Vyhláška č. 11/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Čiastka 3/1971
Platnosť od 02.03.1971 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1983 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 12. januára 1971

o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon) a podľa § 228 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb. po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou radou odborových zväzov ustanovuje:


ČASŤ I

Učebné odbory

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Organizácie vychovávajú učňov v učebných odboroch a za podmienok ustanovených v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Mládež musí byť spôsobilá pre zvolený učebný odbor a pri vzniku učebného pomeru spĺňať podmienky podľa prílohy tejto vyhlášky a zdravotné požiadavky uvedené v charakteristike učebného odboru (§ 9).

(3) Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“) po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskou radou odborových zväzov po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi môže primerane predĺžiť učebnú dobu v učebných odboroch pre mládež so zmenenou pracovnou schopnosťou a pre ťažko vychovateľnú mládež.

(4) V odôvodnených prípadoch povoľuje Ministerstvo školstva po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Slovenskou radou odborových zväzov a zúčastnenými ústrednými orgánmi zavedenie experimentálnych učebných odborov a ustanovuje zásady na ich sledovanie a zhodnotenie.

Zápočet učebnej doby a iných dôb do učebného pomeru

§ 2

(1) Z doby predchádzajúceho učebného pomeru možno učňovi započítať do nového učebného pomeru len ukončené ročníky zhodného alebo príbuzného učebného odboru, v ktorom úspešne absolvoval vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov (ďalej len „teoretické vyučovanie“) a odborný výcvik; pokiaľ výchova učňa v novom učebnom pomere pokračuje, t. j. nadväzuje na teoretické vyučovanie a odborný výcvik, ktoré učeň absolvoval v predchádzajúcom učebnom pomere, započíta sa mu táto predchádzajúca doba učebného pomeru celá.

(2) Za príbuzné sa považujú učebné odbory, v ktorých sú základné odborné zručnosti a vedomosti, určené učebnými plánmi a učebnými osnovami, zhodné alebo málo odlišné. Príbuznosť jednotlivých učebných odborov určí Ministerstvo školstva.

§ 4

Do doby učebného pomeru sa započíta čas zaškolenia, ktorý úspešne absolvovala mládež v pracovnom pomere podľa učebného programu schváleného Ministerstvom školstva v rozsahu jedného roka, ak rozdielovou skúškou podľa § 5 preukáže potrebné zručnosti a vedomosti zo všetkých všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov a z odborného výcviku I. ročníka príslušného učebného odboru.

§ 5

Skúšky, prípadne rozdielové skúšky, sa konajú v zariadení pre výchovu učňov, v ktorom budú uchádzači navštevovať teoretické vyučovanie a vykonávať odborný výcvik alebo kde podľa rozhodnutia krajského národného výboru, Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy (ďalej len „krajské národný výbory“) po splnení praxe v pracovnom pomere vykonajú záverečnú učňovskú skúšku.

ČASŤ II

Organizácia výchovy učňov

§ 6

Zariadenia pre výchovu učňov

(1) Odborný výcvik sa uskutočňuje v odborných učilištiach, učňovských strediskách alebo na vhodných individuálnych pracoviskách organizácií a v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

(2) Teoretické vyučovanie učňov sa uskutočňuje

a) v odborných učilištiach, ktoré vychovávajú učňov pre rôzne odvetvia národného hospodárstva,

b) v odborných učilištiach pri domovoch mládeže s ochrannou výchovou, ktoré v rámci prevýchovy ťažko vychovateľnej mládeže uskutočňujú výchovu učňov,

c) v učňovských školách.

(3) Mimoškolská a mimopracovná výchova učňov sa organizuje v domovoch odborných učilíšť, učňovských škôl a učňovských stredísk.

(4) Sieť odborných učilíšť, učňovských škôl a učňovských stredísk každoročne určí Ministerstvo školstva po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa návrhov krajských národných výborov.

§ 7

Spôsoby teoretického vyučovania

(1) V odborných učilištiach a učňovských školách sa zabezpečuje teoretické vyučovanie celoročným alebo výnimočne cyklickým spôsobom; učni s úplným stredným všeobecným vzdelaním si osvojujú odbornú teóriu aj skráteným spôsobom vyučovania alebo externou teoretickou prípravou.

(2) Pri celoročnom spôsobe sa v priebehu celého školského roka pravidelne strieda teoretické vyučovanie s odborným výcvikom; pri cyklickom spôsobe je teoretické vyučovanie sústredené do jedného alebo dvoch cyklov, po ostatnú časť školského roka sa uskutočňuje odborný výcvik. Ak celoročnému spôsobu teoretického vyučovania bráni rozptýlenosť učňov od sídla odborného učilišťa alebo učňovskej školy alebo povaha učebného odboru (napr. montážne alebo sezónne práce), organizuje sa teoretické vyučovanie cyklickým spôsobom.

(3) Skrátené vyučovanie sa koná podľa náročnosti a rozsahu vyučovacej látky odborných predmetov príslušného učebného odboru spravidla raz za 2 až 4 týždne a trvá 6 až 7 vyučovacích hodín. Organizáciu skráteného vyučovania a externej teoretickej prípravy učňov s úplným stredoškolským všeobecným vzdelaním určí krajský národný výbor na návrh organizácie, ktorá týchto učňov prijala do pracovného pomeru. Skrátené vyučovanie alebo externá teoretická príprava pre učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním sa zavádza iba v tých prípadoch, v ktorých ni je možné alebo účelné organizovať celoročné alebo cyklické vyučovanie.

(4) V odborných učilištiach pri domovoch mládeže s ochrannou výchovou ustanoví Ministerstvo školstva spôsoby teoretického vyučovania osobitným predpisom.

§ 8

Spôsoby odborného výcviku

(1) V zariadeniach pre výchovu učňov (odborné učilištia a učňovské strediská) a na vhodných individuálnych pracoviskách sa zabezpečuje odborný výcvik učňov skupinovým alebo individuálnym spôsobom v súlade s obsahom učebnej osnovy odborného výcviku príslušného učebného odboru.

(2) Skupinový odborný výcvik sa organizuje predovšetkým v prípravnom období;*) ak sú na to osobitné pedagogické a organizačné dôvody, organizuje sa i v období odborného rozvoja.*) Veľkosť skupiny je daná počtom učňov príslušného učebného odboru určeným na jedného majstra odborného výcviku v prílohe tejto vyhlášky (ďalej len „odborná skupina“).

(3) Individuálny odborný výcvik sa organizuje tam, kde vzhľadom na povahu učebného odboru nie je účelné zabezpečovať odborný výcvik skupinovým spôsobom, prípadne, kde skupinový výcvik nie je možný z dôvodov bezpečnosti a hygieny práce. Individuálnym spôsobom sa ďalej organizuje odborný výcvik v tých organizáciách, v ktorých pre malý počet prijatých učňov nemožno v prípravnom období zostaviť odbornú skupinu a organizácii sa preukázateľne nepodarí zaradiť týchto učňov do skupinového odborného výcviku zhodného učebného odboru v odbornom učilišti alebo učňovskom stredisku inej organizácie.

(4) Za organizáciu a riadenie individuálneho odborného výcviku zodpovedá vedúci organizácie, ktorý zabezpečí, aby učňov vyučovali kvalifikovaní pracovníci (ďalej len „inštruktori učňov“)**) s potrebnou politickou úrovňou a charakterovými vlastnosťami potrebnými na túto činnosť. Kvalifikačné požiadavky pre výber inštruktorov učňov ustanovia vo svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány po dohode s Ministerstvom školstva.

(5) V organizácii, kde je v individuálnom odbornom výcviku väčší počet učňov rozličných učebných odborov, je na každých 30 až 40 učňov podľa charakteru učebných odborov a rozmiestnenia pracovísk učňov určený pracovník, ktorý organizuje, riadi a kontroluje prácu inštruktorov učňov z odbornej a pedagogickej stránky.

(6) V odborných učilištiach pri domovoch mládeže s ochrannou výchovou ustanoví Ministerstvo školstva spôsoby odborného výcviku osobitným predpisom.

§ 9

Učebné dokumenty, učebnice a učebné pomôcky

Výchovná a vzdelávacia práca zariadenia pre výchovu učňov sa správa učebnými dokumentami (charakteristika, učebný plán a učebné osnovy) jednotlivých učebných odborov, ktoré vydáva Ministerstvo školstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.***) Učebný plán určuje povinné, voliteľné a nepovinné vyučovacie predmety a určuje počet im venovaných týždenných hodín. Počet hodín odborného výcviku a teoretického vyučovania v zariadeniach pre výchovu učňov v súvislosti so zmenami učebných plánov a osnov učebných odborov pri zmenách pracovného času sa vyrovnáva podľa zásad ustanovených Ministerstvom školstva.*)

§ 10

Pracovný čas učňov a pracovné voľno učňov v čase jarných a zimných školských prázdnin

(1) Učebný plán jednotlivých učebných odborov určuje pre každý ročník počet týždenných hodín venovaných teoretickému vyučovaniu a odbornému výcviku; prípadný rozdiel medzi počtom týždenných hodín určených učebným plánom a týždenným pracovným časom učňa je určený na prípravu a považuje sa za pracovný čas.**)

(2) V čase jarných a zimných školských prázdnin patrí učňom všetkých ročníkov pracovné voľno v rozsahu počtu dní, ktoré sú určené v týždennom učebnom pláne príslušného učebného odboru a ročníka na teoretické vyučovanie, a to bez ohľadu, či v dňoch pripadajúcich na tieto školské prázdniny by mali teoretické vyučovanie alebo odborný výcvik.

(3) V prípadoch odôvodnených záujmami výchovy učňov môže organizácia voľno učňov v čase jarných a zimných školských prázdnin primerane predĺžiť.

(4) Učňom v prípravnom období a učňom v období odborného rozvoja, ktorým patrí mesačná odmena,***) sa táto odmena v dôsledku pracovného voľna z titulu jarných a zimných školských prázdnin nekráti. Pokiaľ učňom v období odborného rozvoja uchádza v dôsledku týchto školských prázdnin zárobok, nepatrí im náhrada mzdy.

(5) V odborných učilištiach pri domovoch mládeže s ochrannou výchovou ustanoví Ministerstvo školstva voľno učňov osobitným predpisom.


ČASŤ III

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Výchova učňov, ktorí v školskom roku 1970/71 budú v druhom alebo treťom roku učebného pomeru učebných odborov, ktoré upravuje príloha tejto vyhlášky, sa dokončí za podmienok ustanovených doterajšími predpismi; počet učňov na 1 majstra odborného výcviku sa však riadi už podľa prílohy tejto vyhlášky.

§ 12

Do tých čias, než Ministerstvo školstva rozhodne o príbuznosti jednotlivých učebných odborov podľa § 2 ods. 2 a o príbuznosti študijných odborov s učebnými odbormi podľa § 3 ods. 6, rozhoduje o tejto príbuznosti krajský národný výbor na základe návrhu organizácie, ktorá učňov prijíma.

§ 13

Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky môže v odôvodnených prípadoch povoliť Ministerstvo školstva po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Slovenskou radou odborových zväzov a príslušnými ústrednými orgánmi.

§ 14

V Slovenskej socialistickej republike strácajú platnosť:

1. § 1-3, § 19 ods. 1 a § 20 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov a jej príloha 1 v znení vyhlášok č. 60/1967 Zb., č. 37/1968 Zb. a č. 49/1969 Zb.,†)

2. smernice Ministerstva školstva a kultúry z 22. novembra 1963 č. 45 353/63-II/5 (Vestník MŠK 1963, str. 349) o zápočte doby prerušeného štúdia, doby praxe a výrobnej práce žiakov stredných odborných škôl a stredných všeobecnovzdelávacích škôl do doby učebného pomeru,

3. úprava Ministerstva školstva a kultúry z 1. decembra 1965 č. 49 773/65-II/2 (Vestník MŠK 1965, str. 349) o pracovnom čase učňov a zamestnávaní učňov v čase školských prázdnin na odborných učilištiach a učňovských školách.

§ 15

Opatrenia vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky, pokiaľ sú s ňou v súlade, považujú sa za vykonané podľa tejto vyhlášky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Výchova učňov v učebných odboroch uvedených v čl. I č. 1, ktorí v školskom roku 1971/72 budú v týchto odboroch v druhom alebo treťom roku učebného pomeru, dokončí sa podľa podmienok ustanovených doterajšími predpismi; počet učňov na 1 majstra odborného výcviku sa však už spravuje touto vyhláškou.

Čl. II

Výchova učňov v dvojročných a trojročných učebných odboroch uvedených v čl. I č. 1, ktorí sú v školskom roku 1972/73 v týchto odboroch v druhom alebo treťom roku učebného pomeru, sa dokončí za podmienok ustanovených doterajšími predpismi. Výchova učňov v jednoročných nadstavbových učebných odboroch uvedených v čl. I č. 1 sa skončí školským rokom 1973/74.

Čl. II

Učebné odbory podľa predpisov platných predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky (stĺpec 12) sa nahrádzajú od určeného dňa ich zavedenia (stĺpec 5) zodpovedajúcimi učebnými odbormi uvedenými v čl. I (stĺpec 1) začínajúc prvým ročníkom.


Námestník ministra:

Prof. RNDr. Greguš DrSc. v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 11/1971 Zb.

