Zákon č. 146/1971 Zb.Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971
Účinnosť od 01.01.1972

146

ZÁKON

Českej národnej rady

z 20. decembra 1971,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

Česká národná rada uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších zákonov*) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 1 znie:

(1) Národné výbory plnia svoje úlohy v súčinnosti s organizáciami združenými v Národnom fronte, najmä s Revolučným odborovým hnutím, s Českým zväzom žien, so Socialistickým zväzom mládeže a s ostatnými spoločenskými organizáciami."

2. V § 6 sa pripája odsek 5, ktorý znie:

(5) Národné výbory v mestách a obciach môžu za podmienok ustanovených vládou zriaďovať inšpekcie verejného poriadku národných výborov na zabezpečovanie miestnych vecí verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti. Pracovníci týchto inšpekcií dohliadajú na dodržiavanie predpisov na ochranu verejného poriadku, upozorňujú občanov a organizácie na zistené nedostatky a robia opatrenia na ich odstránenie. Sú oprávnení požadovať od občanov potrebné vysvetlenia na objasnenie skutočnosti potrebných na zistenie priestupku. Predviesť občana môžu iba v prípade, že nemôžu hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Vláda nariadením podrobnejšie upraví úlohy inšpekcií verejného poriadku národných výborov a práva a povinností ich pracovníkov.“

3. V § 7 v ods. 1 sa vypúšťajú slová „štátnych financií".

4. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

(1) V mestách Brne, Ostrave a Plzni je Národný výbor mesta Brna, Národný výbor mesta Ostravy a Národný výbor mesta Plzne (ďalej len „národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne“). Tieto národné výbory sú riadené príslušným krajským národným výborom.

(2) Územia miest Brna, Ostravy a Plzne sa delia na mestské obvody, v ktorých pôsobia obvodné národné výbory, ktoré sú riadené národným výborom mesta. Vytvoriť alebo zrušiť mestský obvod alebo zmeniť jeho územie prislúcha národnému výboru mesta po vyjadrení obvodných národných výborov a po prerokovaní s krajským národným výborom, a to so zreteľom na potreby občanov v meste.

(3) K mestám Brnu, Ostrave a Plzni sa môžu pripojiť okolité obce tvoriace prímestskú oblasť uznesením krajského národného výboru po predchádzajúcom súhlase národného výboru mesta, národných výborov v obciach, o pripojenie ktorých ide, a príslušného okresného národného výboru

(4) V mestách Brne, Ostrave a Plzni môžu v mestských častiach pôsobiť so súhlasom národného výboru mesta miestne národné výbory, ktoré sú ním riadené."

5. V § 13 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1, ustanovenie písmena d) znie:

d) Národný výbor mesta Brna mal najmenej 100, Národný výbor mesta Ostravy najmenej 100 a Národný výbor mesta Plzne najmenej 80 poslancov“;

pripája sa ustanovenie písmena e), ktoré znie:

e) obvodné národné výbory v mestách Brne, Ostrave a Plzni mali najmenej:

30 poslancov v obvodoch do 5 000 obyvateľov,

40 poslancov v obvodoch do 10 000 obyvateľov,

60 poslancov v obvodoch do 20 000 obyvateľov,

80 poslancov v obvodoch nad 20 000 obyvateľov.„

6. V § 22 v odseku 1 sa slová „vykonávať revízie jej hospodárenia“ nahrádzajú slovami „vykonávať kontrolu jej činnosti", pripája sa odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak činnosť uvedenú v § 21 obstarávajú rozpočtové alebo príspevkové organizácie alebo zariadenia národných výborov, vzťahuje sa na ne ustanovenie § 20 ods. 2 .“

7. V § 23 sa pripája odsek 2, ktorý znie:

(2) Národné výbory kontrolujú, ako ústredne riadené štátne, družstevné a ostatné organizácie plnia svoje povinnosti, uložené im osobitnými predpismi upravujúcimi vzťahy k rozpočtom národných výborov, a ako používajú dotácie a subvencie poskytnuté m z rozpočtov národných výborov."

