Ústavný zákon č. 43/1971 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii

Čiastka 14/1971
Platnosť od 06.07.1971
Účinnosť od 01.08.1971

43

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 6. júla 1971,

ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Ústava v znení neskorších ústavných zákonov sa mení takto:

Článok 86 ods. 3 znie:

(3) Národné výbory sa volia na obdobie piatich rokov.“

§ 2

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov sa mení takto:

1. Článok 30 ods. 3 znie:

(3) Snemovňa ľudu sa volí na obdobie piatich rokov.“

2. Článok 103 ods. 2 znie:

(2) Národná rada sa volí na obdobie piatich rokov.“


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom, v ktorom sa vykonajú všeobecné voľby do zastupiteľských zborov.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.