Vyhláška č. 138/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch

Čiastka 35/1971
Platnosť od 06.12.1971 do31.12.1976
Účinnosť od 15.10.1973 do31.12.1976
Zrušený 162/1976 Zb.

138

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 18. októbra 1971

o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Predmety a sadzby správnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) sa určujú v pripojených sadzobníkoch, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.

(2) Národné výbory a iné orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyberajú poplatky za poplatné úkony, ktoré vykonávajú podľa sadzobníka I, bez ohľadu na to, v ktorom oddieli tohto sadzobníka sa určujú. Orgány štátnej mierovej služby vyberajú poplatky za osobitné poplatné úkony, ktoré vykonávajú podľa sadzobníka II.

§ 2

(1) Poplatky určené v sadzobníkoch rámcovo (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) sa vyrubujú v medziach sadzby podľa rozsahu, času trvania a obťažnosti úkonu a podľa účelu sledovaného poplatkom.

(2) Poplatky určené v sadzobníkoch percentom ceny vecí sa vyrubujú z maloobchodnej, a ak nie je určená, z ceny, za ktorú možno vec predať v čase, v ktorom sa poplatok vyrubuje, alebo ak ide o poplatok zročný bez vyrubenia, v čase zročnosti poplatku. Poplatník je povinný oznámiť túto cenu správnemu orgánu vyrubujúcemu poplatok; ak jeho údaj zrejme nezodpovedá maloobchodnej (bežnej) cene alebo ak poplatník túto cenu vôbec neudá, určí ju vyrubujúci orgán.

(3) Základ poplatku, ktorý sa v sadzobníkoch určuje percentom ceny, zaokrúhľuje sa hore na sumu deliteľnú dvadsiatimi. Poplatky sa zaokrúhľujú do 50 halierov na celé koruny dolu a nad 50 halierov na celé koruny hore.

§ 3

Čas a spôsoby vyrubenia a zročnosť poplatku

(1) Poplatky sa vyrubujú pred vykonaním úkonu ústnou alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku, ak sadzobníky neurčujú, že sa platia bez vyrubenia.

(2) Poplatky sú zročné pred vykonaním úkonu, ak neurčujú sadzobníky inak.

(3) Po vykonaní úkonu sa vyrubujú len poplatky

1. za úkony, pri ktorých to určujú sadzobníky;

2. pri ktorých vykonanie úkonov je vzhľadom na spôsob určenia sadzby poplatku predpokladom pre určenie výšky poplatku;

3. za úkony, ktoré sa vykonali, aj keď sa poplatok nezaplatil (§ 7 zákona).

(4) Poplatky uvedené v odseku 3 sa vyrubujú platobným výmerom a sú zročné do 15 dní odo dňa doručenia tohto výmeru.

§ 4

Spôsob platenia

(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú 400 Kčs.

(2) V hotovosti alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave sa platia poplatky,

a) ak to určuje sadzobník,

b) ak sú podľa sadzobníka priamym príjmom národných výborov,

c) ak je tento spôsob platenia vhodnejší, i keď poplatok neprevyšuje 400 Kčs.

(3) Poplatky, ktoré sa neplatia kolkovými známkami, sa platia na účet správneho orgánu, a to spravidla toho, ktorý vyrubil poplatok.

§ 5

Mena

(1) Percentné poplatky za úkony čs. zastupiteľských úradov sa vyrubujú v mene, v ktorej je vyjadrená cena základu poplatku. Ostatné poplatky za úkony čs. zastupiteľských úradov sa vyrubujú v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony čs. zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržiavajúcim sa v cudzine sa platia v mene štátu, v ktorom je čs. zastupiteľský úrad vyrubujúci alebo vyberajúci poplatok. Ak to však čs. zastupiteľský úrad uzná za vhodné, môže prijať platenie aj v inej cudzej mene. Poplatky za úkony čs. zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržiavajúcim sa v Československej socialistickej republike sa platia v československých korunách. Správny orgán vyberajúci poplatok môže však prijať platenie aj v inej mene, ak to považuje za vhodné.

(3) Pri vyrubení a platení poplatkov sa prepočítavajú československé koruny na cudzie meny a naopak podľa úradných kurzov, vyhlasovaných Štátnou bankou československou.

§ 6

Oslobodenie

Okrem orgánov uvedených v § 10 odst. 1 zákona a v sadzobníkoch sú od poplatkov oslobodení diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, všetci príslušníci ich rodín žijúci s nimi v spoločnej domácnosti, konzulovia z povolania, iné osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, za predpokladu, že nie sú československými občanmi a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za úkony, ktorými sa poskytuje osobitná výhoda alebo plnenie.

§ 7

Okrem prípadov uvedených v sadzobníkoch sú vecne od poplatkov oslobodené:

1. úkony potrebné na vykonávanie predpisov o nemocenskom poistení, sociálnom zabezpečení, poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, poskytovaní starostlivosti o pracovné sily, rodinu, matku a dieťa;

2. úkony potrebné na vykonávanie predpisov o obrane štátu včítane podaní, protokolov a vysvedčení potrebných na vykonanie branného zákona;

3. úkony potrebné na založenie jednotných roľníckych družstiev, prípadne na skončenie (splynutie) doterajších jednotných roľníckych družstiev;

4. úkony urobené v súvislosti s vykonávaním pozemkových úprav alebo so zaokrúhľovaním pozemkov podľa vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodárskotechnických úprav pozemkov a vytváraním ucelených lesných častí podľa ustanovenia § 16 zákona č. 166/1960 Zb;

5. úkony potrebné pri zakladaní a vedení evidencie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam;

6. úkony týkajúce sa bezodplatných prevodov majetku v osobnom alebo v súkromnom vlastníctve do socialistického vlastníctva.

7. úkony v konaní o prihláške vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia a úkony v konaní o prihláške priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie osvedčenia.

§ 8

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán vráti poplatníkovi zaplatený poplatok,

a) ktorý sa zaplatil pred vykonaním úkonu, k vykonaniu ktorého nedošlo bez zavinenia poplatníka, alebo ktorý sa zaplatil bez toho, že by bol poplatník na to povinný;

b) ktorý sa zaplatil pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať, ak nedošlo k jeho vecnému prerokovaniu;

c) ktorý sa odpísal;

d) ak poplatník vzal pred vydaním rozhodnutia späť podanie, pri predložení ktorého sa poplatok zaplatil, alebo ak sa úkon zrušil.

(2) Správny orgán vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, ako bol povinný, alebo o ktorú sa zaplatený poplatok dodatočne znížil.

(3) Správny orgán vyrubujúci poplatok rozhodne o tom, či a aká časť zaplateného poplatku sa poplatníkovi vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý sa poplatok zaplatil. Správny orgán môže na žiadosť vrátiť najviac 65 % zaplatenej sumy.

Vrátené sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny do 0,50 Kčs dolu, nad 0,50 Kčs hore.

(4) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatok zaplatil.

(5) O vrátení poplatku rozhodne správny orgán, ktorý poplatok vyrubil (vybral).

§ 9

Predchádzajúce ustanovenia platia, ak sadzobníky alebo jednotlivé položky neurčujú inak.


§ 10

(1) Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva financií č. 146/1965 Zb. o správnych poplatkoch;

b) vyhláška Ministerstva financií č. 26/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch;

c) vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 39/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch;

d) vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 40/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch;

e) všeobecne platné predpisy:

Ministerstva financií č. 153/27 560/59 z 26. 5. 1959 registrované v čiastke 41/1959 Ú. l. (Ú. v.) (oslobodenie bytových družstiev a jednotných roľníckych družstiev od správneho poplatku týkajúceho sa bytovej výstavby);

Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 153/33 851/70 z 11. 9. 1970 registrované v čiastke 29/1970 Zb. (oslobodenie okresných výstavbových družstiev od správnych poplatkov);

Federálneho ministerstva financií č. VI/1 10 609/71 zo 14. 6. 1971 registrované v čiastke 14/1971 Zb. (správny poplatok vyberaný za vydanie potvrdenia o registrácii cestovného dokladu).

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Minister financií ČSSR:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.


SADZOBNÍK I

poplatkov vyberaných a vyrubovaných správnymi orgánmi

Poznámka k celému sadzobníku:

Poplatky podľa položiek 6, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 37, 38, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, pokiaľ úkony vykonávajú národné výbory, sú príjmom národného výboru, ktorý úkon vykonal. V týchto prípadoch sa poplatky neplatia kolkovými známkami.

Oddiel A

Všeobecná správa

Položka 1:

- vydanie úradného potvrdenia
- vydanie potvrdenia alebo písomná správa o pobyte osôb (ďalej iba písomná správa)
- vydanie druhe, tretej atď. kópie vybavenia
- vydanie odpisu alebo výpisu z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove, s výnimkou potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch, prípadne o tom, že žiadateľ nedlhuje dane a poplatky za každú aj len začatú stranuKčs5,-
Poznámky:
1. Ak sa úradné potvrdenie alebo písomná správa vydáva pre viac osôb jedným opatrením, vyberie sa poplatok Kčs 5,- za potvrdenie alebo oznámenie adresy každej osoby.
2. Od poplatku za vydanie písomnej správy o pobyte osôb sú oslobodené:
a) pošty,
b) Živnostenská banka,
c) Štátna poisťovňa pri úkonoch spojených s vyberaním a vymáhaním dane z motorových vozidiel.
3. Prvá kópia rodného, sobášneho, úmrtného listu (napr. úplný výpis z matriky) nepodlieha poplatku, pokiaľ nie je v ďalších položkách alebo predpisoch ustanovené inak.
4. Za odpisy, výpisy, osvedčenia vyhotovené z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov starších než 25 rokov sa vyberá poplatok podľa obťažnosti úkonu za každú aj len začatú stranu odpisu, výpisu alebo osvedčenia vo výške dvoj- až päťnásobku sadzby podľa tejto položky.
5. Za písomné informácie z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok podľa obťažnosti úkonu za každú aj len začatú stranu písomnej informácie vo výške dvoj- až desaťnásobku sadzby poplatku podľa tejto položky.
6. Za preklady z archívneho materiálu štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok podľa položky 72.
7. Za vydanie kópie osvedčenia o zápise ochrannej značky alebo priemyselného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných značiek alebo z registra priemyselných vzorov sa vyberá poplatok 40,- Kčs.
8. Za vydanie druhej, tretej a každej ďalšej kópie vybavenia, výpisu, odpisu alebo úradných potvrdení z kníh, úradných záznamov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov o úradnej úschove, vydávanej Úradom pre vynálezy a objavy, sa vyberie poplatok vo výške desaťnásobku základnej sadzby.
9. Za odpisy vyhotovované čs. zastupiteľskými úradmi sa vyberá poplatok podľa položky 71.
10. Za cudzojazyčné potvrdenie o pravosti destilátu sa vyberie poplatok vo výške dvojnásobku.
11. Za vydanie potvrdenia o registrácii cestovného dokladu sa vyberie poplatok vo výške Kčs 1,- až 5,-. Tento poplatok vyberajú správne orgány v hotovosti.
12. Za vydanie potvrdenia v zmysle tejto položky sa nepovažuje a poplatok sa nevyberie, ak ide o vydanie osvedčenia skutočností, ktoré nie sú predmetom správneho konania.
Poplatok sa ďalej nevyberie za oznámenie skutočností uvedených v matrikách zasielané na dožiadanie cirkevnej správe.
13. Poplatok sa nevyberie za úkony uvedené v tejto položky vykonávané Úradom pre vynálezy a objavy, pokiaľ o ne žiada autor vynálezu (priemyselného vzoru) alebo jeho dedič a pokiaľ sa týkajú jeho prihlášok vynálezov (priemyselných vzorov) so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia (osvedčenia) alebo jemu udelených autorských osvedčení (osvedčení).