I. PREHĽAD SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV

01 Baníctvo

02 Hutníctvo

03 Chémia

04 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

05 Elektrotechnika

06 Stavebníctvo

07 Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo

08 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov

09 Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia

10 Textil a odevníctvo

11 Spracovanie kože a výroba obuvi

12 Potravinárstvo

13 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

14 Doprava a spoje (prevádzkové odbory)

15 Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby

16 Ručná umeleckoremeselná výroba

II. UČEBNÉ ODBORY A PODMIENKY PRE VÝCHOVU UČŇOV

Označenie učebného odboruVyhradený pre chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončila
povinnú školskú dochádzkuúplné stredné všeobecné vzdelaniePočet učňov na 1 majstra odborného výcvikuČíselný znak zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
ČísloNázovspolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)spolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
12345678910
01 Baníctvo
0101baník v uhoľných baniachCHDobývanie uhlia v hlbine bane jednoduchou technológiou, razenie, zmáhanie a rozširovanie banských diel, banská doprava, údržba dopravných zariadení, obsluha a bežná údržba jednoduchých strojov a zariadení.3181912-15*)0101
0102baník v rudných baniachCHDobývanie a ťažba rúd a úžitkových nearstov. Razenie a vystrojovanie banských diel. Obsluha a bežná údržba banských strojov, dopravných zariadení a výstroja.3181912-150102
0103baník mechanizovaných pracovískCHDobývanie uhlia v mechanizovaných poruboch, razenie prekopov, smerových a úklonných chodieb, zakladadnie hornín do vyrúbaných banských diel, obsluha banských strojov a zariadení, ich bežná údržba.3181912-150103
0104koksárCHÚprava uhlia na koksovanie, príprava vsádzok, výroba koksu a chemických produktov pri koksovaní. Obsluha koksárenských batérií a iného zariadenia koksovne.3221912-150104
0105strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkovCHPráce v komplexne mechanizovanom porube, obsluha dobývacích a raziacich strojov a razenie banských diel.3181,5912-150105
0106strojník dopravných zariadeníCHObsluha banských dopravných zariadení, ich montáž a demontáž a bežná údržba, zavádzanie signalizačných zariadení.3181,5912-150106
0107banský zámočníkCHMontáž, údržba a opravy banských strojov a zariadení.3221,5108-120107
0108banský elektromontérCHMontáž, inštalácia, pripájanie, údržba a opravy elektrických strojov, stavba banského rozvodu elektrickej energie.3221,5108-120108
0109vŕtačCHObsluha vŕtacieho zariadenia a kontrolných prístrojov. Určovanie vhodných režimov vŕtania. Vykonávanie špeciálnych prác (injektáž, tlakové a čerpacie skúšky, výstroj a paženie vrtov).3221912-150109
12345678910
02 - Hutníctvo
0201hutník pri vysokej peciCHObsluha vysokej pece. Príprava lejacích polí, žľabov a žliabkov na odpich surového železa a trosky. Účasť na opravách jednotlivých časí pece.3221,51010-130201
0202hutník-oceliarCHPráce pri obsluhe ocielarskych pecí. Zavážanie pecí základnými a pomocnými materiálmi. Odoberanie a príprava skúšok kovov a trosky na rozbor.3221,51010-130202
0211hutník neželezných kovovCHTavba a rafinácia neželezných kovov a ich zliatin. Obsluha a bežná údržba pece.3221,51010-130211
0221valcovač rúrCHValcovanie rúr za tepla a za studena. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3221,51010-130221
0222valcovač profilovCHValcovanie všetkých druhov profilov. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3221,51010-130222
0223valcovač plechovCHValcovanie všetkých druhov plechov za tepla i za studena. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3221,51010-130223
0231ťahač drôtov
ťahačka drôtov
CH
D
Ťahanie oceľových drôtov všetkých rozmerov na jednoduchých i viacnásobných strojoch. Nastavovanie a údržba ťahacích strojov, nástrojov a pomocných zariadení.2101610-130231
0232pletiar lánCHOdborné práce pri výrobe a opravách oceľových lán všetkých druhov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.2101610-130232
0233reťaziar
reťaziarka
CH
D
Výroba závaraných reťazí, príslušenstva, obsluha a nastavovanie strojového reťaziarskeho zariadenia.2101610-130233
0241skúšač kovov
skúšačka kovov
CH
D
Odborné práce v technickom fyzikálnom laboratóriu pri mechanických skúškach materiálu.--1,51010-130241
0242laborant v hutách
laborantka v hutách
CH
D
Odborné práce v prevádzkovom chemickom laboratóriu hutníckych závodov. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.--1,51010-130242
0243laborant v rudných baniach
laborantka v rudných baniach
CH
D
Odborné práce v prevádzkovom chemickom laboratóriu rudných baní. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.--1,51010-130243
12345678910
03 - Chémia
0301prevádzkový chemik
prevádzková chemička
CH
D
Odborná obsluha prevádzkových chemických zariadení a aparatúr pri výrobe chemických látok. Bežná údržba strojového zariadenia a základné znalosti funkcií meracích a regulačných prístrojov. Vykonávanie kontrolných rozborov a skúšok.3221,5108-120301
0302prevádzkový chemik ropár
prevádzková chemička ropárka
CH
D
Odborné riadenie prevádzkových chemických aparatúr a zariadení pri spracovaní ropy, ich bežná údržba a vykonávanie prevádzkových kontrolných rozborov a skúšok.3221,5108-120302
0303prevádzkový chemik palivár
prevádzková chemička palivárka
CH
D
Odborné riadenie chemických zariadení a aparatúr pri úprave tuhých a kvapalných palív hydrogenáciou a pri výrobe syntetického liehu. Bežná znalosť inšpekčnej údržby výrobného zariadenia. Vykonávanie prevádzkovokontrolných rozborov a skúšok.3221,5108-120303
0304prevádzkový chemik vláknar
prevádzková chemička vláknárka
CH
D
Odborné riadenie chemických prevádzkových aparatúr a zariadení pri výrobe umelých viskózových, polyamidových vláken i ostatných chemických vláken. Bežná údržba výrobného zariadenia a ovládanie meracej a regulačnej techniky. Vykonávanie prevádzkovokontrolných rozborov a skúšok.3221,5108-120304
0305prevádzkový chemik náterových látok
prevádzková chemička náterových látok
CH
D
Odborné riadenie výrobných aparatúr, strojov a zariadení pri výrobe náterových látok, tlačiarskych, chrómových a práškových farieb, vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok a rozborov počas výroby a osvojovanie si základných úkonov údržby.3221,5108-120305
0306plastikár
plastikárka
CH
D
Obsluha a nastavovanie strojov a zariadení na spracovanie plastických látok a úpravu hotových výrobkov. Riadenie výrobných a technologických procesov podľa daných predpisov, vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok a rozborov, odstraňovanie jednoduchých nedostatkov v prevádzke. Základná údržba strojov a prevádzkového zariadenia.322188-120306
0307strojník papierenskej výrobyCHVýroba a zušľachťovanie vláknitých papierenských pololátok, výroba, zušľachťovanie a spracovanie papiera a lepeniek. Obsluha a základná starostlivosť o stroje a výrobné zariadenia. Vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok.3221,5108-120307
0308prevádzkový chemik gumár
prevádzková chemička gumárka
CH
D
Odborné riadenie a obsluha strojov pri výrobe a spracovaní technickej gumy, pneumatík a ostatných gumových výrobkov. Vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok a jednoduchých opráv na výrobných zariadeniach.3221,5108-120308
0309vulkanizérCHObnova a opravy pneumatík a gumových transportných zariadení. Vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok a jednoduchých opráv na výrobných zariadeniach.322188-120309
0310prevádzkový chemik fotografických materiálov
prevádzková chemička fotografických materiálov
CH
D
Odborné riadenie výrobných strojov, meracích, regulačných, signalizačných prístrojov a ostatného zariadenia pri výrobe negatívneho a pozitívneho materiálu, vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok a rozborov, správne balenie a označovanie vyrobených fotografických materiálov.322188-120310
0311chemická laborantkaDZákladné odborné práce v chemických prevádzkových i výskumných laboratóriách. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.322188-120311
0312lisovač plastických látok
lisovačka plastických látok
CH
D
Úprava, príprava a spracovanie termoplastov a termosetov lisovaním a vstrekovaním.210168-120312
0331farmaceutický chemik
farmaceutická chemička
CH
D
Odborné práce spojené s výrobou liečiv. Jednoduché praktické skúšky a merania pri kontrole výroby.3221,5108-120331
0341úpravárka chemických vlákenDObsluha zariadenia slúžiaceho na úpravu a zušľachťovanie chemických vláken. Riadenie úpravárskych a zušľachťovateľských procesov, vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok. Odstraňovanie jednoduchých prevádzkových nedostatkov a základná preventívna údržba prevádzkového zariadenia.210168-120341
0351spracovateľ papiera
spracovateľka papiera
CH
D
Výroba vlnitej a hladkej zlepovanej lepenky, najrôznejšie druhy zušľachťovania papiera. Priemyselná výroba všetkých druhov papierových a lepenkových výrobkov. Obsluha strojového zariadenia a meracej techniky, vykonávanie preventívnej údržby.210168-120351
0361preparátor
preparátorka
CH
D
Zber, úprava, konzervácia a preparácia prírodovedného materiálu. Zhotovovanie prírodovedných preparátov na dokumentačné, výstavné a školské účely.--210indiv. výcvik0361
12345678910
04 - Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
0401zlievačCHStrojové a ručné vytváranie zlievárenských foriem. Výroba jadier, liatie kovov do foriem.3221,598-120401
0402jadrárkaDRučné a strojové zhotovovanie, sušenie a konečná úprava zlievárenských jadier. Oprava jednoduchých zlievarenských jadier. Obsluha fúkacieho a lisovacieho stroja pri výrobe jadier.210168-120402
0403drevomodelárCHVýroba a opravy drevených modelov, šablón, jadrovníkov a modelového zariadenia.3221,5108-120403
0404kovomodelárCHVýroba a opravy bežných kovových modelov, jadrovníkov, šablón a modelových dosák.3221,5108-120404
0405kováčCHVýroba častí strojov a zariadení ručným a strojovým kovaním. Obsluha a bežná údržba kováčskych pecí a vyhní.3221,5108-120405
0406kaličCHTepelné a tepelno-chemické spracovanie nástrojov a iných strojových súčastí z uhlíkových rýchlorezných a legovaných ocelí.3221,5108-120406
0407odlievač kovov pod tlakomCHLiatie kovov do foriem pod tlakom.3181,5108-120407
0408kotlárCHVýroba, montáž a opravy kotlov, nádrží, potrubia a ostatného príslušenstva. Príprava kotlov a armatúr na tlakové skúšky.3221,5108-120408
0409potrubárCHOdborné práce pri výrobe a montáži potrubia všetkých rozmerov, nádrží a prístrojov z ocele a neželezných kovov. Medikováčske práce.3221,5108-120409
0420montéž výťahovCHVýroba, údržba a opravy všetkých druhov osobných a nákladných výťahov.3221,5108-100420
0421montéž oceľových konštrukciíCHVýroba oceľových častí mostov, stavebných konštrukcií, stožiarov, žeriavov, konštrukcií v hutách a iných prevádzkach, ich montáž a opravy.3221,5108-120421
0422strojový zámočník
strojná zámočníčka
CH
D
Ručná a strojová výroba a opravy súčastí strojov a zariadení. Montáž strojov a zariadení.3221,5108-120422
0423nástrojár
nástrojárka
CH
D
Výroba a opravy bežných obrábacích a lisovacích nástrojov, prípravkov a meradiel.3221,5108-120423
0424prevádzkový zámočníkCHÚdržba a opravy strojov a zariadení v prevádzkach určitého výrobného odvetvia.3221,5108-120424
0425chladiarenský mechanik
chladiarenská mechanička
CH
D
Montáž, prevádzka a údržba chladiarenských zariadení.3221,5108-120425
0427zámočník koľajových vozidielCHPrevádzkové a periodické opravy mechanickej časti železničných trakčných vozidiel a vozňov, opravy a výmena ich príslušenstva.3221,5107-130427
0428lodný mechanikCHObsluha, údržba a opravy hnacích strojov (hlavných a pomocných), kormidelných a palubných strojov a zariadení (kormidlo, navijaky, vrátky a pod.) a navigačných prístrojov (rádiolokátor, rádioelektrická stanica, hĺbkomer atď.). Riadenie plavidla a technika plavby.3221,5107-130428
0429stavebný zámočníkCHVýroba, montáž a opravy stavebných oceľových konštrukcií, najmä okien, dverí, zábradlí, strešných konštrukcií, portálov a pod.3221,5108-120429
0431váhár
váhárka
CH
D
Montážne práce vo výrobe, opravy a údržba váhových zariadení všetkých druhov.3221,599-120431
0432puškár
puškárka
CH
D
Výroba a opravy všetkých obranných, poľovníckych a športových zbraní. Zhotovovanie kovových i drevených dielcov zbraní.3221,5108-120432
0435klampiarCHVýroba, montáž a opravy bežných priemyselných, stavebných a úžitkových klampiarskych výrobkov.3221,5108-12
(4-6 na montáži)
0435
0437karosár
karosárka
CH
D
Výroba a opravy plechových častí i drevených kostier karosérií. Plechovanie karosérií, ich montáž, dokončovacie práce a dodatočné úpravy povrchu.3221,5108-120437
0438zámočník drakovCHVýroba, montáž a opravy drakov lietadiel z jemných plechov, liatych a lisovaných súčastí.3221,5108-120438
0441sústružník kovov
sústružníčka kovov
CH
D
Obrábanie bežných kovových súčastí na sústruhoch rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3221,5108-120441
0442frézár
frézárka
CH
D
Obrábanie bežných kovových súčastí na frézovačkách rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3221,5108-120442
0443brusič kovov
brusička kovov
CH
D
Obrábanie bežných kovových súčastí na brúskach rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3221,5108-120443
0444horizontárCHPráce na horizontálnych vyvrtávacích strojoch a súradnicových vŕtačkách, univerzálnych strojoch na opracovanie predmetov skriňovitého tvaru.3221,5108-120444
0445ostrič nástrojovCHOstrenie a lapovanie všetkých nástrojov z rýchlorezných ocelí a spekaných karbidov.210168-120445
0446obrábačka kovovDObrábanie na jednoduchých jednoúčelových strojoch a nastavených výrobných zariadeniach.210168-120446
0451automechanik
automechanička
CH
D
Údržba a opravy motorových vozidiel všetkých druhov, spaľovacích motorov, podvozkov i bežné opravy elektrického výstroja.3221,5108-12
(6 až 10 v II. r. učenia)
0451
0452mechanik motorových rušňov a motorových vozňovCHÚdržba a opravy všetkých druhov spaľovacích motorov, prevodových zariadení a ich príslušenstva na motorových rušňoch a opravy jednotlivých súčastí uvedených celkov.3221,5107-130452
0453letecký mechanikCHDemontáž, montáž, opravy a nastavovanie leteckých motorov a drakov lietadiel.3222166-100453
0454chirurgický mechanik
chirurgická mechanička
CH
D
Výroba a opravy chirurgických nástrojov a lekárskeho zariadenia.3221,5108-120454
0455ortopedický mechanik
ortopedická mechanička
CH
D
Zostavovanie ortopedických pomôcok a konštrukcia protéz.3221,5106-80455
0456mechanik vákuových zariadení
mechanička vákuových zariadení
CH
D
Nastavovanie a opravy vákuových zariadení.3221,5106-100456
0457mechanik odevných strojov
mechanička odevných strojov
CH
D
Opravy, údržba a nastavovanie bežných i špeciálnych strojov v odevnom priemysle.3221,5106-100457
0461mechanik optických prístrojov
mechanička optických prístrojov
CH
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy optických a meracích prístrojov a zariadení.3221,5108-120461
0462mechanik organizačných a výpočtových strojov
mechanička organizačných a výpočtových strojov
CH
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy kancelárskych strojov, mechanických a elektrónkových triediacich strojov.3221,5108-100462
0463hodinár
hodinárka
CH
D
Výroba a opravy hodiniek, budíkov a rôznych druhov hodín.3221,5106-80463
0464mechanik
mechanička
CH
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy rôznych druhov mechanických prístrojov.3221,5108-120461
0471galvanizérCHElektrolytické pokovovanie predmetov, prípravné a dokončovacie práce. Bežná údržba galvanického zariadenia.3221,5108-120471
0472smaltér
smaltérka
CH
D
Pokrývanie kovových predmetov porcelánovými a kovovými smaltami.210168-120472
0473kábelár
kábelárka
CH
D
Výroba, opravy a údržba káblov a iných ohybných vodičov.3221,5108-120473
0474nožiar
nožiarka
CH
D
Výroba a opravy nožov, príborov a nožiarskej galantérie.3221,5108-100474
0482kovotlačiteľCHVýroba bežných predmetov z jemného plechu na kovotlačiteľských strojoch. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3221,5106-100482
0483pasiar
pasiarka
CH
D
Výroba ozdobných umeleckých kovových predmetov.3221,5106-100483
0484pasiar bižutérie
pasiarka bižutérie
CH
D
Výroba úžitkovej a umeleckej bižutérie.210168-120484
0485rytec kovov
rytkyňa kovov
CH
D
Rytie kovov podľa potrieb jednotlivých odvetví. Nastavovanie a obsluha používaných strojov, prístrojov a nástrojov.3222106-80485
0486zlatník a klenotník
zlatníčka a klenotníčka
CH
D
Výroba a opravy šperkov, drobných ozdrobných a úžitkových predmetov z drahých a iných kovov.3221,5108-100486
12345678910
05 - Elektrotechnika
0501elektromontér rozvodných zariadeníCHStavba, udržiavanie, skúšanie, opravy elektrovodných sietí, elektrických inštalácií, svetelných, motorových a silnoprúdových zariadení včítane transformovní a rozvodní.3181,598-100501
0502prevádzkový elektromontér
prevádzková elektromontérka
CH
D
Montáž, inštalácia, pripájanie, skúšanie, obsluha, údržba a opravy elektrotechnického priemyselného a poľnohospodárskeho zariadenia.3221,5108-100502
0503elektromechanik
elektromechanička
CH
D
Výroba, montáž, nastavovanie, opravy a skúšanie elektrických strojov, prístrojov a elektrického výstroja každého druhu. Navíjanie elektrických strojov a ich skúšanie.3221,5108-120503
0505montér spojových zariadení
montérka spojových zariadení
CH
D
Montáž, udržiavanie, opravy diaľkových oznamovacích zariadení.3222168-120505
0506mechanik elektronických zariadení
mechanička elektronických zariadení
CH
D
Výroba, zriaďovanie a opravy elektrónkových a polovodičových oznamovacích a meracích zariadení.3222168-12
(4 až 6 v II. roku učenia)
0506
0507elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
elektromechanička oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
CH
D
Výroba, montáž, údržba a opravy oznamovacích a zabezpečovacích zariadení všetkých druhov.3302208-120507
0508spojový montérCHStavba, udržiavanie, skúšanie, uvádzanie do prevádzky a opravy oznamovacích nadzemných i káblových vedení, rozvodných zariadení a účastníckych telefónnych zariadení. Stavba vedení drôtového rozhlasu, ich opravy a skúšanie.3222168-100508
0509spojový mechanik
spojová mechanička
CH
D
Stavba, zriaďovanie, zapájanie, údržba, opravy a technická prevádzka všetkých zariadení automatických aj manuálnych telefónnych ústrední rôznych systémov a všetkých ďalekopisných zariadení.3332228-120509
0510mechanik diaľkových spojov
mechanička diaľkových spojov
CH
D
Stavba, zriaďovanie, zapájanie, údržba a technická prevádzka drôtových frekvenčných zosilňovacích zariadení a zložitých zariadení na mnohonásobné využitie vedenia.3332228-120510
0512mechanik meracích a regulačných prístrojov
mechanička meracích a regulačných prístrojov
CH
D
Montáž, výroba, opravy a skúšanie elektrických, meracích, regulačných, ochranných a riadiacich prístrojov a prístrojov na tepelnotechnickú kontrolu.3222228-120512
0521mechanička elektrotechnickej výrobyDVýroba a montáž elektrotechnických prvkov a prístrojov. Základné elektrotechnické práce, montáž prvkov, podzostáv a zostáv vo veľkosériovej až hromadnej neautomatizovanej výrobe.2101610-15-
12345678910
06 - Stavebníctvo
0601murárCHMurovanie z tehál, tvaroviek a kameňa. Vnútorné a jednoduché vonkajšie omietky, jednoduché betonárske práce, osadzovanie prefabrikátov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby.3221,5108-120601
0603tesárCHRučné a strojové obrábanie dreva pri výrobe a montáži drevených tesárskych konštrukcií; lepené konštrukcie; montáž rúrkových konštrukcií.3221,5106-80603
0604železobetonárCHPríprava, ukladanie oceľovej výstuže do železobetónových konštrukcií, prefabrikáty a betónovanie. Jednoduché kováčske práce pri príprave výstuže.322188-100604
0609stavebný montážnikCHZákladné znalosti všetkých odborných prác spojených s vykonávaním stavebných montáží. Všetky odborné stavebné práce pri osadzovaní prefabrikátov, blokov a panelov.3221,5108-100609
0610strojník prefabrikácie
strojníčka prefabrikácie
CH
D
Obsluha a drobná údržba výrobných liniek a agregátov na výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov.3221,5108-100610
0611betonár stavebných dielcovCHRučná a strojová výroba železobetónových stavebných dielcov včítane úpravy foriem zabudovaných inštalácií a povrchového spracovania.322188-100611
0612kamenárCHRučné a strojové rozlamovanie a opracovanie kameňa. Osadzovanie kamenárskych stavebných a pomníkových výrobkov.3221,5108-100612
0614dláždičCHKladenie, opravy a údržba vonkajších dlažieb ciest a chodníkov. Asfaltovanie vozoviek a chodníkov.210168-120614
0616izolatérCHIzolácia stavieb, konštrukcií a zariadení proti teplu, zvuku a otrasom z rôznych materiálov včítane povrchových úprav.322186-80616
0617pokrývačCHKladenie krytín striech a iných konštrukcií z rôznych materiálov. Opravy a údržba týchto krytín. Demontáž a montáž aj nátery jednoduchých klampiarskych strechových výrobkov.322184-60617
0618inštalatérCHMontáž, demontáž a opravy vnútorného rozvodu a zariadenia kanalizácie, vodovodu, plynovodu a ústredného kúrenia.3221,5108-12 (4 až 6 v II. roku učenia)0618
0619sklenár
sklenárka
CH
D
Zasklievanie stavebných konštrukcií z rozličných materiálov rôznymi spôsobmi a druhmi skla. Rámovanie obrazov, jednoduché zušľachťovanie plochého skla.210168-100619
0620podlahárCHKladenie a opravy parketových podláh, podlahových povlakov a krytín. Zhotovovanie podložiek tlmiacich zvuk, xylolitových, anhydritových a štrkových podláh.322186-80620
0621maliar iziebCHPríprava povrchu a maliarske práce vápennými, glejovými, latexovými a olejovými farbami rôznymi technikami. Opravy a údržba malieb.3222108-100621
0623maliar a natieračCHPríprava povrchu, jednoduché maliarske a natieračské práce na rôznych podkladoch bežnými technikami.322188-100623
0625lakovač
lakovačka
CH
D
Ochranné nátery konštrukcií a zariadení na rôznych podkladoch a rôznymi technikami. Zhotovovanie nápisov, dopravných značiek, prípadne lakovanie áut.3221,5108-100625
0628kominárCHČistenie komínov, dymovodov, vykurovadiel, kotlov, pecí a varných panví. Kolaudácia komínov a zisťovanie stavebno-požiarnych nedostatkov. Stavba a opravy kachľových pecí, sporákov a práčňových kotlov.318168-100628
0631geodetický merač
geodetická meračka
CH
D
Obsluha, udržiavanie a nastavovanie geodetických strojov. Meranie a vytyčovanie v teréne. Stavba meračských signálov a osadzovanie meračských znakov. Jednoduché prekresľovanie a popisovanie meračských podkladov.318168-120631
12345678910
07 - Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo
0701strojník na výrobu stavebných hmôtCHÚprava surovín. Výroba cementu a výroba vápna. Obsluha cementárskych a vápenníckych pecí. Ručné a strojové spracovanie kovov, montáž a údržba cementárskych a vápenníckych agregátov.322188-100701
0712formovač žiaruvzdornej keramikyCHVýroba žiaruvzdorných tvaroviek z keramických hmôt. Príprava hmôt, ručné i strojové tvarovanie a príprava na vypaľovanie výrobkov.210168-100712
0713formovač chemickej kameniny
formovačka chemickej kameniny
CH
D
Výroba kyselinovzdorných kameninových nádob, potrubia a rôznych zariadení pre chemické prevádzky. Príprava hmôt, modelovanie, vytáčanie a príprava na vypaľovanie výrobkov.3221,5108-100713
0714keramik brúsnych prostriedkov
keramička brúsnych prostriedkov
CH
D
Výroba brúsnych prostriedkov, príprava hmôt, tvarovanie výrobkov za surova, príprava na vypaľovanie, obrábanie. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.210168-100714
0715elektrokeramik
elektrokeramička
CH
D
Vytváranie elektrotechnických izolačných výrobkov z porcelánu.3181,598-100715
0716výrobca stavebnej keramiky
výrobkyňa stavebnej keramiky
CH
D
Strojová a ručná výroba obkladačiek, kachlí, dlaždíc a ich sušenie, triedenie, kalibrovanie, rezanie, glazovanie (s výnimkou glazovania olovnatými glazúrami) a balenie.210168-100716
0721modelár keramiky
modelárka keramiky
CH
D
Zhotovovanie modelov a foriem v sadrovni keramických závodov.3221,5106-100721
0724vylievač zdravotníckej keramikyCHVýroba predmetov zdravotníckej keramiky.3181,5910-150724
0725keramik
keramička
CH
D
Vytváranie a zhotovovanie jednoduchých keramických výrobkov.3181,588-120725
0728maliar keramiky
maliarka keramiky
CH
D
Zdobenie keramických výrobkov rôznymi maliarskymi dekoračnými technikami.3221,5108-120728
0751fúkač dutého sklaCHVyfukovanie a ručné vytváranie dutých úžitkových a ozdobných predmetov zo skla.3221,5106-100751
0752fúkač technického skla
fúkačka technického skla
CH
D
Zhotovovanie technického a laboratórneho skla, technických a lekárskych teplomerov a hustomerov.3221,5108-120752
0755stláčač sklaCHZhotovovanie drobných úžitkových a ozdobných predmetov zo sklených tyčí.2101610-150755
0756lisovač sklaCHZhotovovanie sklených úžitkových a ozdobných predmetov ručným i strojovým lisovaním.210166-100756
0757strojník sklárskych automatovCHNastavovanie, obsluha a bežná údržba strojov na výrobu fliaš a obalového skla a strojov na ťahanie skleného a čadičového vlákna.3221,5108-120757
0758strojník plochého sklaCHNastavovanie, obsluha a bežná údržba strojového zariadenia na výrobu plochého skla.3221,5106-100758
0759sklár-vláknár
sklárka-vláknárka
CH
D
Výroba a spracovanie rôznych druhov skleného a čadičového vlákna.210168-120759
0770zušľachťovač plochého skla
zušľachťovačka plochého skla
CH
D
Zušľachťovanie ťahaného a liateho plochého a tvarovaného skla rezaním, brúsením, leštením, matovaním a ľadovaním. Výroba zušľachtených bezpečnostných skiel a zrkadiel.210166-100770
0773brusič skla
brusička skla
CH
D
Brúsenie plôch, navrtávanie a zabrusovanie výrobkov úžitkového a technického skla; brúsenie sklenej bižutérie.210168-120773
0774hĺbkový brusič
hĺbková brusička
CH
D
Zušľachťovanie ozdobných sklených výrobkov brúsením na hlboko.3221,598-120774
0775rytec skla
rytkyňa skla
CH
D
Zušľachťovanie ozdobných sklených výrobkov rytín. Kreslenie a rytie dekorov podľa predlohy.3221,5106-100775
0776maliar skla
maliarka skla
CH
D
Kreslenie, maľovanie a leptanie rôznych druhov dekorov na sklo.3221,5108-120776
0777výrobca sklenej bižutérie
výrobkyňa sklenej bižutérie
CH
D
Navíjanie sklenej bižutérie a jej povrchová úprava.210168-120777
0781optik
optička
CH
D
Ručné a strojové opracovanie skiel do optických prístrojov.3221,5108-120781
0782mechanik okuliarovej optiky
mechanička okuliarovej optiky
CH
D
Výroba okuliarových obrúb kovových a z plastických látok trieskovým obrábaním, ochranných okuliarov a ochranných štítkov, farbenie okuliarových obrúb z plastických látok, pokovovanie slnečných skiel a nastavovanie strojov a prípravkov.210168-120782
0783mechanik optiky
mechanička optiky
CH
D
Ručné a strojové opracovanie okuliarových skiel, voľnej optiky, skiel pre oftalmologické a iné prístroje.3221,5108-120783
0784brusič technického a šperkového kameňa
brusička technického a šperkového kameňa
CH
D
Brúsenie a obrábanie šperkových a technických syntetických i prírodných kameňov.3221,5108-120784
0791výrobca gombíkov
výrobkyňa gombíkov
CH
D
Strojová výroba gombíkov a drobnej bižutérie z perlete, rohoviny, dreva a plastických látok.3221,5108-120791
12345678910
08 - Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
0801výrobca drevárskych polotovarovCHZákladné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej piliarskej a impregnárskej výroby. Príprava rôznych výrobkov na impregnovanie a ich impregnácia. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.2101610-150801
0804preglejkár
pleglejkárka
CH
D
Spracovanie a obrábanie dreva a iných látok. Základné a odborné práce v odvetví výroby dýh, preglejok a v pridruženej výrobe. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221,51010-150804
0805stolár
stolárka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby nábytku, stavebnostolárskych konštrukcií a opravárskych služieb. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221,5108-120805
0808čalúnnik a dekoratér
čalúnnička a dekoratérka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej čalúnnickej výroby včítane opravárskych služieb. Výroba čalúneného nábytku, čalúnenie dopravných prostriedkov a vykonávanie rôznych dekoratérskych prác. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.322168-120808
0809debnár a obaliarCHZákladné a odborné práce v odvetví obalovej techniky. Výroba a oprava debnárskych a obaliarskych výrobkov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221610-150809
0810kolárCHZákladné a odborné práce v odvetví výroby včítane opravárskych služieb. Výroba kolárskych výrobkov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3181,598-120810
0811košikár a pletiar nábytku
košikárka a pletiarka nábytku
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby. Výroba košikárskych výrobkov, pleteného nábytku a umeleckých výrobkov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.210168-120811
0812kefár
kefárka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví kefárskej výroby. Výroba všetkých druhov kief, štetiek a štetcov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.261310-150812
0813sústružník dreva a nekovových materiálov
sústružníčka dreva a nekovových materiálov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví sústružníckej výroby. Zhotovovanie tvárnic a tvarovaných pomôcok na výrobu skla z dreva a z plastických látok. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.210166-80813
0814ramár
ramárka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví ramárskej výroby. Výroba líšt a rámov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.210168-120814
0815tužkár
tužkárka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej tužkárskej výroby. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.210168-120815
0816mechanik výroby konštrukčných dosák
mechanička výroby konštrukčných dosák
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby konštrukčných dosák aglomerovaním z pilín, triesok a vlákninových látok. Spracovanie drevného odpadu a iných látok. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221,51010-150816
0817výrobca športových potrieb
výrobkyňa športových potrieb
CH
D
Odborné práce pri sériovej a individuálnej výrobe a oprave športového náradia a člnov z dreva a plastických látok a čiastočne kovov. Nastavovanie, údržba a obsluha drevoobrábacích a niektorých kovoobrábacích strojov a nástrojov.3221,5108-120817
0821priemyselný obrábač dreva
priemyselná obrábačka dreva
CH
D
Nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, príprava obrábacích nástrojov a pomocných obrábacích prípravkov. Odborné práce spojené so skladovaním a prípravou dreva pre výrobu.210168-12-
0851mechanik strunových hudobných nástrojov
mechanička strunových hudobných nástrojov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby sláčikových a brnkacích nástrojov a ich montovanie. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3222168-120851
0852mechanik klávesových hudobných nástrojov
mechanička klávesových hudobných nástrojov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby a opráv klávesových hudobných nástrojov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3222168-120852
0853mechanik dychových hudobných nástrojov
mechanička dychových hudobných nástrojov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby kovových a drevených dychových nástrojov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3222168-120853
12345678910
09 - Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia
0901sadzač
sadzačka
CH
D
Všetky druhy prác pri zhotovovaní tlačiarskej techniky, obsluha a nastavovanie potrebných výrobých nástrojov, zariadení a strojov.4222106-80901
0902tlačiar na kníhtlačiarskych strojochCHPríprava jednofarebných i viacfarebných tlačiarskych foriem, nastavovanie a obsluha kníhtlačiarskych strojov. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.4222104-60902
0906tlačiar na ofsetových strojochCHVšetky druhy prác pri zhotovovaní tlačiarskej formy, tlače z plochy, nastavovanie a obsluha tlačiarskych strojov a zariadení. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.4222104-60906
0908planograf
planografka
CH
D
Kopírovanie kresieb na svetlotlačové papiere a zhotovovanie jednofarebných i viacfarebných tlačovín pomocou tlače zo želatínivej hmoty.210164-80908
0917stereotypérCHZhotovovanie matríc, odliatkov a výliskov do používaných materiálov na kníhtlačiarsku techniku. Nastavovanie a obsluha nástrojov, prístrojov a strojov pri výrobe.210164-80917
0918pečiatkár
pečiatkárka
CH
D
Spracovanie materiálov používaných na zhotovovanie pečiatok. Základné a odborné práce v odbore. Nastavovanie a obsluha prístrojov a mechanizmov.3221,5108-120918
0920tlačiar na maloofsetových strojoch
tlačiarka na maloofsetových strojoch
CH
D
Všetky druhy prác pri zhotovovaní tlačiarskych foriem pre maloofsetové stroje, nastavovanie a obsluha maloofsetových strojov. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.210168-100920
0921reprodukčný grafik
reprodukčná grafička
CH
D
Všetky druhy prác grafickej reprodukcie v základných tlačiarskych technikách, obsluha a nastavovanie potrebných výrobných strojov, zariadení a nástrojov. Používanie meracích prístrojov.4222104-80921
0931knihár
knihárka
CH
D
Všetka strojová väzba tlačovín, ostatné druhy knihárskych prác, spracovanie knihárskych materiálov, nastavovanie a obsluha knihárskych nástrojov, prístrojov a strojov.3222108-120931
0932priemyselný knihár
priemyselná knihárka
CH
D
Kvalifikované práce pri priemyselnom spracovaní knižnej väzby, obsluha knihárskych strojov, zariadení a nástrojov.210168-120932
0941mechanik polygrafických strojovCHÚdržba a nastavovanie polygrafických strojov, prístrojov a nástrojov.3222104-60941
0951fotograf
fotografka
CH
D
Spracovanie materiálov používaných v čiernobielej a farebnej fotografii. Základné a odborné interiérové a exteriérové práce a laboratórne práce včítane spracovania úzkych filmov. Nastavovanie a obsluha fotografických a filmových prístrojov, osvetľovacích zdrojov a zväčšovacích prístrojov.3222108-100951
0952filmový laborant
filmová laborantka
CH
D
Spracovanie materiálov používaných vo filmovej výrobe a v laboratóriách. Základné a odborné laboratórne práce. Nastavovanie a obsluha prístrojov, kúpeľov a regulačných aparatúr.3221,5108-120952
0953lisovačka gramofónových platníDSpracovanie materiálov používaných vo výrobe gramofónových platní. Základné a odborné práce na poloautomatických a automatických hydraulických lisoch. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.2101610-150953
12345678910
10 - Textil a odevníctvo
1002trepáč
trepáčka
CH
D
Prípravné práce pri spracovaní ľanu a obsluha trepárskych strojov. Triedenie vláken.210168-121002
1003pradiar
pradiarka
CH
D
Pradenie (zosukovanie), bežné nastavovanie, údržba predpriadacích, dopriadacích a zosukovacích strojov.210168-121003
1005technický plstiar
technická plstiarka
CH
D
Výroba technickej plsti a obsluha, bežné nastavovanie a údržba strojov na výrobu technickej plsti.210168-121005
1006tkáč
tkáčka
CH
D
Obsluha, bežné nastavovanie a údržba súkacích, snovacích a šlichtovacích strojov. Tkanie, bežné nastavovanie a údržba mechanických, automatických, žakárových alebo špeciálnych krosien.210168-121006
1010prámikár
prámikárka
CH
D
Výroba prámikárskeho tovaru na paličkovacích a háčkovacích strojoch a ich bežná údržba.210168-121010
1011pletiar
pletiarka
CH
D
Výroba pleteného krosienkového tovaru a všetkých druhov pančúch. Obsluha a bežná údržba strojov.210168-121011
1013úpravárka a retiazkovačka pančúchDRetiazkovanie, zošívanie, opravovanie, triedenie a párovanie všetkých druhov pančúch a ponožiek.2101610-151013
1016strojová čipkárkaDPrípravné a dokončovacie práce pri výrobe čipiek, záclon a tylu. Obsluha, bežné nastavovanie a údržba paličkovacích a galónových strojov.210166-101016
1017tkáč čipiek
tkáčka čipiek
CH
D
Tkanie čipiek, záclon a tylu, obsluha, bežné nastavovanie a údržba záclonových, čipkárskych a tylových strojov.3221,5104-61017
1019nastavovač textilných strojovCHNastavovanie, opravy a montáže rôznych textilných strojov v pradiarňach alebo tkáčovniach, trepárňach alebo úpravniach3221,5106-101019
1020nastavovač pletiarskych strojov
nastavovačka pletiarskych strojov
CH
D
Nastavovanie, opravy a údržba pletiarskych strojov.3221,5106-101020
1022farbiar
farbiarka
CH
D
Príprava farbív. Farbenie textilných vláken, priadzí, tkanín, pletenín alebo bielizne a odevov.3181,596-101022
1024úpravár textílií
úpravárka textílií
CH
D
Bielenie textilných vláken, priadzí a tkanín. Prípravné, doplňovacie a konečné práce pri zušľachťovaní tkanín.210166-101024
1025tlačiar tkanín
tlačiarka tkanín
CH
D
Potlačovanie tkanín jednoduchými a zložitými vzormi pomocou šablón. Výroba a príprava šablón na tlač. Ručné potlačovanie pomocou foriem.3182104-61025
1027strojový tlačiar tkanín a pletenín
strojová tlačiarka tkanín a pletenín
CH
D
Potlačovanie tkanín i pletenín jednofarebnými i viacfarebnými vzormi. Obsluha, nastavovanie a údržba tlačiacich strojov.3182106-101027
1028rytec tlačiacich a raziacich valcov
rytkyňa tlačiacich a raziacich valcov
CH
D
Ručné a mechanizované spôsoby výroby vzoriek na tlačiacich a raziacich valcoch pre textilný a chemický priemysel.3222104-61028
1033chemik práčovní a čistiarní
chemička práčovní a čistiarní
CH
D
Chemické a mechanické čistenie a pranie odevov a bielizne. Obsluha a údržba príslušných strojov a zariadení. Prijímanie, triedenie a výdaj odevov a bielizne. Administratívne práce v zberniach.3221,5108-101033
1043strojová vyšívačkaDOdborné práce na vyšívacích strojoch.210166-101043
1050klobučnícky plstiar
klobučnícka plstiarka
CH
D
Ručná a strojová výroba klobučníckych polotovarov. Bežné nastavovanie a údržba strojov na spracovanie klobučníckej plsti.210168-121050
1051klobučník
klobučníčka
CH
D
Výroba klobúkov z vlasových a vlnených polotovarov.210168-121051
1052priemyselná modistkaDVýroba dámskych a detských klobúkov podľa predlôh. Šitie čiapok.210168-121052
1053dámsky krajčír
dámska krajčírka
CH
D
Výroba a opravy dámskych alebo dievčenských vrchných odevov.3222168-121053
1054pánsky krajčír
pánska krajčírka
CH
D
Výroba a opravy pánskych alebo chlapčenských vrchných odevov.3222168-121054
1055krajčírkaDVýroba dámskej a pánskej bielizne a jednoduchých šiat z tkanín alebo pletenín.210168-121055
1056výrobkyňa baretov a fezovDŠpeciálna výroba a úprava všetkých druhov baretov a fezov.210168-121056
1057modistkaDSamostatné modelovanie a opravy dámskych a detských klobúkov podľa vlastných návrhov, príp. podľa predlôh a podľa požiadaviek zákazníkov.3221,51010-121057
1091výrobkyňa umelých kvetínDVýroba umelých kvetín a dekorácií z textilu, papiera, kože, vosku a iných materiálov. Výroba atráp, obsluha a údržba strojov.2101610-151091
1092výrobkyňa textilných hračiekDVýroba všetkých druhov textilných hračiek s použitím plastických látok.2101610-151092
12345678910
11 - Spracovanie kože a výroba obuvi
1101garbiarCHPríprava chemických roztokov pri spracovaní koží na usne. Vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok a meraní. Obsluha a nastavovanie strojov a zariadení.3221,566-101101
1102vyrábač kožušínCHČistenie kožušín, úprava, miazdrenie, ručný i strojový námok, príprava na činenie, sušenie a úpravu po činení. Manipulácia a základná údržba používaných strojov.3221,5106-101102
1111kožušník
kožušníčka
CH
D
Spracovanie rôznych druhov kožušín, zhotovovanie a ošetrovanie kožušníckych výrobkov a ich opravy. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3221,596-101111
1112šička kožuchovDŠitie kožušinových odevov a čiapok. Druhy a vlastnosti používaného materiálu. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.210168-121112
1113rukavičkárCHSpracovanie, príprava a strihanie rukavičkárskych koží a iných materiálov na šitie rukavíc. Znalosť spracúvaného základného i pomocného materiálu.3221,596-101113
1114šička rukavícDŠitie a úprava všetkých druhov kožených, pletených a krosienkových rukavíc.2101610-151114
1115brašnár
brašnárka
CH
D
Výroba a oprava brašien, aktoviek, kabeliek, kufrov, puzdier, športových potrieb a galantérie z kože, textilu a plastických látok. Manipulácia a základná údržba používaných strojov.3221,598-121115
1116sedlár-manžetár
sedlárka-manžetárka
CH
D
Výroba a opravy postrojov a výstrojov, manžiet, remeňov a všetkých druhov športových potrieb a iných predmetov z usní, plastických látok a textílií. Bežné práce pri výrobe remeňov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3221,5108-121116
1117bandažista
bandažistka
CH
D
Výroba ortopedických pomôcok a protéz podľa lekárskeho predpisu.3181,596-101117
1150úpravárka usníDPovrchová úprava obuvníckych a galantérnych usní. Jednoduchá príprava apretúr. Obsluha strojov a zariadení pre povrchovú úpravu.210166-101150
1151vysekávač usní
vysekávačka usní
CH
D
Vysekávanie a úprava zvrškových a spodkových dielcov na výrobu obuvi. Znalosť základných i pomocných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.322186-101151
1152zvrškár
zvrškárka
CH
D
Šitie a úprava zvrškov z kožených, textilných a plastických materiálov. Obsluha a jednoduchá údržba používaných strojov.210168-121152
1153strojový obuvník
strojová obuvníčka
CH
D
Všetky práce pri hromadnej výrobe obuvi až po hotový výrobok. Znalosť základných i pomocných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.210166-101153
1154obuvník
obuvníčka
CH
D
Výroba a opravy obuvi včítane zákazkovej práce na mieru. Znalosť používaných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3221,5108-101154
1155obuvnícky gumárCHVýroba ortopedickej obuvi podľa lekárskeho predpisu a jej opravy. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3221,5106-101155
1157obuvnícky gumárCHVýroba gumovej, váľanej, galantérnej a lisovanej obuvi. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.210166-101157
1158opravár obuvi
opravárka obuvi
CH
D
Všetky práce pri ručnej a strojovej oprave všetkých druhov obuvi. Znalosť používaných materiálov a technologických postupov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.210168-101158
1161modelár kopýtCHZhotovovanie kopýt na výrobu obuvi z dreva, kovu a plastických látok. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3221,5106-101161
12345678910
12 - Potravinárstvo
1201mlynárCHSpracovanie obilnín na múku a ostatné mlynárske výrobky. Skladovanie a čistenie obilia. Obsluha a bežná údržba mlynského strojového zariadenia. Vykonávanie laboratórnych skúšok.3221,598-101201
1202pekár
pekárka
CH
D
Výroba chleba, bežného i jemného pečiva. Príprava cesta, kysnutie, tvarovanie a pečenie. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.318168-101202
1203pečivár
pečivárka
CH
D
Výroba trvanlivého pečiva. Príprava cesta, náplní a poliev, pečenie a úprava výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.210168-101203
1204cukrár
cukrárka
CH
D
Výroba všetkých druhov cukrárskeho tovaru, múčnikov, krémov a zmrzlín. Príprava cesta, náplní a poliev, pečenie, úprava a zdobenie cukrárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3221,598-101204
1205cukrovinkár
cukrovinkárka
CH
D
Výroba čokolád a cukroviniek všetkých druhov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.210168-101206
1206mliekár
mliekárka
CH
D
Spracovanie mlieka a výroba masla, syrov a ostatných mliekárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3221,5910-121206
1207chemik tukov
chemička tukov
CH
D
Výroba mydla, margarínu a polievkových prípravkov. Nastavovanie, obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3221,598-101207
1208mäsiar a údenárCHZabíjanie všetkých druhov jatočných zvierat, delenie a vykosťovanie mäsa. Výroba všetkých druhov údenárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.3221,598-101208
1209údenárkaDVýroba všetkých druhov údenárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.210168-101209
1210konzervár
konzervárka
CH
D
Spracovanie ovocia, zeleniny, húb a mäsa na konzervárenské a mraziarenské výrobky a polotovary, výroba nealkoholických nápojov podľa príslušných technologických postupov pomocou strojov a príslušného technologického zariadenia3181,598-101210
1211sladovníkCHPríjem, ošetrovanie a skladovanie jačmeňa. Výroba sladov všetkých typov. Výroba mladiny, kvasenie, filtrácia a stáčanie piva, jednoduchá analytická kontrola surovín a výrobkov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.3221,598-101211
1212priemyselný hydinár
priemyselná hydinárka
CH
D
Zabíjanie hydiny. Spracovanie hydina a vajec. Výroba hydinárskych konzerv a vajcových výrobkov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.210168-121212
1213cestovinárZrušený od 31. 10. 1972, príprava kvalifikovaných pracovníkov sa bude zabezpečovať v učebnom odbore 1202 pekár.
1214chemik kvasných procesov
chemička kvasných procesov
CH
D
Riadenie a ovládanie prevádzkových chemických aparatúr a zariadení kvasného priemyslu liehovarníckeho a vinárskeho odboru, znalosť technologických procesov. Bežná údržba strojového zariadenia. Vykonávanie prevádzkových kontrolných skúšok a rozborov.3221,598-101214
1221priemyselný krmivár
priemyselná krmivárka
CH
D
Priemyselná výroba krmív, miešanie hnojív, príjem a skladovanie surovín, príprava osív a sadív. Obsluha a bežná údržba strojov a zariadení vo výrobniach krmív, miešárňach hnojív, skladoch a sušiarňach.322188-121221
12345678910
13 - Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
1302chovateľ hydiny
chovateľka hydiny
CH
D
Ošetrovanie, výkrm, liahnutie, odchov, kontrola nosnosti. Triedenie, balenie a rozosielanie vajec a kurčiat. Brakovanie, zabíjanie hydiny a úprava na trh.2101610-151302
1303chovateľ koníCHChov koní. Ošetrovanie a kŕmenie. Ošetrovanie kopýt. Pripúšťanie a ošetrovanie žrebných kobýl, pôrod, odchov žriebät. Zaúčanie koní v záprahu a pod sedlom, ošetrovanie postrojov a výstroja.210168-121303
1304chovateľ koní - jazdec z povolaniaCHChov koní. Jazda na pretekárskych koňoch. Ošetrovanie pretekárskych jazdeckých koní a ich príprava na dostihy.2101612-151304
1305rybárCHChov rýb a pridružená rybárska výroba. Hospodárenie na rybníkoch a v tečúcich vodách. Kŕmenie, liahnutie, výlovy, expedícia, letnenie. Úpravy rybníkov.2101610-151305
1306včelár a ovocinár
včelárka a ovocinárka
CH
D
Chov včiel, údržba úľov, spracovanie medu a vosku. Pestovanie a ošetrovanie ovocných stromov a krov.3181,5610-151306
1307záhradník
záhradníčka
CH
D
Pestovanie ovocných a okrasných stromov a krov, zeleniny a kvetín. Vo vinárskych oblastiach aj pestovanie viniča hroznorodého, zber a spracovanie hrozna.3181,568-121307
1308poľnohospodár mechanizátor
poľnohospodárka mechanizátorka
CH
D
Pestovanie, ošetrovanie, zber a uskladňovanie poľnohospodárskych plodín. Ošetrovanie hovädzieho dobytka a ošípaných, kŕmenie, odstav, výber a pasenie. Obsluha, údržba a drobné opravy bežných poľnohospodárskych strojov v rastlinnej a živočíšnej výrobe včítane vedenia traktora.26138-121308
1321opravár poľnohospodárskych strojov
opravárka poľnohospodárskych strojov
CH
D
Opravy a údržba všetkých poľnohospodárskych strojov, traktorov a mechanizačných zariadení poľnohospodárskej výroby. Údržba elektrospotrebičov a vodoinštalácie.3181,568-121321
1322kováč a podkúvačCHKováčske práce pri výrobe a opravách poľnohospodárskych strojov, náradia a zariadení. Zváranie kovov plameňom a elektrickým oblúkom. Ošetrovanie kopýt a paznechtov, podkúvanie záprahových zvierat.3181,568-121322
1324traktorista mechanizátorCHTechnológia prác pri výrobe poľnohospodárskych plodín, obsluha mechanizačných prostriedkov používaných v rastlinnej výrobe, ich údržba a vykonávanie jednoduchých opráv.3181,568-121324
1324pestovateľ mechanizátor
pestovateľka mechanizátorka
CH
D
Obsluha strojov mechanizovanej rastlinnej výroby, bežné opravy strojov.1-1-8-121324
1325chovateľ hospodárskych zvierat
chovateľka hospodárskych zvierat
CH
D
Ošetrovanie jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat v mechanizovanej živočíšnej výrobe, obsluha, údržba a vykonávanie jednoduchých opráv mechanizačných zariadení v živočíšnej výrobe3181,568-121325
1325chovateľ mechanizátor
chovateľka mechnizátorka
CH
D
Ošetrovanie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v mechanizovanej živočíšnej výrobe.1-1-8-121325
1351lesárCHPráca v ťažbe dreva s motorovou pílou. Sústreďovanie dreva kolesovými traktormi. Práce v skladoch dreva. Mechanizované práce v pestovaní a ochrane lesa. Zber semien z vysokých stojacich stromov210165-91351
1352lesný mechanizátor**)CHObsluha a údržba bežne používaných mechanizačných prostriedkov v pestovaní lesa, v ťažbe, pri sústreďovaní a odvoze dreva a pri manipulácii s drevom v skladoch. Údržba, bežné a stredné opravy používaných strojov. Obsluha, nastavovanie a údržba špeciálnych mechanizačných prostriedkov pre lesné hospodárstvo.218165-91352
**) Podmienkou prijatia do učebného odboru č. 1352 je úspešné ukončenie 1. ročníka učebného odboru č. 1351 lesník (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním úspešné ukončenie I. polroku v učebnom odbore č. 1351).
1361chovateľ laboratórnych zvierat**)
chovateľka laboratórnych zvierat**)
CH
D
**) Učebný odbor č. 1361 sa zrušuje.
1362chovateľ cudzokrajných zvierat
chovateľka cudzokrajných zvierat
CH
D
Chov zvierat v zoologických záhradách, odchytávanie, sputnávanie a vypúšťanie zvierat. Bezpečné zaobchádzanie s jedovatými plazmi. Prvá pomoc človeku a zvieraťu. Vkusné zariaďovanie ubikácií pre zvieratá, drobné remeselnícke opravy ubikácií a výbehov. Informovanie návštevníkov zoologických záhrad.210168-121362

