Zákon č. 106/1971 Zb.Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení

(v znení č. 121/1975 Zb.(nepriamo), 100/1988 Zb.)

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.08.1994
Účinnosť od 01.10.1988 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

106

ZÁKON

z 8. októbra 1971

o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb., č. 89/1968 Zb., č. 161/1968 Zb. a č. 71/1970 Zb. sa mení takto:

Najnižšie výmery dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, ustanovené v § 47 ods. 4, § 48 ods. 3, § 58 ods. 4 písm. a), § 59 ods. 5, § 66 ods. 6, § 69 ods. 4, § 101 ods. 1 a § 137a sa zvyšujú zo sumy 500 Kčs na 550 Kčs a zo sumy 850 Kčs na 900 Kčs.


Čl. IV

Zvýšenie dôchodku podľa Čl. II a III možno poskytnúť na žiadosť najskôr začínajúc splátkou dôchodku zročnou v októbri 1971.

Čl. V

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o sociálnom zabezpečení a zákona o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) §18 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení (§ 119 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení).

**) Článok IV zákona č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení.

***) Článok I zákona č. 161/1968 Zb.

) Napríklad §124 ods. 2 a §136 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb.

††) Článok 1, 2 a 4 zákona č. 71/1970 Zb. o úprave niektorých nízkych dôchodkov a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení.