Nariadenie vlády č. 149/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971 do14.10.1990
Účinnosť od 01.01.1972 do14.10.1990
Zrušený 419/1990 Zb.

149

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 2. decembra 1971

o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva:


§ 1

V politickom záujme je nevyhnutné utajovať tieto základné skutočnosti:

a) významné vnútropolitické rokovania a konferencie aj ich prípravu včítane pokynov účastníkom týchto rokovaní, ak ich usporiadateľ alebo jeho nadriadený orgán označí ako utajené,

b) medzinárodné rokovania a konferencie, medzinárodné zmluvy a dohody, pokiaľ sa na ich utajení dohodnú zmluvné strany, ako aj prípravu týchto medzinárodných rokovaní, konferencií, dohôd a zmlúv, a to v rozsahu, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany.

§ 2

V záujme obrany a bezpečnosti Československej socialistickej republiky je nevyhnutné utajovať tieto základné skutočnosti:

a) organizáciu, početné stavy, bojaschopnosť, údaje o výzbroji a výstroji, materiálne a finančné zabezpečenie, mobilizačné a operačné plány ozbrojených síl a Zboru národnej bezpečnosti ako celku aj ich jednotlivých vyšších jednotiek a útvarov,

b) rozmiestnenie a bojovú prípravu ozbrojených síl, ich jednotlivých vyšších jednotiek a dôležitých zariadení na obranu vlasti,

c) určené formy a metódy práce odborových zložiek Zboru národnej bezpečnosti,

d) mobilizačné a operačné plány, rozpočty, projekty a opatrenia súvisiace s mobilizačnými plánmi, zabezpečujúce obranyschopnosť štátu vo všetkých odvetviach národného hospodárstva ako celku aj v rámci príslušných federálnych a republikových ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, krajských národných výborov a organizácií zaradených do zoznamu zariadení na obranu vlasti, ako aj podnikov, závodov a ústavov plánujúcich zavedenie vojenskej výroby za vojny, plány dôležitých objektov v doprave a spojoch včítane dopravných plánov zabezpečujúcich prepravu ozbrojených síl a plány prečerpacích staníc a skladov na produktovodoch a ropovode na prepravu a skladovanie pohonných hmôt a ropy, ako aj veľkoskladov na uloženie výbušnín a trhavín,

e) materiály a výsledky leteckého a pozemného fotografického snímkovania, astronomických, geodetických, kartografických a geofyzikálnych prác a geografických opisov, z ktorých sa môžu zistiť údaje o zariadeniach na obranu vlasti,

f) rozmiestnenie, vybavenie, výrobnú kapacitu, výrobné, finančné a hospodárske plány zariadení na obranu vlasti, pokiaľ tak určujú zoznamy utajovaných skutočností,

g) zloženie, rozsah, stav, rozmiestnenie a určenie štátnych mobilizačných a hmotných rezerv tak v celoštátnom rozsahu, ako aj za jednotlivé odbory, prípadne odvetvia,

h) katalógy (zoznamy) údajov o trigonometrických bodoch v súradnicovom systéme S-1942 a gravimetrických údajov bodov československej opornej (základnej) gravimetrickej siete v súhrne rozlohy 15 000 km2 a väčšej,

ch) súhrnné údaje týkajúce sa výskumu, vývoja, organizácie a vykonávania šifrovej služby v Československej socialistickej republike, ako aj prostriedky používané na utajenie správ pri ich prenose technickými a inými spojivami.

§ 3

V hospodárskom záujme je nevyhnutné utajovať tieto základné skutočnosti:

a) štátne plány rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a smernice pre ich vypracovanie, hospodárske plány určených ústredných federálnych orgánov aj ústredných orgánov republík, ako aj plány určených odborov, prípadne odvetví,

b) celkovú platobnú bilanciu Československej socialistickej republiky,

c) plány dovozu a vývozu dôležitých výrobkov a údaje o ich plnení, stav výrobných fondov jednotlivých dôležitých druhov tovaru,

d) umiestnenie, rozsah, prepravu a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov a valút,

e) celoštátne hmotné bilancie dôležitých materiálov a výrobkov,

f) geologické zásoby a ťažbu surovín a rúd slúžiacich na výrobu rádioaktívnych a vzácnych kovov a štiepnych materiálov,

g) objavy, vynálezy, technické zdokonalenia a výskumné a pokusné práce, pokiaľ sa týkajú použitia nových, dosiaľ neaplikovaných princípov, a to pred ich prihlásením na patentovanie.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo v znení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 117/1968 Zb.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Dr. Štrougal v. r.