Vyhláška č. 51/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 15/1971
Platnosť od 07.07.1971
Účinnosť od 22.07.1971
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 15. januárom 1971.

51

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. marca 1971

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 23. februára 1970 bola v Helsinkách podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 17 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 15. januárom 1971.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Fínskej republiky,

vedené snahou podporiť dopravu cestujúcich a nákladov po ceste medzi oboma štátmi a tranzitom ich územím,

sa dohodli takto:

I.

Preprava cestujúcich

Článok 1

1. Všetky prepravy cestujúcich autobusmi medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím podliehajú povoľovaciemu konaniu s výnimkou prepráv uvedených v článku 4 tejto Dohody.

2. Na účely tejto Dohody výraz „autobus“ znamená motorové vozidlo používané na prepravu cestujúcich, ktoré má viac ako osem miest na sedenie nepočítajúc do toho miesto vodiča.

Článok 2

1. Pravidelné autobusové linky medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím podliehajú predchádzajúcemu povoľovaciemu konaniu.

2. Príslušné orgány každej zmluvnej strany vydávajú povolenie na tú časť prepravy, ktorá sa vykonáva na ich území.

3. Spôsob a podmienky na vydávanie povolenia ustanovujú spoločne príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 3

Všetky nepravidelné prepravy autobusmi, iné, než ktoré sú uvedené v článku 4 tejto Dohody, podliehajú predchádzajúcemu povoľovaciemu konaniu. Žiadosti sa predkladajú priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi nepodliehajú povoľovaciemu konaniu v prípadoch, keď tie isté osoby sa prepravujú tým istým vozidlom buď

a) pri okružnej ceste, ktorá sa začína a má sa skončiť v štáte, kde je vozidlo evidované („prepravy pri zavretých dverách“), alebo

b) pri ceste, ktorá sa začína v štáte, kde je vozidlo evidované, a končí sa na území druhého štátu, a to pod podmienkou, že vozidlo, pokiaľ nie je povolené inak, opustí prázdne toto územie.

Článok 5

Nahradenie autobusu, ktorý sa stal nepojazdným pri vykonávaní hore uvedených prepráv, iným autobusom, ako ani preprava poškodeného autobusu nepodlieha povoľovaciemu konaniu.

II.

Preprava nákladov

Článok 6

Prepravy nákladov medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím podliehajú povoľovaciemu konaniu s výnimkou prepráv uvedených v článku 7 tejto Dohody.

Článok 7

Povolenie sa nevyžaduje na:

a) vozidlo, ktoré nahrádza poškodené vozidlo, alebo na prepravu poškodeného vozidla;

b) prepravu umeleckých diel;

c) príležitostnú prepravu predmetov a zariadení určených výhradne na reklamu alebo na výchovné účely;

d) prepravu vecí, zariadení alebo zvierat určených na divadelné, hudobné, filmové alebo cirkusové predstavenia alebo športové podujatia, výstavy alebo veľtrhy alebo na rozhlasové alebo televízne alebo filmové nakrúcania;

e) prepravu nákladov na veľtrhy a výstavy;

f) pohrebné prepravy;

g) prepravu poštových zásielok;

h) prepravu sťahovaných zvrškov;

i) prepravu nákladov motorovými nákladnými vozidlami, ktorých užitočné zaťaženie (včítane prívesu) nepresahuje 1000 kg;

j) prepravu nákladov na letiská a z letísk v prípade odklonenia leteckých služieb;

k) prepravu včiel a rybacieho plôdika.

Článok 8

1. Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť na používaní:

a) povolenia na určitý čas, ktoré oprávňuje na uskutočnenie neurčeného počtu prepráv v tomto časovom období; alebo

b) povolenia na jednu prepravu.

2. Povolenie tiež oprávňuje na jednu spiatočnú cestu z územia druhého štátu alebo na tranzitnú cestu v oboch smeroch týmto územím.

3. Povolenie môže používať len dopravca, ktorému sa vydalo.

4. Príslušné orgány zmluvných strán spoločne dohodnú spôsob vydávania povolenia.

Článok 9

1. Povolenia vydávajú príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované, v mene príslušných orgánov druhej zmluvnej strany v rámci kontingentov dohodnutých ročne na zásade vzájomnosti príslušnými orgánmi zmluvných strán.

2. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa môžu vydať ďalšie povolenia nad určený kontingent.

Článok 10

Ak prekročí váha alebo rozmery vozidla alebo súpravy vozidiel uskutočňujúcich prepravu maximálnu váhu alebo rozmery prípustné na území druhého štátu, vyžaduje sa osobitné povolenie príslušného orgánu tohto štátu, okrem povolenia spomenutého v článku 8 tejto Dohody.

III.

Všeobecné ustanovenia

Článok 11

1. Dopravcovi nie je dovolené vykonávať prepravu cestujúcich alebo nákladov medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhého štátu.

2. Dopravcovi nie je dovolené vykonávať prepravu z územia druhého štátu do tretej krajiny, ak na takú prepravu nebolo vydané osobitné povolenie príslušnými orgánmi tohto štátu.

Článok 12

Povolenie musí byť vo vozidlách pri všetkých cestách na území druhého štátu a na žiadosť sa musí predložiť kontrolným orgánom.

Článok 13

1. Čo sa týka prepravy cestujúcich, nevyberajú sa v jednom štáte žiadne dane, poplatky alebo dávky za vydávanie povolení na prepravu alebo z prevádzky alebo držby vozidiel, ktoré sú evidované v druhom štáte.

2. V rámci kontingentu podľa článku 9 odseku 1 tejto Dohody sa nevyberajú žiadne dane, poplatky alebo dávky pri preprave nákladov vozidlami, ktoré sú evidované v jednom štáte a uskutočňujú prepravu v druhom štáte, ako ani z prevádzky alebo držby vozidiel. Poplatky sa nevyberajú ani za vydávanie povolení.

3. Od daní, poplatkov a dávok sú tiež oslobodené prepravy uskutočnené podľa článku 7 tejto Dohody.

4. Povolenia vydané na prepravu nákladov nad určený kontingent, ako aj prepravy alebo držby vozidiel podliehajú daniam, poplatkom a dávkam podľa vnútroštátnych predpisov platných v dotyčnom štáte.

Článok 14

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené touto Dohodou alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými sú oba štáty viazané, sa používajú platné vnútroštátne predpisy každej zmluvnej strany.

Článok 15

Príslušné orgány jednej zmluvnej strany oznámia príslušným orgánom druhej zmluvnej strany akékoľvek vážne porušenie ustanovení tejto Dohody a podniknú príslušné kroky na zamedzenie takých porušovaní.

Článok 16

1. Príslušné orgány zmluvných strán budú riešiť otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

2. Na tento účel zriadia zmluvné strany Zmiešanú komisiu.

3. Zmiešaná komisia sa zíde na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

4. Zmluvné strany si navzájom oznámia príslušné orgány pre jednotlivé otázky.

Článok 17

1. Dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po tom, čo vlády oboch zmluvných strán si navzájom oznámia, že bola splnená vyžadovaná ústavná procedúra pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody.

2. Dohoda zostane v platnosti počas jedného roka po nadobudnutí platnosti a bude sa naďalej mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred koncom kalendárneho roka.

Dané v Helsinkách 23. februára 1970 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. J. Podzimek v. r.

Za vládu Fínskej republiky:

H. Blomstedt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.