164

VYHLÁŠKA

Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 24. novembra 1971

o tvorbe cien a výskumných a vývojových prác

Federálny cenový úrad s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj ustanovuje na základe § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky platia pre tvorbu cien za

a) riešenia výskumných a vývojových úloh plánov rozvoja vedy a techniky;

b) ostatné výskumné a vývojové práce a výkony ekonomického a technického zamerania, ktoré majú povahu technického rozvoja a ktoré vykonávajú socialistická organizácie.*)

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky neplatia pre úlohy plánu základného výskumu zostaveného Československou akadémiou vied (Slovenskou akadémiou vied), s výnimkou úloh vyplývajúcich zo štátnych programov technického rozvoja a úloh riešených ostatnými rezortmi v rámci štátnych programov základného výskumu.

§ 2

Kategórie cien

Ceny za riešenia úloh a plnenia podľa § 1 ods. 1 sa zaraďujú do kategórie maximálnych limitovaných cien.

§ 3

Spôsob tvorby cien

(1) Ceny za riešenia a práce podľa § 1 ods. 1 (ďalej len „úlohy“) sa tvoria na základe predbežnej kalkulácie**) pred zaradením úlohy do plánu rozvoja vedy a techniky, resp. pred uzavretím hospodárskej zmluvy.

(2) Predbežná kalkulácia sa zostavuje buď v členení predpísanom typovým, prípadne odborovým kalkulačným vzorcom*) alebo pomocou hodinových zúčtovacích sadzieb. Tieto sadzby ustanoví rozpočtovým, príspevkovým a hospodárskym organizáciám priamo riadeným ústrednými orgánmi ústredný odvetvový orgán; ostatným organizáciám ich určí nadriadená organizácia.

Posúdenie predbežnej kalkulácie pri úlohách zahrnutých v plané rozvoja vedy a techniky je súčasťou oponentského konania.

(3) Ku kalkulovaným nákladom sa pripočítava zisková prirážka vo výške:

25 %zo spracovacích nákladov***) v hospodárskych organizáciách,
15 %zo spracovacích nákladov v príspevkových organizáciách,
5 %zo spracovacích nákladov v rozpočtových organizáciách len pri úlohách riešených nad rámec plánu (nadplánované úlohy). Pri plánovaných úlohách sa zisková prirážka v rozpočtových organizáciách nekalkuluje.

(4) Cena vytvorená na základe predbežnej kalkulácie podľa odseku 1 sa spresňuje podobnou cenou kalkulácií

a) pred začatím každej etapy riešenia (výskum, vývoj, príprava sériovej výroby),

b) pri zmene vecného rozsahu, ktorou sa menia náklady za riešenie o viac ako 3 %.

Spresnenie, ktoré má za následok zvýšenie ceny, možno vykonať, len ak s ním odberateľ súhlasí.

(5) Určená (spresnená) cena sa po dokončení prác overuje pomocou výslednej kalkulácie pri všetkých úlohách, ktorých cena presahuje 1 mil. Kčs. Výsledná kalkulácia použitá na overenie určenej ceny bude v položkách priamych nákladov zostavená na podklade účtovnej alebo preukaznej operatívnej evidencie a v položkách nepriamych nákladov a zisku vo výške sadzieb platných v období určenia ceny.

(6) Ak sú skutočné náklady overené výslednou kalkuláciou zvýšené o ziskovú prirážku podľa § 3 ods. 3 oproti určenej (upresnenej) cene

a) nižšie o viac než 5 %, vracia sa odberateľovi rozdiel medzi overenými nákladmi zvýšenými o zisk (pri použití hodinových zúčtovacích sadzieb rozdiel medzi skutočnými nákladmi na jednicový materiál, kooperáciu a počtom odpracovaných hodín) a určenou (upresnenou) cenou zníženou o 5 %.

Pri úlohách financovaných zo štátneho rozpočtu sa tento rozdiel vracia prostredníctvom nadriadeného ústredného orgánu;

b) vyššie, cena sa nezvyšuje.

(7) Výška ceny po jej overení sa ďalej

a) môže zvýšiť maximálne o 10 % v prípade, že výsledky riešenia významne prekračujú výsledky predpokladané plánovacím aktom alebo na jeho základe uzavretou hospodárskou zmluvou,

b) znižuje v prípade, že výsledky riešenia nedosahujú výsledky predpokladané v plánovacom akte alebo v hospodárskej zmluve. V prípade neúspešnosti z viny riešiteľa sa cena zníži minimálne o výšku kalkulovaného zisku. Cena sa neznižuje, ak záverečné oponentské konanie preukáže, že konečné výsledky riešenia, i keď sa líšia od určených cieľov, neznižujú úroveň a hodnotu riešenia.

(8) Podobné podmienky pre úpravu ceny podľa odseku 7 určuje plánovací akt alebo na jeho základe uzavretá hospodárska zmluva.

(9) Zhodnotenie výsledkov podľa odseku 7 je záväznou súčasťou záverečného posúdenia oponentskou radou ako podkladu pre rozhodnutie príslušného orgánu, príp. organizácie o konečnej výške ceny.

(10) Pri úlohách štátnych a rezortných plánov rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátnych rozpočtov nesmie celkový objem cien prekročiť celkový limit určený v príslušných plánoch a štátnych rozpočtoch.

(11) Cieľové prémie alebo mimoriadne odmeny vypisované a poskytované podľa osobitných predpisov**) nie sú súčasťou ceny.

§ 4

Náklady rozpočtových organizácií

Náklady rozpočtových organizácií na riešenia výskumných a vývojových úloh, pokiaľ nie sú fakturované, sa do ceny nezapočítavajú. Uvádzajú sa však v návrhu ako evidenčná hodnota predpokladaných, ale nefakturovateľných nákladov rozpočtových organizácií. Tieto náklady sa musia brať do úvahy v prepočtoch efektívnosti riešenia.

§ 5

Cenové konanie

(1) Návrh na určenie ceny za riešenia úloh podľa § 1 ods. 1 písm. a) vypracúva riešiteľ úlohy. Návrh obsahuje

a) kalkuláciu navrhovanej ceny s podrobnými podkladmi podľa § 3 ods. 1 až 3;

b) stanovisko realizátora (odberateľa) úlohy k navrhovanej cene;

c) návrh plánovacieho listu;**)

d) podobnú analýzu predpokladaných ekonomických i mimoekonomických účinkov riešenia, včítane prepočtu efektívnosti. Pri úlohách, pri ktorých výsledkom riešenia sú výrobky, údaje o predpokladanom cenovom limite týchto výrobkov;

e) časový postup riešenia so záväznými termínmi.

(2) Návrh ceny za riešenia úloh predkladá riešiteľ nadriadenému ústrednému orgánu, s výnimkou odborových a podnikových úloh a výkonov technického a ekonomického zamerania podľa § 1 ods. 1 písm. b). Návrh na určenie ceny predkladá spoločne s návrhom na zaradenie úlohy do plánu rozvoja vedy a techniky a na jeho riešenie.

(3) Nadriadený ústredný orgán postúpi návrh oponentskej rade,***) ktorá ho prerokuje v termíne určenom pre úvodné oponentské konanie spolu s návrhom na riešenie úlohy. Oponentská rada vo svojom stanovisku k vecnej stránke úlohy zaujme stanovisko k navrhovanej cene, a pokiaľ výsledkom riešenia majú byť výrobky, aj k hornej hranici, ktorú cena výrobku z hľadiska jeho spoločenskej efektívnosti nesmie prekročiť, a k cenovému limitu určenému podľa platných predpisov o tvorbe cien daných výrobkov. Svoje odporúčania odovzdá oponentská rada ústrednému orgánu nadriadenému riešiteľovi.

(4) Ústredný orgán nadriadený riešiteľovi preverí odporúčanie oponentskej rady a odovzdá návrh do dvadsiatich dní od tých čias, čo ho dostal, so svojím stanoviskom Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, príp. Ministerstvu výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvu výstavby a techniky SSR na schválenie (§ 6 ods. 1 až 3), príp. určí cenu vo svojej pôsobnosti (§ 6 ods. 4).

(5) Pre návrh na určenie ceny úloh podľa § 1 ods. 1 písm. b) platia ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto paragrafu primerane.

§ 6

Pôsobnosť v určovaní cien

(1) Ceny úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky (ďalej len „štátne úlohy“) zo štátnych programov technického rozvoja a štátnych úloh mimo programov spadajúcich do odvetví, ktoré sú v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov, určí Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, spravidla na návrh ústredného orgánu nadriadeného riešiteľovi. Ceny ostatných štátnych úloh zo štátnych programov technického rozvoja spadajúcich do odvetví, ktoré sú v pôsobnosti národných ústredných orgánov, ustanoví príslušné ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo SSR po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj rovnako spravidla na návrh ústredného orgánu nadriadeného riešiteľovi.

