení podniku v plnom rozsahu oprávnenia.

(5) Minister zahraničného obchodu môže robiť vlastné opatrenie na dočasné vedenie správy a riadenie podniku.

§ 3

Základný majetok podniku je 27 000 000 Kčs.

§ 4

V prípadoch, keď podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu bol alebo bude podniku zverený dovoz alebo vývoz tovaru alebo služieb (§ 1), obmedzuje sa v rovnakom rozsahu oprávnenie jednotlivých podnikov alebo organizácií na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; organizačné začlenenie podniku sa podľa nej spravuje od 1. apríla 1971.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhlásené v oznámení vo Vestníku MZO zo 14. 2. 1969 v čiastke 2 na str. 26.