Položka 2:

Vyhľadanie archívneho materiálu na žiadosť poplatníka s cieľom vyhotovenia reprodukcie mikrofilmom, prípadne inými reprografickými postupmi, za každú začatú hodinu pracovného času nutného na vyhľadanie archívneho materiáluKčs2,-
20,-
Poznámka:
1. Správny poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa úkony robia v rámci vedeckých stykov so zahraničím za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
2. Poznámka 13 k položke 1 tu platí obdobne.

Položka 3:

Vydanie dokladu (preukazu) ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný doklad (preukaz)Kčs10,-
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberie, aj keď sa za vydanie pôvodného dokladu (preukazu) poplatok nevyberá.
2. Za vydanie rodného, sobášneho a úmrtného listu ako náhrady za stratený doklad sa vyberie poplatok podľa položky 1 (úplný výpis z matrík).
3. Správny orgán môže:
a) znížiť poplatok až na pätinu;
b) zvýšiť až na desaťnásobok sadzby, ak ide o opätovné vydanie dokladu (preukazu) ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný doklad (preukaz).
4. Za vydanie cestovného dokladu ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný doklad môže správny orgán vybrať poplatok až do päťdesiatnásobku sadzby.
5. Poznámka 13 k položke 1 tu platí obdobne.

Položka 4:

Overenie podpisu strán na listinách - za každú osobu, ktorej podpis sa overujeKčs4,-
Poznámky:
1. Za overenie podpisu Federálnym ministerstvom zahraničných vecí a čs. zastupiteľskými úradmi (legalizácia a superlegalizácia) sa vyberá
poplatok podľa položky 70.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o overenie podpisu strán na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch čs. armády
v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Položka 5:

Overenie neúradného odpisu (fotokópie) predloženého poplatníkom, ak nie je zaň určený osobitný poplatok, za každú aj len začatú stranu listiny, ktorej odpis (fotokópia) sa overuje
a) v českom alebo slovenskom jazykuKčs5,-
b) v cudzom jazykuKčs10,-
Poznámky:
1. Za overenie odpisu čs. zastupiteľským úradom sa vyberá poplatok podľa položky 71.
2. Za overenie odpisu materiálu zo štátnych a ostatných archívov sa vyberá poplatok vo výške dvoj - až päťnásobku.
3. Poplatok sa neplatí za overovanie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie notárskych poplatkov alebo pre zbierku registrovaných zmlúv alebo pre evidenciu nehnuteľností vedenú na príslušnom orgáne Ústrednej správy geodézie a kartografie. Na týchto odpisoch musí však byť vyznačený účel, na ktorý boli vyhotovené.

Položka 6:

- znalecký alebo odborný posudok správneho orgánu na žiadosť poplatníka za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudku (včítane overovania podkladov, získavania materiálu a pod.);
- vydanie osvedčenia o tuzemskom práveKčs25,-
najviac však spolu
Kčs3 000,-
Poznámky:
1. Za odborný posudok k žiadosti o vývoz kultúrnych pamiatok sa poplatok zvyšuje o jednu pätinu.
2. Za znalecký alebo odborný posudok pri posudzovaní projektov technických zariadení, parných kotlov, tlakových nádob, zdvíhadiel a silnoprúdových elektrických zariadení sa vyberá základný poplatok 300 Kčs, za každú druhú aj ďalšiu začatú hodinu 25 Kčs, najviac však 3 000 Kčs.
3. Ak na vydanie odborného posudku bolo potrebné miestne (komisionálne) konanie, poplatok za odborný posudok sa úmerne zvýši v rámci určeného rozpätia a poplatok za vykonanie miestneho vyšetrenia sa nevyberie.
4. Poznámka 13 k položke 1 tu platí obdobne.

Položka 7:

Miestne vyšetrenie (komisionálne konanie) - ak je podľa príslušných predpisov nariadené alebo ak sa koná z podnetu účastníkov konaniaKčs25,-
250,-
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa komisionálne konanie vykonáva za účelom vydania rozhodnutia spoplatneného podľa položky 26 a 27, ak nie je ďalej ustanovené inak (pol. 26 pozn. 11).
2. Poplatok sa nevyberie, ak sa miestne vyšetrenie koná vo všeobecnom záujme (napr. pri živelných pohromách a nehodách) alebo ak miestne vyšetrenie nariadil bez návrhu účastníkov konania správny orgán alebo súd.
3. Za miestne vyšetrenie konané z podnetu účastníka konania sa v zmysle tejto položky považuje aj také, ktoré vykonal správny orgán za účelom vybavenia podania, hoci účastník konania výslovne oň vo svojom podaní nežiadal.
4. Poznámka 13 k položke 1 tu platí obdobne.

Položka 8:

Podanie žiadosti na orgánoch štátnej správy Kčs5,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie za žiadosti o vykonanie úkonov, ak sa za žiadaný úkon vyberá poplatok podľa ostatných položiek tohto sadzobníka, s výnimkou žiadosti o vycestovacie povolenie do cudziny, kde sa vyberie aj poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku až desaťnásobku sadzby.
2. Poplatok sa taktiež nevyberie za žiadosti:
- o priznanie štipendia a o prijatie na rôzne druhy štúdia;
- o príspevok z Fondu na zmiernenie nepoistiteľných škôd v rastlinnej výrobe;
- vo veci škôd vzniknutých živelnou pohromou;
- vo veci povolenia spopolniť zomretých a povolenia prepravy mŕtvych a ostatkov;
- duchovných o súhlas na nakladanie s cirkevným majetkom, o náhradu cestovných a sťahovacích výdavkov a zastupovania;
- o oznámenie informácie alebo výkladu právneho predpisu.
3. Za žiadosti sa považujú aj podania - s výnimkou sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich*) - ak sa má podľa ich obsahu vydať rozhodnutie, ktoré sleduje majetkový prospech účastníka konania.
4. Za žiadosti o obnovu konania a za preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolávacom konaní sa vyberie poplatok vo výške štvornásobku.
5. Za žiadosti o zrušenie práva užívať byt alebo časti bytu (v zmysle § 37 zák. č. 41/1964 Zb.) v prospech vlastníka rodinného domčeka alebo užívateľa bytu sa vyberá poplatok vo výške dvanásťnásobku. Ustanovenie sa použije obdobne pri žiadostiach o uvoľnenie nebytových priestorov v prospech vlastníka alebo užívateľa rodinného domčeka.
6. Za žiadosti o súhlas užívať byt alebo jeho časť na iné účely než bytové sa vyberie poplatok vo výške desaťnásobku sadzby.
7. Za podanie žiadosti na Úrad pre vynálezy a objavy sa vyberie poplatok vo výške desaťnásobku. Poplatok sa nevyberie za žiadosti podané na Úrade pre vynálezy a objavy, pokiaľ ich podáva autor vynálezu (priemyselného vzoru) alebo jeho dedič a pokiaľ sa podávajú vo veci ich prihlášok vynálezov (priemyselných vzorov) so žiadosťou o udelenie autorských osvedčení (osvedčení) alebo im udelených autorských osvedčení (osvedčení).
8. Za žiadosti o vydanie urýchleného (do 96 hodín) vycestovacieho povolenia do cudziny na služobnú cestu môže správny orgán vybrať poplatok až do semdesiatnásobku sadzby.

Položka 9:

Privolenie k výmene (dohode o výmene) bytu alebo nebytových priestorovKčs20,-
Poznámka:
Za privolenie k výmene (dohode o výmene) viacej ako dvoch bytov alebo nebytových priestorov sa zvyšuje poplatok o Kčs 20,- za každý ďalší byt alebo nebytový priestor.

Oddiel B

Vnútorná správa

Položka 10:

Vydanie vycestovacieho povolenia do cudzinyKčs20,-
400,-
Poznámky:
1. Ak sa vycestovacie povolenie do cudziny vydá s platnosťou na niekoľko rokov alebo na dve či viacej ciest, vyberie sa poplatok pri každom vycestovaní.
2. Poplatok sa vyberie pri každej ceste pred prekročením štátnych hraníc nalepením kolkovej známky do colného a devízového vyhlásenia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou cestovného dokladu.
3. Výška poplatku sa riadi podľa územnej platnosti cestovného dokladu a podľa dĺžky pobytu v cudzine.
4. Správny orgán môže znížiť poplatok až na polovicu osobám, ktoré nie sú zárobkovo činné (študenti, učni, dôchodcovia atď.), alebo ak ide o krátkodobú cestu podľa turistickej konvencie.
5. Poplatok sa nevyberá za povolenie cesty do cudziny u detí vo veku do 15 rokov.
6. Poplatok sa nevyberá, ak ide o služobné cesty (pracovné cesty), s výnimkou prípadov uvedených v pozn. 8 k položke 8.
7. Ak poplatník prekročí dĺžku pobytu v cudzine, podľa ktorej bola pred vycestovaním určená výška poplatku, je povinný doplatiť sumu zodpovedajúcu skutočnej dĺžke pobytu. Správny orgán môže v tomto prípade zvýšiť poplatok až na dvojnásobok.
8. Za vycestovacie povolenie za účelom vysťahovania alebo trvalého pobytu mimo územia ČSSR možno zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok hornej hranice sadzby. Ak sa takéto povolenie doručuje mimo územie ČSSR, určí poplatok čs. zastupiteľský úrad.
9. Správny orgán môže znížiť poplatok až na štvrtinu dolnej hranice sadzby pri vycestovaní do štátov, ktoré sú členmi RVHP.
10. Za vydanie cestovného pasu sa vyberie okrem poplatku podľa tejto položky ešte suma vo výške Kčs 10,- ako čiastočná náhrada hotových výdavkov.

Položka 11:

Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného dokladu alebo vycestovacej doložkyKčs10,-
Poznámky:
1. Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, prípadne upustiť od jeho vybrania najmä v prípadoch, keď poplatník nemohol nastúpiť cestu v určenej lehote bez vlastného zavinenia.
2. Poplatok sa nevyberá, ak ide o služobné (pracovné) cesty.

Položka 12:

Povolenie alebo predĺženie pobytu cudzincoviKčs10,-
100,-
Poznámka:
Správny orgán môže od vybrania poplatku upustiť na základe vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu, prípadne so súhlasom Federálneho ministerstva financií poplatok zvýšiť až na päťnásobok hornej hranice sadzby.

Položka 13:

Vydanie hraničnej priepustky (malý pohraničný styk do oblasti mimo územia ČSSR)Kčs5,-
50,-
Poznámky:
1. Pri vydaní hromadnej hraničnej priepustky sa vyberá poplatok za každú osobu uvedenú v priepustke.
2. Poplatok sa nevyberá za vydanie priepustky pre deti do 15 rokov.
3. Poplatok sa nevyberie od osôb, ktorým sa hraničná priepustka vystavuje za účelom výkonu zamestnania.
4. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá za vydanie priepustky do hraničného pásma ČSSR.

