2

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 28. januára 1971

o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 58 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 46, 49 a 96 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 116/1967 Zb.:


Nároky na starobný dôchodok pri zamestnaní

§ 1

Pracovníkovi, ktorý je zamestnaný*) po vzniku nároku na starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov alebo družstevných roľníkov alebo z dôchodkového poistenia samostatne hospodáriacich osôb, sa poskytuje starobný dôchodok v nezmenenej výške, ak jeho hrubý zárobok nie je viac ako 800 Kčs mesačne.

§ 2

(1) Pracovníkovi, ktorý je zamestnaný po vzniku nároku na starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov alebo družstevných roľníkov alebo z dôchodkového poistenia samostatne hospodáriacich osôb, sa poskytuje starobný dôchodok až do výšky 1000 Kčs mesačne, ak je zamestnaný

a) vo výrobe (priemyselnej, ťažobnej, poľnohospodárskej, lesnej, stavebnej včítane údržby a obnovy, vo výrobe stavebných hmôt, pri výstavbe, údržbe a obnove inžinierskych sietí a komunikácií, v družstevnej výrobe, v polygrafických prevádzkach, prípadne v ďalších výrobných odvetviach),

b) pri vykonávaní služieb včítane opráv, údržby a iných obdobných prác smerujúcich k uspokojovaniu potrieb obyvateľstva

- v organizáciách miestneho priemyslu, komunálnych služieb, vo výrobných družstvách, v rozpočtových organizáciách a zariadeniach národných výborov pre komunálne služby, v drobných prevádzkárňach národných výborov a v bytovom hospodárstve národných výborov a družstiev,

- v obchode,

- vo verejnom, závodnom a školskom stravovaní a v ubytovacích zariadeniach,

- v zdravotníctve a v zariadeniach sociálneho zabezpečenia včítane opatrovateľskej služby,

- vo verejnej doprave včítane miestnej dopravy a v prevádzke pôšt a telekomunikácií,

- pri prevádzke vodární a úpravní pitnej vody včítane čerpacích staníc a mestských čistiarní odpadových vôd,

- pri nákupe poľnohospodárskych výrobkov,

- pri zbere surovín,

c) pri kuričských prácach, pri prácach pri údržbe a upratovaní a ako člen závodnej stráže, strážca alebo vrátnik, aj pokiaľ ide o práce konané v iných odvetviach, než sú odvetvia uvedené pod písmenami a) a b).

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na pracovníkov vykonávajúcich administratívne práce s výnimkou tých, ktorí vykonávajú tieto práce v jednotnom roľníckom družstve.

§ 3

(1) Pracovníkovi, ktorý je zamestnaný po vzniku nároku na starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov, sa poskytuje tento dôchodok vo výške jednej polovice,**) pokiaľ nie je preňho výhodnejšia úprava podľa § 1 alebo § 2, ak jeho hrubý zárobok po vzniku nároku na starobný dôchodok podstatne poklesol; pritom je podmienkou, že podstatný pokles zárobku bol spôsobený skrátením pracovného úväzku alebo zmenou zamestnania.

(2) Za podstatný pokles zárobku pracovníka sa považuje, ak mesačný hrubý zárobok pracovníka je aspoň o tretinu nižší ako priemerný mesačný zárobok, z ktorého sa vypočítava starobný dôchodok, ale neobmedzený podľa § 9 ods. 3 zákona č. 101/1964 Zb.

(3) Polovica starobného dôchodku sa vypočítava zo starobného dôchodku v tej výške, v ktorej by patril ku dňu, od ktorého sa priznáva polovica tohto dôchodku. Priemerný mesačný zárobok pracovníka, ktorému sa starobný dôchodok dosiaľ nevymeral, sa zisťuje z hrubých zárobkov dosiahnutých pred rokom, v ktorom mu vznikol nárok na starobný dôchodok, alebo ak je to pre pracovníka výhodnejšie, pred rokom, v ktorom nastal podstatný pokles zárobku po vzniku nároku na dôchodok.

Nároky na starobný dôchodok pri pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve

§ 4

Družstevníkovi, ktorý je pracovne činný*) v jednotnom roľníckom družstve po vzniku nároku na starobný dôchodok, sa tento dôchodok poskytuje až do výšky 1000 Kčs mesačne; pokiaľ príjem družstevníka z pracovnej činnosti nie je viac ako 800 Kčs mesačne, poskytuje sa starobný dôchodok v nezmenenej výške.