2. Dĺžka prípravného obdobia v učebnom odbore 1303 chovateľ koní pre učňov, ktorých učebný pomer pokračuje v nadstavbovom učebnom odbore 1304 chovateľ koní - jazdec z povolania, sa predlžuje na 12 mesiacov (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zostáva 6 mesiacov).3. Podmienkou prijatia do učebného odboru 1304 chovateľ koní - jazdec z povolania je úspešné ukončenie 1. ročníka učebného odboru 1303 chovateľ koní (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním úspešné ukončenie 1. polroka v učebnom odbore 1303).4. Podmienkou prijatia do učebného odboru 1324 pestovateľ mechanizátor, pestovateľka mechanizátorka a 1325 chovateľ mechanizátor, chovateľka mechanizátorka je vyučenie v učebnom odbore 1308 poľnohospodár mechanizátor, poľnohospodárka mechanizátorka.5. Dĺžka prípravného obdobia pre učňov, ktorých učebný pomer pokračuje v nadstavbovom učebnom odbore 1352 lesný mechanizátor, sa predlžuje na 12 mesiacov (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zostáva 6 mesiacov).
12345678910
14 - Doprava a spoje (prevádzkové odbory)
1401železničiar vnútropodnikovej dopravyCHZákladné prevádzkové činnosti spojené s vnútropodnikovou dopravou.2101612-191401
1402železničiar
železničiarka
CH
D
Základné prevádzkové činnosti spojené so železničnou dopravou a prepravou.3221,5108-121402
1411cestárCHVšetky práce pri stavbách a opravách ciest včítane obsluhy a ošetrovania cestných strojov a mechanizmov.3181610-121411
1421traťový strojníkCHObsluha, údržba a opravy strojov a zariadení používaných pri oprave a obnove železničného zvršku a spodku.3221,5108-121421
1451spojový manipulant
spojová manipulantka
CH
D
Jednoduché práce v poštovej, telefónnej a telegrafnej prevádzke.2181610-121451
12345678910
15 - Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby
1501predavač rozličného tovaru
predavačka rozličného tovaru
CH
D
Predaj bežných druhov priemyselného tovaru a potravín, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Nákup poľnohospodárskych výrobkov a lesných plodov. Základy aranžovania výkladných skríň. Administratívne práce v predajni. (Teoretické vyučovanie sa organizuje spoločne s učebným odborom č. 1502 predavač potravinárskeho tovaru - predavačka potravinárskeho tovaru.)3181612-161501
1502predavač potravinárskeho tovaru
predavačka potravinárskeho tovaru
CH
D
Predaj všetkých druhov potravín a bežných druhov priemyselného tovaru, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.3181612-161502
1504predavač priemyselného tovaru
predavačka priemyselného tovaru
CH
D
Predaj priemyselného tovaru podľa zamerania odborného výcviku (predaj textilného tovaru, predaj hodín a klenotov atď.). Odborné uskladňovanie a ošetrovanie predávaného tovaru. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.3181612-161504
1511predavač motorových vozidiel
predavačka motorových vozidiel
CH
D
Predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a doplnkového zariadenia, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.3181612-161511
1512predavač elektrotechnického tovaru
predavačka elektrotechnického tovaru
CH
D
Predaj elektrotechnického a rádiotechnického materiálu a prístrojov, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.3181612-161512
1513predavač drogistického tovaru
predavačka drogistického tovaru
CH
D
Predaj drogistického tovaru, fotografických prístrojov a materiálov, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.3181612-161513
1515kníhkupec
kníhkupkyňa
CH
D
Ponuka a predaj kníh, hudobnín a gramofónových platní, ich odborné uskladňovanie. Základy aranžovania, propagačné a náborové akcie s knihou. Administratívne práce v kníhkupectve.3181612-161515
1516predavač a skladník poľnohosp. strojov
predavačka a skladníčka poľnohosp. strojov
CH
D
Predaj poľnohospodárskych strojov, náhradných dielov a doplnkového zariadenia, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Administratívne práce v skladoch a v predajni.3181612-161516
1541aranžér
aranžérka
CH
D
Úprava tovaru a aranžovanie výkladných skríň, dekorovanie a výzdoba predajní. Kreslenie a písanie písma, technické spracovanie rôzneho materiálu pri aranžovaní.3181,5910-141541
1551kuchár
kuchárka
CH
D
Príprava jedál teplej a studenej kuchyne včítane diétnych jedál v zariadeniach verejného stravovania. Úprava jedál bežná i pre slávnostné príležitosti.3181,5910-151551
1552čašník
servírka
CH
D
Úprava tabule a obsluha vo všetkých druhoch prevádzkární verejného stravovania pri bežných i slávnostných príležitostiach. Príprava jednoduchých jedál. Ošetrovanie všetkých druhov nápojov. Administratívne práce v závodoch verejného stravovania.3181612-151552
1553kuchár a čašník
kuchárka a servírka
CH
D
Príprava jedál teplej a studenej kuchyne, výroba múčnikov a niektorých druhov cukrárskych výrobkov. Ošetrovanie, výčap a predaj nápojov. Úprava tabule a obsluha hostí pri bežných i slávnostných príležitostiach. Administratívne práce v prevádzkárňach verejného stravovania.3221,51010-151553
1571holič a kaderník
holička a kaderníčka
CH
D
Holenie, strihanie, úprava a ondulácia vlasov. Farbenie vlasov. Zhotovovanie parochní. Úprava vlasov a fúzov (maskérstvo), základy kozmetiky.322168-101571
12345678910
16 - Ručná umeleckoremeselná výroba
1601kovolejárCHFormovanie a odlievanie diel sochárskeho umenia včítane reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1601
1602umelecký kováčCHUmeleckoremeselné kováčske a zvončekárske práce včítane reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1602
1603umelecký zámočníkCHUmeleckoremeselné zámočnícke práce včítane reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1603
1604cizelér
cizelérka
CH
D
Cizelovanie, patinovanie a montáž kovolejárskych diel sochárskeho umenia včítane reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1604
1605umelecký pasiar
umelecká pasiarka
CH
D
Vytváranie umeleckoremeselných diel a predmetov z ušľachtilých kovov včítane reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1605
1606zlatotepecCHLegovanie, hutnícke spracovanie, tepanie drahých a ušľachtilých kovov. Nastavovanie a údržba zariadenia.2101,58indiv. výcvik-
1611umelecký stolár
umelecká stolárka
CH
D
Umeleckoremeselné stolárske, interiérové i stavebné práce včítane reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1611
1612umelecký čalúnnik a dekoratér
umelecká čalúnnička a dekoratérka
CH
D
Umeleckoremeselné čalúnnické a dekoratérske práce.322210indiv. výcvik1612
1613umelecký spracovateľ dreva
umelecká spracovateľka dreva
CH
D
Umeleckoremeselné spracovanie dreva rezanín, dlabaním, štiepaním, sústružením a zdobenie kovom.322210indiv. výcvik1613
1614umelecký spracovateľ prírodných pletív
umelecká spracovateľka prírodných pletív
CH
D
Umeleckoremeselné pletiarske práce z prútia, slamy, trstiny, pálky a iných materiálov.322210indiv. výcvik1614
1621umelecký keramik
umelecká keramička
CH
D
Ručné vytváranie, tvarovanie a zdobenie keramiky podľa výtvarných návrhov.322210indiv. výcvik1621
1622umelecký sklárCHRučné tvarovanie hutníckeho skla podľa výtvarných návrhov.322210indiv. výcvik1622
1623perletiar
perletiarka
CH
D
Umeleckoremeselné spracovanie perlete a rohoviny rezbou a vykladaním.322210indiv. výcvik1623
1626sochár kameňaCHUmeleckoremeselné kamenosochárske práce podľa výtvarných predlôh.322210indiv. výcvik1626
1631ručný tkáč
ručná tkáčka
CH
D
Tkanie na ručných krosnách tradičnými technikami podľa výtvarných návrhov.322210indiv. výcvik1631
1632tkáč gobelínov
tkáčka gobelínov
CH
D
Vytváranie gobelínov podľa výtvarných návrhov a reštaurovanie historických gobelínov.322210indiv. výcvik1632
1635ručná vyšívačkaDRučná tvorba výtvarne náročných výšiviek tradičnými technikami.2101,58indiv. výcvik1635
1636ručná čipkárkaDRučná tvorba čipiek tradičnými technikami.2101,58indiv. výcvik1636
1637tlačiar textílií
tlačiarka textílií
CH
D
Príprava farbív, výroba šablón na tlač a ručné potlačovanie tkanín pomocou foriem, štetcovou aj inou technikou.322210indiv. výcvik1637
1641umelecký maliar interiérovCHUmeleckoremeselné maliarske práce najrôznejšími technikami včítane techniky sgrafito, freska, secco a reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1641
1642štukatérCHUmeleckoremeselné štukatérske práce stavebného i interiérového charakteru, vytváranie plastík a architektonických článkov, všetko včítane reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1642
1643umelecký pozlacovač
umelecká pozlacovačka
CH
D
Umeleckoremeselné pozlacovačské práce, polychrómia a reštaurátorské práce.322210indiv. výcvik1643
1644umelecký sklenárCHUmeleckoremeselné sklárske diela vytvárané technikou zasadzovania do olova a iných materiálov včítane reštaurátorských prác.322210indiv. výcvik1644
1651parochniar
parochniarka
CH
D
Ručná výroba a úprava parochní z prírodných i umelých materiálov.322210indiv. výcvik1651
1652obuvník scénickej a krojovej obuvi
obuvníčka scénickej a krajovej obuvi
CH
D
Ručná výroba scénickej, tanečnej a krojovej obuvi podľa návrhov výtvarníkov.322210indiv. výcvik1652
1653krajčír scénických kostýmov
krajčírka scénických kostýmov
CH
D
Ručná výroba a úpravy scénických a krojových odevov.322210indiv. výcvik1653
1655montér scénickej stavbyCHMontáž a demontáž scénických stavieb včítane údržby.322210indiv. výcvik1655
1656scénický osvetľovačCHScénické osvetľovanie, bežná montáž, demontáž a údržba svetelnotechnických zariadení.322210indiv. výcvik1656
Kód1)NázovUrčené pre
chlapcov CH,
dievčatá D
Stručný odpis učebného odboru:Učebný odbor zavedený od:Dĺžka prípravy v učebnom odbore pre mládež, ktorá ukončila vzdelávanie na Zodpovedajúce učebné odbory podľa doterajších predpisov
základnej spolugymnáziuČíselný znakŠkolský rok, v ktorom bude naposledný otvorený 1. ročník
rokovmesiacovz toho dĺžka prípravného obdobiaspolu
(mesiacov)
z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
123456789101213
01 Nastavovanie, riadenie a obsluha výrobných strojov a zariadení
01-51-12BaníkCHDobývanie uhlia, lupkov a rúd, razenie prekopov, chodieb a prerážok. Dopravovanie ťažby a materiálu, údržba banských diel, stavba individuálnej výstuže, zabezpečovanie porubov posuvnou výstužou. Obsluha dobývacích a raziacich kombajnov, banských vŕtačiek a zbíjačiek.1.9.19813434161221-61-2
21-62-2
21-63-2
21-65-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-6, 01-7Strojník
Strojníčka s odborným zameraním na
Riadenie, obsluha a nastavovanie stacionárnych a mobilných strojov, poloautomatických a automatických strojových zariadení, výrobných liniek na spracovanie surovín, polotovarov, hotových výrobkov, prípadne výrobu energií vo vzťahu k príslušnej technológii výroby v odvetví.
01-61-2poľnohospodársku výrobuCHObsluha, nastavovanie a údržba strojov, zariadení a mechanizačných prostriedkov používaných v rastlinnej výrobe.1.9.19813436221842-74-21980/81
01-62-2výrobu krmív a úpravu plodínCH, DSpracovanie a upravovanie poľnohospodárskych produktov a ďalších surovín mletím, sušením, granulovaním, miesením a pod. na krmivá a úsušky. Úprava poľnohospodárskych plodín sušením, morením, obrusovaním, triedením, čistením a pod.1.9.19813436221829-81-21980/81
01-63-2vrtné súpravyCHVrtné práce v geologickom prieskume, pri otváraní a ťažbe ložísk a pri špeciálnych metódach zakladania stavieb. Vykonávanie špeciálnych vrtných a injektážnych prác. Práce spojené s presunom a demontážou vrtných súprav.1.9.19813436221821-69-21980/81
01-64-2výrobu káblovCH, DStáčacie, odmeriavacie, pancierovacie práce. Obsluha ovíjacích strojov a striekacích lisov.1.9.19813436221824-73-21980/81
01-65-2hutnícke tvarovanie kovovCHObsluha technologických zariadení používaných pri tvarovaní železných i neželezných kovov za tepla i za studena (valcovaním, lisovaním, ťahaním).
Obsluha zariadení na ohrev, delenie, zváranie, vyrovnávanie, kalibrovanie, navíjanie, brúsenie, povrchové úpravy, kontrola akosti, triedenie a finálne úpravy výrobkov.
1.9.19813436221822-71-2
22-72-2
22-73-2
22-81-2
22-83-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-66-2energetické zariadeniaCH, DObsluha zariadení všetkých druhov elektrární, teplární, kompresorových staníc a zariadení na úpravu vôd.1.9.198134362218--
01-67-2lodnú dopravuCHZabezpečovanie technickej prevádzky strojových a elektrických zariadení motorových lodí včítane ich opráv pri prevádzke lodí. Práce pri ovládaní lode.1.9.19813436221824-28-21980/81
01-68-2duté skloCHObsluha automatických a poloautomatických strojov pri výrobe dutého skla (obalové sklo, rúrky a pod.). Povrchová úprava výrobkov potlačovaním.1.9.19813436221827-77-21980/81
01-69-2ploché skloCHŤahanie a liatie plochého skla, výroba špeciálnych skiel. Určovanie akosti skla, rezanie skla. Ohýbanie tabulí plochého skla. Výroba liatych žiaruvzdorných kameňov.1.9.19813436221827-78-2
27-80-2
1980/81
1980/81
01-71-2výrobu stavebných hmôtCH,DSpracúvanie a upravovanie surovín, stavebných polotovarov a výrobkov. Fyzikálnomechanické a chemické skúšky surovín a výrobkov na skúšobných a meracích zariadeniach.1.9.19813436221827-41-2
27-80-2
1980/81
1980/81
01-72-2drevárske polotovaryCHSpracúvanie dreva a drevárskych polotovarov. Spracovanie guľatiny na piliarske výrobky, plastifikácia drevín a ich spracovanie na polotovary, upravovanie polotovarov a výrobkov pred impregnáciou.1.9.19813436221833-51-21980/81
01-73-2konštrukčné doskyCH, DVýroba aglomerovaných konštrukčných dosiek. Spracovanie drevného odpadu (pilín, triesok) a iných vláknitých hmôt.1.9.19813436221833-54-2
33-66-2
1980/81
1980/81
01-74-2výrobu papieraCHSpracovanie východiskového sortimentu papierenských surovín na lepenky a papier každého druhu. Kontrola akosti surovín a papiera.1.9.19813436221828-67-21980/81
01-75-2spracovanie papieraCH, DVýroba vlnitej i hladkej a zlepovanej lepenky zošľachťovaním papiera. Výroba jednoduchých papierenských výrobkov. napr. zošitov, blokov; jednoduché potlačovanie výrobkov.1.9.19813436221829-91-21980/81
01-76-2cukrovary a škrobárneCH, DSpracovanie poľnohospodárskych produktov na polotovary a hotové výrobky (cukor, škrob, dextrín, glukózu a i.)1.9.198134362218--
01-77-2stavebné a traťové strojeCHObsluha, riadenie a údržba stavebných a traťových strojov pri vykonávaní stavebných prác; údržby a rekonštrukcie železničných tratí.1.9.19813436221837-71-2
37-81-2
-
1980/81
01-78-2hutnícku druhovýrobu kovovCH, DObsluha a nastavovanie drôtoťahov, druhovýrobu hrotovačiek, zváračiek, plastičiek, kovov a rýchlobežných a košových zlanovacích strojov, obsluha ďalších zariadení pri tejto výrobe. Strojová a ručná úprava výrobkov.1.9.19813436221822-82-21980/81
123456789101213
02, 03 Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
02-5Hutník s odborným zameraním na
02-51-2výrobu železných kovovCHPríprava vsádzky a prísad. Sádzanie do pece a odpich kovov a trosky. Hutnícke odlievanie kovov. Murovanie lejacích žľabov, pripravovanie lejacích súprav a panví. Obsluha, riadenie a udržiavanie hutníckych agregátov na výrobu železných a neželezných kovov a ferozliatin.1.9.19813436221822-51-2
22-52-2
1980/81
1980/81
02-52-2výrobu neželezných kovovCH1.9.19813436221822-61-21980/81
02-7Klampiar s odborným zameraním na
02-71-2strojársku výrobuCHRučné a strojové spracovanie jemných plechov delením, tvarovaním a spájaním.1.9.19783434221824-38-21977/78
02-72-2stavebnú výrobuCHVýroba a opravy strojových a iných súčastí z jemných plechov a ich zostavovanie do funkčných nástrojov, náradia a strojových zariadení.1.9.19783434221824-35-21977/78
02-73-2karosérieCH1.9.19783434221824-37-21977/78
02-8Strojný mechanik
Strojná mechanička s odborným zameraním na
Ručné alebo strojové zhotovovanie a zostavovanie strojových súčastí, strojových celkov, nástrojov, náradia a prípravkov podľa technickej dokumentácie v predpísaných toleranciách. Ručné opracúvanie polotovarov. Úprava dielcov tepelným spracovaním.
02-81-2stroje a zariadeniaCH, DZostavovanie strojových zariadení (napr. točivých strojov, chladiarenských aparatúr, obrábacích strojov a i.).1.9.19813436221824-22-2
24-64-2
1980/81
1980/81
02-82-2nástroje a náradieCH, DZhotovovanie a zostavovanie rezacích, rezných a špeciálnych nástrojov, tvarovacích nástrojov, upínacích a montážnych prípravkov včítane vnútornej a povrchovej úpravy.1.9.19813436221824-74-21980/81
02-83-2okuliarovú optikuCH, DZhotovovanie okuliarových obrúčok každého druhu z kovových i nekovových materiálov včítane ich povrchovej úpravy. Montáž jednoduchých optických zariadení.1.9.19813436221827-93-21980/81
02-84-2oceľové konštrukcieCHZhotovovanie, montáž a opravy oceľových konštrukcií (účelových stavieb, mostov, žeriavov, lanoviek, stožiarov a pod.). Príprava profilových materiálov, plechov, spojovacích súčastí; zváranie, povrchová úprava konštrukcií. Ovládanie zdvíhacích a dopravných strojov a viazanie bremien.1.9.19813436221824-21-2
24-29-2
1980/81
1980/81
02-85-2výrobu a montáž potrubiaCHMontáž a oprava potrubia a armatúr z rôznych materiálov a rôznymi spôsobmi spájania. Príprava a úprava potrubia na montáž, ovládanie zdvíhacích zariadení a montážnych prípravkov.1.9.19813436221824-09-21980/81
02-86-2výrobu a montáž kotlovCHMontáž a oprava kotlov, zariadení kotolní a silnostenných nádob zo stredných plechov a rúr zváraním a nitovaním.1.9.19813436221824-08-21980/81
02-87-2traťové montážeCHZhotovovanie, oprava, montáž a nastavovanie zložitých koľajových konštrukcií a ich častí. Príprava špeciálnych materiálov a spojovacích súčastí, zváranie a vynášanie potrebných rozmerov pri stavbách a opravách koľají a výhybiek.1.9.198134362218--
03-1, 03-2Mechanik-opravár
Mechanička-opravárka s odborným zameraním na
Oprava strojov a zariadení, funkčných celkov, cestných a koľajových vozidiel a lietadiel. Demontáž, kontrola a oprava strojových častí a ich montáž. Funkčná kontrola po vykonanej oprave. Vykonávanie základných ručných i strojových operácií pri rozpájaní, spájaní a opravách strojových častí a vykonávanie jednoduchých elektrotechnických prác priamo súvisiacich s opravou príslušného zariadenia.
03-11-2poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadeniaCHTechnická údržba a opravy strojov a zariadení na spracovanie a hnojenie pôdy, siatie a sadenie, ošetrovanie a ochrana rastlín, samohybných a iných zberačov, traktorov včítane príslušenstva, strojov a zariadení na pestovanie a ťažbu dreva. Kováčske práce pri údržbe a opravách poľnohospodárskych strojov a zariadení a podkúvačské práce.1.9.19803434221842-71-2
42-72-2
1979/80
1979/80
03-12-2vážiace zariadeniaCH, DZostavovanie a opravy váh a vážiaceho zariadenia všetkých druhov včítane váh a vážiaceho zariadenia automatického alebo elektronického základu.1.9.19803434221824-31-21979/80
03-13-2stroje a zariadeniaCH, DObsah prípravy bude špecializovaný a zariadenia podľa technologických odvetví. Opravy výrobných, dopravných a iných strojov a zariadení (obrábacie stroje, tvarovacie stroje, tlačiarenské stroje, stroje a zariadenia živočíšnej výroby, chemické aparatúry a zariadenia, vaknárske zariadenia, odevné stroje a i.).1.9.19803434221824-24-2
24-32-2
24-56-2
24-57-2
34-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
03-14-2administratívnu technickuCH, DNastavovanie zložitých písacích strojov, kalkulačných a účtovacích automatov a ďalekopisnej techniky.1.9.19803434221824-62-21979/80
03-15-2banské stroje a zariadeniaCHTechnická údržba a opravy banských strojov a zariadení na dobývanie, razenie, vystužovanie, zakladanie a banskú dopravu.1.9.19803434221821-67-21979/80
03-16-2plynárenské zariadeniaCHOprava a obsluha technologických zariadení pri doprave a príprave surovín na výrobu plynu, jeho čistenie, upravovanie a uskladňovanie. Obsluha a oprava krakovacích staníc na cyklické alebo kontinuálne štiepenie plynných alebo kvapalných uhľovodíkov. Opravy, montáž a nastavovanie plynových spotrebičov a montáž plynových rozvodov okrem hlavných plynových rozvodov.1.9.198034342218--
03-17-2cestné motorové vozidláCH, DOprava hnacích agregátov, prevodových zariadení a príslušenstva (brzdy, servomechanizmy a i.) včítane opráv elektrických zariadení.1.9.19803434221824-51-21979/80
03-18-2zdvíhacie zariadeniaCHMontáže a opravy všetkých druhov výťahov (osobné, nákladné, stolové, obežné, štaflové a pod.) včítane elektrických a ovládacích prvkov (kolíkové, tlačidlové, univerzálne) a automatizácia výťahov.1.9.19803434221824-20-21979/80
03-19-2koľajové vozidláCHOpravy a montáž mechanických častí hnacích agregátov, prevodov a príslušenstva koľajových vozidiel (lokomotív, motorových vozňov a vozňov) včítane elektrotechnického zariadenia mn a nn.1.9.19803434221824-27-2
24-52-2
1979/80
1979/80
03-21-2chladiarenské zariadeniaCH, DMontáž, zriaďovanie a opravy chladiarenských zariadení každého druhu včítane elektrických častí a automatickej regulácie.1.9.19803434221824-25-21979/80
03-22-2lietadláCHOpravy drakov, podvozkov, leteckých motorov a ostatných zariadení v opravovniach lietadiel.1.9.19803434221824-53-21979/80
03-4Úpravár kovov s odborným zameraním naTepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov, elektro-chemické opravovanie povrchov kovových i nekovových súčastí. Obsluha automatizovaných a úpravárenských liniek.
03-41-2tepelné spracovanieCHTepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov (kalením, žíhaním, popúšťaním, nitridovaním, cementovaním, normalizovaním). Obsluha plynových a elektrických pecí a automatizovaných kaliacich liniek.1.9.19803434221824-06-21979/80
03-42-2pokovovanieCHElektro-chemická úprava povrchov strojových súčastí a spotrebných predmetov morením, elektrolytickým leštením, eloxovaním, zinkovaním, kadmiovaním, brinírovaním, niklovaním, chrómovaním a i. Termomechanická úprava povrchov predmetov kovovými povlakmi.1.9.19803434221824-71-21979/80
03-5Rytec kovov
Rytkyňa kovov s odborným zameraním na
Ručné a strojové rytie kovov a iných materiálov podľa technickej dokumentácie, predlôh alebo vlastných návrhov. Zhotovovanie rytín, foriem, nástrojov a šablón s použitím kopírovacieho zariadenia, upravených nástrojov a náradia a bežných obrábacích strojov (vŕtačka, brúska a pod.).
03-51-2nástroje a znakyCH, DRytie znakov, odznakov, portrétov nápisov do železných a neželezných kovov, plastických hmôt a exotických drevín, zhotovovanie šablón a raziacich nástrojov.1.9.19793434221824-85-21978/79
03-52-2tlačiarske a raziace valceCH, DRytie, moletovanie, leptanie a relivovanie tlačiarskych a raziacich valcov, šablón, grafické spracovanie tlačiarskych vzorov v textilnom, polygrafickom, plastikárskom, papierenskom priemysle a pod.1.9.19793434221831-68-21978/79
03-71-2ZlievačCHRučné a strojové vytváranie zlievárenských foriem a jadier, odlievanie kovov a nekovových materiálov do foriem a kokíl ručne, na odlievacích strojoch, pomocou mechanizmov.1.9.19813434221824-01-2
24-02-2
24-07-2
1980/81
1980/81
1980/81
03-72-2Strojný kováčCHVýroba strojových súčastí strojovým kovaním alebo tvarovaním na bucharoch a kováčskych lisoch za tepla voľne i v zápustkách včítane obsluhy kováčskych pecí, zdvíhacích a manipulačných zariadení (spriahadlá, hriadele, kolesá a i.). Používanie špeciálnych kováčskych nástrojov, prípravkov a meradiel.1.9.19803434221824-05-21979/80
03-73-2Modelár
Modelárka
CH, DVýroba a opravy modelových zariadení z tradičných i nových materiálov. Ručné a strojové opracovanie dreva, kovov a nových hmôt. Nastavovanie, obsluha údržba drevoobrábacích a kovoobrábacích strojov, nástrojov a zariadení v modelárňach.1.9.19803436221824-03-21979/80
03-74-2Nástrojár
Nástrojárka
CH, DZhotovovanie a zostavovanie rezacích, rezných a špeciálnych nástrojov, tvarovacích nástrojov, upínacích a montážnych prípravkov, zhotovovanie foriem, meradiel a šablón včítane ich opráv.1.9.19783436221824-23-2
24-54-2
1977/78
1977/78
03-75-2Obrábač kovov
Obrábačka kovov
CH, DStrojové trieskové obrábanie kovových i nekovových súčastí na základe vedomostí o vlastnostiach obrábaných materiálov, rezných podmienok a geometrie nástroja. Ovládanie základných druhov obrábacích strojov (sústrh, frézka, brúska, vŕtačka, hobľovačka). Nastavovanie obrábacieho stroja, údržba, kontrola a meranie obrobkov, ošetrovanie bežných pracovných nástrojov.1.9.19783434221824-41-2
24-42-2
24-43-2
24-44-2
24-45-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
03-76-2Mechanik optických prístrojov
Mechanička optických prístrojov
CH, DZalemovanie jednoduchých i viacšošovkových optických zostáv, montáž optiky fotoprístrojov, nastavovanie ďalekohľadov (justáž), zväčšovacích prístrojov, stredné opravy projekčných prístrojov, generálne opravy snímacích kamier (okrem elektrickej časti). Používanie nástrojov na ručné spracovanie kovov, prípravkov, pomôcok a meradiel na montáž prístrojov.1.9.19793436221824-61-21978/79
03-77-2Hodinár
Hodinárka
CH, DZostavovanie a oprava rôznych druhov mechanických, elektrických a elektronických časomerných prístrojov. Zhotovovanie alebo úprava jednoduchých súčastí (okrem ozubených kolies) mechanickým opracúvaním, ručne alebo na špeciálnych obrábacích strojoch. Používanie špeciálnych pomôcok a zariadení (časový komparátor, meracie a nastavovacie pomôcky).1.9.19783436221824-63-21977/78
03-79-2Lakovník
Lakovníčka
CH, DLakovnícke, písmomaliarske a dekoratérske práce, miešanie a tónovanie farieb na rovnaký odtieň, oprava hotových lakovaných výrobkov, vyhotovovanie nápisov ručne podľa predlôh a návrhov.1.9.19783432221836-85-21977/78
123456789101213
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikácie
04-6Elektromechanik
elektromechanička s odborným zameraním na
Zostavovanie, nastavovanie, údržba, oprava, skúšanie a meranie elektrických zariadení každého druhu (elektrických strojov a prístrojov, zdvíhacích a manipulačných zariadení, elektrických častí koľajových vozidiel, generátorov, teplární, lanoviek, banských strojov a pod.). Vykonávanie všetkých elektromontážnych prác (v objektoch bytovej, priemyselnej, banskej a poľnohospodárskej výstavby, pri výstavbe verejného osvetlenia, montáže a rekonštrukcii trakčného vedenia, napájacej spínacej stanice a pod.); zostavovanie, nastavovanie, údržba a skúšanie meracích, registračných, regulačných a automatizačných prístrojov, ich ciachovanie, skúšanie a uvádzanie do prevádzky (podľa príslušného odborného zamerania).
04-61-2stroje a zariadeniaCH, D1.9.19783436221826-83-21977/78
04-62-2banské stroje a zariadeniaCH1.9.19783436221821-68-21977/78
04-63-2rozvodné zariadeniaCH, D1.9.19783436221826-81-2
26-82-2
82-96-2
1977/78
1977/78
1977/78
04-64-2meracie a regulačné prístrojeCH, D1.9.19783436221826-92-21977/78
04-7Spojový mechanik
Spojová mechanička s odborným zameraním na
Stavba a montáž, skúšanie, údržba, opravy a technická prevádzka všetkých telekomunikačných zariadení (automatických a manuálnych telefónnych ústrední rôznych systémov, ďalekopisných systémov, ďalekopisných a signálnych zariadení, telefónnych účastníckych prístrojov a zariadení, rozhlasu po drôte a pod.) včítane oznamovacích vedení a vnútorných rozvodov (oznamovacích káblových a nadzemných vedení, vnútorných montáží a pod.). Nastavovanie elektromechanických prvkov pomocou nástrojov, meradiel a prípravkov (podľa príslušného odborného zamerania).
04-71-2oznamovacie sieteCH1.9.19783434221826-85-2
26-88-2
1977/78
1977/78
04-72-2spojovacie zariadeniaCH, D1.9.19783434221826-89-21977/78
04-81-2Mechanik elektronických zariadení
Mechanička elektronických zariadení
CH, DVýroba, montáž a základné opravy spotrebných a priemyselných elektronických prístrojov a zariadení každého druhu. Zisťovanie a odstraňovanie bežných mechanických a elektrických závad, skúšanie, opravy a vyvažovanie elektronických zariadení každého druhu podľa technických podkladov.1.9.19793436221826-86-21978/79
04-85-2Manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
CH, DZabezpečovanie poštovej prevádzky, prevádzky PNS, peňažnej a pokladničnej služby, telefónnej a telegrafnej prevádzky. Triedenie a spracovanie zásielok na poštovú prepravu (listové a balíkové zásielky), spracovanie zásielok za prepravy poštovými kurzami (vlaková, automobilová a lietadlová pošta), zhotovovanie záverov a výmena záverov.1.9.19783432221837-91-21977/78
04-86Železničiar
Železničiarka
CH, DPráce v železničnej prevádzke ČSD alebo v podnikoej doprave. Práce sprievodcu alebo vlakvedúceho, vedúceho posunu, tranzitéra, dozorcu výhybiek, signalistu, hradlára, hlásničiara. Komerčné práce vo vlaku.1.9.19803432221837-61-2
37-62-2
1979/80
1979/80
123456789101213
05 Technická chémia silikátov
05-3Keramik
Keramička s odborným zameraním na
Výroba úžitkovej, zdravotníckej, technickej, stavebnej, ozdobnej a figurálnej keramiky a porcelánu točením, liatím, lisovaním, formovaním, ťahaním, dekorovaním, glazovaním, retušovaním, obrábaním, brúsením, kalibrovaním, striekaním, pečiatkovaním, tmelením, triedením, vypaľovaním. Príprava keramických hmôt. Nastavovanie teplôt podľa technologických požiadaviek v tunelových, komorových, guľatých a šachtičkových peciach. Obsluha a bežná údržba špeciálnych strojov, lisov, prostriedky poloautomatov a automatov, výrobných liniek a ostatných zariadení
05-31-2porcelán a keramikuCH, D1.9.19783434221827-51-2
27-54-2
27-55-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-32-2stavebnú keramikuCH, D1.9.19783434221827-42-2
27-43-2
27-46-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-33-2elektrokeramikuCH, D1.9.19783434221827-45-21977/78
05-34-2brúsiace prostriedkyCH, D1.9.19783434221827-44-21977/78
05-35-2umelecké remeselnícke práceCH, D1.9.19783434221882-61-21977/78
05-4Maliar skla a keramiky
Maliarka skla a keramiky s odborným zameraním na
Zušľachťovanie sklenených a keramických výrobkov maľbou a inými druhmi dekorácií s uplatňovaním rôznych dekoračných techník a materiálov. Maľba skla a keramiky rôznymi druhmi farieb, emailov, smaltov a emulziami drahých kovov, vytváranie pásikových dekórov, kvetinových, krajinkárskych, zvieracích a iných motívov. Dekorácia výrobkov odtlačkami, sieťo-tlačou a inými druhmi tlače, vyškrabovaním, matovaním, leptaním. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba potlačovacích strojov, kopírovacích a iných zariadení na dekoráciu skla a keramiky. Ukladanie výrobkov do vypaľovacích pecí, nastavovanie teplôt podľa technologických požiadaviek.
05-41-2maľbu sklaCH, D1.9.19793436221827-86-21978/79
05-42-2maľbu skla a dekoráciu keramikyCH, D1.9.19793436221827-58-21978/79
05-5Sklár
Sklárka s odborným zameraním na
Tvarovanie rôznych ruhov výrobkov zo skloviny alebo sklenených polotovarov fúkaním, lisovaním, natavovaním, zatavovaním, zváraním. Naberanie skloviny, predtvarovanie, tvarovanie fúkaním vo formách i bez foriem, ručným alebo strojovým lisovaním, individuálne dotvarovanie výrobkov. Tavenie skloviny, temperovanie a chladenie výrobkov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba lisov a sklofúkacích strojov. Používanie sklárskeho náradia a pomôcok, napr. sklárskych píšťal, palíc, foriem, sklárskych kahanov a pod. Riadenie prevádzky taviacich, chladiacich a temperovacích pecí.
05-51-2duté skloCHRučná výroba kalíškov, odleviek, fliaš, džbánov, váz, osvetľovacích telies a podobných výrobkov z rôznych druhov skla.1.9.19783432221827-71-2
82-62-2
1977/78
1977/78
05-52-2lisované skloCHVýroba sklenených úžitkových i ozdobných predmetov lisovaním (pohárov, misiek, tanierov, váz, popolníkov a pod.).1.9.19783432221827-76-21977/78
05-53-2technické skloCH, DZhotovovanie laboratórneho skla a prístrojov spracovaním sklenených polotovarov (rúr, tyčí, kapilár). Výroba skúmaviek, baniek, odmerného laboratórneho skla, chladičov, neónových systémov, teplomerov; zatavovanie elektrónok a pod.1.9.19783432221827-72-21977/78
05-6Brusič skla
Brusička skla s odborným zameraním na
Obrusovanie sklenených výrobkov, vybrusovanie a leštenie plochých rezov, zavrtávanie polotovarov a výrobkov. Zošľachťovanie skla vybrusovaním včítane mechanického alebo chemického leštenia rezov; zošľachťovanie skla rytím. Opracúvanie skiel pre optické prístroje frézovaním, brúsením, lapovaním, facetovaním a rytím. Obsluha strojov na ručné brúsenie a strojov na poloautomatické brúsenie.
05-61-2obrusovanie
zabrusovanie
CH, DObrusovanie vrchov a dienok sklenených výrobkov, vybrusovanie plochých rezov (hranovanie) pri odlevkách, lustrových ozdobách, bižutérnych výrobkoch a pod.; brúsenie televíznych obrazoviek, zhotovovanie zábrusov, brúsenie a leštenie hrán plochého skla.1.9.19783436221927-83-21977/78
05-62-2vybrusovanieCH, DZdobenie sklenených predmetov (pohárov, váz, mís, popolníkov a pod.) bohatým výbrusom. Príprava leštiaceho kúpeľa z kyseliny fluorovodíkovej a sírovej.1.9.1978343622127-84-21977/78
05-63-2rytieCH, DRytie a vybrusovanie rôznych dekoračných motívov v skle, napr. poľovníckych, krajinkárskych, kvetinových a iných poloplastických dekórov.1.9.19783436221827-85-21977/78
05-7Výroba bižutérie a ozdobných predmetov
Výrobkyňa bižutérie a ozdobných predmetov s odborným zameraním na
Tvarovanie sklenených výrobkov stláčaním, spracovaním rôznych druhov a farieb tyčového skla a sklenených trubíc na kahane. Tvarovanie jednotlivých súčastí a zostavovanie ozdobných predmetov z plastov. Príprava farbiacich roztokov, zošľachťovanie ozdobných predmetov maliarskou technikou. Zhotovovanie a tvarovanie jednotlivých konštrukčných dielov z plechov, drôtov a výliskov, zostavovanie dielov do rôznych vzorov bižutérnych výrobkov a spájanie výrobkov včítane povrchovej úpravy. Výroba zapínadiel z plastov na špeciálnych automatických strojoch. Spracovanie perlete na gombíky a ozdobné predmety, povrchová úprava brúsením, sústružením, leštením a zdobením. Výroba kovovej a sklenenej bižutérie, sklenených okrasných predmetov, umelých kvetov, vianočných ozdôb a rôznych druhov zapínadiel. Obsluha a bežná údržba strojov a zariadení používaných pri výrobe bižutérie, ozdobných predmetov a zapínadiel (ručné a poloautomatické stláčacie stroje, plynové alebo benzínové kahany, viacvretenové poloautomaty a automaty, pásové brúsky, sústruhy, vŕtačky, lisy a pod.).
05-71-2sklenenú bižutériuCH, D1.9.19793434221827-75-2
27-87-2
1978/79
1978/79
05-72-2kovovú bižutériuCH, D1.9.19793434221824-83-2
24-84-2
1978/79
1978/79
05-73-2ozdobné predmetyCH, D1.9.19793434221831-91-21978/79
05-74-2výrobu zapínadielCH, D1.9.19793434221827-98-21978/79
05-81-2Brusič technického šperkového kameňa
Brusička technického a šperkového kameňa
CH, DŠtiepenie, rezanie, brúsenie a leštenie prírodných a syntetických šperkových a technických kameňov. Používanie deliacich, rezacích, vŕtacích, kalibrovacích, brúsiacich a leštiacich nástrojov a strojov. Obsluha, nastavovanie a udržiavanie strojového zariadenia (pre tlaky, roviny, uhly, dorazy a i.).1.9.19803434221827-94-21979/80
05-82-2Prístrojový optik
Prístrojová optička
CH, DRučné a strojové opracovanie skiel (šošoviek) a optických dielov pre optické prístroje. Kontrola presnosti opracovania, povrchová úprava optických skiel; spájanie dielov tmelením.1.9.19793436221827-91-2
27-93-2
1978/79
1978/79
123456789101213
06 Ostatná technická chémia, potravinárstvo a polygrafia
06-4Prevádzkový chemik
Prevádzková chemička s odborným zameraním na
Ručné alebo mechanizované ovládanie a riadenie chemicko-technologických operácií prebiehajúcich v kvapalnej, tuhej a plynnej fáze. Bežné prevádzkové a základné laboratórne rozbory a skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov. Spracúvanie základných anorganických a organických surovín a materiálov na výrobky v procese riadenia chemických reakcií. Používanie chemických činidiel na úpravy, čistenie, zošľachťovanie alebo premeny iných látok. Používanie a ovládanie základných typov zariadení na prebierkovú, skladovú a prevádzkovú manipuláciu. Obsluha reakčných nádob pri chemických rovnotlakových i pretlakových operáciách za rôznych tepelných režimov, pri práci so surovinami v plynnej, kvapalnej i tuhej fáze. Práca s bežnými kontrolnými a skúšobnými prístrojmi.
06-41-2priemyselnú chémiuCH, DPríprava je špecializovaná podľa jednotlivých výrob (napr. pre výrobu základných anorganických a organických zlúčenín, pre výrobu vlákien, spracovanie palív a ropy, pre výrobu náterových hmôt, fotografických materiálov a i.).1.9.19783434221828-61-2
28-62-2
28-63-2
28-64-2
28-65-2
28-70-2
28-71-2
28-86-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
06-42-2úpravu vodyCH, DÚprava povrchových a podzemných vôd na pitné a úžitkové účely a čistenie odpadových vôd. Využívanie mechanických, chemických a biochemických procesov a chemických činidiel pri úprave vody a čistení odpadových vôd.1.9.197834342218--
06-43-2výrobu koksu a spracovanie vedľajších produktovCHVýroba koksu a chemických produktov pri koksovaní. Obsluha a nastavovanie koksárenských batérií a zariadení na spracovanie chemických produktov.1.9.19813434221821-64-21980/81
06-44-2úpravu úžitkových nerastovCHRiadenie technologických procesov upravovania uhlia, rúd a nerastov. Ovládanie a nastavovanie úpravárenských liniek, mlecích súprav, sušiacich a páliacich agregátov.1.9.198134342218--
06-45-2silikátové vláknaCH, DVýroba a zošľachťovanie silikátového vlákna. Spracovanie silikátového vlákna na rohože, izolačné dosky a tkaniny. Ovládanie a nastavovanie výrobných, úrpavárenských a zošľachťovacích liniek.1.9.19813434221827-79-21980/81
06-46-2tukový priemysel a kozmetikuCH, DSpracovanie tukov a pomocných látok na polotovary a hotové výrobky tukového priemyslu (jedlé oleje, pokrmové tuky, mydlá, pracie prostriedky, kozmetické výrobky a i.).1.9.19783434221829-67-21977/78
06-47-2práčovne a čistiarneCH, DVoľba čistiacich a úpravárenských prostriedkov na pranie a čistenie bielizne, odevov, čalúnenia a kobercov. Obsluha pracích, čistiacich a úpravárenských strojov a zariadení.1.9.19783434221831-73-21977/78
06-5Textilný chemik
Textilná chemička s odborným zameraním na
Predúprava textílií, farbenie, potlačovanie, odvodňovanie, sušenie a tepelné spracovanie, povrchová úprava a dokončovacie úpravárenské operácie.
06-51-2úpravu textíliíCH, DPríprava činidiel a kúpeľov a obsluha zariadení na mechanické, chemické a špeciálne úpravy textílií.1.9.19783432221831-63-21977/78
06-52-2farbenie textíliíCH, DPríprava farieb a farbiacich kúpeľov podľa predpísaných receptúr; farbenie všetkých druhov textílií v rôznych formách na všetkých zariadeniach na farbenie.1.9.19783432221831-62-21977/78
06-53-2potlačovanie textíliíCH, DPríprava tlačiarenských farieb. Strojové a ručné potlačovanie všetkých druhov textílií jednofarebnými i viacfarebnými vzormi. Obsluha i údržba strojov na valcovú tlač, filmovú tlač, na osobitné spôsoby tlače a strojov na vyvíjanie a fixáciu farbiva. Príprava tlačiarskej šablóny.1.9.19783432221831-65-2
31-67-2
82-77-2
1977/78
1977/78
1977/78
06-6Garbiarsky chemik
Garbiarska chemička s odborným zameraním na
06-61-2spracovanie kožeCH, DSpracovanie a úprava všetkých druhov usní na účely obuvníckeho priemyslu a priemyslu koženej galantérie. Príprava chemických roztokov, kontrolné skúšky a merania včítane obsluhy a nastavovania strojového zariadenia.1.9.19783432221832-41-2
32-70-2
1977/78
1977/78
06-62-2spracovanie kožušníckych kožiekCHSpracovanie a úprava všetkých druhov prírodných kožušín z plemenných, ušľachtilých a divých zvierat. Miazdrenie, činenie a sušenie včítane úpravy po činení. Obsluha a nastavovanie strojového zariadenia.1.9.19783432221832-42-21977/78
06-7Biochemik
Biochemička s odborným zameraním na
Riadenie a kontrola technologických operácií prebiehajúcich na biochemickom základe včítane kultivácie a propagácie používaných mikroorganizmov. Prevádzkové a kontrolné mikrobiálne a chemické rozbory a skúšky. Spracovanie prírodných rastlinných a živočíšnych surovín biochemickou cestou. Využívanie a riadenie činnosti rôznych druhov baktérií, plesní a kvasiniek na izolovanie, premeny alebo zošľachťovanie surovín a ich zložiek. Používanie a ovládanie kontinuálnych a diskontinuálnych zariadení na manipuláciu so surovinami, pre priebeh výrobného procesu, na sterilizáciu výrobkov a prostredia a na rozmnožovanie a kultiváciu účinných mikroorganizmov (napr. obsluha autoklávov, reaktorov, sterilizátorov, fermentačných a kvasných kadí, destilačných kolón a pod.).
06-71-2mliekárenskú výrobuCH, DÚprava mlieka a jeho spracovanie na maslo, syry a ostatné mliekárenské výrobky, včítane špeciálnej detskej výživy.1.9.19803434221829-66-21979/80
06-72-2výrobu piva a sladuCH, DPríprava a spracovanie jačmeňa na všetky druhy sladu. Spracovanie sladu a ostatných materiálov na pivo.1.9.19803434221829-71-21979/80
06-73-2liehovarskú výrobu a výrobu vínaCH, DSpracovanie poľnohospodárskych produktov a pomocných látok pri výrobe liehu, kvasníc, toruly, potaše, octu, kyseliny citrónovej a mliečnej, destilátov, ovocných, prírodných, dezertných a šumivých vín a pod.1.9.19803434221829-74-21979/80
06-79-2farmaceutickú výrobuCH, DVýroba a konečná úprava rôznych liekových foriem (tabletiek, injekcií, čapíkov a pod.) včítane prevádzkovej a základnej laboratórnej kontroly výroby.1.9.19803434221828-81-21979/80
06-81-2Gumár-plastikár
Gumárka-plastikárka
CH, DPríprava a spracovanie zmesí opracovaním a konečná úprava výrobkov. Prevádzkové merania a kontrolné skúšky. Výroba predmetov z gumy (pneumatík, vzdušníc, dopravných pásov, tesnenia atď.) a z plastov (dosiek, fólií, rúrok, elektroizolačného materiálu, nádob a pod.). Obsluha, nastavovanie a údržba strojov a zariadení na spracovanie gumárenských a plastikárskych materiálov.1.9.19783432221828-66-2
28-68-2
28-69-2
28-72-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
06-84-2Filmový laborant
Filmová laborantka
CH, DSpracovanie exponovaných kinematografických filmov, zhotovovanie čiernobielych i farebných kópií z originálnych záznamových a archívnych materiálov. Obsluha a nastavenie strojov. Manipulácia s chemickými roztokmi a ich príprava na kopírovanie, vyvolávanie, čistenie, spájanie a rezanie filmov, razenie a leptanie titulkov. Obsluha a nastavovanie zvukového zariadenia. Synchronizácia magnetického záznamu zvuku s obrazom. Ovládanie základnej filmovej meracej techniky. Výstupná kontrola.1.9.19793434221834-92-21978/79
06-85-2Tlačiar na maloofsetových a sieťotlačových strojoch
Tlačiarka na maloofsetových a sieťotlačových strojoch
CH, DTlač spoločenských tlačovín, hospodárskych tlačív, plagátov a merkantilných tlačív, obalovej technicky a odtlačkov. Zhotovovanie kópií na kameň, zinok, hliník, viackovové a plastické fólie. Potlačovanie papiera, plastických materiálov, plechov a iných materiálov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba, maloofsetových strojov ručných, poloautomatických a automatických sieťotlačových strojov, zariadení na montáž a kopírovanie.1.9.19793432221834-70-21978/79
06-86-2Lejár v polygrafiiCHZhotovovanie častí, prípadne celých tlačových foriem. Odlievanie písma, liniek a sadzbových materiálov. Premietanie všetkých druhov sadzieb typu mono-foto včítane vyvolávania. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba písmenových a špeciálnych odlievacích strojov, stroja mono-foto. Zhotovovanie duplikátnych tlačových foriem z kovu, gumy, plastických materiálov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba lisov na zhotovovanie matríc, odliatkov a výliskov a strojov na úpravu duplikátnych foriem.1.9.19803432221834-67-21979/80
------34-71-21978/79
------34-51-21978/79
------34-56-21978/79
------34-52-21978/79
06-91-2MlynárCHSpracovanie zrnín a ďalších poľnohospodárskych produktov na mlynské výrobky čistením, drvením, mletím, vysávaním, miešaním a špeciálnou úpravou. Nastavovanie, obsluha a bežná údržba mlecích strojov i ostatného strojového alebo technologického zariadenia. Kontrola kvality výrobkov meraním; skladovanie a predčisťovanie.1.9.19793432221829-61-21978/79
06-92-2Pekár
Pekárka
CH, DOvládanie a riadenie technologických procesov pri výrobe chleba, bežného a jemného pečiva. Prevádzkové kontrolné rozbory a skúšky surovín i výrobkov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba technologického zariadenia včítane obsluhy kontinuálnych automatických zariadení. Ovládanie prác so skladovým a manipulačným zariadením.1.9.19793432221829-62-21978/79
06-93-2Cukrár
Cukrárka
CH, DZhotovovanie cukrárskych hmôt, krému a zmrzlín i hotových cukrárskych výrobkov včítane ozdobovania, krájania a ďalších špeciálnych úprav. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba cukrárskeho výrobného zariadenia.1.9.19793432221829-64-21978/79
06-94-2Cukrovinkár
Cukrovinkárka