Položka 14:

Povolenie zmeny priezviska
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného alebo priezviska ženy rozvedenej (alebo rozlúčenej pred 1. 1. 1950) na jej niekdajšie priezviskoKčs20,-
b) v iných prípadoch alebo povolenie zmeny menaKčs200,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o zmenu mena osvojených detí alebo o zmeny, ktoré treba urobiť v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
2. Vybranie poplatku neprichádza do úvahy, ak ide o vyhlásenie rozvedeného manžela, že opäť prijíma niekdajšie priezvisko, ak bola táto skutočnosť oznámená do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení manželstva rozvodom (§ 29 zák. č. 94/1963 Zb.).
3. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

Položka 15:

Vydanie osvedčenia o československom štátnom občianstveKčs10,-

Položka 16:

Udelenie štátneho občianstva alebo vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzkuKčs40,-
500,-
Poznámky:
1. Za vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzku sa môže poplatok zvýšiť až na dvadsaťpäťnásobok hornej hranice sadzby.
2. Ak sa osvedčenie o prepustení zo štátneho zväzku doručuje do cudziny, určí poplatok čs. zastupiteľský úrad.

Položka 17:

Povolenie uzavrieť manželstvo na inom miestnom národnom výbore poverenom viesť matriky, ako je miestny národný výbor uvedený v § 4 ods. 1 zák. č. 94/1963 Zb. o rodineKčs50,-
150,-

Položka 18:

Uzavretie manželstva
a) na inom miestnom národnom výbore poverenom viesť matriky, ako je miestny národný výbor uvedený v § 4 ods. 1 zák. č. 94/1963 Zb. o rodineKčs100,-
500,-
b) na čs. zastupiteľskom úradeKčs 100,-
1 000,-

Poznámky k položkám 17 a 18:

1. Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo určenú výšku poplatku zníži.

2. Vyberanie poplatku neprichádza do úvahy, ak je život toho, kto chce uzavrieť manželstvo, priamo ohrozený (§ 4 ods. 3 zákona č. 94/1963 Zb.).

3. Ak uzavierajú manželstvo na čs. zastupiteľskom úrade čs. občania zdržiavajú sa mimo územia ČSSR zo služobných dôvodov, vyberie sa poplatok podľa písmena a).

Položka 19:

Uzavretie manželstva medzi cudzími štátnymi príslušníkmi alebo osobami bez štátnej príslušnosti a povolenie uzavrieť manželstvo zástupcomKčs100,-
1 000,-
Poznámky:
1. Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo určenú výšku poplatku zníži.
2. Poplatok sa nevyberie, ako bol už vybraný poplatok za delegáciu národného výboru podľa položky 17.
3. Správny orgán môže poplatok určiť na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého štátnym príslušníkom je jeden zo snúbencov, prípadne od vybrania poplatku upustiť.

Položka 20:

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určeného času alebo mimo určenej sobášnej sieneKčs100,-
500,-
Poznámka:
Podľa okolností prípadu správny orgán poplatok odpustí alebo určenú výšku poplatku zníži.

Položka 21:

Vysvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo v cudzineKčs20,-

Položka 22:

Nazretie do matrík narodených, sobášených a zomretých, ktoré sú uložené v archívoch, za jednu knihu a jeden začatý deňKčs5,-
Poznámka:
Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, prípadne od vybrania poplatku upustiť z dôvodu všeobecného záujmu.

Položka 23:

Vydanie zbrojného preukazu osvedčujúceho právo držať a nosiť zbraň, rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti za každý rokKčs20,-
Poznámky:
1. Poplatok sa platí vopred pri podaní žiadosti; ak sa žiadosti nevyhovie, poplatok sa nevráti.
2. Príslušníci ozbrojených zborov v činnej službe, Ľudových milícií a pomocných zborov ministerstva vnútra sú od tohto poplatku oslobodení.
3. Za povolenie držať poľovnú zbraň - ak držiteľ nemá poľovný lístok (položka 53) - sa vyberie jednorazový poplatok vo výške dvojnásobku za každú zbraň.

Položka 24:

Vydanie povolenia na nákup zbrane (krátkej alebo poľovnej guľovnice) alebo povolenia na jej prevod z jedného držiteľa na inéhoKčs20,-
Poznámky:
1. Ak sa súčasne vydáva povolenie na vývoz zbraní a ak sa za toto povolenie vyrubil poplatok podľa položky 25, nevyrubí sa už poplatok podľa tejto položky.
2. Od poplatku sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov (ČSĽA, ZNB, ZNV a ĽM) v činnej službe.

Položka 25:

Povolenie na vývoz alebo dovoz zbraní za každú vyvážanú alebo dovážanú krátku zbraňKčs20,-
malokalibrovku a dlhú zbraň (guľovnicu, guľobrokovnicu, kozlicu, brokovnicu a pod.)Kčs100,-
Poznámky:
1. Ak sa majú dovážané alebo vyvážané poľovné zbrane náhradné hlavne, zvýši sa poplatok za každú ďalšiu náhradnú hlaveň o 20 Kčs.
2. Cudzinci, ktorí prichádzajú do ČSSR len prechodne poľovať, tento poplatok neplatia.
3. Vývoz alebo dovoz zbraní získaných ako ceny v streleckých alebo podobných súťažiach je od poplatku oslobodený. Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku za povolenie na vývoz zbraní, ktoré poplatník získal ako dar od socialistickej organizácie.
4. Poplatok neplatia československí občania, ktorí vyvážajú zbraň dočasne mimo územia ČSSR za účelom poľovania alebo športových pretekov.

Oddiel G

Výstavba

Položka 26:

Vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby budov alebo iné obdobné povolenie, povolenie na trvalé užívanie (na trvalú prevádzku) stavby:
a) pri bytovej výstavbe včítane výstavby rodinných domčekov, nadstavieb, prístavieb a iných úprav týchto objektovKčs100,-
b) pri objektoch individuálnej rekreácie (rekreačné domčeky, chaty, altány), včítane nadstavieb, prístavieb a iných úprav týchto objektovKčs400,-
c) pri nebytovej výstavbe a pri drobných stavbách (garáž, kôlňa, plot, studňa a pod.), ak sú stavebníkmi občaniaKčs200,-
d) pri nebytovej výstavbe včítane nadstavieb, prístavieb a iných nebytových úprav, drobných stavieb majúcich doplnkovú funkciu pre hlavný objekt, ak sú stavebníkmi organizácie, pri rozpočtovom náklade:*)
do 1,5 mil. Kčs včítaneKčs500,-
nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včítaneKčs1 000,-
nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včítaneKčs2 000,-
nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včítaneKčs3 000,-
nad 100 mil. KčsKčs5 000,-
Poznámky:
1. Stavbou podľa tejto položky sa rozumie stavba a stavebné práce uvedené v § 1 vyhlášky č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.) s výnimkou stavieb, ktorých povoľovanie je upravené osobitnými predpismi o telekomunikáciách, vodnom hospodárstve, letectve, dráhach a pozemných komunikáciách. Ďalej sa poplatok nevyberie pri vydaní rozhodnutia o prípustnosti stavby sadových úprav, ihrísk a športovísk.
2. Poplatkom podľa tejto položky je kryté tak vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby, ako aj povolenie na trvalé užívanie (na trvalú prevádzku) stavby, prípadne povolenie výnimky zo stavebných obmedzení v ochranných pásmach. Ak ide o dodatočné vydanie uvedených povolení na stavbu, ktorá nebola vopred riadne povolená, prípadne bola postavená v zásadnom rozpore so schváleným projektom, správny orgán môže vyrubiť poplatok až do päťdesiatnásobku sadzby.
3. Ak bytová jednotka plní doplnkovú funkciu nebytového objektu, vyrubí sa poplatok sadzbou podľa písmena c). Ako nebytová výstavba sa posudzujú aj objekty hotelových zariadení a objekty kolektívnej rekreácie.
4. Rozpočtovým nákladom podľa písmena d) sa rozumie rozpočet, ktorý je súčasťou súhrnného projektového riešenia (§ 13, 19 vyhlášky č. 107/1966 Zb.).
5. Pri drobných prístavbách, nadstavbách a iných stavebných úpravách [vyhláška č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku], napr. zriadení priečok, dverných otvorov, môže správny orgán znížiť poplatok až na štvrtinu sadzby.
6. Za vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby rodinného domčeka v obciach, ktoré neboli vybrané na sústreďovanie výstavby, môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťdesiatnásobok sadzby. Odbor výstavby KNV pri pochybnostiach určí, či ide o obec určenú na sústreďovanie výstavby.
7. Za vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné domčeky, chaty, altány a pod. včítane povolenia prístavieb a iných úprav týchto objektov - napr. zriadenie garáží a pod.) môže správny orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok sadzby, ak sa vydáva povolenie na objekty individuálnej rekreácie mimo oblasti určenej na rekreačnú výstavbu.
8. Za vydanie rozhodnutia o prípustnosti nebytovej výstavby, ak sú stavebníkmi občania, môže správny orgán s prihliadnutím na rozsah povoľovanej stavby zvýšiť poplatok do výšky trojnásobku sadzby.
9. Za vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby garáže a za vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby garáže sa vyberie vždy poplatok podľa písmena c) bez ohľadu na to, či stavebníkmi sú občania alebo organizácia. Pri výstavbe súvislých garáží sa vyberie poplatok 200,- Kčs za každú garáž bez ohľadu na počet stavebníkov.
10. Od poplatku sú oslobodené bytové družstvá a okresné výstavbové družstvá, pokiaľ ide o stavby uvedené pod písmenom a).
11. Za miestne vyšetrenie vo veci výstavby budov sa poplatok nevyberá s výnimkou výstavby, pri ktorej sa vydáva povolenie dodatočne, a rodinných domčekov postavených mimo sústredenej výstavby a objektov individuálnej rekreácie.

Položka 27:

Vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby alebo územného rozhodnutia po zmene vo využití pozemkuKčs50,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 28:

Vydanie povolenia zmien v užívaní stavby a povolenia na zbúranie stavbyKčs20,-
200,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak zmenu v užívaní stavby alebo zbúranie stavby nariadil národný výbor.
2. Pri dodatočnom vydaní povolenia zmien v užívaní stavby môže správny orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťnásobok hornej hranice sadzby.

Položka 29:

Vydanie povolenia*) na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby (vždy len pre určitú stavbu)5%
na projektovej dokumentácii, najmenej však Kčs50,-
Poznámka:
Základom pre výpočet sadzby je cena uvedená v cenníku projektových prác.

Oddiel D

Prevádzka a doprava

Položka 30:

Schválenie technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla alebo prívesu zostaveného (aj amatérsky) zo súčiastok, a to ak ide
a) o jednostopové vozidlá s obsahom valcov do 50 ccm a o prívesy Kčs500,-
b) o ostatné jednostopové vozidlá (včítane motocyklov s postranným vozíkom a motorových trojkoliek - rikší)Kčs2 000,-
c) o osobné automobily (včítane tzv. autíčok) do 1500 ccmKčs12 000,-
d) o osobné automobily nad 1500 ccm a o ostatné dvojstopové vozidláKčs15 000,-
Poznámky:
1. V poplatku je zahrnutý aj poplatok za skúšku na schválenie technickej spôsobilosti, za vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze pre motorové vozidlo.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov sa znižuje poplatok podľa písmen b) a c) o 50 %.
3. Ak sa vo výnimočných prípadoch dodatočne povolí stavba motorového vozidla, ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov, vyberie sa poplatok sadzbou zvýšenou o 30 %.
4. Podľa tejto položky sa vyberie poplatok aj v prípadoch, ak správny orgán schvaľuje technickú spôsobilosť motorového vozidla, ktoré bolo predtým na žiadosť držiteľa alebo z úradného príkazu trvale vyradené z prevádzky. Správny orgán môže v prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete podľa okolností znížiť poplatok až na jednu pätinu sadzby.
5. Poplatok podľa položky 30 písm. d) za schválenie technickej spôsobilosti špeciálneho automobilu (sériovo nevyrábaného) a traktora zostaveného zo súčiastok sa znižuje na jednu tretinu.
6. Za schválenie technickej spôsobilosti nákladného, autobusového alebo traktorového prívesu, ktorý bol trvale vyradený z prevádzky, sa vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky.

Položka 31:

Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prívesu po zmene jeho podstatnej časti,**) alebo ak sa použila časť iného typu, ako bola pôvodná
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) s obsahom valcov do 50 ccmKčs50,-
bb) s obsahom valcov nad 50 ccm (včítane motorových trojkoliek - rikší)Kčs200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel (včítane tzv. autíčok)Kčs400,-
Poznámky:
1. Súčasná alebo postupná výmena dvoch podstatných častí motorového vozidla za časti iného typu sa považuje za zostavenie vozidla zo súčiastok.
2. Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla, ak sa pripojí
a) k motocyklu postranný alebo prívesný vozík, vyberie sa poplatok podľa písmena aa)
b) prívesný vozík za osobný alebo dodávkový automobil, vyberie sa poplatok vo výške 100 Kčs. Pri prívesných alebo postranných vozíkoch k motocyklu, ktorých technickú spôsobilosť schválilo Ministerstvo dopravy pre určitý typ motocykla, a pri schválených typoch prívesov za osobné a dodávkové automobily sa vyberie poplatok podľa položky 33 b).
3. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov, pri ktorých sú ovládacie mechanizmy vozidla osobitne upravené a prispôsobené telesnej chybe horných alebo dolných končatín, sa poplatok znižuje na polovicu.
4. Za schválenie technickej spôsobilosti vozidla, ktoré bolo prestavené bez predchádzajúceho povolenia, sa poplatok primerane zvýši až na dvojnásobok sadzby, najmenej však o 20 %.
5. Ak dôjde k výmene karosérie na osobnom automobile za karosériu iného typu, vyberie sa poplatok podľa položky 31 b) len v tom prípade, ak výmena vyžaduje schválenie technickej spôsobilosti [§ 77 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.)]. V prípade, že schválenie technickej spôsobilosti nie je potrebné, vyberie sa poplatok podľa položky 33 písm. b).

Položka 32:

Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (i s opravami v príslušných dokladoch):
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) s motorom s obsahom valca do 50 ccm Kčs20,-
bb) ostatných (včítane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - rikší) Kčs200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel Kčs600,-
Poznámky:1. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.2. Poplatok sa neplatí, ak došlo k zmene držiteľa motorového vozidla - z poručiteľa na dediča, - na úradný príkaz alebo rozhodnutím súdu, - pre zánik manželstva a s ním spojené vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, - darovaním medzi rodičmi a deťmi, ak sa zaplatil notársky poplatok z darovania.3. Pri prevode motorového vozidla upraveného na vedenie invalidom sa poplatok vyberie v polovičnej výške, ak sa motorové vozidlo prevádza medzi invalidmi.4. Poplatok sa nevyberie pri prevode motorového vozidla na PZO Tuzex.

Položka 33:

Vydanie štátnej poznávacej značky
a) pre osobné automobily, ktoré dosiaľ neboli v evidencii dopravného inšpektorátu VBKčs100,-
b) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje položka 33 písm. a), vydanie osobitnej poznávacej značky (včítane výmeny štátnej poznávacej značky za neupotrebiteľnú), zápis zmeny stanovišťa motorového vozidla, zmeny mena alebo priezviska alebo adresy držiteľa motorového vozidla a iné podobné zmeny aj s vydaním príslušných dokladov alebo vykonanie zmeny v nichKčs10,-
Poznámky:
1. Ak sa poplatok vyrubil podľa položky 30, 31 alebo 32, nevyrubí sa už poplatok podľa tejto položky.
2. Poplatok podľa písmena b) možno vyrubiť až vo výške desaťnásobku sadzby, ak neboli v určenej lehote ohlásené skutočnosti, ktorých ohlásenie ukladajú príslušné predpisy o premávke na cestách.

Položka 34:

Za povolenie individuálneho výcviku vodičov
a) jednostopových motorových vozidiel
aa) do 50 ccmKčs50,-
bb) ostatnýchKčs150,-
b) dvojstopových motorových vozidielKčs450,-
Poznámky:
1. Ak správny orgán povoľuje tomu istému žiadateľovi súčasne výcvik vodičov tak jednostopových, ako aj dvojstopových motorových vozidiel, poplatok je 600 Kčs.
2. Správny orgán môže poplatok znížiť, prípadne upustiť od jeho vybrania, ak povoľuje individuálny výcvik vodičov-invalidov, ktorí v dôsledku svojej invalidity potrebujú osobitnú úpravu motorového vozidla.

Položka 35:

Za povolenie vydané na vykonávanie dopravy osôb alebo nákladov podľa zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave tuzemskej alebo zahraničnej organizácii (podniku, podnikateľovi) bez ohľadu na počet vozidiel alebo jazdných súprav
a) na vykonanie najviac piatich prepravných úkonovKčs
50,-
1 000,-
b) na vykonanie viacej než piatich prepravných úkonov alebo na určité časové obdobieKčs
200,-
10 000,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o nepravidelnú prepravu osôb pri zabezpečovaní brigádnických prác a pri nepravidelnej preprave osôb a telovýchovného inventára, ak sa tým zabezpečuje plnenie plánu rozvoja telovýchovy a športu.
2. Správny orgán určí so súhlasom ministerstva financií poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je podnik (podnikateľ) príslušníkom, prípadne môže od vyberania poplatku upustiť.
3. Ak sa vodič motorového vozidla patriaceho zahraničnému podniku (podnikateľovi) pri vstupe na územie ČSSR a pri výstupe z územia ČSSR nepreukáže riadnym povolením, vyberie sa poplatok vo výške dvojnásobku hornej hranice sadzby.
4. Správny orgán môže od poplatku upustiť, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov a potrieb vykonávanú v zmysle ustanovenia § 95 vyhlášky č. 55/1967 Zb., posypových hmôt a pri mimoriadnych dopravách tuhých palív.

Položka 36:

Vydanie povolenia na hromadnú prepravu osôb na ložnej ploche nákladného automobilu (§ 32 vyhlášky č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky)
a) na vykonanie najviac piatich prepráv jedným vozidlom alebo jednou jazdnou súpravouKčs50,-
b) na vykonanie viac ako piatich prepráv alebo na určitý čas pre jedno vozidlo alebo jednu súpravuKčs200,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o prepravu osôb na pracovisku pri poľnohospodárskych a lesných prácach.
2. Za preskúšanie technickej spôsobilosti nákladného automobilu na hromadnú prepravu osôb na ložnej ploche s vykonaním záznamu do dokladov sa vyberie poplatok podľa položky 33 písm. b).

Položka 37:

Povolenie na zvláštne používanie diaľníc, ciest a miestnych komunikácií I., II. a III. triedy pri preprave zvlášť ťažkých, rozmerných predmetov a na používanie vozidiel, ktorých rozmer alebo váha presahuje mieru určenú osobitnými predpismi
a) pri doprave po cestách presahujúcich územie obvodu jedného okresuKčs200,-
b) pri doprave po cestách v obvode jedného okresuKčs100,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie za povolenie pre vozidlá dopravujúce lesné alebo poľnohospodárske výrobky a pri preprave poľnohospodárskych strojov.
2. V prípadoch uvedených pod písmenom a) vyberá poplatok KNV, i keď doprava presahuje jeho územie, v prípadoch uvedených pod písmenom b) ONV.

Položka 38:

Povolenie na zvláštne používanie pozemnej komunikácie podľa § 13 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestných komunikáciách (cestný zákon)Kčs100,-
1 000,-
Poznámky:
1. Poplatok sa nevyberie, ak ide o povolenie zložiť materiál potrebný na opravu alebo údržbu pozemnej komunikácie, pokiaľ čas skladania neprekročil čas potrebný na vykonanie prác.
2. Poplatok sa taktiež nevyberie za povolenie na používanie pozemnej komunikácie, ak ide o usporiadanie kultúrneho, zábavného, športového alebo iného podujatia celoštátneho významu.
3. Poplatok sa určí v rámci rozpätia s prihliadnutím na dĺžku času, na ktorý sa povolenie na zvláštne používanie vydáva. V prípadoch, keď zvláštne používanie skončí skôr, než uplynie čas, na ktorý bolo povolené, môže vyrubujúci orgán poplatok dodatočne znížiť.
4. Poznámka 1 k položke 37 platí tu obdobne.

Položka 39:

Za vydanie námorníckej knižky, za predĺženie platnosti námorníckej knižky, vykonanie zmeny alebo dodatočného zápisu v námorníckej knižke a za vykonanie kontroly v námorníckej knižkeKčs20,-
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberajú aj čs. zastupiteľské úrady.

Položka 40:

Za zápis lode do námorného registra (§ 10 zákona č. 61/1952 Zb.)Kčs5,-

Položka 41:

Za zmenu zápisu v námornom registriKčs50,-

Položka 42:

Za vystavenie:
a) lodného certifikátu (§ 7 zákona č. 61/1952 Zb.)Kčs60,-
b) osvedčenia o spôsobilosti lodeKčs180,-

Položka 43:

Za vystavenie osvedčenia o schválení dokumentácie pre stavbu obytného rekreačného plavidla o váhe 1000 kg a vyššie pri rozpočtovom náklade
a) do 10 000 Kčs (včítane)Kčs200,-
b) nad 10 000 KčsKčs500,-

Oddiel E

Civilné letectvo a telekomunikácie

Položka 44:

Povolenie na vykonávanie medzinárodnej leteckej dopravy osôb alebo nákladov udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi)Kčs1 000,-
Poznámka:
Správny orgán môže so súhlasom ministerstva financií poplatok určiť na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je podnik (podnikateľ) príslušníkom, prípadne od vybrania poplatku upustiť.

Položka 45:

a) Za zápisy do čs. leteckého registra*)
- civilného lietadla
- leteckých pozemných zariadeníKčs500,-
b) Za význam z čs. leteckého registra
- civilného lietadla
- leteckých pozemných zariadeníKčs50,-

Položka 46:

Vydanie povolenia na prevádzkovú spôsobilosť civilného letiskaKčs
1 000,-
5 000,-

Položka 47:

Vydanie vyhlásenia leteckých ochranných pásem**)Kčs
1 000,-
5 000,-

Položka 48:

Za vydanie súhlasu v zmysle § 6 a § 8 zákona č. 47/1956 Zb., letecký zákon
- na správu (vlastníctvo) civilného lietadla
- na prevádzku civilného lietadlaKčs200,-

Položka 49:

Za vydanie typového osvedčenia o letovej a prevádzkovej spôsobilosti pre
a) motorové lietadláKčs10 000,-
b) - klzáky
- balóny
- letecké motory
- letecké vrtule
- letecký výstroj (letecké prístroje, padáky)
- pozemné a svetelné rádionavigačné prostriedky
- amatérske stavby lietadielKčs3 000,-

Položka 50:

Za vydanie, predĺženie alebo uznanie platnosti (nostrifikácia) osvedčenia o letovej spôsobilosti vydané zahraničným leteckým úradomKčs300,-
Poznámka:
Pri sériových lietadlách s vyššou vzletovou váhou než 1000 kg sa zvyšuje sadzba za každých ďalších 1000 kg o Kčs 100,- a nad 5700 kg za každých ďalších 1000 kg o Kčs 50,-.

