Vyhláška č. 161/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov

Čiastka 39/1971
Platnosť od 27.12.1971 do31.03.1990
Účinnosť od 27.12.1971 do31.03.1990
Zrušený 75/1990 Zb.

OBSAH

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

z 29. novembra 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o riadení výroby a distribúcie v pôsobnosti Ministerstva informácií a osvety:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 3 znie:

(3) Nakupovať, držať a používať tlačiarenské a rozmnožovacie stroje domáceho alebo zahraničného pôvodu možno iba so súhlasom Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky.“

2. Za § 8 sa vkladajú § 8a, 8b a 8c, ktoré znejú:

㤠8a

(1) Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky poveruje Slovenskú polygrafiu, generálne riaditeľstvo v Bratislave

a) sústreďovať

1. žiadosti účelových a závodných tlačiarní, rozmnožovní pre obchodnú činnosť orgánov a organizácií o udelenie súhlasu na zriadenie a prevádzku tlačiarní a rozmnožovní. Žiadosti o povolenie rozmnožovní budú obsahovať údaje o sídle rozmnožovne, počte rozmnožovacích strojov a zariadení, skladbe výrobného programu a predbežné vyjadrenie príslušného krajského národného výboru k žiadosti,

2. žiadosti o nákup tlačiarenských strojov z tuzemska alebo z dovozu,

3. žiadosti o povolenie vývozu použitých tlačiarenských strojov,

4. žiadosti orgánov a organizácií o prevod alebo predaj tlačiarenských strojov, matríc a tlačiarenského písma, prípadne ostatného zariadenia,

5. hlásenia o evidencii tlačiarenských strojov a zariadení,

6. návrhy orgánov a organizácií na likvidáciu tlačiarenských strojov a zariadení. Tlačiarenské stroje a zariadenia určené na likvidáciu likviduje ich vlastník na vlastné náklady, pričom je povinný do 30 dní odo dňa schválenia likvidácie podať Slovenskej polygrafii, generálnemu riaditeľstvu v Bratislave správu o vykonanej likvidácii a súčasne predložiť likvidačnú zápisnicu potvrdenú n.p. Kovošrotom o odovzdaní odpadu z tlačiarenského stroja alebo zariadenia,

b) preverovať došlé žiadosti, hlásenia a návrhy z hľadiska využitia strojovej kapacity a zákazkovej náplne tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou a predkladať Ministerstvu priemyslu Slovenskej socialistickej republiky svoje vyjadrenia k nim,

c) viesť evidenciu tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou na základe žiadosti orgánov a organizácií,

d) vypracúvať odborné posudky o tlačiarenských strojoch a výrobkoch nimi vyrobených,

e) sprostredkovať služby v súvislosti s prebytočnými tlačiarenskými strojmi a zariadením určenými na predaj, prevod alebo likvidáciu.

(2) Orgány a organizácie sú povinné na požiadanie predložiť Slovenskej polygrafii, generálnemu riaditeľstvu v Bratislave podklady potrebné na zabezpečenie úloh, ktoré preň vyplývajú z tejto vyhlášky.

§ 8b

Po preverení žiadosti, hlásení a návrhov uvedených v § 8a tejto vyhlášky sa v prevádzke ponechajú len také tlačiarenské stroje a zariadenia, ktoré tvoria nutnú súčasť výrobného procesu. O prebytočnej kapacite účelových zariadení rozhodne Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušným nadriadeným orgánom navrhovateľa.

§ 8c

(1) Všetky organizácie a orgány, ktoré majú v správe tlačiarenské alebo rozmnožovacie stroje a zariadenia, vedú o nich osobitnú evidenciu, a to bez ohľadu na to, či ich používajú samy, ich podriadené organizácie alebo ich členovia.

(2) Evidenciu tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a zariadení treba viesť podľa zásad jednotnej evidencie strojov a zariadení. Základné údaje sa budú viesť v tomto rozsahu:

a) názov, typ a formát stroja,

b) výrobné, triednikové a inventárne číslo,

c) rok výroby a výrobca,

d) príslušenstvo stroja,

e) závod alebo prevádzka, v ktorom je stroj umiestnený,

f) výkonnostná kapacita stroja,

g) nadobúdacia hodnota stroja.

(3) Orgány a organizácie, ako aj rozmnožovne pre vlastnú potrebu sú ďalej povinné viesť evidenciu zákaziek, počtov výtlačkov a zabezpečiť označovanie výrobkov skratkou výrobného podniku a číslom zákazky.

(4) Tvorba cien rozmnoženín sa spravuje predpismi vydanými príslušným cenovým orgánom.“

3. V § 9 ods. 4 písm. e) sa slová „Slovenský geodetický a kartografický úrad“ nahrádzajú slovami „Slovenská správa geodézie a kartografie“.

4. § 11 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Kusalík v. r.