8. V § 24 doterajší text sa označujú ako odsek 1, ustanovenie písmena b) znie:

b) udeľovať čestné občianstvo obce (mesta) a iné verejné uznesenia“, pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Pokiaľ nie je predpísané používanie štátneho znaku, môžu národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne, obvodné a miestne národné výbory v týchto mestách a mestské národné výbory, ako aj nimi riadené a spravované organizácie používať znak mesta. Iné organizácie môžu používať znak mesta len so súhlasom príslušného národného výboru."

9. Za § 26 sa vkladajú § 26a, 26b a 26c, ktoré znejú:

㤠26a

(1) Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne a obvodné národné výbory v tývhto mestách majú pôsobnosť mestských i okresných národných výborov. Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne okrem toho vykonávajú v osobitne určených veciach*) štátnu správu, ktorá inak prislúcha krajským národným výborom. Obvodné národné výbory v týchto mestách vykonávajú štátnu správu vo veciach, ktoré podľa osobitných predpisov prislúchajú mestským národným výborom. Miestnym národným výborom v mestských častiach prislúcha pôsobnosť, ktorú majú miestne národné výbory podľa tohto zákona.

(2) Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne môžu po dohode s obvodnými národnými výbormi určiť, že budú plniť v záujme jednotnej správy mesta aj ďalšie úlohy, ktoré by inak patrili obvodným národným výborom, ak ide o veci celomestského významu alebo ak sa tým dosiahne účelnejší výkon štátnej správy alebo lepšie uspokojovanie potrieb občanov a organizácií. Rovnako môžu niektoré úlohy zo svojej pôsobnosti zveriť všetkým obvodným národným výborom, prípadne niektorému z nich. Národný výbor mesta môže po dohode s miestnym národným výborom pôsobiacim v mestskej časti preniesť niektoré úlohy patriace do pôsobnosti miestneho národného výboru na obvodný národný výbor. Na návrh miestneho národného výboru sa môže národný výbor mesta po prerokovaní s občanmi uzniesť na zániku tohto miestnonarodného výboru a na prevzatí jeho pôsobnosti obvodným národným výborom.

(3) Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne vo svojich štatútoch predovšetkým upravia rozdelenie úloh medzi národným výborom mesta a obvodnými národnými výbormi; určia mestské obvody, znak a farby mesta a spôsob ich používania; podrobnejšie upravia usporiadanie orgánov národného výboru mesta a obvodných národných výborov, ich pôsobnosť a vzájomnú deľbu práce medzi nimi; určia, ktoré odbory a iné útvary zriaďujú obvodné národné výbory, a určia hlavné zásady a formy účasti občanov na správe mesta.“

㤠26 b

(1) Obvodné národné výbory v mestách Brne, Ostrave a Plzni v súlade s plánovitým rozvojom mesta zabezpečujú za najširšej účasti občanov rozvoj svojich obvodov. Starajú sa o zveľaďovanie a vhľad obvodu. Úzko spolupracujú s národným výborom mesta pri riešení celomestských otázok a predkladajú mu v tomto smere iniciatívne návrhy. Zúčastňujú sa na zotavovaní dlhodobých koncepcií a plánov mesta a zostávajú a schvľujú plány rozvoja vlastného hospodárstva a svoje rozpočty.

(2) Obvodné národné výbory riadia obvodné podniky bytového hospodárstva, spravujú obvodné ľudové knižnice a ďalšie kultúrne zariadenia; môžu zriaďovať a riadiť aj ďalšie organizácie a zariadenia, ktoré uspokojujú prevažne miestne potreby alebo ktoré je účelnejšie organizovať podľa obvodov."

„§26c

Orgány a organizácie môžu byť umiestnené na území miest Brna, Ostravy a Plzne po predchádzajúcom prerokovaní s národnými výbormi týchto miest.“

10. V § 27 odsek 1 druhá a tretia veta znejú:

„Pomáha im v práci, najmä pre ne organizuje odbornú a poradenskú činnosť, zaoberá sa ich podnetmi a upozorneniami, riadi sa s nimi, dozerá na plnene zákonov a zachovávanie štátnej disciplíny. Vykonáva periodické revízie hospodárenia národných výborov nižších stupňov, ako aj organizácií a zriadení riadených a spravovaných týmito národnými výbormi."

