Vyhláška č. 162/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb

Čiastka 40/1971
Platnosť od 28.12.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1975
Zrušený 155/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Súčasne sa vyhláškou č. 155/1975 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1976 zrušujú výnimky a odchýlky z tvorby a používania fondu povolené do 31. decembra 1975.

162

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia

zo 17. decembra 1971

o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb

Federálne ministerstvo financií po dohode s ministerstvami financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb., podľa § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Zb. o rozpočtových pravidlách a Ústredná rada ČS ROH podľa článku 25 uznesenia IV. všeodborového zjazdu, prílohy zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia v znení prílohy Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. ustanovujú:


ČASŤ I

Tvorba fondu

§ 1

(1) Fond kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond“) zriaďujú štátne hospodárske organizácie, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

(2) Malé rozpočtové a príspevkové organizácie sa môžu s cieľom utvorenia a využívania fondu združovať.

§ 2

Štátne hospodárske organizácie

(1) V štátnych hospodárskych organizáciách sa tvorí fond prídelom zo zisku, a to vo výške 0,8 % ročného objemu mzdových prostriedkov.*)

(2) Prídel fondu sa môže dohodou medzi vedením organizácie a príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia v kolektívnej zmluve zvýšiť až o 2 % ročného objemu mzdových prostriedkov, ak organizácia splní rozpisom štátneho plánu a štátneho rozpočtu ustanovenú tvorbu zisku (neprekročí plánovanú stratu), ak splní ustanovený podiel celkových nákladov na 1 Kčs výkonov a plánovanú tvorbu realizovaných výkonov. Rezortný minister môže po dohode s ústredným výborom príslušného odborového zväzu zo závažných dôvodov ustanoviť v rámci rozpätia 0,8 % až 2 % inú hornú hranicu hospodárskym organizáciám vo svojej pôsobnosti. Zvýšením prídelu do fondu v dôsledku splnenia všetkých určených ukazovateľov sa nesmú ohroziť úhrady iných záväzkov a potrieb organizácie. Príslušné ministerstvo financií môže v jednotlivých zvlášť odôvodnených prípadoch mimoriadne povoliť po dohode s Ústrednou radou ČS ROH zvýšenie prídelu fondu nad 2 % pre potrebu poskytovania pôžičiek na družstevnú bytovú výstavbu.

(3) Do hornej hranice pre prídel do fondu sa nezapočítavajú výnosy z predaja základných prostriedkov a iných predmetov obstaraných z fondu, prípadný zisk zo závodného stravovania, odmena k Červenej zástave, splátky z pôžičiek, úroky z uložených a požičaných prostriedkov fondu.

(4) Organizácia je povinná uskutočniť prídel fondu vo výške 0,8 % ročného objemu mzdových prostriedkov aj vtedy, ak nevykazuje zisk, alebo vykazuje stratu.

(5) Fond sa môže zvýšiť aj prevodom prostriedkov z rezervného fondu príslušného nadriadeného orgánu, pri národných výboroch prevodom z fondu rezerv a rozvoja; v oboch prípadoch za predpokladu, že sa zabezpečí dlhodobá potreba pracujúcich podriadenej hospodárskej organizácie, a to predovšetkým pri výstavbe jaslí, materských škôl, kultúrnych zariadení a rekreačných zariadení v ČSSR. Prídel do fondu včítane prevodov uvedených v predchádzajúcej vete môže byť najviac 2 % objemu mzdových prostriedkov. Ustanovenie odseku 2 druhej vety platí obdobne.

(6) Prevody prostriedkov z fondu do fondu výstavby organizácie, prípadne prevody do fondu výstavby inej organizácie pri združovaní prostriedkov musí schváliť členská schôdza alebo konferencia delegátov základnej organizácie Revolučného odborového hnutia; nie sú dovolené prevody do fondu odmien, ako ani do podporných a iných obdobných fondov.

§ 3

Rozpočtové organizácie

(1) V rozpočtových organizáciách sa fond tvorí

a) príspevkom z ich rozpočtu, a to vo výške 0,8 % ročného objemu mzdových prostriedkov;**)

b) najviac 25 % podielom z vlastných rozpočtových úspor neinvestičných výdavkov ústredne riadených organizácií a z nevyčerpaných neinvestičných výdavkov národných výborov a nimi riadených rozpočtových organizácií, ktoré nie sú účelovo subvencované a dotované zo štátneho rozpočtu, prípadne zo zdrojov národného výboru vyššieho stupňa (iného národného výboru) alebo ktoré nie sú účelovo určené, a to po odpočte nevyčerpaných mzdových prostriedkov, úspor z kooperačnej činnosti, úspor na výdavkoch na civilnú obranu a úspor na plánovaných štipendiách. V ústredne riadených organizáciách nie sú zdrojom fondu neinvestičné prostriedky, k úspore ktorých došlo v súvislosti so zrušenými úlohami, a úspory vzniknuté neplnením plánovaných úloh. Základom pre výpočet podielov pri národných výboroch sú neinvestičné výdavky, ktoré národný výbor realizuje priamo a nie prostredníctvom podriadených organizácií alebo v ich prospech, s výnimkou neinvestičných výdavkov financovaných z účelových subvencií a dotácií zo štátneho rozpočtu alebo prostriedkov národného výboru vyššieho stupňa (iného národného výboru), úverov a prechodných výpomoci, zo združených prostriedkov a iných účelovo určených zdrojov;

c) najviac 25 % podielom z príjmov dosiahnutých nad schválený rozpočet po odpočte výdavkov, o ktoré sa prekročil rozpočet.***) Predpokladom pre priznanie tohto podielu je, že sa do štátneho rozpočtu odvedú príjmy určené schváleným rozpočtom. