Vyhláška č. 85/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou

Čiastka 23/1971
Platnosť od 31.08.1971
Účinnosť od 15.09.1971
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť 1. júlom 1971.

85

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. júla 1971

o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou


Dňa 7. mája 1971 bola v Prahe podpísaná Dohoda o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou.

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dohoda platnosť 1. júlom 1971.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou

Vláda Československej socialistickej republiky a Švajčiarska spolková rada, vedené prianím podporovať a rozširovať vzájomné hospodárske styky v prospech oboch štátov, sa dohodli takto:

Článok 1

Hospodárske styky medzi oboma štátmi budú sa uskutočňovať podľa ustanovenia Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), zmluvnou stranou ktorej je Československo od jej založenia a ku ktorej Švajčiarsko pristúpilo podľa Protokolu z 1. apríla 1966, ako aj podľa prípadných ďalších dojednaní medzi oboma štátmi v rámci GATTu.

Obchodná zmluva medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou z 24. novembra 1953 okrem toho zostáva v platnosti.

Článok 2

Zmluvné strany sa budú usilovať, aby výmena tovaru medzi oboma štátmi sa ďalej rozvíjala na základe predpisov platných v Československu a vo Švajčiarsku.

Pritom sa bude pokiaľ možno prihliadať na sezónny charakter tovaru, ako aj na vývoznú a dovoznú štruktúru oboch štátov.

Článok 3

Obe vlády vyjadrujú svoj záujem rozvíjať kooperáciu v oblasti hospodárstva, priemyslu a techniky, ako aj služieb. V tomto smere budú podporovať úsilie podnikov a organizácií oboch štátov.

Výrobky a služby, ktoré vyplynú z tejto spolupráce, budú podliehať čo najpriaznivejšiemu zaobchádzaniu v rámci všeobecne platných predpisov v oboch štátoch.

Obe vlády príjmu všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečila ochrana priemyselného vlastníctva a autorských práv právnych subjektov druhého štátu. Toto sa vzťahuje aj na ochranu označenia pôvodu.

Článok 4

Platby medzi Československom a Švajčiarskom sa budú vykonávať podľa Protokolu pripojeného k tejto Dohode.

Článok 5

Zo zástupcov oboch vlád sa vytvorí Zmiešaná komisia.

Zmiešaná komisia dohliada na dodržiavanie tejto Dohody a uľahčuje jej vykonávanie. Zaoberá sa taktiež najmä návrhmi a opatreniami, ktoré smerujú k rozšíreniu výmeny tovaru, k zlepšeniu hospodárskych vzťahov a odstráneniu prípadne vzniknutých ťažkostí.

Schádza sa na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Táto Dohoda sa vzťahuje na Kniežatstvo Lichtenštajnské, pokiaľ bude vo zväzku so Švajčiarskou konfederáciou v rámci colnej únie.

Článok 7

Touto Dohodou sa zrušuje Dohoda o obchodných vzťahoch a úprave platieb medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou z 22. decembra 1949 včítane príslušných Protokolov a listov.

Článok 8

Obe vlády vykonajú diplomatickou cestou vzájomnú výmenu notifikačných listín o splnení podmienok potrebných na uzavretie a nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Dohoda nadobudne potom platnosť 1. júlom 1971. V prípade, že jedna z týchto notifikácii bude vykonaná po 20. júli 1971, Dohoda nadobudne platnosť o 10 dní po tom, čo dostala túto notifikáciu.

Táto Dohoda platí do 31. decembra 1975. Zostáva v platnosti vždy na obdobie ďalšieho roka, pokiaľ jedna zo zmluvných strán ju písomne nevypovie najmenej tri mesiace pred uplynutím ročného obdobia.

Na dôkaz toho podpísali na to určení splnomocnenci túto Dohodu.

Dané v Prahe 7. mája 1971 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Alfréd Killián v. r.

Za

Švajčiarsku spolkovú radu:

Reymond Probst v. r.

PROTOKOL O PLATOBNOM STYKU

k Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou

Článok 1

So zreteľom na to, že platnosť Dohody o obchodných vzťahoch a úprave platieb medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou z 22. decembra 1949 sa zrušuje Dohodou o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, podpísanou dnešného dňa, a že v dôsledku toho sa vzájomný platobný styk bude vykonávať vo švajčiarskych frankoch alebo v iných voľne zmeniteľných menách, obe vlády vyhlasujú, že platby akéhokoľvek druhu sa v žiadnom prípade nepodrobia nepriaznivejšej úprave, než ktorá platila pri zrušení viazaného platobného styku.

To isté platí obdobne pre možnosti nakladania s majetkovými hodnotami akéhokoľvek druhu.

Článok 2

Účty otvorené na základe Dohody z 22. decembra 1949 sa zrušujú a zostatok sa dáva k voľnej dispozícii Československej obchodnej banke ú.s. podľa dojednania, ktoré sa dohodne medzi ňou a Schweizerische Verrechnungsstelle.

Dané v Prahe 7. mája 1971 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Alfréd Killián v. r.

Za

Švajčiarsku spolkovú radu:

Reymond Probst v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.