Vyhláška č. 91/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

Čiastka 25/1971
Platnosť od 20.09.1971 do12.03.1986
Účinnosť od 20.09.1971 do12.03.1986
Zrušený 3/1986 Zb.

91

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 20. septembra 1971

o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1971 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 90/1971 Zb. vyhlasuje podrobné vymedzenie územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy takto:


§ 1

(1) Do územia mestského obvodu Bratislava I patria: územie bývalého mestského obvodu Bratislava-Staré Mesto, časť územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Nivy a časť územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Vinohrady.

(2) Hranicu územia mestského obvodu Bratislava I tvorí na juhu rieka Dunaj, a to od miesta starého dunajského mosta s pokračovaním na západ Mlynskou dolinou, Brnenskou cestou, Cestou na Červený most až po železničnú trať. Touto traťou pokračuje severná hranica obvodu smerom na východ po Smrečiansku ulicu. Východnú hranicu obvodu tvorí Smrečianska ulica, Račianske mýto a pokračovaním cez Legionársku ulicu po železničnej trati poza stanicu Bratislava-Nivy, ďalej ulicou Mlynské nivy, Košickou ulicou, Martanovičovou ulicou, po vlečke železničnej trate k starému dunajskému mostu, kde sa hranica končí riekou Dunaj.

§ 2

(1) Do územia mestského obvodu Bratislava II patria: časť územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Nivy, časť územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Nové Mesto, časť územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Trnávka, územie bývalého mestského obvodu Bratislava-Ružinov a územie bývalých obcí Podunajské Biskupice a Vrakuňa.

(2) Hranicu územia mestského obvodu Bratislava II tvorí na západe hranica územia mestského obvodu Bratislava I, ďalej hranica pokračuje severovýchodným smerom po Steinerovej ulici, Trnavskou cestou, Rožňavskou ulicou a cestou smerom na Senec až po hranicu územia okresu Bratislava-vidiek. Na východe tvoria hranicu obvodu hranice územia bývalých obcí Podunajské Biskupice a Vrakuňa a na juhu rieka Dunaj až po starý dunajský most.

§ 3

(1) Do územia mestského obvodu Bratislava III patria: časť územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Nové Mesto, časť územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Vinohrady, časť územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Trnávka, územie bývalého mestského obvodu Bratislava-Rača a územie bývalého mestského obvodu Bratislava-Vajnory.

(2) Hranicu územia mestského obvodu Bratislava III tvorí na juhu hranica územia mestského obvodu Bratislava I a hranica územia mestského obvodu Bratislava II. Na západe hranica pokračuje po železničnej trati Bratislava-Břeclav a po hranici územia bývalého mestského obvodu Bratislava-Lamač popod juhozápadné svahy lesa Klanec na hranicu územia bývalej obce Záhorská Bystrica; po tejto hranici pokračuje až na hranicu územia okresu Bratislava-vidiek. Severozápadnú a severovýchodnú hranicu tohto obvodu tvorí hranica územia okresu Bratislava-vidiek.

§ 4

(1) Do územia mestského obvodu Bratislava IV patria: územie bývalých obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo, Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves a územie bývalých mestských obvodov Bratislava-Karlova Ves-Devín, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka.

(2) Hranicu územia mestského obvodu Bratislava IV tvorí na juhu a juhozápade štátna hranica československo-maďarská a štátna hranica československo-rakúska; na severozápade a severe hranicu tohto obvodu tvoria hranice územia bývalých obcí Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica a na severovýchode a východe hranice územia mestských obvodov Bratislava III a Bratislava I.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Dr. Filko v. r.