Nároky na dôchodok pri kampaňových, sezónnych a iných krátkodobých prácach

§ 5

(1) Požívateľom starobného, vdovského a sirotského dôchodku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), ktorým by sa dôchodok nevyplácal alebo by sa krátil pri zamestnaní alebo pri pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve, sa poskytuje dôchodok v nezmenenej výške, ak je dôchodca prechodne zamestnaný (prechodne pracovne činný v družstve) pri kampaňových, sezónnych, špičkových, nárazových alebo výpomocných prácach po dobu dojednanú najviac

a) na 180 pracovných dní,

b) na 120 pracovných dní, ak ide o administratívne práce,

pokiaľ dôchodca skutočne neodpracoval v takto dojednanom krátkodobom zamestnaní (pracovnej činnosti) v kalendárnom roku viac ako uvedený počet pracovných dní. Do počtu odpracovaných dní sa započítavajú aj dni, za ktoré dôchodcovi patrilo nemocenské alebo náhrada mzdy, s výnimkou náhrady za nevyčerpanú dovolenku.

Výhody podľa tohto odseku nepatria, ak medzi skončením trvalého pracovného pomeru (pracovnej činnosti) a dňom nástupu do práce v krátkodobom zamestnaní (pracovnej činnosti) v tej istej organizácii (družstve) neuplynulo aspoň 14 dní.

(2) Dôchodcom uvedeným v predchádzajúcom odseku sa poskytuje dôchodok v nezmenenej výške aj vtedy, ak sú zamestnaní (pracovne činní) s pracovným úväzkom takého rozsahu, že v kalendárnom roku nepresiahne 1200 pracovných hodín, a ak ide o administratívne práce, 800 pracovných hodín.

(3) Celkové trvanie prác uvedených v odseku 1 nesmie byť v kalendárnom roku dlhšie ako 180 pracovných dní. Ak dôchodca vykonával v tom istom kalendárnom roku tak práce uvedené v odseku 1, ako práce uvedené v odseku 2, hodnotí sa každý deň, v ktorom vykonával práce uvedené v odseku 2, ako jeden pracovný deň; celkové trvanie všetkých prác nesmie byť ani v tomto prípade v kalendárnom roku dlhšie ako 180 pracovných dní. Na administratívne práce nesmie však pripadať viac ako 120 pracovných dní.

(4) Ak naliehavo treba s pomocou dôchodcov urýchlene odstrániť následky mimoriadnych udalostí, môže sa najvyšší časový rozsah prác ustanovený v predchádzajúcich odsekoch prekročiť. O rozsahu takého prekročenia a o tom, pre ktoré práce sa povoľuje, rozhodnú pre jednotlivé mimoriadne udalosti vlády Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

(5) Organizácia (jednotné roľnícke družstvo) môže prijímať dôchodcov len na výkon takých kampaňových, sezónnych alebo iných krátkodobých prác, ktoré nemôžu vykonávať pracovníci zamestnaní (pracovne činní) v organizácii (družstve) po celý rok.

Nároky na dôchodok pri prácach podľa dohody o pracovnej činnosti alebo pri poskytovaní služieb alebo opráv na základe povolenia národného výboru

§ 6

(1) Požívateľovi starobného dôchodku, ktorý vykonáva práce podľa dohody o pracovnej činnosti,**) sa poskytuje tento dôchodok len za podmienok a vo výške ustanovených v § 1, 2 a 5 pre poskytovanie starobného dôchodku pri zamestnaní. Ustanovenie § 5 o výplate vdovského a sirotského dôchodku v nezmenenej výške platí obdobne. Ak sa v dohode o pracovnej činnosti uzavretej na výkon kampaňových, sezónnych a iných krátkodobých prác, uvedených v § 5, nedohodol počet pracovných dní (odsek 1) alebo počet pracovných hodín (odsek 2), počíta sa jeden kalendárny týždeň doby, na ktorú bola dohoda o pracovnej činnosti uzavretá, za päť pracovných dní.

(2) Požívateľovi starobného dôchodku, ktorý poskytuje služby alebo opravy na základe povolenia národného výboru,*) sa poskytuje tento dôchodok len za podmienok a vo výške ustanovených v § 1 a 2 pre poskytovanie starobného dôchodku pri zamestnaní.

Spoločné ustanovenia

§ 7

(1) Za dobu zamestnania (pracovnej činnosti, prác uvedených v § 6), po ktorú sa poskytuje starobný dôchodok alebo jeho časť, sa nárok na tento dôchodok nezvyšuje.

