Zákon č. 122/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe

Čiastka 32/1971
Platnosť od 27.10.1971 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1982
Zrušený 169/1982 Zb.

OBSAH

122

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. októbra 1971

o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Výnos odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie, ktorý nie je podľa zákonov č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov a č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov príjmom štátneho rozpočtu federácie, sa rozpočtove určuje takto:

a) výnos odvodov podľa § 1 písm. a), b) a g) zákona č. 111/1971 Zb. je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, a ak ide o odvody organizácií riadených národnými výbormi, príjmom rozpočtov národných výborov;

b) výnos dane podľa zákona č. 113/1971 Zb. je príjmom rozpočtov národných výborov, a ak ide o daň od štátnych ústredne riadených organizácií, príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky;

c) výnos príspevku na sociálne zabezpečenie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, a ak ide o príspevok na sociálne zabezpečenie od organizácií riadených národnými výbormi, ako aj od výrobných a spotrebných družstiev a ich riadiacich orgánov, príjmom rozpočtov národných výborov.

§ 2

(1) Správu odvodov a dôchodkovej dane, ktorých výnos podľa § 1 je príjmom

a) štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, vykonávajú finančné správy,*)

b) rozpočtov národných výborov, vykonávajú národné výbory.**)

(2) Správu príspevku na sociálne zabezpečenie podľa § 1 vykonávajú orgány príslušné pre správu odvodov alebo dane.

(3) Správu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie organizácií riadených Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonáva v prvom stupni Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

(4) Správu dane podľa zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov od daňovníkov so sídlom v cudzine, ak je zdroj ich príjmov na území Slovenskej socialistickej republiky, vykonáva Mestská finančná správa v Bratislave.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.

**) Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.