odsek 4 sa dopĺňa o ďalšiu vetu tohto znenia:

„Vykonáva periodické revízie hospodárenia organizácií a zariadení ním riadených a spravovaných.“

11. V § 28 v odseku 2 sa za slovo „vykonáva" vkladá slovo „periodické“ a vypúšťajú sa slová „a hospodárenia nimi riadených a spravovaných organizácií.",

odsek 4 sa dopĺňa o vetu tohto znenia:

„Vykonáva periodické revízie hospodárenia organizácií ním riadených a spravovaných.“

12. § 29 znie:

㤠29

Národný výbor zostavuje a schvaľuje

a) strednodobý hospodársky plán,

b) vykonávací hospodársky plán,

c) rozpočet."

13. § 30 znie:

(1) Pri spracovaní svojho hospodárskeho plánu vychádza krajský národný výbor z úloh a prostriedkov ustanovených v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a v štátnom rozpočte, ako aj z vlastného dlhodobého výhľadu opretého o technicko-ekonomické koncepcie a štúdie. Krajským národným výborom sú v strednodobom a vykonávacom štátnom pláne ustanovené záväzné úlohy iba v nevyhnutnom rozsahu; v štátnom rozpočte republiky sú určené finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov (súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie), prípadne ďalšie záväzné limity.

(2) V rámci záväzných úloh a limitov určených štátnym plánom a na podklade finančných vzťahov k rozpočtom národných výborov určených štátnym rozpočtom republiky určuje krajský a okresný národný výbor národným výborom nižšieho stupňa záväzné úlohy a limity, prípadne ich okruh rozširuje a upravuje finančné vzťahy k ich rozpočtom; na ich podklade vypracujú národné výbory všetkých stupňov svoje hospodárske plány a rozpočty.

(3) Na zabezpečenie hlavných cieľov komplexného rozvoja miest Brna, Ostravy a Plzne ustanovuje vláda podľa potreby úlohy štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, ktorými sú krajské národné výbory pri rozpise plánu viazané.“

14. § 32 znie:

㤠32

(1) Príjmy národného výboru tvoria najmä:

a) príjmy z hospodárstva národného výboru, predovšetkým príjmy od hospodárskych organizácií ním riadených,

b) výnos daní a poplatkov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,

c) dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa,

d) ostatné príjmy v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,

e) dobrovoľné príspevky od iných národných výborov, štátnych, družstevných a spoločenských organizácií,

f) úvery.

(2) Príjmy národného výboru nie sú účelové, s výnimkou účelových subvencií zo štátneho rozpočtu a príjmov, ktorých účelovosť ustanovujú právne predpisy alebo orgán, ktorý ich poskytuje.

(3) Ministerstvo financií ustanoví, v ktorých prípadoch doplnkové príjmové zdroje patriace inak krajskému národnému výboru pripadnú národným výborom miest Brna, Ostravy a Plzne."

15. V § 39 ods. 2 v ustanovení písmena b) sa slová „dlhodobé i vykonávacie plány (krátkodobé programy) rozvoja hospodárstva riadeného národným výborom“ nahrádzajú slovami „strednodobé a vykonávacie hospodárske plány", vypúšťajú sa ustanovenia písmen h) a j) a doterajšie ustanovenie písmena ch) sa označuje ako ustanovenie písmena h), za ustanovenie písmena h) sa vkladá nové ustanovenie písmena ch), ktoré znie:

„ch) voliť predsedu, podpredsedu a ďalších členov výboru ľudovej kontroly národného výboru a odvolávať ich z funkcií, ako aj schvaľovať plán činnosti tohto výboru;“,

ustanovenia písmen k) a l) sa označujú ako ustanovenia písmen j) a k),

ustanovenie písmen m) sa označuje ako ustanovenie písmena l) a znie:

„l) ak ide o okresný národný výbor, voliť a odvolávať z funkcie sudcov z ľudu okresného súdu a prerokúvať správy okresného súdu, okresnej prokuratúry a okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti o stave socialistickej zákonnosti a ochrany verejného poriadku:",

ustanovenie písmena n) sa označuje ako ustanovenie písmena m) a znie:

„m) ak ide o krajský národný výbor, voliť a odvolávať z funkcie sudcov z ľudu krajského súdu a prerokúvať správy krajského súdu, krajskej prokuratúry a krajskej správy Verejnej bezpečnosti o stave socialistickej zákonnosti a ochrany verejného poriadku.“

16. V § 40 sa nahrádzajú slová „Miestny a mestský národný výbor„ slovami „Národný výbor“.

17. V § 43 ods. 2 prvej vete sa slová „Národného zhromaždenia" nahrádzajú slovami „Českej národnej rady alebo Federálneho zhromaždenia“.