(2) Oprávnený si môže zvoliť miesto výplaty dôchodku zvyšovanie nároku na dôchodok. Vykonaná voľba sa nemôže zmeniť pred uplynutím troch mesiacov; ak však ide o prípady uvedené v § 5, môže dôchodca kedykoľvek požiadať, aby sa mu miesto výplaty dôchodku zvyšoval nárok na starobný dôchodok. Doba zamestnania (pracovnej činnosti, prác uvedených v § 6) sa hodnotí pre zvýšenie nároku na dôchodok vo všetkých týchto prípadoch podľa všeobecných predpisov odo dňa nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa už vyplatila mesačná splátka dôchodku.

§ 8

Po dobu, po ktorú patrí podľa § 1 až 5 starobný dôchodok alebo jeho časť pri zamestnaní (pracovnej činnosti), sa dôchodok vypláca, i keď v tejto dobe patrí dôchodcovi nemocenské.

§ 9

Organizácia (jednotné roľnícke družstvo) je povinná uviesť v hlásení orgánu sociálneho zabezpečenia okolnosti, z ktorých je zrejmé, či ide o práce, pri ktorých je dôchodca zúčastnený na výhodách podľa tohto nariadenia, prípadne či ide o práce uvedené v § 6. Organizácia (jednotné roľnícke družstvo) zodpovedá podľa platných predpisov za škodu vzniknutú neoprávnenou výplatou dôchodku.**)


Záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Pracujúci dôchodcovia, ktorým podľa tohto nariadenia nebude patriť dôchodok pri zamestnaní (pracovnej činnosti, prácach uvedených v § 6) alebo im bude patriť len v nižšej výmere, sú povinní výkon takého zamestnania (pracovnej činnosti, prác) ohlásiť do 10. marca 1971 orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorý dôchodok vypláca.

(2) Výplata dôchodku pri zamestnaní (pracovnej činnosti, prácach uvedených v § 6), ktorá už podľa tohto nariadenia nepatrí, sa končí splátkou dôchodku zročnou vo februári 1971; zníženie dôchodku, pokiaľ tento dôchodok patrí v nižšej výmere, sa vykoná začínajúc splátkou dôchodku zročnou v marci 1971. Preplatky vzniknuté výplatou dôchodku za marec a apríl 1971, ktoré nemožno zúčtovať s ďalšími splátkami dôchodku, sa nebudú vymáhať, ak dôchodca splnil svoju ohlasovaciu povinnosť.

§ 11

Čas, po ktorý dôchodca vykonával po 31. decembri 1970 kampaňové, sezónne alebo iné krátkodobé zamestnanie (pracovnú činnosť), pri ktorom bol zúčastnený na výhodách podľa doterajších predpisov o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom, sa započítava s prihliadnutím na povahu vykonávanej práce do doby zamestnania (pracovnej činnosti), prípadne do doby výkonu prác podľa dohody o pracovnej činnosti vykonávaných podľa § 5.

§ 12

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na požívateľov dôchodkov vyplácaných orgánmi federálnych ministerstiev národnej obrany a vnútra a orgánmi ministerstiev vnútra a spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

§ 13

Zrušuje sa:

1. vládne nariadenie č. 73/1969 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom;

2. čl. 8 zásad č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru, schválených uznesením vlády z 3. marca 1965;

3. § 16 prvá veta vyhlášky č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1971.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pracovníkom sa tu rozumie pracovník v pracovnom pomere a aj člen výrobného družstva.

**) § 64 ods. 5 zákona č. 101/1964 Zb.

*) Družstevníkom sa tu rozumie aj občan, ktorý trvale pracuje v družstve a nie je jeho členom ani nie je v ňom v pracovnom pomere (§ 2 zákona č. 103/1964 Zb.).

**) § 232 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce; pri prácach vykonávaných podľa dohody o vykonaní práce podľa § 232 ods. 2 písm. b) tohto Zákonníka sa poskytuje starobný dôchodok v nezmenenej výške.

*) Zásady č. 20/1965 Zb.

**) Povinnosť závodov (jednotných roľníckych družstiev) viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia a povinnosť nahradiť neprávom vyplatené dávky ustanovuje § 89 a § 139 zákona č. 101/1964 Zb., § 118 zákona č. 103/1964 Zb. a § 123 až 132 vyhlášky č. 102/1964 Zb.