Vyhláška č. 88/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Čiastka 24/1971
Platnosť od 16.09.1971 do31.12.1984
Účinnosť od 16.09.1971 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 6. septembra 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon) po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou radou odborových zväzov ustanovuje:


Čl. I

Príloha k vyhláške č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov sa v skupinách učebných odborov 04, 08, 11 a 13 mení a dopĺňa takto:

Označenie učebného odboruVyhradený pre chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončila
povinnú školskú dochádzkuúplné stredné všeobecné vzdelaniePočet učňov na 1 majstra odborného výcvikuČíselný znak zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
ČísloNázovspolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)spolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
12345678910
1. Učebné odbory č. 0461, 0852, 1101, 1150, 1351 a 1352 znejú:
04 - Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
0461mechanik optických prístrojov
mechanička optických prístrojov
CH
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy optických a meracích prístrojov a zariadení:3221,5108-120461
08 - Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
0852mechanik klávesových hudobných nástrojov
mechanička klávesových hudobných nástrojov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby a opráv klávesových hudobných nástrojov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3222168-120852
11 - Spracovanie kože a výroba obuvi
1101garbiarCHPríprava chemických roztokov pri spracovaní koží na usne. Vykonávanie prevádzkovokontrolných skúšok a meraní. Obsluha a nastavovanie strojov a zariadení.3221,5106-101101
1150úpravárka usníDPovrchová úprava obuvníckych a galantérnych usní. Jednoduchá príprava apretúr. Obsluha strojov a zariadení pre povrchovú úpravu.210166-101150
13 - Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
1351lesníkCHPráca v ťažbe dreva s motorovou pílou. Sústreďovanie dreva kolesovými traktormi. Práce v skladoch dreva. Mechanizované práce v pestovaní a ochrane lesa. Zber semien z vysokých stojacích stromov.210*)16*)5-91351
1352lesný mechanizátor**)CHObsluha a údržba bežne používaných mechanizačných prostriedkov v pestovaní lesa, v ťažbe, pri sústreďovaní a odvoze dreva a pri manipulácii s drevom v skladoch. Údržba, bežné a stredné opravy používaných strojov. Obsluha, nastavovanie a údržba špeciálnych mechanizačných prostriedkov pre lesné hospodárstvo.218165-91352"

*) Dĺžka prípravného obdobia pre učňov, ktorých učebný pomer pokračuje v nadstavbovom učebnom odbore č. 1352 lesný mechanizátor, sa predlžuje na 12 mesiacov (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zostáva 6 mesiacov).
**) Podmienkou prijatia do učebného odboru č. 1352 je úspešné ukončenie 1. ročníka učebného odboru č. 1351 lesník (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním úspešné ukončenie I. polroku v učebnom odbore č. 1351).

2. Vyhlasujú sa tieto ďalšie učebné odbory:

04 - Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
0464mechanik
mechanička
CH
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy rôznych druhov mechanických prístrojov.3221,5108-120461
08 - Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
0821priemyselný obrábač dreva
priemyselná obrábačka dreva
CH
D
Nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, príprava obrábacích nástrojov a pomocných obrábacích prípravkov. Odborné práce spojené so skladovaním a prípravou dreva pre výrobu.210168-12-"

Čl. II

Výchova učňov v učebných odboroch uvedených v čl. I č. 1, ktorí v školskom roku 1971/72 budú v týchto odboroch v druhom alebo treťom roku učebného pomeru, dokončí sa podľa podmienok ustanovených doterajšími predpismi; počet učňov na 1 majstra odborného výcviku sa však už spravuje touto vyhláškou.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestníčka ministra:

Vlačihová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Dĺžka prípravného obdobia pre učňov, ktorých učebný pomer pokračuje v nadstavbovom učebnom odbore č. 1352 lesný mechanizátor, sa predlžuje na 12 mesiacov (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zostáva 6 mesiacov).

2) Podmienkou prijatia do učebného odboru č. 1352 je úspešné ukončenie 1. ročníka učebného odboru č. 1351 lesník (u učňov s úplným stredným všeobecným vzdelaním úspešné ukončenie I. polroku v učebnom odbore č. 1351).