Vyhláška č. 130/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971 do30.09.1976
Účinnosť od 24.11.1971 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.

130

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 15. novembra 1971,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj na základe § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní a § 51 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev ustanovuje:


Článok I

Vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní sa dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 4 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) určiť hranice novonavrhovaných plôch pre jednotlivé druhy ich funkčného využitia s prihliadnutím na doterajšie hranice pozemkov“.

2. § 11 ods. C písm. a) sa dopĺňa takto:

a) rozsah výstavby s vymedzením plôch a určením ich hranice, najmä na bývanie, výrobu, energetiku, dopravu, pôdohospodárstvo, rekreáciu a zásady pre vykonávanie výstavby (použitie bytov, postup výstavby a pod.).“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Šupka v. r.