CH, DPrebierka jatočného dobytka, mäsa, rýb a pomocných surovín. Zabitie a spracovanie jatočného dobytka a vedľajších jatočných produktov. Delenie, triedenie a opracovanie mäsa a rýb pre výrobu a výsek. Konzervovanie mäsa a rýb solením, chladením a zmrazovaním. Spracovanie mäsa a rýb na polotovary, mäsové výrobky a mäsové konzervy varením, sterilizáciou, pasterizáciou, údením a ovarovaním. Obsluha a bežná údržba technologických výrobných zariadení v jatočnej, mäsovej a rybnej výrobe.1.9.19803432221829-68/2
29-69-2
1979/80
1979/80
06-96-2Konzervár
Konzervárka
CH, DPrebierka a spracovanie základných potravinárskych surovín na konzervárenské alebo nápojové polotovary a hotové výrobky podľa jednotlivých druhov lisovaním, sterilizáciou, varením, zahusťovaním, filtráciou, čerením, impregnáciou, mrazením a ďalšími špeciálnymi úpravami.1.9.19803432221829-70-21979/80
123456789101213
07 Textil a odevníctvo
07-2Plstiar
Plstiarka s odborným zameraním na
Strojová a ručná výroba plasti a klobučníckych polotovarov z rôznych prírodných a chemických textilných materiálov. Obsluha a bežná úprava strojov na prípravu vlnenej suroviny a strojov na výrobu textílií (vpichovacie, splsťovacie, spevňovacie a špeciálne klobučnícke stroje).
07-21-2technické plsteCH, D1.9.19803432221831-45-21979/80
07-22-2klobučnícke plsteCH, D1.9.19803432221831-80-21979/80
07-3Pradiar
Pradiarka s odborným zameraním na
Príprava vláknovej suroviny, spracovanie vlákien na textilné polotovary typu pavučina, rúno, prameň, česanec, priadza, niť. Obsluha a bežná údržba strojov na prípravu vláknovej suroviny (strojov na prípravu prírodných vlákien napr. potieracích liniek, a strojov na spracovanie chemických vlákien) a strojov na spracovanie vlákien na textilné polotovary (strojov na prípravu neusporiadaných vlákien, napr. čistiarenských liniek, strojov na srpacovanie vlákien na pavučinu, rúno, prameň, česanec, a strojov na spracovanie pramená alebo iného polotovaru).
07-31-2prípravu lykových vlákienCH, D1.9.19793432221831-43-21978/79
07-32-2spracovanie vlákien na textilné polotovaryCH, D1.9.19793432221831-42-21978/79
07-4Tkáč
Tkáčka s odborným zameraním na
Výroba všetkých druhov tkanín, stúh, niektorých druhov čipiek, kobercov, polotovarov na výrobu sietí, pletiva a pod. pravouhlým preväzovaním sústavy osnovných a útkových nití a iných lineárnych polotovarov. Ručné tkanie i väzbove a farebne vzorovaných poťahovýh a dekoračných tkanín, kobercov a pod. Príprava jednotlivých nití a iných lineárnych polotovarov (textilných, kovových), príprava osnovy a tkania. Obsluha a údržba strojov na prípravu (súkacie stroje, motacie stroje, stroje na vlhčenie a parenie nití, snovacie stroje, šlichtovacie stroje, nadväzovacie stroje a navádzacie stroje do lamiel, osnovné zarážky, navádzacie stroje do brda, križovacie stroje) a strojov na tkanie ručnej tkaniny (tkacie krosná, tkacie stroje). Kontrola a klasifikácia výrobkov.
07-41-2plošné textílieCH, D1.9.19793434221831-46-21978/79
07-42-2kovové tkaniny a sitáCH, D1.9.197934342218--
07-43-2umelecké remeselné práceCH, D1.9.19793434221882-71-2
82-72-2
1978/79
1978/79
07-5Klobučník
Klobučníčka s odborným zameraním na
Strojové a ručné zhotovovanie klobučníckych výrobkov, čapíc (včítane modelov) a tvarovanie fezov. Zakresťovanie polôh, kopírovanie a rozmnožovanie strihov. Dohotovovanie klobučníckych výrobkov z vlasových, vlnených, slamených a iných materiálov mechanickými a chemickými spôsobmi na strojoch a s používaním pomôcok a náradia na konečnú úpravu klobučníckych polotovarov, čapíc a fezov. Zakresľovanie polôh s prepočtom spotreby materiálu.
07-51-2priemyselnú výrobuCH, D1.9.19803434221831-81-2
31-82-2
31-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
07-52-2zákazkovú výrobuCH, D1.9.19803434221831-87-21979/80
07-6Krajčírka zameraním naZhotovovanie všetkých druhov pánskej a dámskej bielizne, jednoduchých odevov, športovej a technickej konfekcie a textilných hračiek z rôznych druhov textilných a plastických materiálov. Kreslenie strihov, strihanie alebo rezanie. Obsluha a údržba rôznych typov šijacích a vyšívacích strojov s použitím špeciálnych zariadení (vodičov, zahýbačov, zakladačov a pod.), strojov deliaceho procesu (strihacích, rezacích, vysekávacích strojov, strojov na vrstvenie) a ďalších pomôcok (nožníc, šablón, obracačov a pod.).
07-61-2odevnú konfekciu a bielizeňDZhotovovanie pánskej a dámskej bielizne v priemyselnej a zákazkovej výrobe, zhotovovanie pracovných odevov, jednoduchších šiat, záster, posteľnej bielizne, detského ošatenia a šitie pletených výrobkov. Vyšívanie rôznych ozdôb na odevné výrobky a bielizeň.1.9.19793434221831-85-21978/79
07-62-2technickú konfekciuDZhotovovanie technickej a športovej konfekcie (stanov, spacích vakov, plachiet na autá, rebrových hál, povlakov na prietlakové haly a i.).1.9.197934342218--
07-63-2textilné hračkyDZhotovovanie všetkých druhov textilných hračiek a bábik s použitím plastov.1.9.19793434221831-92-21978/79
07-7Krajčír
Krajčírka s odborným zameraním na
Zhotovovanie všetkých druhov vrchných odevov z textílií, plastických materiálov a usní ručným a strojovým šitím v priemyselnej a zákazkovej výrobe. Kreslenie strihov, strihanie a skúšanie. Obsluha a bežná údržba rôznych typov šijacích strojov s použitím špeciálnych zariadení (vodičov, zahýbačov, zakladačov a pod.), strojov deliaceho procesu (strihacích, rezacích, vysekávacích strojov, strojov na vrstvenie materiálu), žehliacej techniky a ďalších pomôcok (nožníc, šablón, obracačov a pod.).
07-71-2dámske odevyCH, DZhotovovanie základných alebo módnych dámskych plášťov, kostýmov, nohavíc, spoločenských šiat, večerných toaliet.1.9.19803436221831-83-21979/80
07-72-2pánske odevyCH, DZhotovovanie základných alebo módnych druhov pánskych sák, nohavíc, viest, plášťov a spoločenských odevov.1.9.19803436221831-84-21979/80
07-73-2scénické kostýmyCH, DZhotovovanie a úprava scénických a krojových odevov.1.9.19803436221882-93-21979/80
07-81-2Prámikár
Prámikárka
CH, DVýroba pramikárskeho tovaru (úzkych prepletaných textílií z nití a iných lineárnych polotovarov, napr. šujtášov, hadoviek, tries, lacetiek a pod.). Obsluha a bežná údržba všetkých typov prepletacích strojov (plochých, dutinových, styčných, paspulových, šujtášových, špeciálnych a žakárových). Výroba všetkých druhov povrazníckeho tovaru vzájomným stáčaním rôznych lienárnych polotovarov. Zhotovovanie povrazov, šnúr, lán na povrazníckych strojoch. Bežná údržba strojov. Kontrola a klasifikácia výrobkov.1.9.19793432221831-50-21978/79
07-82-2Pletiar
Pletiarka
CH, DVýroba bielizne a teplákov, vrchných pletených výrobkov, pančuchových výrobkov a polotovarov na zhotovovanie baretov a fezov, niektorých druhov čipiek, čipkovín, záclonovín z predložených nití a iných polotovarov. Obsluha a bežná údržba pletiarskych strojov (pletacích strojov, záťažných krosienok, osnovných krosienok, rašlí, galónových krosienok, kombinovaných strojov a špeciálnych strojov).
07-83-2Strojová vyšívačkaDVnášanie šijacieho materiálu do vyšívacích materiálov za účelom vytvorenia vzoru alebo ozdoby. Napínanie, vyšívanie a prepínanie všetkých druhov výšiviek na vyšívacích strojoch s ručným vedením materiálu a na vyšívacích automatoch s použitím rôznych podkladových textílií a všetkých druhov vyšívacieho materiálu. Strojové sulovanie paličkových čipiek.1.9.19803432221831-51-2
31-56-2
1979/80
1979/80
07-84-2Výrobca netkaných textíliíCH, DVýroba pojených netkaných textílií na vrchné ošatenie, dekoráciu a prikrývky, podkladov pre nanášanie plastov a pod. Výrobkyňa mechanickým spevňovaním a chemickým netkaným pojením textilných polotovarov typu textílií rúno, česanec, prameň a pod. Obsluha a bežná údržba strojov na prípravu vláknovej suroviny, strojov na spracovanie vlákien na textilné polotovary typu rúno a strojov na spevňovanie predloženého polotovaru; riadenie výrobných liniek, prebierka a kontrola pojiva.1.9.198034342218--
123456789101213
08 Spracovanie dreva, výroba hudobných nástrojov, spracovanie kože a výroba obuvi
08-2Stolár
Stolárka s odborným zameraním na
Manipulácia, technologická príprava a odborné spracovanie materiálov a polotovarov vo výrobe nábytku, priemyselných výrobkov z dreva, stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií; umelecké remeselné stolárske práce včítane opravárenských služieb, úprav a nastavovania výrobných zariadení. Spracovanie polotovarov na báze dreva, plastov, kovov a pomocných materiálov, príp. slonoviny, korytnačiny a perlete. Práce s ručnými alebo mechanizovanými nástrojmi a na všetkých druhoch drevoobrábacích strojov (napr. pílach, brúskach, frézkach, hobľovačkách) alebo na mechanizovaných linkách.
08-21-2výroba nábytku a zariadeníCH, D1.9.19793436221833-55-21978/79
08-22-2stavebnú výrobuCH1.9.197934342218--
08-23-2umelecké remeselné práceCH, D1.9.19793436221882-56-21978/79
08-3Spracovateľ prírodných pletív
Spracovateľka prírodných pletív s odborným zameraním na
Ručné zhotovovanie okrasných a úžitkových predmetov z prírodných pletív.
08-31-2výrobu košíkov a nábytkuCH, DVypletanie košikárskych a nábytkárskych výrobkov. Výroba kostier na kazety, prútený nábytok a pod. Rezanie a výber vhodného materiálu na výrobu.1.9.19793432221833-61-21978/79
08-32-2pletenú galantériuCH, DZhotovovanie kabeliek, košíčkov, tašiek klobúkov, tkanie rohoží a kobercov s rôznymi vzormi a farebným usporiadaním z pálky, slamy, plastov a i.1.9.19793432221882-59-21978/79
08-4Mechanik hudobných nástrojov
Mechanička hudobných nástrojov s odborným zameraním na
Manipulácia, výber a určenie spôsobu spracovania materiálov, delenie, obrábanie, tvarovanie, spojovanie materiálov, povrchové úpravy nástrojov a ich súčastí, montáž a nastavenie častí, celková montáž, presné nastavenie chodu mechanizmov a ladenie nástrojov s využitím základných vedomostí z hudobnej náuky a akustiky. Spracovanie dreva, kovov a kovových zliatin, plsti, kože, korku, plátna, celuloidu, perlete a plastov. Práca s obrábacími a tvarovacími nástrojmi na drevoobrábacích strojoch (napr. pílach, frézkach, hobľovačkách atď.) a hydraulických lisoch včítane ich nastavenia.
08-41-2akordeóny a fúkacie harmonikyCH, D1.9.198034342218--
08-42-2dychové a bicie nástrojeCH, D1.9.19803434221833-93-21979/80
08-43-2klávesové nástrojeCH, D1.9.19803434221833-92-21979/80
08-44-2strunové nástrojeCH, D1.9.19803434221833-91-21979/80
08-5Kožušník
Kožušníčka s odborným zameraním na
Spracovanie všetkých druhov kožušín zo vzácnych a ušľachtilých zvierat, divočín, plemenných zvierat a umelých kožušín (zjemňovanie, triedenie, krájanie, žehlenie, zosadzovanie, tvarovanie a úprava srsti kožušín) na plášte, čapice, goliere a pod. za použitia špeciálnych kožušníckych a krajčírskych strojov a zariadení (krájanie, práce na žehliacom stroji a pod.). Šitie a úprava kožených a kožušinových výrobkov (lemovanie, našívanie, prešívanie, vyšívanie ozdôb, ručné a strojové šitie, tvarovanie a pod.
08-51-2prípravu kožušinových výrobkovCH, D1.9.19793434221832-51-21978/79
08-52-2šitie a opravy kožušinových výrobkovCH, D1.9.19793434221832-52-21978/79
08-6Rukavičkár
Rukavičkárka s odborným zameraním na
Zhotovovanie rukavíc (vysekávanie usní, spracúvanie, príprava a strihanie usní na rôzne výberové druhy, žehlenie, rezanie dielov, dezénovanie, tvarovanie a pod.) z rôznych druhov rukavičkárskych usní špeciálne vyčinených alebo z umelých usní. Používanie ručných nástrojov a zariadení, vysekávacích, šijacích, rezacích, žehliacich a iných strojov. Šitie a upravovanie rukavíc z prírodných materiálov a plastov (lemovanie, našívanie, prešívanie, vyšívanie ozdôb, perforovanie a pod.). Používanie jedno- a viacihlových šijacích strojov, vyšívacích aplikovacích strojov atď.
08-61-2strih rukavičkárskych výrobkovCH, D1.9.19783434221832-53-21977/78
08-62-2šitie rukavičkárskych výrobkovCH, D1.9.19783434221832-54-21977/78
08-7Obuvník
Obuvníčka s odborným zameraním na
Vysekávanie dielov, tvarovanie a napínanie zvrškov obuvi na kopytá, spájanie dielov zbíjaním, lepením, šitím, lisovaním a pod. Zhotovovanie vychádzkovej športovej, zdravotnej, scénickej a inej obuvi z usní, gumy, plastov, textilu a ďalších materiálov. Používanie ručných nástrojov, vysekávacích strojov, lisovacích strojov, frézok, šijacích strojov a ďalších špeciálnych obuvníckych strojov.
08-71-2výrobu obuvi z usní a plastovCH, D1.9.19803432221832-73-2
32-74-2
32-77-2
32-78-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
08-72-2výrobu obuvníckych polotovarovCH, D1.9.19803432221832-71-21979/80
08-73-2scénickú obuvCH, D1.9.19803432221882-92-21979/50
08-81-2Spracovateľ dreva
Spracovateľka dreva
CH, DSpracovanie surovín a polotovarov a vykonávanie odborných prác v odbore výroby priemyselných výrobkov z dreva včítane opravárenských služieb. Spracovanie dreva a drevárskych polotovarov, plastov a pomocných materiálov. Práce s nástrojmi na ručné spracovanie dreva, obsluha drevoobrábacích strojov, mechanizovaných liniek, jednoúčelových poloautomatických drevoobrábacích strojov a zariadení na povrchovú úpravu výrobkov.1.9.19803432221833-59-2
33-63-2
33-67-2
33-71-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
08-82-2Kefár
Kefárka
CH, DVýroba kief, štetcov a štetiek, metiel, technických kief a kotúčov a drôtených kief. Spracúvanie kefárskeho materiálu, napr. vlásia, umelých vlákien, drôtu, dreva, plastov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba lisov, frézok, závitorezov, poloautomatických alebo automatických zatĺkacích strojov, vŕtačiek a pod.1.9.19793432221833-62-21978/79
08-83-2Čalúnnik
Čalúnníčka
CH, DZhotovovanie čalúnnických výrobkov a vykonávanie dekoratérskych prác. Spracovanie gumovláknitých a dekoratérskych prác. Spracovanie gumovláknitých a dekoratérskych materiálov. Obsluha a nastavovanie výrobných strojov a mechanizmov, napr. šijacích strojov, rezacích ručných strojov a klinovacích strojov.1.9.19803434221833-58-2
82-57-2
1979/80
1979/80
08-84-2Pečiatkár
Pečiatkárka
CH, DZhotovovanie všetkých druhov pečiatok (dátumoviek, číslovačov, kinotypov, valčekov) vulkanizovaním. Sádzanie, korigovanie, úprava, rozmetanie sadzby (i cudzojazyčných textov). Zhotovovanie zložitých tabelárnych a obdobných náročných pečiatok. Spracovanie formovacej zmesi (kaučuku, mealitovej zmesi), dreva. Obsluha, nastavovanie a údržba zariadení na sadzbu formovacích a vulkanizačných lisov, strojov na obrábanie dreva a pod.1.9.19793432221834-68-21978/79
08-85-2Remenár-sedlár
Remenárka-sedlárka
CH, DZhotovovanie rukavíc, kufrov, remenárskeho tovaru, galantérie, sedlárskych a technických výrobkov (vysekávanie, kreslenie dielov, ručné a strojové šitie, lisovanie rôznych technických výrobkov z usní, plastických a textilných materiálov, vulkanfíbru a lepenky). Zvarovanie plastov. Používanie ručných nástrojov a zariadení (jedno- a viacúčelových šijacích strojov, kosiacich, lisovacích, vysekávacích a špeciálnych sedlárskych strojov atď.).1.9.19803436221832-55-2
32-56-2
1979/80
1979/80
08-86-2Zvrškár
Zvrškárka
CH, DZhotovovanie zvrškov obuvi (našívaním, zošívaním, prešívaním a lepením dielov, obšívaním, zaklepávaním vrchov obuvi a pod.) z usní, plastov a textilu pre vychádzkovú, zdravotnú, ortopedickú a scénickú obuv. Používanie ručných nástrojov a pomôcok a jedno- a viacihlových obuvníckych šijacích strojov.1.9.19803432221832-72-21979/80
123456789101213
09 Stavebníctvo a zememeračstvo
09-3Železobetonár s odborným zameraním naRučná a strojová príprava, úprava a spracovanie betonárskej ocele a surovín pre betóny, ukladanie výstuže, betónovanie a povrchová úprava výrobkov.
09-31-2výrobu stavebných dielcovCHZostavovanie, spájanie a ukladanie výstuže a výroba betónových dielcov.1.9.19803432221836-71-21979/80
09-32-2výrobu a montáž stavebných konštrukciíCHŽeleziarske a betonárske práce pre konštrukčné prvky a stavebné konštrukcie.1.9.19803432221836-64-21979/80
09-4Kamenár s odborným zameraním naRučná a strojová príprava, úprava a spracovanie surovín, polotovarov a výrobkov v kamenárskej výrobe (fosírovaním, lemovaním, špicovaním, premrlovaním, sekaním, ručným a strojovým štiepaním, rezaním, vŕtaním, frézovaním a sústružením, brúsením, leštením a osadzovaním). Vysekávanie písma alebo plastických a reliéfnych sochárskych prvkov včítane modelovania do sádry.
09-41-2ťažbu a spracovanie kameňaCH1.9.19813434221836-72-21980/81
09-42-2umelecké remeselné práceCH1.9.19813434221882-66-21980/81
09-5Sklenár
Sklenárka s odborným zameraním na
Zasklievanie otvorových výplní, rezanie plochého skla a jednoduché zošľachťovanie.
09-51-2zasklievanie a rámovanieCH, DSklenárske stavebné práce a rámovanie obrazov.1.9.19813432221836-79-21980/81
09-52-2umelecké remeselné práceCHJednoduché zošľachťovanie plochého skla, zhotovovanie sklenených výplní okien a ich zosadzovanie do olovených profilov včítane spájania (vitráže).1.9.19813432221882-84-21980/81
09-6Maliar s odborným zameraním naPríprava povrchov pod nástenné maľby. Vyhotovovanie a opravy nástenných malieb bežnými technikami na rôznych podkladoch. Tapetovanie.
09-61-2stavebnú výrobuCHNatieračské stavebné práce. Vyhotovovanie nápisov.1.9.19783432221836-83-21977/78
09-62-2interiéryCHVyhotovovanie a opravy zložitejších a náročnejších nástenných malieb.1.9.19783432221836-81-2
82-81-2
1977/78
1977/78
09-71-2MurárCHMurovanie nosných a výplňových múrov, priečok a komínov; vyhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok; osadzovanie prefabrikátov, blokov a panelov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby; izolovanie proti zemnej vlhkosti, opravy, adaptácie a stavebné montáže.1.9.19793432221836-61-2
36-69-2
1978/79
1978/79
09-72-2TesárCHRučné a strojové opracovanie dreva a materiálov nahrádzajúcich drevo. Zhotovovanie, zostavovanie a osadzovanie tesárskych výrobkov a konštrukcií, stavba drevených lešení a debniace práce.1.9.19803432221836-63-2
82-95-2
1979/80
1979/80
09-73-2VodárCHOdborné práce pri opravách a údržbe na vodných tokoch. Základné murárske a tesárske práce. Kontrolná a dozorná činnosť na tokoch. ČInnosť pri protipovodňovej ochrane. Obsluha a údržba haťových, priehradových a plavebných zariadení.1.9.197834322218--
09-74-2Mozaikár
Mozaikárka
CH, DZostavovanie farebných mozaikových obrazov z kameňa alebo sklenených smaltov, zložitejších geometrických alebo ornamentálnych tvarov, príp. figurálnych námetov podľa dokumentácie, ako súčasti architektúry budov a interiérov. Ručné sekanie skla a kameňov potrebných na zostavovanie mozaiky. Údržba, reštaurovanie a rekonštrukcia cennej mozaiky.1.9.198134362218--
09-75-2DláždičCHKladenie a opravy dlažieb, ciest a chodníkov z kameňa a dlaždíc, osadzovanie obrubníkov, dlažby svahov a vodných korýt, opravy povrchov ciest a chodníkov obaľovanou drvinou.1.9.19793432221836-74-21978/79
09-76-2IzolatérCHIzolovanie konštrukcií a zariadení v objektoch pozemných a priemyselných stavieb proti stratám tepla a chladu, proti účinkom nadmerného hluku a účinkom vlhkosti.1.9.19813432221836-76-21980/81
09-77-2PokrývačCHPokrývanie striech a strešných konštrukcií mäkkými a tvrdými krytinami a ich opravy.1.9.19803432221836-77-21979/80
09-78-2InštalatérCHMontáž, údržba a opravy vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení. Spájanie rôznych materiálov zváraním, lepením a inými technikami, tvarovanie rozvodov, osadzovanie a pripájanie rôznych zariadení, ich skúšanie a uvádzanie do prevádzky.1.9.19793432221836-78-21978/79
09-79-2PodlahárCHKladenie podláh, dlažieb, mazaním, poterov a podlahových povlakov.1.9.19803432221836-80-21979/80
09-81-2KominárCHČistenie dymovodov, komínových prieduchov, vykurovačov, kotlov, pecí a špeciálnych vykurovacích zariadení. Odstraňovanie sadzí z komínových zberačov. Kolaudačné prehliadky vykurovacích zariadení včítane dymovodov. Technické prehliadky vykurovačov všetkých druhov a bezpečnostné protipožiarne prehliadky. Zisťovanie stavebných a protipožiarnych nedostatkov. Drobné opravy vykurovacích zariadení. Stavanie a opravy kachličkových pecí, sporákov a kotlov v práčovniach. Inštalácia vykurovacích telies lokálneho kúrenia. Spracovanie tehliarskych, keramických, žiaruvzdorných a kachliarskych výrobkov (obkladačiek, dlaždíc). Používanie maltovín.1.9.19813432221836-88-21980/81
123456789101213
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
45-6Pestovateľ
Pestovateľka s odborným zameraním na
Spracovanie pôdy, ochrana a zber špeciálnych plodín z hľadiska prostredia rastu a vývoja organizmov včítane biologických zákonitostí. Obsluha, drobná údržba a nastavovanie strojov a zariadení používaných pri pestovaní špeciálnych plodín a v semenárstve.
45-61-2vinohradníctvoCH, DRozmnožovanie a pestovanie viniča, zber a triedenie hrozna na ďalšie spracovanie.1.9.197834342218--
45-62-2ovocinárstvo a včelárstvoCH, DRozmnožovanie a pestovanie ovocných plodín, ich zber, úprava a skladovanie. Zakladanie a ošetrovanie včelstiev, výroba včelích produktov a ich spracovanie.1.9.19783434221842-56-21977/78
45-63-2šľachtenie a semenárstvoCH, DPestovanie elitných osív a sadeníc, zber a pozberová úprava špeciálnych plodín, napr. chmeľu, liečivých a aromatických rastlín a pod.1.9.197834342218--
45-71-2Záhradník
Záhradníčka
CH, DPestovanie záhradníckych kultúr v kvetinárstve, zeleninárstve a sadovníctve. Množenie, vysadzovanie, hnojenie a ochraňovanie záhradníckych kultúr pred škodlivými činiteľmi. Sadové výsadby podľa plánu a ich udržiavanie. Zhotovovanie viazačeských výrobkov a ich aranžovanie. Príprava a triedenie záhradníckych výrobkov a výpestkov na expedovanie a distribúciu. Obsluha, nastavovanie a údržba strojov a zariadení používaných pri výsadbách, pestovaní a ošetrovaní záhradníckych kultúr a strojov a zariadení na úpravu prostredia.1.9.19783432221842-57-21977/78
45-75-2Mechanizátor lesnej výrobyCHObsluha mechanizačných prostriedkov pri pestovaní a ochrane lesov, ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva v drevoskladoch a pri meliorácii lesnej pôdy. Bežné opravy a údržba mechanizačných prostriedkov. Zber semien zo stojacich stromov.1.9.19803432221842-81-2
42-82-2
1979/80
1979/80
45-77-2Hydinár
Hydinárka
CH, DChov, ošetrovanie a posudzovanie vlastností hydiny z hľadiska úžitkovosti a zdravotného stavu. Príprava a úprava krmív a kŕmenie. Zber, triedenie a expedícia vajec a kurčiat. Konzervovanie a spracovanie vajec. Jatočné spracúvanie, chladenie, mrazenie, uskladňovanie a expedícia jatočnej hydiny. Spracúvanie hydinového mäsa na polotovary a mäsové výrobky. Obsluha, údržba a nastavovanie strojov a mechanizačných zariadení v liahňach, odchove, pri výrobe mäsa a hydinárskych výrobkov.1.9.19783432221829-72-2
42-52-2
1977/78
1977/78
45-78-2RybárCHPríprava rybničného prostredia pre chov rýb, hnojenie a meliorácia rybníkov, príprava krmív a prikrmovanie rýb, vykonávanie zooveterinárskych opatrení. Výber generačných rýb na neres. Odchov rýchleho plôdika a násad. Príprava rybníkov na výlov - samostatné organizovanie výlovu na rybníkoch, údolných nádržiach a tečúcich vodách. Obsluha všetkých mechanizačných zariadení a strojov v rybárskej prevádzke včítane špeciálneho zariadenia pri preprave živých rýb a pracovných zariadení rybníkov. Obsluha rybích liahní a ich zariadení.1.9.19793434221842-55-21978/79
45-8Chovateľ
Chovateľka s odborným zameraním na
Chov a ošetrovanie hovädzieho dobytka, ošípaných, ovcí, kožušinových a laboratórnych zvierat a koní včítane drezúry a jazdenia a prípravy na dostihy pri zachovaní anatomických a fyziologických zákonitostí produkcie živočíšnych produktov a mláďat. Výkon zoohygienických opatrení v chove hospodárskych zvierat. Obsluha, udržiavanie a nastavovanie strojov a zariadení používaných pri chove a ošetrovaní týchto zvierat (napr. strojov a zariadení na prípravu a dopravu krmív, odstraňovanie výkalov, klimatizačného zariadenia, laboratórnej techniky a pod.).
45-81-2chov hovädzieho dobytka, ošípaných a ovcíCH, D1.9.19803432221842-58-2
42-75-2
1979/80
1979/80
45-82-2chov koní a jazdectvoCH, D1.9.19803432221842-53-2
42-54-2
1979/80
1979/80
45-83-2chov kožušinových a laboratórnych zvieratCH, D1.9.19803432221842-91-21979/80
--------42-92-21977/78
123456789101213
55 Zdravotníctvo
55-6Protetik
Protetička s odborným zameraním na
Zhotovovanie a opravy protetických a ortopedických prístrojov, pomôcok a ortopedickej obuvi podľa lekárskeho predpisu a individuálnych chýb a deformít jednotlivých častí ľudského tela a s prihliadnutím na ich funkčné a liečebné hodnoty. Používanie ručných nástrojov, pomôcok a strojových zariadení (napr. brúsok, frézok, vysekávacích strojov, špeciálnych obuvníckych strojov, jedno- a viacúčelových šijacích strojov).
55-61-2mechanikuCH, DRučné kovanie ortopedických dláh, obrábanie, výkovkov, brúsenie, vŕtanie, frézovanie, zváranie plameňom, obrábanie dreva, plsti a korku, tvarovanie hliníka a jeho zliatin, laminovanie, povrchové úpravy ortopedických prístrojov.1.9.19783434221824-55-21977/78
55-62-2bandážeCH, DRučné a strojové vysekávanie usní, plastov, plsti, ručné a strojové šitie, sedlárske a remenárske spracovanie usní, modelovanie sádrou, valchovanie špeciálnych ortopedických usní na model; povrchová úprava usní.1.9.19783434221832-57-21977/78
55-63-2obuvCH, DRučné a strojové vysekávanie usní a ďalších používaných materiálov, ručné a strojové napínanie vrchných častí obuvi, zhotovovanie spodkov obuvi a ďalšie pracovné činnosti spojené s výrobou obuvi (napr. lepenie, kosenie, perforovanie a pod.).1.9.19783434221832-75-21977/78
123456789101213
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
64-51-2Aranžér
Aranžérka
CH, DÚprava tovaru, aranžovanie výkladných skríň a úprava predajne (predajné výstavky a pod.), aranžovanie, dekorovanie a výzdoba celých priestorov expozícií a výstav. Kreslenie a písanie písma, technické spracovanie materiálov pri aranžovaní (textil, papier, kovy, plasty). Ošetrovanie a údržba technických pomôcok na aranžovanie.1.9.19793436221863-61-21978/49
64-52-2Fotograf
Fotografka
CH, DZhotovovanie čiernobielych a farebných fotografií pri portrétovaní a v priemyselnej a reportážnej fotografii. Retušovanie, kopírovanie, zmenšovanie a zväčšovanie, kolorovanie. Vyvolávanie filmov. Práce s chemikáliami na prípravu roztokov a s fotocitlivými materiálmi. Obsluha a bežná údržba fotografických prístrojov, osvetľovacích prístrojov a telies a laboratórnych zariadení.1.9.19793436221834-91-21978/79
64-53-2Knihár
Knihárka
CH, DDokončovacia výroba kníh, časopisov, spoločenských tlačovín, hospodárskych a merkantilných tlačív a obalovej techniky. Spracovanie tlačív do zložiek, blokov; šitie, lepenie, väzby. Zhotovovanie individuálnych väzieb, umelecké zdobenie a úprava. Zhotovovanie puzdier, kaziet a kartonáže. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba jednoúčelových poloautomatických a automatických strojov a výrobných liniek na rezanie, znášanie, skladanie, perforovanie, lepenie, šitie, lakovanie, razenie, laminovanie, väzby a pod.1.9.19783432221834-81-2
34-82-2
1977/78
1977/78
64-56-2Kaderník
Kaderníčka
CH, DHolenie, strihanie, umývanie, ondulácia a farbenie vlasov, zhotovovanie jednoduchých vláseniek a príčeskov, základy kozmetiky, pedikúry, manikúry a divadelného líčenia. Používanie umývacích a holiacich prostriedkov, dezinfekčných prípravkov, prostriedkov na odfarbovanie a farbenie vlasov, preparačných a regeneračných prípravkov (fixatívov, olejov, lakov, aerosolov), vlasového materiálu na vlásenkárske práce, kozmetických prípravkov na pleť, líčidiel a potrieb pre maskérstvo.1.9.19793434221863-81-21978/79
64-6, 64-7Predavač
Predavačka s odborným zameraním na
Samostatný predaj tovaru, jeho prebierka, skladovanie, ošetrovanie, vystavovanie a aranžovanie v predajni. Druhy, vlastnosti a spôsob použitia predávaného tovaru a zásady poradenskej činnosti, používanie pomôcok a zariadenia predajne, ich ošetrovanie a údržba. Cenové, bezpečnostné a hygienické predpisy a predpisy o hmotnej zodpovednosti. Základné administratívne práce v predajni. Samostatná pracovná činnosť spojená s funkciou pokladníčky v predajni. Zmysel pre poriadok a čistotu, estetické cítenie a schopnosť komunikácie.
64-61-2potravinársky tovarCH, DOvládanie studenej kuchyne a zásad správnej výživy.1.9.19813432221863-42-21980/81
64-62-2rozličný tovarCH, DÚlohy družstevného obchodu a spoločenské poslanie a význam spotrebných družstiev. Nákup poľnohospodárskych výrobkov a lesných plodov. Základy správnej výživy.1.9.19813432221863-41-21980/81
64-63-2elektrotechnický tovarCH, DPoužívanie elektrických meracích prístrojov, nastavovanie a drobné opravy elektrických spotrebičov, rozhlasových a televíznych prijímačov.1.9.19813432221863-52-21980/81
64-64-2drogistický tovarCH, DPráce s horľavinami, chemikáliami a jedmi. Základy fotografovania, snímania a premietania. Zdravotnícke zásady starostlivosti o pleť.1.9.19813432221863-53-21980/81
64-65-2motorové vozidláCH, DNáhradné dielce, príslušenstvo a mechanická výstroj, pohonné látky, tuky, oleje a konzervačné látky. Zásady údržby a obsluhy.1.9.19813432221863-51-21980/81
64-66-2stavebniny a remeselnícke potrebyCH, DZákladné stavebné materiály, inštalatérske materiály a výrobky, všetky druhy materiálov a výrobkov pre domácu dielňu.1.9.198134322218--
64-67-2textil a odievanieCH, DSpotreba textilných a iných materiálov na odevy, záclony, podlahové krytiny a pod. a spôsob ich ošetrovania, napr. čistenie, žehlenie a pod. Základné konštrukcie strihov, veľkostné a mierové sústavy, tabuľky kontrolných mier a postupu pri braní miery. Sledovanie módnej línie, základné ovládanie drobných úprav odevov.1.9.19813432221863-44-21980/81
64-68-2obuv a koženú galantériuCH, DZásady zdravotne nezávadného obúvania v súlade s módnou líniou, meranie rúk a nôh, obuvnícke miery a číslovanie obuvi.1.9.198134322218--
64-69-2domáce potrebyCH, DPredaj železiarskeho tovaru, skla, porcelánu a výrobkov z plastov.1.9.198134322218--
64-71-2drobný tovarCH, DPredaj športových potrieb, papierenského tovaru a písacích potrieb, hračiek, košíkarskeho a povrazníckeho tovaru.1.9.198134322218--
64-72-2hodiny a klenotyCH, DSkúšanie drahých kovov a prepočet obsahu drahých kovov vo výrobkoch. Nastavovanie a drobné opravy hodinárskeho tovaru.1.9.198134322218--
64-73-2nábytok a bytové zariadeniaCH, DRôzne zostavy nábytku, umiestnenie nábytku v byte a v bytových priestoroch. Znalosť bytových doplnkov a základov bytovej architektúry.1.9.198134322218--
64-74-2kníhkupectvoCH, DPropagácia literatúry, hudobných a výtvarných diel. Usporadúvanie knižných výstaviek pri významných politických a kultúrnych výročiach. Zabezpečovanie mimopultových foriem predaja. Používanie bibliografických pomôcok.1.9.19813432221863-55-21980/81
64-8Operátor skladovania
Operátorka skladovania s odborným zameraním na
Príjem skladovaných predmetov a materiálov z hľadiska druhov, kvality a kvantity, triedenie, ukladanie, váženie, usporiadanie, kompletizácia, paketizácia, paletizácia, kontejnerizácia, ošetrovanie a manipulácia s výrobkami a tovarom. Ovládanie dopravných a manipulačných prostriedkov (žeriavov, kolesových vozidiel, vysokozdvižných vozíkov, zakladačov, špeciálnych mechanizmov, evidenčnej skladovacej techniky), vedenie skladového hospodárstva a jeho organizácia, odovzdávanie dát pre počítače a ovládanie priemyselnej televízie.
64-81-2hutnícke a strojárske výrobkyCH, D1.9.197834342218--
64-82-2stavebné materiályCH, D1.9.198134342218--
64-83-2obchodCH, D1.9.197834342218--
64-84-2zdravotnícke potrebyCH, D1.9.197834342218--
64-9Kuchár-čašník
Kuchárka-servírka s odborným zameraním na
Výroba bežného sortimentu jedál teplej a studenej kuchyne včítane diétnych pokrmov, polotovarov, teplých nápojov, ich expedícia a úprava pre servírovanie, úprava jedál na bežné i slávnostné príležitosti. Samostatná obsluha zákazníkov vo všetkých závodoch verejného stravovania, inkaso peňazí a vyúčtovanie tržieb, ošetrovanie všetkých druhov nápojov, úprava tabule na slávnostné príležitosti. Spracovanie všetkých druhov potravín rastlinného i živočíšneho pôvodu, ich uchovanie, uskladňovanie, ošetrovanie a konzervovanie. Obsluha a údržba kuchynského zariadenia, zariadenia pre pivnicové hospodárstvo a zariadenia na úseku obsluhy. Pracovné činnosti sú špecializované na spracúvanie potravinárskych surovín a na obsluhu zákazníkov.
64-91-2kuchár
(kuchárka)
CH, D1.9.19793434221863-71-21978/79
64-92-2čašník
(servírka)
CH, D1.9.19793434221863-72-21978/79
64-93-2kuchár-čašník
(kuchárka-servírka)
Ch, D1.9.19793434221863-73-21978/79
123456789101213
85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
85-41-2Kováč a zámočníkCHRučná výroba umeleckých úžitkových a dekoratívnych predmetov z kovu. Ručné kovanie slohových kľúčov s ozdobnou hlavicou, zámkov, kľúk a stavebných zámočníckych výrobkov, ako pevných okien, mreží, rámového oplotenia, zástavových žrdí, schodišťových zábradlí a pod., včítane ich inštalácie. Povrchová úprava výrobkov (morenie, eloxovanie a pod.).1.9.19813436221882-52-21980/81
85-42-2Kovolejár a cizelérCHZhotovovanie odliatkov plastík, reliéfov, plakiet, medailí a iných umeleckých predmetov z bronzu, tombaku, mosadze, zinku, cínu a ďalších kovov. Zhotovovanie foriem na odlievanie. Montáž kovolejárskych diel sochárskeho umenia. Opracovanie povrchu odliatkov osekávaním a obrusovaním s použitím rôznych špeciálnych nástrojov. Povrchová úprava oxidovaním a patinovaním.1.9.19803436221882-51-2
82-54-2
1979/80
1979/80
85-43-2Pasiar
Pasiarka
CH, DRučné spracovanie jemných plechov, profilovaných ocelí a neželezných kovov. Zhotovovanie kovových svietidiel, lámp a mreží, drobných predmetov z kovov, napr. popolníkov, svietnikov, váz, mriežok a liturgických predmetov. Zváranie, pájkovanie, začisťovanie a montáž výrobkov. Povrchová úprava kovov, farbenie a konzervovanie, rekonštrukčné práce a zhotovovanie kópií.1.9.19803436221882-55-21979/80
85-45-2Zlatník a klenotník
Zlatníčka a klenotníčka
CH, DZhotovovanie a opravovanie šperkov a klenotov z drahých kovov alebo v kombinácii s rôznymi materiálmi včítane prípravy a vsadzovania kameňov. Vytváranie šperkov a klenotov podľa predlôh, vzoriek i podľa vlastných návrhov.1.9.19803436221824-86-21979/80
85-51-2ŠtukatérCHUmelecké remeselné spracovanie sadry pre jemné stavebné práce, zhotovovanie architektonických častí budov buď priamo, alebo ich odliatkov zo sadry a umeleckého kameňa, napr. profilovaných ríms. Zhotovovanie foriem a odlievanie reprodukcií sochárskych prác. Povrchové úpravy odliatkov, ako patinovanie, voskovanie a napúšťanie. Filmové štukatérske práce a divadelné kašérske práce.1.9.19803434221882-82-21979/80
85-55-2Rezbár
Rezbárka
CH, DUmelecké remeselné spracúvanie dreva a perlete včítane rohoviny rezaním, štiepením, dlabaním, sústružením a vypaľovaním. Povrchové úpravy rezbárskych výrobkov lakovaním, voskovaním, želatinovaním a leštením. Zhotovovanie darčekových a pamiatkových predmetov (kazety, svietniky, taniere a pod.) a rezbárske práce pri opravách slohového nábytku, historických dverí a okien. Zdobenie rezbárskych výrobkov kovom.1.9.19813434221882-58-2
82-63-2
1980/81
1980/81
85-6Pozlacovač
Pozlacovačka s odborným zameraním na
Povrchové úpravy umeleckých pamiatok pozlacovaním a patinovaním. Príprava dreveného podkladu očistením, vytmelením a vybrúsením, doplnenie rezbou alebo modelovaním v sadre. Zlatenie práškovým bronzom alebo zlatenie kovovou fóliou a leštenie achátom. Patinovanie tvarove členitých ozdôb.
85-61-2obrazové rámyCH, D1.9.19803436221833-64-21979/80
85-62-2umelecké remeselné práceCH, D1.9.19803436221882-83-2
82-85-2
1979/80
1979/80
85-71-2Ručná vyšívačkaDRučné zhotovovanie rôznych druhov výšiviek, napr. lineárnych motívov plným stehom, jednoduchých a zložitých ažúr, bielych výšiviek včítane dierkovania pavúčikov. Používanie striebra, zlata a hodvábu na vyšívanie písma, emblémov a vzoriek na textilnom podklade. Aplikácia tkaniny na tkaninu a výšivky a aplikácia na tyle. Zhotovovanie gobelínovej výšivky.1.9.19803436221882-75-21979/80
85-72-2Ručná čipkárkaCH, DRučné zhotovovanie čipiek technickou paličkovania, uzlenia a pletenia na ráme podľa dokumentácie alebo podľa individuálnych návrhov. Zhotovovanie šitých čipiek za použitia tradičných materiálov, zhotovovanie odevných čipiek, napr. golierikov, viazaniek a doplnkov do blúzok, textilnej bižutérie a pod.1.9.19803436221882-76-21977/78
85-76-2Vlásenkár a maskér
Vlásenkárka a maskérka
CH, DZhotovovanie a upravovanie divadelných vláseniek a vlásenkárskych výrobkov z prírodných i umelých materiálov podľa výtvarných návrhov. Farbenie a odfarbovanie vlásenkárskych výrobkov a vlasovej suroviny. Úprava účesov účinkujúcich umelcov pred vystúpením bez použitia vlasových doplnkov. Maskérske práce s cieľom dosiahnuť špeciálne výrazové efekty v súlade s tvorivým zámerom inscenátorov.1.9.19803434221882-91-21979/80
KódNázovUrčené pre chlapcov CH, dievčatá DStručný opis učebného odboruUčebný odbor zavedený odDĺžka prípravy v učebnom odbore pre mládež, ktorá ukončila vzdelávanie na základnej deväťročnej škole
spolu
rokovmesiacovz toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
12345678
01 Nastavovanie, riadenie a obsluha výrobných strojov a zariadení
01-55-2Hlbinné dobývanieCHJednoduché práce pri dobývaní uhlia a lupkov a pri razení a pri údržbe banských diel v hlbinných baniach. Práce spojené s banskou dopravou, banskými mechanizmami. Vykonávanie jednoduchých zámočníckych a údržbárskych prác v baniach.1. 9. 19802422
01-56-2Povrchové dobývanieCHPráce pri stavbe a údržba pásových dopravníkov, obsluha strojových zariadení, výklopníkov, vratkov, strojových zariadení lanoviek, obsluha zariadení v technologickom procese povrchovej ťažby hornín, práce v úpravovniach, obsluha protipožiarnej techniky.1. 9. 19802422
02, 03 Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
02-61-2Hutnícka výrobaCH, DJednoduché práce spojené s prípravou surovín a výrobou železa a ocele. Obsluha jednoúčelových strojov a zariadení. Jednoduché práce pri úprave a spracovaní vysokopecných a oceliarskych výrobkov. Jednoduché práce pri príprave surovín na výrobu neželezných kovov a práškovej metalurgie. Kontrola a triedenie výrobkov zo spekaných karbidov. Jednoduché práce spojené s tvárnením. Jednoduché práce v zlievárni a lisovni. Obsluha jednoúčelových strojov pre sériovú a hromadnú výrobu spojovacích súčastí, lán, pružín, elektród atď. Zostavovanie reťazových súprav, tvarovanie a zváranie reťazových článkov. Spletanie kovových drôtov a pletenie kovového pletiva. Strojové kovanie na lisoch a bucharoch, obsluha kovčáskych pecí. Obsluha lisov pri výrobe strojových súčastí z jemných plechov a tenkých materiálov.1. 9. 19802422
03-81-2Prevádzka energetických výrobníCHObsluha a bežná údržba zauhľovacích zariadení, pásových dopravníkov, násypníkov, odsávačov, jednoduchých chemických úpravní vody, napájacích mazutových, parovodných a bagrovacích staníc, parných kotlov, turboagregátov a strojových zariadení vtokových objektov.1. 9. 19802422
03-82-2Stavba rozvodných zariadeníCHJednoduché práce v prevádzke, montáži, údržbe a v revíznych rozvodných energetických zariadeniach, v opravovniach transformátorov, ciachovniach a v ostatných pomocných prevádzkach.1. 9. 19802422
03-84-2Obsluha stavebných strojovCHRiadenie, obsluha a údržba rôznych pracovných strojov a zariadení na stavbách všetkého druhu. Spolupráca pri opravách a prevádzke strojov a zariadení vrátane práce s účelovými stabilnými a pojazdnými strojmi.1. 9. 19812422
03-85-2Strojárska výroba so zameraním na
01 obrábanie kovov
02 výrobu strojov a zariadení
03 povrchovú úpravu
04 zlievárne
CH, D
CH, D
CH, D
CH
Jednoduché práce pri strojovom obrábaní a ručnom spracovaní kovov. Zostavovanie jednoduchých strojových súčastí celkov. Povrchová úprava kovov lakovaním a smaltovaním porcelánovými a kovovými smaltmi vrátane vypaľovania a dekorácie pretlačou. Výroba jednoduchých foriem a jadier, ručné odlievanie a úprava odliatkov.1. 9. 19802422
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikácie
04-87-2Spojová prevádzkaCH, DObsluha telefónnej ústredne, prípadne závodného rozhlasu. Prijímanie a odosielanie telegramu a ďalekopisných správ. Obsluha a údržba ďalekopisných zariadení.
Evidencia medzimestských hovorov. Jednoduché práce v prevádzke pošty a PNS vrátane doručovacej služby.
1. 9. 19812422
04-88-2Elektrotechnická výrobaCH, DJednoduché práce pri výrobe elektrotechnických materiálov, súčastí a elektrotechnických zariadení. Výroba akumulátorov všetkého druhu vrátane zostavovania a zapojovania. Príprava materiálu na výrobu elektrouhlíkov, ich výroba a zostavovanie. Obsluha strojov a zariadení v elektrotechnickej výrobe.1. 9. 19812422
04-89-2Spojové montáže a opravyCH, DPrípravné práce pri montáži telekomunikačných a káblových sietí, slaboprúdových rozvodov a anténových systémov (vŕtanie dier, roztáčanie drôtov, montáž reproduktorov, kladenie káblov atď.). Prípravné práce pri opravách telekomunikačných zariadení, výmena drôtových foriem, relé, cievok atď. Obsluha zosilňovacích staníc a práce v mobilných retranslačných zariadeniach televíznych prenosov.1. 9. 19812422
04-91-2Doprava so zameraním na
01 dopravu a prepravu
02 oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
CH
CH
Práce v doprave a preprave pri údržbe, prípadne pri zabezpečovaní technickej prevádzky dopravných prostriedkov a strojových dopravných zariadení. Vykonávanie jednoduchých prác pri údržbe, montáži a opravách zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave.1. 9. 19812422
05 Technická chémia silikátov
05-83-2Výroba optikyCH, DJednoduché práce pri výrobe optických dielcov (čistenie optických skiel, lepenie polotovarov do bločkov atď.). Predbrusovanie výliskov šošoviek, hrubé a jemné brúsenie šošovky.1. 9. 19812422
05-84-2Keramická výrobaCH, DObsluha strojového zariadenia pre prípravu keramickej suroviny pri výrobe úžitkovej keramiky, keramických izolátorov a brúsiacich prostriedkov. Jednoduché činnosti pri dohotovovaní keramických výrobkov vrátane povrchovej úpravy a ozdobenia.1. 9. 19812422
05-85-2Sklárska výroba so zameraním na
01 hutnícku výrobu skla
02 zošľachťovanie skla
03 bižutéria a ozdobné predmety
CH, D
CH, D
CH, D
Odnášanie sklenených výrobkov od sklárskej píšťaly a ich ukladanie do chladiacej pece. Prvotná rafinácia sklárskych výrobkov (roztočenie, fúkanie atď.). Dotvarovanie výrobkov a manipulácia so sklárskymi formami. Obsluha sklárskych ťažných strojov a nastavovanie odlamovacieho zariadenia pri výrobe rúr a rúrok. Montážne práce pri výrobe izolačných dvojskiel (tmelenie, príprava distančných rámčekov atď.). Vŕtanie otvorov do skla, dekorácie pretlačou, pantografickým alebo gilošovacím strojom. Brúsenie hrán, kalenie a leštenie plochého skla. Zostavovanie polotovarov na jednotlivé výrobky bižutérie a ozdobných predmetov vrátane jednoduchej dekorácie a povrchovej úpravy.1. 9. 19812422
05-89-2Výroba stavebných látokCH, DPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním surovín, polotovarov a výrobkov tehliarskej výroby, betónových výrobkov, porobetónov a stavebných dielcov, hrubnej keramiky a izolácie.1. 9. 19802422
06, 28, 29, 34 Ostatná technická chémia, potravinárstvo a polygrafia
06-82-2Polygrafická výroba so zameraním na
01 tlačiarne
02 reprografiu
03 knihárne
CH, D
CH, D
CH, D
Jednoduché činnosti v tlačiarni pri obsluhe plochých a rotačných tlačiarenských strojov a agregátov vrátane ručnej i mechanizovanej manipulácie s materiálom a výrobkami. Činnosti pri obsluhe knihárskych strojov (glejenie, lisovanie, znášanie, rezanie, vŕtanie, šitie atď.). Rozmnožovanie všetkých druhov tlačív, technickej a výkresovej dokumentácie na rozmnožovacích strojoch.1. 9. 19802422
06-83-2Gumárska a plastikárska výrobaCH, DPríparva surovín pre gumársku a plastikársku výrobu, obsluha jednoduchých strojov a zariadení a výroba jednoduchých výrobkov lisovaním plastov. Manipulácia, balenie a expedícia hotových výrobkov.1. 9. 19802422
06-85-2Chemická výroba so zameraním na
01 všeobecnú chémiu
02 spracovanie ropy
03 chemické vlákna
CH, D
CH
CH, D
Jednoduché činnosti spojené s chemicko-technologickými operáciami prebiehajúcimi v kvapalnej, tuhej a plynnej fáze (čerpanie, filtrácia, odpracovanie, sušenie, sublimácia atď.). Obsluha jednostupňovej destilácie na spracovanie polotovarov ropnej výroby. Činnosti pri spracovaní chemických vlákien, napr. prevíjanie, súkanie, tvarovanie, spletanie atď.1. 9. 19812422
06-89-2Vodné hospodárstvoCHJednoduché činnosti pri mechanickej, chemickej a biochemickej úprave pitných, úžitkových a odpadových vôd, zisťovanie porúch na potrubnej sieti. Vykonávanie a údržba spevnenia brehov, pomocné práce pri stavbe a údržbe malých objektov na tokoch.1. 9. 19812422
06-97-2Potravinárska výroba so zameraním na
01 pivovary
02 konzervárne a liehovary
03 výrobu mäsa
04 cukrovinky
05 pekárne
06 mliekárne

CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
Jednoduché činnosti pri obsluhe mechanizačných zariadení a agregátov, poloautomatov a automatov. Prísuny, presuny, triedenie a úprava surovín i polotovarov na ďalšie technologické spracovanie. Manipulácia a balenie hotových výrobkov vrátane stáčania, prípadne formovania.1. 9. 19802422
08-92-2Spracovanie papieraCH, DJednoduché práce pri výrobe papierových obalov a ich povrchovej úprave tlačou, sieťotlačou alebo pretlačou. Vykonávanie činností pri jednoduchých väzbách kníh, výrobe zošitov a blokov a ďalších výrobkov.1. 9. 19812422
29-76-2Spracovanie tabakuCH, DRučné alebo strojové spracovanie tabakových surovín na polotovary a hotové výrobky (cigary, cigarety, cigaretové a fajkové tabaky atď.)1. 9. 19812422
34-94-2Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, DVýroba gramofónových platní z ozvučených predlôh lisovaním. Kontrola zvukového záznamu. Výroba neozvučených i ozvučených magnetofónových kaziet vrátane videozáznamu. Výroba lisovacích nástrojov a lisovacieho materiálu.1. 9. 19812422
07 Textil a odevníctvo
07-85-2Výroba konfekcieCH, DKompletizácia konfekčných výrobkov podľa veľkostných skupín, manipulácia v sklade s hotovými výrobkami, metrážou a podšívkovým materiálom. Jednoduché práce v priemyselnej výrobe odevov, bielizne, technickej konfekcie a klobučníckej výrobe (našívanie vreciek, obrubovanie, prišívanie gombíkov a pod.) s použitím jedno- i dvojihlových šijacích strojov.1. 9. 19802422
07-88-2Textilná výroba so zameraním na
01 pradiarne
02 tkáčovne
03 pletiarne
04 úpravovne

CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
Príprava rozvláknenej suroviny podľa druhov textilných surovín, dĺžky vlákien, jemnosti a farby suroviny. Príprava cievok. Pranie vlny a príprava roztokov. Súkanie a namotávanie všetkých druhov priadze. Spletanie všetkých druhov priadze na strojoch. Prevíjanie, navíjanie, odrezávanie pletenín a netkaných textílií vrátane manipulácie a zakladanie osnov do tkáčskych krosien. Odstraňovanie závad v plošných textíliách. Ručné viazanie kobercov všetkých druhov. Pletenie jednoduchých polotovarov vrátane manipulácie. Sieťovanie všetkých druhov sieťovacích výrobkov. Jednoduché práce pri úprave textílií vrátane prípravy roztokov.1. 9. 19802422
08, 33 Spracovanie dreva, výroba hudobných nástrojov, spracovanie kože a výroba obuvi
08-87-2Spracovanie dreva so zameraní na
01 drevársku a stolársku výrobu
02 výrobu konštrukčných dosiek a preglejok
03 čalúnnickú výrobu

CH
CH, D
CH, D
Manipulácia so základnou surovinou a vykonávanie jednoduchých prác pri úprave drevárskych polotovarov a výrobkov. Základné práce pri výrobe nábytku, priemyselných výrobkov z dreva, stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií. Zbíjanie a skladanie drevených obalov a debien. Spoluobsluha strojového zariadenia vo výrobe dýh a preglejkových výrobkov. Základné práce pri zhotovovaní čalúneného nábytku, čalúnenia v dopravných prostriedkoch a dekoratérstve.1. 9. 19802422
08-88-2Košikárska výrobaCH, DPríprava a úprava vŕbového prútia, príprava vŕbových sadeníc a montáž košikárskych výrobkov. Štiepenie pálok, zhotovovanie jednoduchých výpletov a výrobkov, napr. nákupné tašky, rohože. Práce na ručných stavoch.1. 9. 19812422
08-89-2Kožiarska výroba so zameraní na
01 obuv
02 koženú galantériu
03 kožušnícku konfekciu