Položka 51:

Povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádioelektrickej stanice pokusnej a amatérskejKčs100,-

Oddiel F

Pôdohospodárstvo

Položka 52:

Vydanie sprievodného listu pre všetkých chovateľov hospodárskych zvierat (§ 9 vyhl. č. 154/1961 Zb.)Kčs5,-
Poznámky:
1. Sprievodný list vystavuje miestny národný výbor, z obvodu (obce) ktorého sa hospodárske zvieratá premiestňujú.
2. Poplatok sa nevyberie v tom prípade, ak sa hospodárske zvieratá premiestňujú do zariadenia tej istej organizácie v obvode iného MNV.

Položka 53:

Za vydanie poľovného lístku
a) ročnéhoKčs50,-
b) trojročnéhoKčs120,-
Poznámky:
1. Za vydanie ročného poľovného lístku pre cudzinca sa vyberie poplatok vo výške 400 Kčs; za vydanie mesačného poľovného lístku pre cudzinca sa vyberie poplatok vo výške 200 Kčs.
2. Od poplatku sú oslobodené poľovné lístky vydané
a) pre poslucháčov odborných škôl lesníckych a poľnohospodárskych (lesnícke majstrovské školy, lesnícke technické školy, lesnícke fakulty vysokých škôl, poľnohospodárske technické školy, poľnohospodárske vysoké školy), ktorí nie sú povinní skladať po absolvovaní školy skúšku z poľovníctva;
b) pre lesníkov a poľovníkov z povolania, ktorí sú v pracovnom pomere v organizácii, ktorej úlohou je riadenie, výskum, prevádzka alebo dozor nad poľovníctvom alebo výchova poľovníkov za podmienky, že majú v náplni svojej pracovnej činnosti aktívne vykonávanie poľovníctva, kontrolu poľovníctva alebo výučbu poľovníctva. Oslobodenie od poplatku trvá aj pri prechode týchto pracovníkov do dôchodku. Žiadateľ musí predložiť potvrdenie organizácie o úlohách organizácie a o právach a povinnostiach, ktorými je poverený na úseku poľovníctva;
c) pre poľovníckych hospodárov a poľovnícku stráž v poľovníckych združeniach pre každých 500 ha poľovného revíru po čas výkonu ich funkcie;
d) pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie najvyšších straníckych a štátnych orgánov (vlády ČSSR, ČSR, SSR a ich členov, Federálneho zhromaždenia ČSSR, Českej národnej rady, Slovenskej národnej rady), alebo pre hostí ústredného výboru Českého poľovníckeho zväzu alebo Slovenského poľovníckeho zväzu schválených príslušnými ministerstvami.
3. Cudzincom, ktorí majú v ČSSR trvalé bydlisko a sú tu zamestnaní, môže správny orgán na žiadosť poplatok znížiť až o 70 % sadzby platnej podľa poznámky 1 pre cudzincov. Žiadateľ musí predložiť doklady podľa § 21 vyhlášky č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, odporúčanie závodu, organizácie ROH, príp. MNV svojho bydliska a potvrdenie o priemernej výške mzdy za posledné 3 mesiace.
4. Poľovný lístok oprávňuje tiež držať najviac 3 poľovné zbrane; za každú ďalšiu poľovnú zbraň sa vyberie pri vydaní poľovného lístku 10 Kčs za každý rok. Tento poplatok sa nevyberá od osôb oslobodených podľa poznámky 2 a) a b) tejto položky a od cudzincov.
5. Rovnako ako poľovné zbrane sa posudzujú náhradné výmenné hlavne pri kozliciach.

Položka 54:

Povolenie mimoriadneho odstrelu zveri za kus
a) medveďaKčs600,-
b) kamzíka, dropa alebo vydryKčs150,-
c) raticovej zveri, hlucháňa, tetrova alebo jariabkaKčs30,-
d) zajaca, bažanta, kačice, husi alebo jarabiceKčs3,-
e) ostatných druhov zveri neuvedených pod písmenami a) až d)Kčs
5,-
150,-
Poznámky:
1. Povolenia na odstrel (lov) na vedecké alebo učebné účely sú od poplatkov oslobodené.
Ustanovenie tejto poznámky sa vzťahuje aj na povolenia mimoriadneho odstrelu zveri za účelom skúšky psov upotrebiteľných pri poľovačke, nie však na výcvik týchto psov.
2. Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa vzácnosti a významu druhu zveri až na päťnásobok sadzieb podľa písmen a) až d) a až na dvadsaťnásobok sadzby podľa písmena e).

Položka 55:

Za vydanie rybárskeho lístku
a) ročnéhoKčs30,-
b) trojročnéhoKčs80,-
Poznámky:
1. Mládeži do 15 rokov sa môže vydať ročný rybársky lístok za znížený poplatok 10 Kčs na základe:
a) odporúčania školy,
b) záväzného vyhlásenia miestnej organizácie Čs. rybárskeho zväzu, že neplnoletému bude vydané povolenie na rybolov za odplatu neprevyšujúcu poplatok 10 Kčs,
c) vyhlásenia zákonného zástupcu žiadateľa, že súhlasí s vydaním rybárskeho lístku a že žiadateľ (neplnoletý) bude loviť ryby pod osobným dohľadom zákonného zástupcu alebo plnoletej osoby, ktorá je oprávnená na výkon rybárskeho práva. Nárok na vydanie rybárskeho lístku za znížený poplatok má neplnoletý ešte v roku, v ktorom už dovŕšil pätnásť rokov.
2. Od poplatku je oslobodené vydanie rybárskeho lístku
a) pre žiakov a učňov rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie správy školy o svojom školení;
b) pre rybárskych hospodárov (ich zástupcov) ustanovených podľa § 9 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve a pre osoby ustanovené za rybársku stráž podľa § 18 cit. zákona o rybárstve, ak žiadateľ predloží doklad o svojom ustanovení za rybárskeho hospodára (jeho zástupcu) alebo za rybársku stráž na ochranu rybárstva;
c) pre učiteľov
aa) rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského zboru,
bb) poľnohospodárskych alebo lesníckych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského zboru a vyučuje na tejto škole rybárstvo;
d) pre vedeckých pracovníkov z odboru rybárstva činných na vysokých školách a vo výskumných ústavoch, ak žiadateľ predloží potvrdenie dekanátu alebo správy ústavu, že je vedeckým pracovníkom v odbore rybárstva;
e) pre odborných pracovníkov na úseku rybárstva, ktorí plnia úlohy podľa ustanovenia § 23 zák. č. 102/1963 Zb. o rybárstve.

Oddiel G

Školstvo, kultúra a zdravotníctvo

Položka 56:

Povolenie súkromného vyučovaniaKčs500,-
Poznámka:
Správny orgán môže poplatok na žiadosť poplatníkaznížiť až na desatinu sadzby.

Položka 57:

Udelenie oprávnenia alebo predĺženia platnosti oprávnenia na vykonávanie, ak ide
a) o bežné technické zariadenia ľudovej zábavy alebo o iný druh ľudovej zábavy vykonávaný v sociálnej licenciiKčs
600,-
2 400,-
b) o povrazochodcov alebo stožiaristovKčs6 000,-
c) o akékoľvek technické zariadenie ľudovej zábavy vykonávanej socialistickými organizáciami, do činnosti ktorých nepatrí prevádzka ľudovej technickej zábavyKčs
3 000,-
20 000,-
Poznámka:
Poplatok určený pod písmenami a) a c) sa rozumie za jednotlivé zariadenia.

Položka 58:

Za vydanie lekárskeho vysvedčenia, potvrdenia alebo posudkuKčs10,-
Poznámky:
1. Za lekárske vysvedčenia, potvrdenia alebo posudky sa nepovažujú také zdravotnícke preukazy, ktorých vydanie ukladajú zdravotníckym zariadeniam všeobecne záväzné predpisy.
2. Poplatok sa nevyberá za vydanie lekárskeho vysvedčenia, potvrdenia alebo posudku osobám mladším než 18 rokov a študujúcim, ktorí okrem štipendia nemajú vlastný príjem, a vojakom v činnej službe.
3. Poplatok sa ďalej nevyberie za lekárske potvrdenie alebo posudok vydaný pri pravidelných lekárskych prehliadkach, ktorým sú povinní sa podrobiť držitelia vodičských preukazov po dovŕšení šesťdesiatich rokov veku.
4. Ak lekár, ktorý je v pracovnom pomere v štátnej poisťovni alebo vykonáva pre štátnu poisťovňu činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce, podáva štátnej poisťovni správu o zdravotnom stave, neposudzuje sa uvedená správa ako vystavenie lekárskeho vysvedčenia, potvrdenia alebo posudku a poplatok sa nevyberie.
5. Ustanovenie poznámky 4 sa nevzťahuje na vydanie lekárskeho vysvedčenia, potvrdenia alebo posudku vydávaného zdravotníckym zariadením na žiadosť občana alebo organizácie na účely odškodňovania bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia (poznámka pod čiarou k § 8 vyhl. č. 84/1967 Zb., ktorou sa mení vyhl. č. 32/1965 Zb.).

Oddiel H

Finančná správa

Položka 59:

a) Povolenie na vývoz vecných darov, sťahovaných zvrškov a iných hnuteľných vecí na neobchodné účely bez poskytnutia náhrady z cudziny3 % až 500 %
najmenej však
Kčs


20,-
b) predĺženie platnosti povolenia uvedeného pod písmenom a)Kčs20,-
c) povolenie podľa zákona o devízovom hospodárstve3 % až 500 %
najmenej však
Kčs


20,-
Poznámky:
1. V ktorých prípadoch je potrebné povolenie na vývoz, ustanovuje vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze v znení vyhl. č. 4/1969 Zb. a vyhlášky č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve.
2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybrania poplatku upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom ministerstva financií možno vyberať poplatok až vo výške dvojnásobku hornej hranice sadzby alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je žiadateľ príslušníkom.
3. Poplatok podľa písmena a) možno zaplatiť až pri vývoze.
4. Od poplatku sú oslobodené medzinárodné organizácie so sídlom v ČSSR, ak ide o vývoz alebo dovoz vecných darov v rámci ich činnosti.

Položka 60:

Povolenie vecnej lotérie, tombol a pod. z hernej listiny10 %
najmenej však
Kčs50,-

Položka 61:

Vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch, prípadne o tom, že žiadateľ nedlhuje dane a poplatkyKčs10,-
Poznámky:
1. Ak sa vydáva potvrdenie k žiadosti o vysťahovanie, zvyšuje sa poplatok na dvojnásobok.
2. Poplatok zahŕňa tak potvrdenie okresnej finančnej správy, ako aj okresného národného výboru a miestneho národného výboru, ak sa vydáva tomu istému poplatníkovi v tej istej veci.

Položka 62:

Povolenie remeselnej a obchodnej činnosti alebo drobnej živnostiKčs
20,-
500,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie, ak ide o povolenie činnosti alebo vykonávania služieb podľa zásad vyhlášky č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru.

