163

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 17. decembra 1971

o vykonávaní periodických revízií hospodárenia

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 32 písm. c) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Základné ustanovenie

Periodické revízie hospodárenia sú ako súčasť riadenia jednou z foriem kontroly, pri ktorej sa skúma, ako organizácie uspokojujú potreby spoločnosti, ako hospodária so zverenými hmotnými a finančnými prostriedkami a ako dodržiavajú socialistickú zákonnosť a plánovaciu i finančnú disciplínu.

§ 2

Predmet a rozsah úpravy

Táto výška upravuje vykonávanie periodických revízií hospodárenia v štátnych hospodárskych organizáciách, rozpočtových a príspevkových organizáciách, štátnych fondoch, organizáciách zahraničného obchodu, tuzemských účastinných spoločnostiach a organizáciách vzniknutých na základe zmluvy o združení.*)

§ 3

Orgány vykonávajúce periodické revízie hospodárenia

(1) Periodické revízie hospodárenia vykonávajú:

a) orgány hospodárskeho riadenia**) vo všetkých nimi priamo riadených štátnych hospodárskych, rozpočtových alebo príspevkových organizáciách, v organizáciách zahraničného obchodu, tuzemských účastinných spoločnostiach alebo v organizáciách vzniknutých na základe zmluvy o združení,

b) krajské (im na roveň postavené) národné výbory v organizáciách nimi riadených a na okresných (obvodných) národných výboroch; okresné (obvodné) národné výbory v organizáciách nimi priamo riadených, na mestských***) a miestnych národných výboroch a v organizáciách nimi riadených,†)

c) Federálne ministerstvo financií na federálnych ústredných orgánoch a vo federálnych fondoch,††)

d) Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky na ústredných orgánoch, krajských národných výboroch, fondoch a v ústrediach organizácií v pôsobnosti republík.†††)

(2) Periodické revízie hospodárenia vykonávajú alebo organizujú a vedú vedúci pracovníci odborných kontrolných útvarov. Pri periodických revíziách hospodárenia spolupracujú odborníci z ostatných útvarov revidujúci organizácie alebo z podriadených jednotiek a experti - znalci. Revízie výdavkov na potreby brannej povahy vykonávajú podľa osobitných smerníc1) pracovníci na to poverení.

§ 4

Lehoty periodických revízií hospodárenia

(1) Periodické revízie hospodárenia sa vykonávajú najmenej raz za tri roky.2)

(2) Revidované obdobie musí nadväzovať na predchádzajúcu revíziu hospodárenia.

§ 5

Zameranie periodických revízií hospodárenia

Periodické revízie hospodárenia sú zamerané:

a) v štátnych hospodárskych organizáciách, v organizáciách zahraničného obchodu, v tuzemských účastinných spoločnostiach alebo v organizáciách vzniknutých na základe zmluvy o združení, najmä na:

- uspokojovanie potrieb spoločnosti určených najmä plánovanými úlohami,

- dodržiavanie finančnej disciplíny, najmä vo vzťahoch k štátnemu rozpočtu, k rozpočtom národných výborov a k nadriadeným orgánom,

- hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v súlade s právnymi predpismi,

- stav správy a ochrany majetku v socialistickom vlastníctve,

- správnosť vykázaných hospodárskych výsledkov a ich použitie,

- čerpanie a využívanie dotácií a subvencií,

- dodržiavanie predpisov o odmeňovaní práce a mzdovej kontrole,

- dodržiavanie zásad cenovej politiky,

- stav a úroveň informačnej sústavy organizácie ako celku,

- účinnosť vnútorného kontrolného systému,

b) v rozpočtových a príspevkových organizáciách, najmä na:

- účelnosť a hospodárnosť vynakladaných rozpočtových prostriedkov a úplnosť a správnosť rozpočtových príjmov,

- hospodárenie s pobádacími fondmi,

- hospodárenie s fondmi rezerv a rozvoja na národných výboroch,

- dodržiavanie predpisov o odmeňovaní práce a mzdovej kontrole,

- čerpanie a využívanie dotácií a subvencií,

- dodržiavanie zásad na čerpanie prostriedkov vládnych rozpočtových rezerv,

- stav a úroveň informačnej sústavy organizácie ako celku,

- stav správy a ochrany národného majetku,

- kvalitu zostavenia rozpočtu,

c) v ústredných orgánoch alebo štátnych fondoch, najmä na:

- účelnosť a hospodárnosť vynakladaných rozpočtových prostriedkov a úplnosť a správnosť rozpočtových príjmov,

- hospodárenie s pobádacími fondmi,

- stav správy a ochrany národného majetku,

- dotačnú politiku v oblasti investícií,

- stav a úroveň informačnej sústavy,

- systemizáciu a odmeňovanie správneho aparátu.