18. Ustanoveie § 45 sa označuje ako odsek 1 a pripája sa k nemu odsek 23, ktorý znie:

(2) Úlohy predsedu a podpredsedov národného výboru plnia v mestách Brne, Ostrave a Plzni primátor mesta Brna, primátor mesta Ostravy a primátor mesta Plzne a ich námestníci. Primátor ako predstaviteľ mesta má právo používať historické primátorské insígnie."

19. V § 46 ods. 2 písm. b) sa za slovo „riadených“ vkladajú slová „a spravovaných".

20. V § 48 sa doterajšie odseky 2 a 3 označujú ako odseky 3 a 4 a pripája sa nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Rada Národného výboru mesta Brna má 15-20 členov, Rada Národného výboru mesta Ostravy 15-20 členov a Rada Národného výboru mesta Plzne 15-18 členov. Rada obvodného národného výboru v týchto mestách má 8-15 členov.“

21. § 54 ods. 2 sa dopĺňa týmto ustanovením:

„Komisie ďalej sledujú a kontrolujú, ako sa na jednotlivých úsekoch činnosti národného výboru uplatňuje jeho pôsobnosť a právomoc a ako sa vykonávajú uznesenia národného výboru a jeho rady."

22. V § 61 sa pripája nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Národný výbor pri určovaní pracovnej náplne odborov a iných útvarov zriadených miesto odborov vychádza zo vzorovej nálne vydanej príslušným ministerstvom (ústredným orgánom štátnej správy).“

23. V § 64 ods. 1 v prvej vete sa za slová „Mestské národné výbory" vkladajú slová „obvodné národné výbory“, v druhej vete sa nahrádzajú slová „na dobu 4 rokov" slovami „na dobu piatich rokov“.

24. § 66 ods. 1 znie:

(1) Stupne a druhy národných výborov, ako aj ich postavenie, pôsobnosť a organizáciu upravujú v medziach ustanovených zákonov Československej socialistickej republiky Českej národnej rady.

25. V § 73 ods. 1 v prvej vete sa za slová „inému všeobecne záväznému právnemu predpisu" vkladajú slová „alebo všeobecne záväznému nariadeniu národné výboru vyššieho stupňa“.


Čl. II

Zrušujú sa :

1. zákon č. 175/1968 Zb. o meste Brne

2. zákon Českej národnej rady č. 40/1969 Zb. o meste Ostrave,

3. zákon Českej národnej rady č. 41/1969 Zb. o meste Plzni,

4. zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady č. 126/1671 Zb. o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni, s výnimkou ustanovenia § 6.

Čl. III

(1) Prenáša sa pôsobnosť

1. krajských národných výborov na okresné národné výbory, uvedená v prílohe A;

2. krajských a okresných národných výborov na mestské národné výbory, uvedená v prílohe B;

3. krajských národných výborov na národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne, uvedená v prílohe C;

4. okresných národných výborov na miestne národné výbory, uvedená v prílohe D.

(2) Zrušuje sa pôsobnosť krajských národných výborov, uvedená v prílohe E.

Čl. IV

Predsedníctvo Českej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných neskoršími zákonmi, pokiaľ sa tento zákon vzťahuje na územie Českej socialistickej republiky.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Príloha A zákona ČNR č. 146/1971 Zb.

Príloha A

Príloha B zákona ČNR č. 146/1971 Zb.

Príloha B

Príloha C zákona ČNR č. 146/1971 Zb.

Príloha C

Príloha D zákona ČNR č. 146/1971 Zb.

Príloha D

Príloha E zákona ČNR č. 146/1971 Zb.

Príloha E