Oddiel K

Konzulárne poplatky

Poznámky spoločné pre celý oddiel

1. Poplatky podľa tohto oddielu vyberajú Federálne ministerstvo zahraničných vecí a čs. zastupiteľské úrady, pokiaľ jednotlivé položky (a poznámky) k nim neustanovujú inak.

2. Pri vyrubovaní a platení konzulárnych poplatkov používajú čs. zastupiteľské úrady prepočítavací kurz vyhlásený Štátnou bankou československou.

Položka 63:

Udelenie československého víza alebo predĺženie jeho platnostiKčs
20,-
300,-
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú aj orgány ministerstva vnútra.
2. Federálne ministerstvo zahraničných vecí môže určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého občanom je držiteľ pasu, prípadne poplatok znížiť alebo odpustiť.
3. Od poplatku sú oslobodené
a) diplomatické, služobné a osobitné víza,
b) víza udelené významným osobám.
4. Za vydanie víza cudzincovi trvalo usadenénu v ČSSR môže orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok sadzby.

Položka 64:

Konanie o podaniach na čs. zastupiteľských úradoch, ak nie je za úkony vyvolané podaním uložený osobitný poplatokKčs20,-
Poznámky:
1. Podľa obťažnosti prípadu možno poplatok vybrať násobkom základnej sadzby, najviac však vo výške 500 Kčs.
2. Poplatok v základnej sadzbe 20 Kčs sa vyberie, aj keď bol žiadaný úkon bezvýsledný.

Položka 65:

Vybranie pohľadávky, renty a pod., s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, alebo úhrn úkonov v konaní o dedičstve (včítane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhania priamo zastupiteľským úradom a doručenia) z vybranej sumy (ceny) alebo z čistej hodnoty dedičstva
najmenej však
Kčs
2 %

10,-
Poznámka:
Za púhe zakročenie za účelom vybrania, ak dlžník poukáže platbu priamo veriteľovi (príjemcovi), sa vyberie poplatok podľa položky 64.

Položka 66:

Doručenie peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu
najmenej však
Kčs
1 %

10,-

Položka 67:

Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných predmetov za rokKčs100,-
b) listín alebo spisov za rokKčs10,-
Poznámka:
Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) znížiť až na sumu 10 Kčs za rok zo sociálnych dôvodov alebo z dôvodov všeobecného záujmu.

Položka 68:

Za spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov, plnomocenstiev a pod., ak nie je za ne uložený osobitný poplatok z ceny predmetu0,5%
najmenej však
Kčs
najviac
Kčs

25,-

400,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a iných formulárov pre úradnú potrebu.

Položka 69:

Vidovanie listín bez overenia, ak nie je zaň uložený osobitný poplatokKčs30,-

Položka 70:

Overenie
a) podpisuKčs10,-
b) úradnej pečate a úradných podpisov (superlegalizácia)Kčs
20,-
100,-
c) úradnej pečate a úradných podpisov i so zadovážením legalizačnej doložky cudzieho úraduKčs40,-
d) legalizácia alebo vidovanie obchodných listín (osvedčenie o pôvode tovaru a pod.)podľa zásady vzájomnosti vo výške, ktorú určí FMZV po dohode s FMZO a MF, najmenej však Kčs40,-
e) lodných dokladov (lodného, strojového, zdravotného denníka, rádiodenníka, knihy kotlov, zoznamu posádky)Kčs40,-
Poznámky:
1. Poplatok za superlegalizáciu podľa tejto položky vyberajú aj iné orgány ako Federálne ministerstvo zahraničných vecí a čs. zastupiteľské úrady, pokiaľ sú podľa príslušných predpisov oprávnené robiť superlegalizáciu.
2. Za overenie druhého a každého ďalšieho podpisu súkromnej osoby na tej istej listine alebo za overenie podpisu tej istej osoby na ďalších kópiách tej istej listiny sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.
3. Poplatky sa vyberajú určenou sadzbou len vtedy, ak z medzinárodných zmlúv alebo z doložky o najvyšších výhodách nevyplýva oslobodenie od poplatku alebo iná sadzba poplatku.

Položka 71:

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) s overením jeho správnosti, za každú aj len začatú stranuKčs20,-
b) Overenie odpisu (fotokópie) predloženého stránkou, za každú aj len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overujeKčs10,-
Poznámka:
Pri vyhotovení niekoľkých odpisov alebo pri overení správnosti niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok v plnej sadzbe len za vyhotovenie a overenie správnosti prvého odpisu; za vyhotovenie a overenie správnosti druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.

Položka 72:

Vyhotovenie
a) prekladu matrikového dokladu i s jeho overenímKčs15,-
b) prekladu iného spisového materiálu, ako je uvedený pod písmenom a) s jeho overením
aa) z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčinyKčs30,-
bb) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazykaKčs40,-
cc) z jedného cudzieho jazyka do druhéhoKčs80,-
dd) z čínštiny alebo japončiny za každý slovný znakKčs1,-
ee) do čínštiny alebo japončiny za každý slovný znakKčs2,-
c) bez overenia alebo za overenie správnosti prekladu predloženého stránkouvo výške polovice sadzieb podľa písmena b)
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberá uvedenými sadzbami za každú aj len začatú stranu prekladu.
2. Za preklad archívneho materiálu z latinčiny alebo zo starej nemčiny (pred r. 1850) do češtiny alebo slovenčiny sa vyberá poplatok v sadzbe podľa písm. b), cc). Poplatok vyberajú archívne orgány.
3. Za druhé a každé ďalšie vyhotovenie prekladu alebo za overenie prekladu sa vyberá poplatok vo výške 30 % sadzieb.

Položka 73:

Vystavenie dočasného sprievodného listu o čs. príslušnosti lode plávajúcej pod československou vlajkouKčs300,-
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá Federálne ministerstvo dopravy.

Položka 74:

Za prevzatie námorného protestu od kapitána lode po príchode do prístavu, za vyhotovenie protokolu o zapísaní poznámky v lodnom denníku o prevzatí námorného protestuKčs200,-

Oddiel L

Konanie o vynálezoch, ochranných značkách a chránených vzoroch

Poznámka spoločná pre celý oddiel

Správny orgán môže so súhlasom Ministerstva financií určiť poplatky podľa tohto oddielu na základe vzájomnosti, prípadne od vybrania poplatku na jej základe upustiť.

A. Vynálezy:

Poznámky spoločné pre položky 75 až 79

1. Pre poplatky nerozhoduje, či ide o samostatný alebo o závislý patent.

2. Od poplatku sú oslobodení:

a) pôvodcovia vynálezov a majitelia patentov na vynálezy, ktoré je štát oprávnený využívať podľa zákona alebo preto, že mu bol vynález odovzdaný, pokiaľ ide o úkony, ktoré sa týkajú ich prihlášok vynálezov alebo im udelených patentov; pri odovzdaných vynálezoch sa toto oslobodenie vzťahuje na poplatky zročné po dni, keď bol vynález odovzdaný štátu;

b) úkony, o ktoré požiada prihlasovateľ vynálezu alebo majiteľ patentu na výzvu príslušného orgánu.

3. Poplatky podľa tohto oddielu sa platia v hotovosti alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave.

Spoločná poznámka pre položky 75 až 81:

Poplatky podľa tohto oddielu sa platia v hotovosti alebo prevodom z účtu na peňažnom ústave.

Položka 75:

a) za podanie prihlášky, v ktorej sa žiada o udelenie patentuKčs500,-
b) za žiadosť o navrátenie lehotyKčs200,-
c) za žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky
- za prvé tri mesiace odkladuKčs100,-
- za každý ďalší mesiac odkladuKčs50,-
d) za zápis licencie na patent a prevodu patentu do registraKčs300,-
e) ta žiadosť o určenie, či vyriešenie technického problému spadá do rozsahu určitého autorského osvedčenia alebo patentu Kčs2 000,-
Poznámka:
Poplatok podľa písmena b) a e) sa nevyberie, ak žiadosť vo veci jemu udeleného autorského osvedčenia podáva autor alebo jeho dedič.

Položka 76:

Za vydanie povolenia na predĺženie lehoty v konaní
a) za prvé a druhé predĺženieKčs20,-
b) za tretie a ďalšie predĺženieKčs100,-
Poznámka k položke 75 tu platí obdobne.

Položka 77:

Zverejnenie prihláškyKčs300,-
Poznámka:
Poplatok sa platí na výzvu správneho orgánu pred zverejnením prihlášky vynálezu a v lehote určenej správnym orgánom.

Položka 78:

Tlač opisu vynálezu k patentuKčs1 000,-
Poznámka k položke 77 tu platí obdobne.

Položka 79:

Za patent na vynález
a) za prvých päť rokovKčs3 000,-
b) za ďalšie tri rokyKčs2 000,-
c) za deviaty rokKčs800,-
d) za desiaty a každý ďalší rok sa poplatok uvedený sub c) zvyšuje ročne vždy o Kčs200,-
Poznámky:*)
1. a) Poplatok za prvých päť rokov platnosti patentu je zročný vopred, najneskôr do šiestich mesiacov po dni, keď rozhodnutie o udelení patentu andobudne právoplatnosť,
b) poplatok za ďalšie tri roky je zročný pred uplynutím piateho roka platnosti patentu,
c) poplatky za deviaty a každý ďalší rok sú zročné vždy pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
2. Ak lehoty uvedené v poznámke 1 pod písmenom b) a c) uplynuli predo dňom, keď rozhodnutie o udelení patentu nadobudlo právoplatnosť, sú poplatky v uvedených prípadoch zročné v lehote určenej v poznámke 1 písm. a).
3. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v poznámkach 1 a 2, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov; v týchto prípadoch sa však poplatok zvyšuje na dvojnásobok.*)

Položka 80:

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)Kčs200,-
Poznámka k položke 75 tu platí obdobne.

Položka 81:

Konanie o návrhu na zrušenie autorského osvedčenia alebo patentu a o žiadosti za vyznačenie závilosti autorského osvedčenia alebo patentuKčs 20,-až 2 000,-
Poznámka k položke 75 tu platí obdobne.