§ 6

Oprávnenia a povinnosti revidujúcich orgánov a revidovaných organizácií

(1) Vedúci a ostatní pracovníci revidovaných organizácií sú povinní na požiadanie poskytnúť revidujúcim pracovníkom všetku pomoc, najmä umožniť vstup do všetkých objektov potrebných na vykonanie revízie, podávať ústne i písomné oznámenie v požadovaných lehotách, predložiť požadované písomnosti, účtovné aj iné podklady, plány a rozpočty, materiály o kontrolách, revíziách a inšpekciách vykonaných inými orgánmi.

(2) Revidujúci pracovníci sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

(3) Vedúci pracovníci a riadiace orgány revidovaných organizácií sú povinní vykonať opatrenia na odstránenie závad zistených pri periodickej revízií hospodárenia v lehote dohodnutej s revidujúcim orgánom, prípadne v termíne určenom nadriadeným orgánom a vyvodzovať dôsledky voči zodpovedným osobám za zistené nedostatky.

§ 7

Metodické riadenie a dohľad

(1) Federálne ministerstvo financií metodicky riadi periodické revízie hospodárenia v ČSSR a sleduje ich vykonávanie na všetkých federálnych orgánoch.*)

(2) Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky vo svojej pôsobnosti riadia a usmerňujú v rámci predpisov vydaných Federálnym ministerstvom financií výkon periodických revízií hospodárenia.**)

(3) Orgány hospodárskeho riadenia usmerňujú, koordinujú a sledujú činnosť kontrolných útvarov v podriadených organizáciách na úseku periodických revízií hospodárenia. Sú zodpovedné za vykonávanie periodických revízií hospodárenia podriadenými organizáciami.

§ 8

Oznamovacia povinnosť

(1) Revidujúce organizácie sú povinné o závažných skutočnostiach zistených pri periodických revíziách upovedomiť orgány, ktorým prislúcha v takých prípadoch robiť príslušné opatrenia podľa osobitných predpisov.*)

(2) Revidujúce orgány sú povinné upozorniť vedenie revidovanej organizácie alebo iný príslušný orgán na nedostatky, ktoré nesúvisia s programom revízie. Orgán, ktorý také upozornenie dostal, je povinný do 30 dní oznámiť, aké opatrenia na nápravu urobil.

§ 9

Vnútropodniková revízia

Štátne hospodárske, rozpočtové a príspevkové organizácie vykonávajú primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky periodické revízie hospodárenia vo svojich závodoch a samostatných organizačných jednotkách, ktoré ako objekty revízií určia nadriadené orgány.


§ 10

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 121/1967 Zb. o vykonávaní periodických revízií hospodárenia.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 360a ods. 4 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.

**) Nariadenie vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších sociálnych organizácií.

***) Právomoc mestských národných výborov vykonávať periodické revízie hospodárenia v organizáciách nimi riadených podľa schváleného štatútu týmto nie je dotknutá.

) § 27, 28 a § 68 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.

††) § 27 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

†††) § 32 zákona ČNR č. 60/1971 Zb. o rozpočtových pravidlách a § 35 zákona SNR č. 32/1971 Zb. o rozpočtových pravidlách.

1) Smernice Federálneho ministerstva financií pre financovanie príprav civilnej obrany a výdavkov brannej povahy.

2) Pri vykonávaní periodických revízií hospodárenia postupujú revidujúce orgány podľa zásad ustanovených vo vyhláške býv. ministra Štátnej kontroly č. 75/1959 Ú. l. (Ú. v.).

*) § 32 písm. c) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev.

**) Zákon ČNR č. 60/1971 Zb. a SNR č. 32/1971 Zb. o rozpočtových pravidlách.

*) Napr. zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok), Zákonník práce, zákon o hospodárskej arbitráži, zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátnej energetickej inšpekcie, zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii, zákon o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, zákon o požiarnej ochrane.