Vyhláška č. 109/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb.

(v znení č. 119/1971 Zb., 119/1971 Zb.)

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

OBSAH

109

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 8. októbra 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s ministerstvami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, s Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 145 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v platnom znení:


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. K § 9 sa pripája ďalší odsek 5, ktorý znie:

(5) Najnižšia výmera dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, ustanovená v odseku 3, môže sa pri splnení ostatných podmienok zvýšiť zo sumy 500 Kčs na 550 Kčs a zo sumy 850 Kčs na 900 Kčs osobám, ktoré pri prevádzke poľnohospodárskeho závodu alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti nezamestnávali sústavne cudzie pracovné sily.“

2. K § 11 sa pripája ďalší odsek 5, ktorý znie:

(5) Najnižšia výmera dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, ustanovená v odseku 3 a 4 môže sa pri splnení ostatných podmienok zvýšiť zo sumy 500 Kčs na 550 Kčs pozostalým po osobách, ktoré pri prevádzke poľnohospodárskeho závodu alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti nezamestnávali sústavne cudzie pracovné sily.“

3. Podpora pri narodení dieťaťa ustanovená v § 23a sumou 1 000 Kčs sa zvyšuje na 2 000 Kčs na každé dieťa narodené po 30. septembri 1971.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.