Zákon č. 44/1971 Zb.Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia

(v znení č. 47/1990 Zb.)

Čiastka 14/1971
Platnosť od 06.07.1971 do07.06.1990
Účinnosť od 01.03.1990 do07.06.1990
Zrušený p1/c13/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Zrušený na základe predpisu č. 47/1990 Zb. § 58 s výnimkou § 49, ktorý stráca platnosť dňom volieb, ktoré boli vyhlásené predpisom uverejnenom v čiastke 013/1990 Zb.

OBSAH

44

ZÁKON

zo 6. júla 1971

o voľbách do Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 49

(1) Poslanec, ktorý sklamal dôveru voličov alebo ktorý sa dopustil činu nedôstojného funkcie poslanca, môže byť kedykoľvek odvolaný.

(2) Návrh na odvolanie poslanca podáva príslušný orgán Národného frontu. Oznámi návrh poslancovi, o odvolanie ktorého ide, s uvedením dôvodov. Poslanec má právo k návrhu sa ústne alebo písomne vyjadriť.

(3) Návrh na odvolanie predloží príslušný orgán Národného frontu Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia.

(4) Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia zabezpečí, aby na prerokovanie návrhu na odvolanie poslanca boli zvolané verejné schôdze voličov vo volebnom obvode. O návrhu na odvolanie poslanca rozhodujú voliči na týchto schôdzach verejným hlasovaním.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ustanovenia § 10 a 499 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.