B. Ochranné značky, priemyselné vzory a označenia pôvodu**)

Položka 82:

a) za podanie prihlášky (včítane prípadného zápisu do registra)
- ochrannej značkyKčs400,-
- priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie patentuKčs200,-
- označenie pôvoduKčs600,-
b) za žiadosť o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvoduKčs400,-
c) za žiadosť
- o obnovu zápisu ochrannej značky
- o rozšírenie zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej značkyKčs400,-
d) za žiadosť o zápis prevodu alebo súhlasu na prevod ochrannej značky, licencie a prevodu patentu do registraKčs100,-
e) za návrh na výmaz
- ochrannej značky
- označenia pôvodu
- ďalšieho užívateľa označenia pôvodu,
ako aj za zisťovací návrhKčs200,-
f) za návrh na zrušenie osvedčenia alebo patentuKčs200,-
g) za žiadosť o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu určitého osvedčenia alebo patentuKčs200,-
h) za žiadosť o zmenu
- v ochrannej značke
- označenia pôvodu
- názvu majiteľa ochrannej značky, názvu užívateľa alebo ďalšieho užívateľa označenia pôvoduKčs50,-
i) za žiadosť o navrátenie lehotyKčs100,-
j) za žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky priemyselného vzoruKčs100,-
k) za zverejnenie prihlášky priemyselného vzoruKčs100,-
l) za vydanie povolenia o predĺžení lehoty v konaní
- za prvé a druhé predĺženieKčs20,-
- za tretie a ďalšie predĺženieKčs100,-
m) za predĺženie platnosti patentu na priemyselný vzorKčs200,-
n) za žiadosť
- o medzinárodný zápis ochrannej značky alebo označenia pôvodu
- o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej značky alebo o predĺženie platnosti medzinárodne zapísanej ochrannej značkyKčs60,-
o) za žiadosť o prevod medzinárodne zapísanej ochrannej značky, o zmenu názvu jej majiteľa, o obmedzenie jej zoznamu výrobkov alebo služieb, o teritoriálne obmedzenie alebo rozšírenie jej ochrany, ako aj za žiadosť o zmenu názvu užívateľa medzinárodne zapísaného označenia pôvodu, o zmenu zoznamu výrobkov alebo zápis spoluužívateľa takého označenia pôvoduKčs40,-
p) za návrh na výmaz medzinárodnej ochrannej značkyKčs200,-
Poznámky:
1. Poplatky za konanie vo veci označenia pôvodu sa budú vyberať až po nadobudnutí účinnosti zákona o označení pôvodu.
2. Prípady uvedené pod písmenami a) až p) sa vzťahujú na ochranné značky, priemyselné vzory a označenia pôvodu zapísané v ČSSR,
- n) a o) sa vzťahujú na čs. ochranné značky a označenia pôvodu zapísané medzinárodne,
- p) sa vzťahujú na iné než čs. ochranné značky zapísané medzinárodne.
3. Poplatok za konanie o prihláške priemyselného vzoru môže správny orgán znížiť až na polovicu sadzby.
4. Poplatky podľa písmen n) a o) sa vyberajú za úkony urobené podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných značiek, prípadne podľa Lisabonskej dohody o ochrane označenia pôvodu v Spojených medzinárodných úradoch pre ochranu vlastníctva v Ženeve.
5. Poplatok podľa písmen f), g), i) a l) sa nevyberie, ak žiadosť vo veci jemu udeleného osvedčenia podáva autor alebo jeho dedič.

Položka 83:

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) Kčs40,-
Poznámka:
Poznámka 5 k položke 82 tu platí obdobne.

SADZOBNÍK II

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú a platia na účet správneho orgánu, ktorý ich vyrubil.

2. Ak obstará orgán štátnej mierovej služby na žiadosť stránky prepravu skúšobného výstroja potrebného na skúšanie a overovanie meradiel vlastným dopravným prostriedkom, zvyšuje sa celková suma vyrubeného poplatku o 3,- Kčs za každý aj len začatý kilometer vzdialenosti, ak váži prepravovaný výstroj menej než 1500 kg a o 10,- Kčs za každý len začatý kilometer, ak váži viac. Vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť miesta výkonu od sídla príslušného orgánu štátnej mierovej služby (najkratšou cestou). Ak sa meradlá skúšajú a overujú pri okružných cestách podnikaných podľa určeného plánu priamo na mieste ich používania, zvyšuje sa celková suma poplatku o 20,- Kčs, ak prepravovaný výstroj váži do 2000 kg, o 100,- Kčs, ak váži do 5000 kg, a o 200,- Kčs, ak váži viacej. Pri periodických okružných cestách, pri ktorých sa predkladajú meradlá na hromadné skúšanie a overovanie na určených miestach (strediskách), zvyšuje sa každý vyrubený poplatok o 2,- Kčs.

3. Ak sa skúšanie a overovanie vykoná na žiadosť mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa celková suma poplatku vyrubeného žiadateľovi o 40,- Kčs za každého vyslaného technického pracovníka a za každý začatý kalendárny deň. Náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.

4. Poplatky sa vyberajú, aj keď sa predmet neuzná za správny. Ak sa však zistí pri úkone nesprávnosť predmetu už pri vonkajšej prehliadke, poplatok sa nevyberie, ani keď pritom treba prípadne zničiť štátne overovacie značky na predmete; táto úľava sa nevzťahuje na zvyšovacie poplatky podľa poznámok 2 a 3.

5. Ak sa úkon nemôže vykonať vinou poplatníka (napr. preto, že neboli pripravené pomôcky potrebné na vykonanie skúšky), vyberie sa za každého technického pracovníka a za každý aj len začatý kalendárny deň poplatok 40,- Kčs (včítane prípadného zvýšenia podľa poznámky 2).

6. Orgány štátnej mierovej služby môžu v jednotlivých odôvodnených prípadoch poskytovať výnimočné zľavy poplatkov až do výšky 50 % sadzby poplatku, ak náklady za vykonané úradné skúšky uhrádza organizácia.

7. Pri meradlách, pri ktorých čas platnosti úradného overenia uplynul alebo pri ktorých sa o úradné overenie žiadalo oneskorene (vyhláška č. 61/1963 Zb. v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb.), môže orgán štátnej mierovej služby zvýšiť poplatky až na dvojnásobok.

Oddiel A

Overovanie vybraných prevádzkových meradiel

I. Dĺžka, rozmer

Položka 1

Dĺžka meradla na strižný tovarKčs2,-

Položka 2

Meračské pásma oceľové určené na presné merania
pre meraciu dĺžku do 30 mKčs120,-
pre meraciu dĺžku nad 30 m za každých aj začatých 10 mKčs25,-

Položka 3

Meracie zariadenia na meranie dĺžky metrových textílií
a) odvaľovacie skladacieKčs150,-
b) prídavné zariadeniaKčs50,-

Položka 4

Taxametre alebo počítadlá kilometrov v nájomných automobilochKčs40,-
Ak sa skúšajú taxametre a počítadlá kilometrov na jednom vozidle spoločne za obe meradláKčs60,-

II. Plocha, rovinný uhol a odchýlky od geometrického tvaru

Položka 5

Stroje na meranie veľkosti plochy usníKčs150,-

III. Hmotnosť (hmota)

Položka 6

Závažia obchodné a špeciálne bežné a presné (okrem jemných závaží)
do 2 kgKčs1,-
od 5 kg do 20 kgKčs2,-
50 kgKčs5,-
Poznámka:
Za požičanie 100 kg zaťažovacích závaží sa vyberie poplatok 5 Kčs za každý aj začatý kalendárny deň
Kčs5,-

Položka 7

Váhy:
a) stolové rovnoramenné obchodné bežné do 30 kgKčs5,-
b) stolové rovnoramenné obchodné presné a stolové sklonné do 30 kgKčs15,-
c) poloautomatické a automatické na váženie obilia a iných sypkých hmôt
do 50 kg Kčs70,-
nad 50 kg do 200 kgKčs100,-
nad 200 kgKčs200,-
d) na zisťovanie vlhkosti látok, na zisťovanie škrobnatosti a na počítanie kusovKčs25,-
e) ostatné s váživosťou
do 1 000 kgKčs25,-
nad 1 000 kg do 3 000 kgKčs50,-
nad 3 000 kg do 10 000 kgKčs100,-
nad 10 000 kgKčs200,-
nad 30 000 kg do 80 000 kgKčs400,-
nad 80 000 kgKčs600,-

IV. Hodnotenie plodín

Položka 8

Obilné skúšače o veľkosti 1/4 lKčs30,-
Obilné skúšače o veľkosti 1 lKčs50,-

V. Objem, prietok

Položka 9

Odmerné nádoby (miery) na kvapaliny
objem do 5 lKčs1,-
objem nad 5 lKčs4,-

Položka 10

Výčapné nádoby pri jednotlivom overeníKčs1,-
pri hromadnom overeníKčs0,20

Položka 11

Odmerné sklo
a) odmerné banky a valecKčs6,-
b) odmerné valce s delenímKčs12,-
Poznámka:
Sadzba poplatku sa zvyšuje za každú ďalšiu overenú čiarku o 6 Kčs.
ByretyKčs25,-
PipetyKčs6,-
Pipety s delenímKčs12,-

Položka 12

Prepravné tanky (cisterny) na kvapaliny používané ako meradlá objemu do 3000 lKčs80,-
za každých ďalších aj začatých 1000 lKčs20,-

Položka 13

Prepravné sudy (drevené aj kovové) používané ako meradlá objemu pri objeme do 110 lKčs3,-
nad 110 l do 220 lKčs5,-
za každých ďalších aj začatých 100 lKčs3,-

Položka 14

Objemové dávkovacie meradlá na kvapaliny
a) s jednou objemovou čiarkou alebo značkou
s menovitým objemom do 20 lKčs5,-
s menovitým objemom nad 20 lKčs10,-
b) s viacerými objemovými čiarkami alebo značkami
s menovitým objemom do 20 lKčs20,-
s menovitým objemom nad 20 lKčs30,-
Poznámka:
Poplatok sa vyberá za overovanie meradiel v skúšobni výrobcu, resp. opravára alebo v laboratóriu KO ÚNM. Pri overovaní na mieste použitia sa zvyšuje poplatok na dvojnásobok.

Položka 15

Prietokové meradlá na kvapaliny
pre menovitý prietok do 200 l/min.Kčs25,-
pre menovitý prietok nad 200 l/min do 1000 l/min.Kčs40,-
pre menovitý prietok nad 1000 l/min.Kčs60,-

Položka 16

Kontrolné objemové liehové meradláKčs150,-

Položka 17

Butyrometre Kčs8,-

Položka 18

Vodomery o menovitom prietoku
do 20 m3/hKčs5,-
nad 20 m3/hKčs50,-
vodomery bubnovéKčs30,-

Položka 19

Plynomery o menovitom prietoku
do 20 m3/h Kčs15,-
nad 20 m3/h do 300 m3/hKčs50,-
nad 300 m3/h do 3000 m3/hKčs120,-
nad 3000 m3/hKčs200,-

VI. Mechanické skúšky materiálu

Položka 20

a) Trhacie stroje a lisy na statické skúšky materiálu pre maximálne zaťaženie
do 1 000 kpKčs150,-
nad 1 000 kp do 20 000 kpKčs250,-
do 20 000 kpKčs350,-
Poznámka:
Ak sa skúška vykoná na univerzálnom stroji v ťahu i tlaku, zvýši sa poplatok o polovicu.
b) Trhací stroj Michaelisov (zistenie správneho pákového pomeru) rozsah do 100 kpKčs75,-

Položka 21

Kyvadlové kladiváKčs400,-

Položka 22

Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiáluKčs100,-

VII. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 23

Elektromery na priame alebo nepriame meranie
do výkonu 100 kWKčs30,-
nad tento výkonKčs80,-
Poznámka:
Sadzby poplatku sa zvyšujú o polovicu pri elektromeroch s viacerými tarifami alebo s pomocným úradne skúšaným zariadením a pri elektromeroch s viacerými meracími rozsahmi alebo pri elektromeroch elektrolytických.

Položka 24

Meracie transformátory prúdu alebo napätia s primárnym rozsahom do 500 A alebo do 25 000 V triedy presnosti 0,5 a 1Kčs50,-
Poznámky:
Za ďalších (aj začatých) 100 A sa zvýši poplatok o 10 Kčs za každý prevod. Za ďalších aj začatých 1000 V sa zvýši poplatok o 5 Kčs. Pri transformátoroch s viacerými rozsahmi sa poplatok vypočíta podľa počtu rozsahov.

