Zákon č. 144/1971 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1972

OBSAH

§ 1 (§ 1 - § 3)
§ 4 (§ 4 - § 5)

144

ZÁKON

z 18. decembra 1971

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 118 669 721 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 115 352 877 000 Kčs

celoštátny rozpočtový prebytok je 3 316 844 000 Kčs

2. Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike spolu 10 980 936 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike spolu 5 734 797 000 Kčs z toho

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 903 100 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 961 000 000 Kčs

b) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 356 136 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 258 497 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 8 323 500 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 4 025 700 000 Kčs

d) cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 769 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 213 900 000 Kčs

e) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 629 200 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 275 700 000 Kčs

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 27 493 746 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 25 841 571 000 Kčs

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky upraví záväzné ukazovatele a limity štátneho rozpočtu federácie najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy, pokiaľ tým nebude dotknutá výška prebytku štátneho rozpočtu federácie uvedená v § 1.

§ 3

Štátne hospodárske organizácie vykonávajú odvody z motorových vozidiel a nákladných prívesov do štátneho rozpočtu federácie.


§ 4

Zrušuje sa ustanovenie § 2 ods. 1 zákona č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.