CH, D
CH, D
CH, D
Práce pri pásovej výrobe obuvi, opracovanie dielcov obuvi (lepidlami, pribíjaním, zaklepávaním atď.) a práce pri montáži obuvi (čistenie, magnéziovanie, lepenie atď.). Zhotovovanie zvrškov obuvi (hladenie, krúžkovanie, kosenie atď.). Práce pri výrobe rukavíc, kufrov a galantérie. Zošívanie dielov kožušinových výrobkov ručne alebo na šijacích strojoch.1. 9. 19812422
33-94-2Výroba hudobných nástrojovCH, DZákladné práce pri výrobe hudobných nástrojov (obrábanie, vŕtanie, povrchová úprava, montážne práce atď.) vrátane manipulácie a expedície výrobkov.1. 9. 19812422
09 Stavebníctvo a zememeračstvo
09-82-2Stavebná výrobaCHStavebné práce spojené s prípravou zmesí (malty, betónu, asfaltu atď.), s obsluhou rôznych jednoduchých stavebných strojov a zariadení. Práce pri stavbách dláždených komunikácií, cestného a železničného zvršku alebo vonkajších sietí. Dokončovanie práce na stavbách. Príprava, montáž a demontáž lešenia a konštrukcie, plošín a výťahov.1. 9. 19792422
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
45-72-2Poľnohospodárska výrobaCH, DPríprava osiva, sadby, práce s ručným náradím a na závesných strojoch pri siatí, vysadzovaní, ošetrovaní plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Manipulačné práce pri obsluhe poľnohospodárskych strojov a zariadení. Úprava chmeľu pri uskladňovaní, balení a expedícii. Príprava pozemkov na pestovanie chmeľu vrátane obsluhy strojového zberacieho zariadenia. Jednoduché práce pri opravách poľnohospodárskych strojov. Zber a spracovanie tŕstia vrátane výroby hotových výrobkov z tŕstia. Jednoduché práce pri ťažbe a spracovaní rašeliny a pri výrobe humusových hnojív vrátane obsluhy strojov a výrobných liniek. Jednoduché práce pri obsluhe hospodárskych zvierat.1. 9. 19802422
45-79-2Lesná výrobaCH, DPráce v lesných škôlkách, pri zalesňovaní, pri ošetrovaní a ochrane lesných kultúr, práce pri ochrane lesa, pri zbere a ošetrovaní semien lesných drevín. Základné práce pri ručnom obrábaní dreva.1. 9. 19812422
55 Zdravotníctvo
55-71-2Zdravotnícka výroba so zameraním na
01 okuliarovú optiku
02 farmaceutickú výrobu