(2) Ceny štátnych úloh mimo štátnych programov spadajúcich do odvetví v pôsobnosti národných ústredných orgánov ustanoví príslušné ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo SSR, spravidla na návrh ústredného orgánu nadriadeného riešiteľovi.

(3) Ceny úloh rezortného (odvetvového) plánu rozvoja vedy a techniky ustanoví ústredný orgán nadriadený riešiteľovi.

(4) Ceny odborových a podnikových úloh, ako aj úloh podľa § 1 ods. 1 písm. b) určí riešiteľ.

(5) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj (Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo SSR), event. ústredný orgán podľa ods. 3 ustanoví cenu za riešenie súčasne s rozhodnutím o riešení úlohy.

(6) O úprave ceny podľa § 3 ods. 4 až 7 rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený ju určiť.

(7) Bližšie podmienky, za ktorých platia určené ceny, sa uvádzajú v plánovacom akte alebo v uzavretej hospodárskej zmluve.

§ 7

Prechodné ustanovenie

(1) Počas platnosti zákazu zvyšovania cien podľa vládneho nariadenia č. 168/1969 Zb. sa položky kalkulačného vzorca kalkulujú takto:

a) materiálne náklady v platných, prípadne evidovaných cenách;

b) jednicové mzdy na úrovni platných mzdových taríf;

c) režijné náklady v sadzbách plánovaných k 1. 1. 1969.

Sadzby ustanovuje, ak ich organizácie nemajú určené, rozpočtovým, príspevkovým a hospodárskym organizáciám priamo riadeným ústrednými orgánmi ústredný odvetvový orgán; ostatným organizáciám ich určuje nadriadená organizácia;

d) zisková prirážka maximálne do výšky podľa § 3 ods. 3.


§ 8

Záverečné ustanovenia

(1) Spory o ceny riešenia úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky, vzhľadom na špecifickú povahu sporov, rozhoduje Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, prípadne Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvo výstavby a techniky SSR. Spory o ceny ostatných úloh rozhodujú orgány nadriadené riešiteľovi po prerokovaní s orgánmi nadriadenými odberateľovi (realizátorovi). Toto ustanovenie sa netýka zmluvných sporov, ktorých rozhodovanie patrí arbitrážnym orgánom.

(2) Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje Federálny cenový úrad spolu s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj.

(3) Zrušujú sa

a) v § 12 písm. g) vyhlášok č. 74/1969 Zb. a 89/1969 Zb. „činnosti spojené s riešením výskumných a vývojových úloh (s výnimkou komplexných a samostatných hlavných úloh štátneho plánu výskumných a vývojových prác, ktoré sa zaraďujú do maximálnych cien)“,

b) zaradenie do voľných cien podľa § 12 písm. g) uvedených vyhlášok pre „výkony ekonomického a technického zamerania vykonávané socialistickými organizáciami“, pokiaľ majú tieto výkony povahu technického rozvoja,

c) v Zozname výrobkov a služieb zaradených do kategórie voľných cien ako prílohy úpravy Českého cenového úradu č. 1/1970 Ú. v. ČSR, resp. úpravy Slovenského cenového úradu č. 15/1969 Ú. v. SSR „činnosti spojené s riešením výskumných a vývojových úloh (s výnimkou komplexných a samostatných úloh štátneho plánu výskumných a vývojových prác)“,

d) zaradenie do voľných cien podľa Zoznamu výrobkov a služieb zaradených do kategórie voľných cien ako prílohy úpravy Českého cenového úradu č. 1/1970 Ú. v. ČSR, resp. úpravy Slovenského cenového úradu č. 15/1969 Ú. v. SSR „výkony ekonomického a technického zamerania vykonávané socialistickými organizáciami, pokiaľ nie sú ich ceny určené v cenníkoch inžinierskych činností alebo projektových prác“, pokiaľ tieto výkony majú povahu technického rozvoja.

(4) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972. Ceny určené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do tých čias, kým nedôjde k zmenám úloh ovplyvňujúcim určenie ceny.


Minister poverený vedením Federálneho cenového úradu:

Dr. Rendek CSc. v. r.

Minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 12 písm. g) vyhlášok č. 74/1969 Zb. a č. 89/1969 Zb.

**) Vládne nariadenie č. 96/1966 Zb.

*) § 20 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

***) Úplné vlastné náklady znížené o náklady na jednicový materiál, nakupované súčasti a kooperácie.

**) § 13 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 141/1971 Zb.

**) Podľa metodických pokynov pre vypracovanie návrhov vykonávacích plánov rozvoja vedy a techniky.

***) Smernice pre oponentské konanie pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky (FMTIR č. 11 713/IV-1/1971).