VIII. Teplota

Položka 25

Lekárske a zverolekárske teplomery
pri jednotlivom overovaníKčs2,-
pri hromadnom overovaníKčs0,30

VII. Areometria

Položka 26

a) Laboratórne areometre
bez teplomeruKčs20,-
s teplomeromKčs35,-
b) overovací alebo skúšobný list pre areometer
bez teplomeruKčs40,-
s teplomeromKčs65,-

Oddiel B

Overovanie hlavných podnikových etalónov

I. Dĺžka, rozmer

Položka 27

Etalónové základné mierky triedy presnosti 0, I a II
relatívne meranieabsolútne meranie
od 0,5 mm do 5 mm4,-30,-
nad 5 mm do 25 mm6,-50,-
nad 25 mm do 100 mm10,-100,-
od 100 mm do 250 mm30,-
nad 250 mm60,-

Položka 28

Etalónové mierky na overovanie nivelačných látKčs60,-

II. Plocha, rovinný uhol a odchýlky od geometrického tvaru

Položka 29

Etalónové uhlové mierky za 1 uholKčs30,-

Položka 30

Etalónové merné hárkyKčs80,-

III. Hmotnosť (hmota)

Položka 31

Zaťažovacie závažia
nad 50 kg do 500 kgKčs20,-
nad 500 kg do 1000 kgKčs50,-
nad 1000 kgKčs100,-
závažový vozeň (železničný)Kčs250,-
rohový vozíkKčs50,-

IV. Hodnotenie plodín

Položka 32

Tŕne (na meranie sít)Kčs16,-

V. Objem, prietok

Položka 33

Kontrolné byrety a pipetyKčs75,-

Položka 34

Váhy používané na etalonážKčs100,-

Položka 35

Odmerné nádoby kovové alebo sklenenéKčs100,-

Položka 36

Kubické miery na vymeriavanie meradiel objemu, základný poplatokKčs200,-
Poznámka:
Okrem základného poplatku sa vyberie za každých 100 litrov objemu alebo ich zlomok poplatok vo výške 5 Kčs; ak však treba stupnicu ešte len vymerať, poplatok vo výške 10 Kčs.

Položka 37

Kubické miery na plyny a kvapaliny (pre plynomery, vodomery a pod.), základný poplatokKčs400,-
Poznámka:
Okrem základného poplatku sa vyberie za každých 100 litrov objemu alebo za ich zlomok 20 Kčs; ak však treba stupnicu ešte len vymerať, poplatok vo výške 40 Kčs.

Položka 38

Špeciálne prietokomery
a) ortuťový alebo vodný ukazovateľ prietoku za každú dýzuKčs10,-
za výpočet každej stupniceKčs60,-
b) kalibreKčs6,-
za výpočet kalibraKčs20,-
c) rozdielový tlakomer vo vodomernej staniciKčs30,-
za vyhotovenie stupniceKčs20,-

VI. Mechanické skúšky materiálu

Položka 39

Tvrdomerné doštičky Rockwell, Vickers, BrinellKčs30,-

Položka 40

Etalónové vnikacie telesá Rockwell-C, Vickers
a) kontrola geometrického tvaruKčs40,-
b) funkčná kontrola teliesKčs60,-

Položka 41

Silomery (dynamometre) triedy presnosti 1 a 2, vyhodnotenie v jednom zmysle sily pri zaťažení
do 300 kpKčs70,-
do 300 kp do 15 MpKčs150,-
nad 15 Mp do 100 MpKčs300,-
Poznámka:
Ak sa bude silomer vyhodnocovať v obidvoch zmysloch, zvyšuje sa správny poplatok na dvojnásobok.

VII. Rotačná rýchlosť, obrátky

Položka 42

Obrátkomery s presnosťou do 1 % mernej hodnotyKčs50,-

VIII. Tlak

Položka 43

Piestové manometre, porovnávacia metódaKčs100,-

Položka 44

Tlakomery deformačné (kontrolné) s presnosťou do 1 %
do 500 kp/cm2Kčs25,-
nad 500 kp/cm2 do 2000 kp/cm2Kčs50,-
nad 2000 kp/cm2Kčs80,-

Položka 45

Tlakomery kvapalinové s presnosťou čítania
do 0,3102 N/m2Kčs120,-
(t. j. ~ ± 02, torr)

Položka 46

Barometre (kontrolné) s presnosťou čítania
± 0,21102 N/m2Kčs200,-
(t. j. ~ ± 0,1 torr)

Položka 47

Mikromanometre (kontrolné) s presnosťou čítania
do ± 0,1 N/m2Kčs120,-
(t. j. ~ ± 0,01 kp/m2)

Položka 48

Vákuometre kompresné s presnosťou čítania ± 3 %Kčs100,-

IX. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 49

Etalónový voltmeter, ampérmeter za 1 rozsah
a) tr. 0,1Kčs80,-
b) tr. 0,2Kčs50,-

Položka 50

Wattmeter za 1 prúdový rozsah
a) tr. 0,1Kčs140,-
b) tr. 0,2Kčs70,-
Poznámka:
Pri voltmetroch, ampérmetroch a wattmetroch so stupnicou nad 150 dielcov je poplatok dvojnásobný.

Položka 51

Westonov článok tr. I. a II.Kčs120,

Položka 52

Laboratórny kompenzátorKčs600,-

Položka 53

Laboratórny odporový mostík jednoduchýKčs500,-
dvojitýKčs750,

Položka 54

Etalónový odpor za 1 ks
pri 20 oCKčs60,-
bez zistenia koef.Kčs120,-
so zistením koef.Kčs250,-

Položka 55

Etalóny kapacity
pevný kondenzátorKčs50,-
otočný kondenzátorKčs150,-
Etalónová kapacitná dekáda
bez otočného kondenzátoraKčs150,-
s otočným kondenzátoromKčs260,-
Kapacitný laboratórny mostíkKčs600,-

Položka 56

Etalóny magnetického toku na jednosmerné meranie
menšie než 10 m Wh/AKčs210,-
väčšie než 10 m Wh/AKčs150,-

Položka 57

Epsteinove prístroje: malýKčs500,-
veľkýKčs360,-

Položka 58

Meracie zariadenia na overovanie meracích transformátorovKčs500,-
a) funkčná skúška
b) overovanie etalónových transformátorov napätia a prúdu tr. 0,1 s primárnym rozsahom do 500 A a 25 000 VKčs100,-
Poznámka:
Za ďalších aj začatých 100 A sa zvyšuje poplatok o 10 Kčs za každý prevod.
Za ďalších aj začatých 1000 V sa zvýši poplatok o 5 Kčs za každý prevod. Pri transformátoroch s viacerými rozsahmi sa poplatok vypočíta podľa počtu rozsahov;
c) overenie meracieho zariadenia ako celkuKčs1 000,-
d) overenie záťažou s menej než 10 hodnotamiKčs100,-
s viacej než 10 hodnotamiKčs200,-

Položka 59

Meracie zariadenia na overovanie elektromerov
a) funkčná skúška
- trojfázových zariadeníKčs300,-
- jednofázových zariadeníKčs150,-
b) overenie kontrolného elektromeruKčs150,-
c) overenie overovacieho (ciachového) elektromeruKčs300,-

Položka 60

Etalón indukčnostiKčs50,-

Položka 61

Etalón vzájomnej indukčnostiKčs100,-

X. Teplota

Položka 62

a) etalónové sklenené teplomery od 55 do +300 oC Kčs120,-
b) etalónové sklenené teplomery do 550 oCKčs150,-
c) etalónové sklenené teplomery kalorimetrické stotinnéKčs150,-

Položka 63

Etalónové platinové odporové teplomery (Pt)Kčs600,-

Položka 64

Etalónové termočlánkyKčs400,-

Položka 65

Jasové pyrometre etalónové za jeden rozsahKčs200,-

Položka 66

Etalónové teplotné žiarovkyKčs400,-

XI. Areometria

Položka 67

Etalónové areometre (včítane overovacieho listu)
bez teplomeruKčs150,-
s teplomeromKčs200,-

XII. Viskozimetria

Položka 68

Sklenené kapilárne viskozimetreKčs800,-

XIII. Čas

Položka 69

Stopky Kčs150,-

Oddiel C

Overovanie alebo skúšanie prevádzkových meradiel podliehajúcich podnikovej kontrole

I. Dĺžka, rozmer

Položka 70

Základné mierky koncové - relatívne overovanie
od 0,5 mm do 5 mmKčs6,-
nad 5 mm do 25 mmKčs8,-
nad 25 mm do 100 mmKčs14,-
nad 100 mm do 500 mmKčs40,-
nad 500 mmKčs80,-

II. Hmotnosť (hmota)

Položka 71

Analytické váhy Kčs150,-

Položka 72

Obilné sito Kčs5,-

III. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 73

Kilovoltmeter - overenie striedavým prúdom
a) do 25 000 V za 1 roz. Kčs50,-
b) nad 25 000 V za 1 rozKčs100,-
overenie jednosmerným prúdom
c) do 25 000 V za 1 roz.Kčs100,-
d) nad 25 000 V za 1 roz.Kčs200,-

Položka 74

Technický kompenzátor Kčs200,-

Položka 75

Vzorky na kontrolu Epsteinových prístrojov 1 hodnotaKčs90,-
ďalšie hodnotyKčs30,-

IV. Teplota

Položka 76

Sklenené teplomery rozsahu (- 55 až + 500 oC)Kčs100,-

Položka 77

Odporové teplomery rozsahu (- 200 až + 800 oC)Kčs300,-

Položka 78

Termočlánky platinové rozsahu (0 až 1200 oC)Kčs300,-

Položka 79

Termočlánky z obyčajných kovov rozsahu (- 300 až + 1200 oC)Kčs250,-

V. Čas

Položka 80

Stopky Kčs80,-

Oddiel D

Položka 81

Iné skúšky

Úradné skúšky nového typu meradla alebo zmien konštrukcie a materiálu meradla, prípadne rozhodnutie o jeho prípustnosti na úradné skúšanie, úradné skúšky (aj s prípadným overovaním) predmetov, ktoré nie sú uvedené v ostatných položkách tohto sadzobníka (napr. metrologické práce a iné fyzikálnotechnické presné merania a skúšky), ďalej skúšky nových druhov a vzoriek mier, váh a meracích prístrojov, skúšky meradiel alebo laboratórnych predmetov, ak majú zariadenie sťažujúce skúšku alebo ak sa žiada o vykonanie skúšky v širšom rozsahu alebo s vyššou presnosťou a konečné skúšky alebo overovanie meradiel nepodliehajúcich povinnému úradnému overeniu Kčs40,-
4 000,-
Poznámka:
V medziach sadzby sa vyrubuje poplatok podľa trvania skúšky, a to sumou 40 Kčs za každú aj len začatú hodinu a za každého pracovníka, ktorý vykonáva skúšku. Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa obťažnosti skúšky až o 100 % základnej sadzby.

Poznámky pod čiarou

*) Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú. l. (Ú. v.) o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.

*) Vyhl. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb,
vyhl. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

*) § 5 vyhlášky č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť v znení vyhlášky č. 137/1970 Zb.

**) § 77 ods. 1, 2 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.).

*) § 116 prvá veta Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (príbuzní v priamo rade, súrodenec a manžel).

*) § 62 zák. č. 47/1956 Zb., letecký zákon.

**) § 24 zák. č. 47/1956 Zb., letecký zákon.

*) Autorské osvedčenia na vynálezy poplatkom podľa tejto položky nepodliehajú (§ 47 ods. 1 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch).

*) Ak sa poplatok nezaplatí ani v tejto predĺženej lehote, patent zanikne [§ 57 písm. c) zák. č. 84/1972 Zb.].

**) Patent na priemyselný vzor zanikne, ak sa správny poplatok nezaplatí včas [§ 110 písm. c) zákona č. 84/1972 Zb.].