Zákon č. 158/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972

Čiastka 39/1971
Platnosť od 27.12.1971 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1972

158

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1971

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 51 024 062 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 51 024 062 000 Kčs

(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 6 690 500 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 6 784 400 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Splnomocnenie

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže, ak sa tým nenaruší vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky, premietnuť do štátneho rozpočtu republiky najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné zmeny, zmeny v znovurozdelení prostriedkov medzi výrobnohospodárskymi jednotkami a úpravu súhrnného finančného vzťahu a účelových subvencií národným výborom, ak sa zmenia podmienky, za ktorých boli súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 158/1971 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva12 184 400
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 6 760 000
Ostatné príjmy 503 294
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie31 576 368
Spolu51 024 062
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo18 896 540
Kultúrne a sociálne opatrenia17 083 267
Obrana a bezpečnosť 1 016 625
Správa 412 705
Súdy, prokuratúry a arbitráž 140 025
Súhrnný finančný vzťah a subvencie národným výborom13 474 900
Spolu51 024 062

Príloha č. 2 zákona SNR č. 158/1971 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 522 6001 171 400
Západoslovenský krajský národný výbor1 600 8001 918 200
Stredoslovenský krajský národný výbor2 292 0001 783 800
Východoslovenský krajský národný výbor2 275 1001 911 000
Spolu6 690 5006 784 400