CH, D
CH, D
Jednoduché výrobné operácie pri výrobe všetkých druhov okuliarových skiel a ich povrchovej úpravy vrátane celuloidových obrúb a ich montáže. Práce pri príprave a úprave surovín, polotovarov i hotových výrobkov vo farmaceutickej, biologickej a imunologickej výrobe použitím mechanických technologických operácií, napr. váženie, dávkovanie, mletie, briketovanie, dražovanie vrátane manipulácie a adjustácie výrobkov.1. 9. 19812422
55-93-2Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, DPráce spojené s prevádzkou zdravotníckych zariadení, napr. udržiavanie poriadku, dezinfekcia, jednoduché práce pri obsluhe chorých a práce v rehabilitačných zariadeniach.1. 9. 19812422
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
04-57-2Technické služby so zameraním na
01 autorservis
02 práčovne a čistiarne
03 fotografiu
CH, DUmývanie, mastenie a konzervovanie cestných motorových vozidiel. Príjem, značkovanie a manipulácia s bielizňou a pranie bielizne v práčkach s ručným ovládaním. Žehlenie bielizne ručne i na všetkých typoch žehliacich strojov, plisovanie a mangľovanie. Vyvolávanie zvitkových filmov i kinofilmov vrátane zhotovovania fotokópií.1. 9. 19812422
64-58-2Služby v kúpeľných a rekreačných zariadeniach so zameraním na
01 kúpeľné zariadenia
02 rekreačné zariadenia
CH, DPríprava a údržba ľadovej plochy. Údržba prístavných zariadení a lodí vrátane požičiavania lodí a rekreačných potrieb. Príprava liečebných roztokov v kúpeľoch a vykonávanie základných liečebných a rehabilitačných procesov (obklady, zábaly, oviny, ožarovanie horským slnkom, kúpele atď.). Základné práce pri pedikúre a manikúre vrátane zmäkčovania kože, masáže rúk a lakovania nechtov.1. 9. 19812422
64-59-2Obchodná prevádzak so zameraním na
01 obchod
02 propagáciu
03 spoločné stravovanie

CH, D
CH, D
CH, D
Práce spojené s manipuláciou a prepravou jednotlivých druhov tovaru. Stánkový predaj tovaru všetkého druhu. Príprava baleného tovaru vrátane navažovania a obsluhy výrobných liniek. Jednoduché práce pri aranžovaní tovaru a výroba figurín zo sadry a plastov. Drobný predaj tovaru pri spoločenských akciách, predaj a výčap nápojov bez obsluhy hostí. Príprava surovín a polotovarov vrátane manipulácie s nimi pri príprave jedál a príprava jednoduchých jedál a teplých nápojov. Príprava zmesí a surovín a manipulácia s nimi v cukrárskej výrobe. Príprava krémov, šľahačky a jednoduchých cukrárskych výrobkov.1. 9. 19812422
85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
85-81-2Schénická výrobaCH, DZákladná manipulácia, obsluha a drobná údržba osvetľovacej a oznamovacej techniky. Stavebné dekoračné práce v ateliéri, exteriéri a na javisku. Práce pri príprave, úprave, opravách a manipulácii scénických kostýmov a ich doplnkov. Práce pri obstarávaní, príprave a úprave osobných a spotrebných filmových, televíznych, divadelných a varietných rekvizít. Jednoduché práce pri spracovaní kinematografických farebných a čiernobielych filmov a magnetických nosičov.1. 9. 19812422

Príloha 2 vyhlášky č. 11/1971 Zb.

Porovnávacia tabuľka nových a doterajších číselných znakov učebných odborov

I. PREHĽAD SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV

Nový číselný znak**) a názovČíselný znak a názov zodpovedajúcich skupín učebných odborov podľa doterajších predpisov
21Baníctvo a banská geológia01Baníctvo
22Hutníctvo02Hutníctvo
24Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba04Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
26Elektrotechnika05Elektrotechnika
27Technická chémia silikátov07Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo
28Technická chémia ostatná03Chémia
29Potravinárstvo12Potravinárstvo
31Textil a odevníctvo10Textil a odevníctvo
32Spracovanie kože a výroba obuvi11Spracovanie kože a výroba obuvi
33Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov08Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
34Polygrafia, spracovanie papiera, filmu a fotografie09Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia
36Stavebníctvo a zememeračstvo06Stavebníctvo
37Doprava, pošty a telekomunikácie (prevádzkové odbory)14Doprava a spoje (prevádzkové odbory)
42Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo13Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
63Ekonomika a organizácia, obchod a služby15Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby
82Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba16Ručná umeleckoremeselná výroba

II. PREHĽAD UČEBNÝCH ODBOROV

Nový číselný znak**)Názov učebného odboruČíselný znak zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
21 Baníctvo a banská geológia
21-61-2baník v uhoľných baniach0101
21-62-2baník v rudných baniach0102
21-63-2baník mechanizovaných pracovísk0103
21-64-2koksár0104
21-65-2strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov0105
21-67-2banský zámočník0107
21-68-2banský elektromontér0108
21-69-2vŕtač0109
22 Hutníctvo
22-51-2hutník pri vysokej peci0201
22-52-4, 2hutník-oceliar0202
22-61-2hutník neželezných kovov0211
22-71-2valcovač rúr0221
22-72-2valcovač profilov0222
22-73-2valcovač plechov0223
22-81-2ťahač drôtov
ťahačka drôtov
0231
22-82-2pletiar lán0232
22-83-2reťaziar
reťaziarka
0233
0243
24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
24-01-2zlievač0401
24-02-2jadrárka0402
24-03-2drevomodelár0403
24-04-2kovomodelár0404
24-05-2kováč0405
24-06-2kalič0406
24-07-2odlievač kovov pod tlakom0407
24-08-2kotlár0408
24-09-4, 2potrubár0409
24-20-2montér výťahov0420
24-21-4, 2montér oceľových konštrukcií0421
24-22-4, 2strojný zámočník
strojná zámočníčka
0422
24-23-4, 2nástrojár
nástrojárka
0423
24-24-4, 2prevádzkový zámočník0424
24-25-2chladiarenský mechanik
chladiarenská mechanička
0425
24-27-4, 2zámočník koľajových vozidiel0427
24-28-2lodný mechanik0428
24-29-2stavebný zámočník0429
24-31-2váhár
váhárka
0431
24-32-2puškár
puškárka
0432
24-35-2klampiar0435
24-37-2karosár
karosárka
0437
24-38-2zámočník drakov0438
24-41-4, 2sústružník kovov
sústružníčka kovov
0441
24-42-4, 2frézár
frézárka
0442
24-43-4brusič kovov
brusička kovov
0443
24-44-2horizontár0444
24-45-2ostrič nástrojov0445
24-51-4, 2automechanik
automechanička
0451
24-52-4, 2mechanik motorových rušňov a motorových vozňov0452
24-53-4, 2letecký mechanik0453
24-54-2chirurgický mechanik
chirurgická mechanička
0454
24-55-2ortopedický mechanik
ortopedická mechanička
0455
24-56-2mechanik vákuových zariadení
mechanička vákuových zariadení
0456
24-57-2mechanik odevných strojov
mechanička odevných strojov
0457
24-61-4, 2mechanik optických prístrojov
mechanička optických prístrojov
0461
24-62-4, 2mechanik organizačných a výpočtových strojov
mechanička organizačných a výpočtových strojov
0462
24-63-2hodinár
hodinárka
0463
24-64-2mechanik
mechanička
0464
24-71-2galvanizér0471
24-73-2kábelár
kábelárka
0473
24-74-2nožiar
nožiarka
0474
24-82-2kovotlačiteľ0482
24-83-2pasiar
pasiarka
0483
24-84-2pasiar bižutérie
pasiarka bižutérie
0484
24-85-2rytec kovov
rytkyňa kovov
0485
24-86-2zlatník a klenotník
zlatníčka a klenotníčka
0486
26 Elektrotechnika
26-81-4, 2elektromontér rozvodných zariadení0501
26-82-4, 2prevádzkový elektromontér
prevádzková elektromontérka
0502
26-83-4, 2elektromechanik
elektromechanička
0503
26-85-4, 2montér spojových zariadení
montérka spojových zariadení
0505
26-86-4, 2mechanik elektronických zariadení
mechanička elektronických zariadení
0506
26-88-2spojový montér0508
26-89-4, 2spojový mechanik
spojová mechanička
0509
26-90-4, 2mechanik diaľkových spojov
mechanička diaľkových spojov
0510
26-92-4, 2mechanik meracích a regulačných prístrojov
mechanička meracích a regulačných prístrojov
0512
27 Technická chémia silikátov
27-41-2strojník na výrobu stavebných hmôt0701
27-42-2formovač žiaruvzdornej keramiky0712
27-43-2formovač chemickej kameniny
formovačka chemickej kameniny
0713
27-44-2keramik brúsnych prostriedkov
keramička brúsnych prostriedkov
0714
27-45-2elektrokeramik
elektrokeramička
0715
27-46-2výrobca stavebnej keramiky
výrobkyňa stavebnej keramiky
0716
27-51-2modelár keramiky
modelárka keramiky
0721
27-54-2vylievač zdravotníckej keramiky0724
27-55-2keramik
keramička
0725
27-58-2maliar keramiky
maliarka keramiky
0728
27-71-4, 2fúkač dutého skla0751
27-72-2fúkač technického skla
fúkačka technického skla
0752
27-75-2stláčač skla0755
27-76-2lisovač skla0756
27-77-2strojník sklárskych automatov0757
27-78-2strojník plochého skla0758
27-79-2sklár-vláknár
sklárka-vláknárka
0759
27-82-2zušľachťovač plochého skla
zušľachťovačka plochého skla
0770
27-83-2brusič skla
brusička skla
0773
27-84-2hĺbkový brusič
hĺbková brusička
0774
27-85-2rytec skla
rytkyňa skla
0775
27-86-2maliar skla
maliarka skla
0776
27-87-2výrobca sklenej bižutérie
výrobkyňa sklenej bižutérie
0777
27-91-2optik
optička
0781
27-92-2mechanik okuliarovej optiky
mechanička okuliarovej optiky
0782
27-93-2mechanik optiky
mechanička optiky
0783
27-94-2brusič technického a šperkového kameňa
brusička technického a šperkového kameňa
0784
27-98-2výrobca gombíkov
výrobkyňa gombíkov
0791
28 Technická chémia ostatná
28-61-4, 2prevádzkový chemik
prevádzková chemička
0301
28-62-4, 2prevádzkový chemik ropár
prevádzková chemička ropárka
0302
28-63-4, 2prevádzkový chemik palivár
prevádzková chemička palivárka
0303
28-64-4, 2prevádzkový chemik vláknár
prevádzková chemička vláknárka
0304
28-65-2prevádzkový chemik náterových látok
prevádzková chemička náterových látok
0305
28-66-2plastikár
plastikárka
0306
28-67-4, 2strojník papierenskej výroby0307
28-68-4, 2prevádzkový chemik gumár
prevádzková chemička gumárka
0308
28-69-2vulkanizér0309
28-70-4, 2prevádzkový chemik fotografických materiálov
prevádzková chemička fotografických materiálov
0310
28-71-4, 2chemická laborantka0311
28-72-2lisovač plastických látok
lisovačka plastických látok
0312
28-81-2farmaceutický chemik
farmaceutická chemička
0331
28-86-2úpravárka chemických vlákien0341
28-91-2spracovateľ papiera
spracovateľka papiera
0351
28-96-2preparátor
preparátorka
0361
29 Potravinárstvo
29-61-4, 2mlynár1201
29-62-4, 2pekár
pekárka
1202
29-63-2pečivár
pečivárka
1203
29-64-2cukrár
cukrárka
1204
29-65-2cukrovinkár
cukrovinkárka
1205
29-66-2mliekár
mliekárka
1206
29-67-2chemik tukov
chemička tukov
1207
29-68-2mäsiar a údenár1208
29-69-2údenárka1209
29-70-2konzervár
konzervárka
1210
29-71-2sladovník1211
29-72-2priemyselný hydinár
priemyselná hydinárka
1212
29-74-2chemik kvasných procesov
chemička kvasných procesov
1214
29-81-2priemyselný krmivár
priemyselná krmivárka
1221
31 Textil a odevníctvo
31-42-2trepáč
trepáčka
1002
31-43-4, 2pradiar
pradiarka
1003
31-45-2technický plstiar
technická plstiarka
1005
31-46-2tkáč
tkáčka
1006
31-50-2prámikár
prámikárka
1010
31-51-2pletiar
pletiarka
1011
31-56-2strojová čipkárka1016
31-57-2tkáč čipiek
tkáčka čipiek
1017
31-59-2nastavovač textilných strojov1019
31-60-2nastavovač pletiarskych strojov
nastavovačka pletiarskych strojov
1020
31-62-2farbiar
farbiarka
1022
31-63-2úpravár textílií
úpravárka textílií
1024
31-65-2tlačiar tkanín
tlačiarka tkanín
1025
31-67-4, 2strojový tlačiar tkanín a pletenín
strojová tlačiarka tkanín a pletenín
1027
31-68-2rytec tlačiacich a raziacich valcov
rytkyňa tlačiacich a raziacich valcov
1028
31-73-2chemik práčovní a čistiarní
chemička práčovní a čistiarní
1033
31-77-2strojová vyšívačka1043
31-80-2klobučnícky plstiar
klobučnícka plstiarka
1050
31-81-2klobučník
klobučníčka
1051
31-82-2priemyselná modistka1052
31-83-4, 2dámsky krajčír
dámska krajčírka
1053
31-84-4, 2pánsky krajčír
pánska krajčírka
1054
31-85-2krajčírka1055
31-86-2výrobkyňa baretov a fezov1056
31-87-2modistka1057
31-91-2výrobkyňa umelých kvetín1091
31-92-2výrobkyňa textilných hračiek1092
32 Spracovanie kože a výroba obuvi
32-41-2garbiar1101
32-42-2vyrábač kožušín1102
32-51-4, 2kožušník
kožušníčka
1111
32-52-2šička kožuchov1112
32-53-2rukavičkár1113
32-54-2šička rukavíc1114
32-55-4, 2brašnár
brašnárka
1115
32-56-2sedlár-manžetár
sedlárka-manžetárka
1116
32-57-2bandažista
bandažistka
1117
32-70-2úpravárka usní1150
32-71-4, 2vysekávač usní
vysekávačka usní
1151
32-72-4, 2zvrškár
zvrškárka
1152
32-73-4, 2strojový obuvník
strojová obuvníčka
1153
32-74-2obuvník
obuvníčka
1154
32-75-2ortopedický obuvník
ortopedická obuvníčka
1155
32-77-2obuvnícky gumár1157
32-78-2opravár obuvi
opravárka obuvi
1158
32-81-2modelár kopýt1161
33 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
33-51-2výrobca drevárskych polotovarov0801
33-54-2preglejkár
preglejkárka
0804
33-55-2stolár
stolárka
0805
33-58-2čalúnnik a dekoratér
čalúnnička a dekoratérka
0808
33-59-2debnár a obaliar0809
33-61-2košikár a pletiar nábytku
košikárka a pletiarka nábytku
0811
33-62-2kefár
kefárka
0812
33-63-2sústružník dreva a nekovových materiálov
sústružníčka dreva a nekovových materiálov
0813
33-64-2ramár
ramárka
0814
33-66-2mechanik výroby konštrukčných dosák
mechanička výroby konštrukčných dosák
0816
33-67-2výrobca športových potrieb
výrobkyňa športových potrieb
0817
33-71-2priemyselný obrábač dreva
priemyselná obrábačka dreva
0821
33-91-2mechanik strunových hudobných nástrojov
mechanička strunových hudobných nástrojov
0851
33-92-2mechanik klávesových hudobných nástrojov
mechanička klávesových hudobných nástrojov
0852
33-93-2mechanik dychových hudobných nástrojov
mechanička dychových hudobných nástrojov
0853
34 Polygrafia, spracovanie papiera, filmu a fotografie
34-51-4, 2sadzač
sadzačka
0901
34-52-4, 2tlačiar na kníhtlačiarskych strojoch0902
34-56-4, 2tlačiar na ofsetových strojoch0906
34-67-2stereotypér0917
34-68-2pečiatkár
pečiatkárka
0918
34-70-2tlačiar na maloofsetových strojoch
tlačiarka na maloofsetových strojoch
0920
34-71-4, 2reprodukčný grafik
reprodukčná grafička
0921
34-81-2knihár
knihárka
0931
34-82-2priemyselný knihár
priemyselná knihárka
0932
34-86-2mechanik polygrafických strojov0941
34-91-2fotograf
fotografka
0951
34-92-2filmový laborant
filmová laborantka
0952
36 Stavebníctvo a zememeračstvo
36-61-4, 2murár0601
36-63-2tesár0603
36-64-2železobetonár0604
36-69-4, 2stavebný montážnik0609
36-70-2strojník prefabrikácie
strojníčka prefabrikácie
0610
36-71-2betonár stavebných dielcov0611
36-72-2kamenár0612
36-74-2dláždič0614
36-76-2izolatér0616
36-77-2pokrývač0617
36-78-4, 2inštalatér0618
36-79-2sklenár
sklenárka
0619
36-80-2podlahár0620
36-81-2maliar izieb0621
36-83-3maliar a natierač0623
36-85-2lakovač
lakovčka
0625
36-88-2kominár0628
37 Doprava, pošty a telekomunikácie (prevádzkové odbory)
37-61-2železničiar vnútropodnikovej dopravy1401
37-62-2železničiar
železničiarka
1402
37-71-2cestár1411
37-81-2traťový strojník1421
37-91-2spojový manipulant
spojová manipulantka
1451
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
42-52-2chovateľ hydiny
chovateľka hydina
1302
42-53-2chovateľ koní1303
42-54-2chovateľ koní - jazdec z povolania1304
42-55-2rybár1305
42-56-2včelár a ovocinár
včelárka a ovocinárka
1306
42-57-2záhradník
záhradníčka
1307
42-58-2poľnohospodár mechanizátor
poľnohospodárka mechanizátorka
1308
42-71-2opravár poľnohospodárskych strojov
opravárka poľnohospodárskych strojov
1321
42-72-2kováč a podkúvač1322
42-74-2traktorista mechanizátor1324
42-74-2pestovateľ mechanizátor1324
42-75-2chovateľ hospodárskych zvierat
chovateľka hospodárskych zvierat
1325
42-75-2chovateľ mechanizátor
chovateľka mechanizátorka
1325
42-81-2lesár1351
42-82-2lesný mechanizátor1352
42-92-2chovateľ cudzokrajných zvierat
chovateľka cudzokrajných zvierat
1362
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
63-41-2predavač rozličného tovaru
predavačka rozličného tovaru
1501
63-42-4, 2predavač potravinárskeho tovaru
predavačka potravinárskeho tovaru
1502
63-44-4, 2predavač priemyselného tovaru
predavačka priemyselného tovaru
1504
63-51-2predavač motorových vozidiel
predavačka motorových vozidiel
1511
63-52-4, 2predavač elektrotechnického tovaru
predavačka elektrotechnického tovaru
1512
63-53-2predavač drogistického tovaru
predavačka drogistického tovaru
1513
63-55-4, 2kníhkupec
kníhkupkyňa
1515
63-56-2predavač a skladník poľnohospodárskych strojov
predavačka a skladníčka poľnohospodárskych strojov
1516
63-61-2aranžér
aranžérka
1541
63-71-2kuchár
kuchárka
1551
63-72-2čašník
servírka
1552
63-73-4, 2kuchár a čašník
kuchárka a servírka
1553
63-81-4, 2holič a kaderník
holička a kaderníčka
1571
82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
82-51-2kovolejár1601
82-52-2umelecký kováč1602
82-53-2umelecký zámočník1603
82-54-2cizelér
cizelérka
1604
82-55-2umelecký pasiar
umelecká pasiarka
1605
82-85-2zlatotepec1606
82-56-2umelecký stolár
umelecká stolárka
1611
82-57-2umelecký čalúnnik a dekoratér
umelecká čalúnnička a dekoratérka
1612
82-58-2umelecký spracovateľ dreva
umelecká spracovateľka dreva
1613
82-59-2umelecký spracovateľ prírodných pletív
umelecká spracovateľka prírodných pletív
1614
82-61-2umelecký keramik
umelecká keramička
1621
82-62-2umelecký sklár1622
82-63-2perletiar
perletiarka
1623
82-66-2sochár kameňa1626
82-71-2ručný tkáč
ručná tkáčka
1631
82-72-2tkáč gobelínov
tkáčka gobelínov
1632
82-75-2ručná vyšívačka1635
82-76-2ručná čipkárka1636
82-77-2tlačiar textílií
tlačiarka textílií
1637
82-81-2umelecký maliar interiérov1641
82-82-2štukatér1642
82-83-2umelecký pozlacovač
umelecká pozlacovačka
1643
82-84-2umelecký sklenár1644
82-91-2parochniar
parochniarka
1651
82-92-2obuvník scénickej a krojovej obuvi
obuvníčka scénickej a krojovej obuvi
1652
82-93-2krajčír scénických kostýmov
krajčírka scénických kostýmov
1653
82-95-2montér scénickej stavby1655
82-96-2scénický osvetľovač1656

Poznámky pod čiarou

*) § 230 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

**) Pokyny MŠK z 18. 11. 1960 č. 32 513/60-E-I/2 pre odmeňovanie inštruktorov individuálneho odborného výcviku učňov a individuálneho výcviku žiakov stredných všeobecnovzdelávacích a odborných škôl a študentov vysokých škôl pri výrobnej práci v závodoch (Vestník MŠK 1960, str. 344).

***) Úprava MŠ SSR zo 6. 10. 1969 č. 10 776/1969-III/3, ktorým sa vydávajú nové učebné plány pre niektoré učebné odbory (Zvesti MŠ a MK SSR 1969, str. 203).
Smernice MŠ z 22. 7. 1968 č. 8368/68-I/2 o učebných plánoch učňovských škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (Vestník MŠ a MKI 1968, str. 229).

*) Zásady pre zmeny učebných plánov a osnov učebných odborov pri zmenách pracovného času - čl. IV smerníc MŠK z 18. 6. 1966 č. 10 796/66-II/2 o nových učebných plánoch a učebných osnovách v zariadeniach pre výchovu učňov (Vestník MŠK 1966, str. 149).

**) § 229 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

***) § 4 ods. 4 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1969 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov a § 2 vyhlášky Ministerstva školstva č. 87/1967 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách, ktoré navštevujú učni z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež.

) Ostatné ustanovenia vyhlášky nahrádza vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1969 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov.

*) V učebnom odbore č. 0101 je na jedného majstra odborného výcviku až 30 učňov, pokiaľ sú učni pridelení pri práci na povrchu bane kádrovým robotníkom.

**) Podľa jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov, ktorú vydal Federálny štatistický úrad (ako časť 8 jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií) nákladom Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, Praha v r. 1970).

1) Kód je ustanovený úpravou Federálneho štatistického úradu č. 2817/78-03 o doplnení jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov.