Opatrenie č. 126/1971 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971
Účinnosť od 26.11.1971

126

Zákonné opatrenie

Predsedníctva Českej národnej rady z 24. novembra 1971 o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni

Predsedníctvo Českej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácií na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

/1/ Národný výbor mesta Brna. Národný výbor mesta Ostravy a Národný výbor mesta Plzne /ďalej len ,,národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne„/ a obvodné národné výbory v týchto mestách majú pôsobnosť mestských i okresných národných výborov. Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne rozdelia pôsobnosť medzi národným výborom mesta a obvodnými národnými výbormi.

/2/ Národné výbory miest Brna, Ostravy a PLzne vykonávajú vo veciach, ktoré určí osobitný zákon Českej národnej rady, štátnu správu, ktorá inak patrí krajským národným výborom.

/5/ V obciach pripojených k územiu mesta Brna môžu pôsobiť miestne národné výbory riadené Národným výborm mesta Brna.

§ 2

Národné výbory miest Brna, Ostravy a Plzne sú riadené príslušným krajským národným výborom.

§ 3

Za ten čas, kým dôjde k rozdeleniu pôsobnosti medzi národnými výbormi miest Brna, Ostravy a Plzne a obvodnými národnými výbormi podľa ustanovenia § 1 ods. 1, zostáva nedotknutá pôsobnosť obvodných národných výborov patriaca im k začiatku účinnosti tohto zákonného opatrenia.

§ 4

Rozhodnutia národných výborov miest Brna, Ostravy a Plzne vydané pred účinnosťou tohto zákonného opatrenia preskúmava podľa správneho poriadku príslušný krajský národný výbor.


§ 5

Zrušujú sa ustanovenia

1. § 1,§ 2 ods. 2 § 5, § 8 ods. 2, § 9, 11, § 12 ods. 1 druhej vety a ods. 4, § 14, § 23 ods. 1 a 2 zák. č. 175/1968 Zb. o meste Brne a vypúšťa sa v § 2 a 8 označenie odseku 1.,

2. § 1, § 2 ods. 2, § 5, § 8 ods. 2, § 9, 11, § 12 ods. 1 druhej vety a ods. 4,§ 14, § 24 ods. 1 a 2 zákona Českej národnej rady č. 40/1969 Zb. o meste Ostrave a vypúšťa sa v § 2 a 8 označenie odseku 1.,

3. § 1, § 2 ods. 2, § 5, § 8 ods. 2, § 9, 11, § 12 ods. 1 druhej vety a ods. 4, § 14, § 24 ods. 1 a 2 zákona Českej národnej rady č. 41/1969 Zb. o meste Plzni a vypúšťa sa v § 2 a 8 označenie odseku 1.

§ 6

Zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. a zákonov Českej národnej rady č. 40/1969 Zb. a č. 41/1969 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. do § 6 sa vkladá bod 5, ktorý znie: ,,5. Okres Plzeň - mesto:“,

2. do § 9 sa vkladá bod 2, ktorý znie: ,,2. Okres Brno - mesto.„,

3. do § 10 sa vkladá bod 7, ktorý znie: ,,7. Okres Ostrava - mesto.“.

§ 7

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 26. novembrom 1971


Erban v. r.

Korčák v. r.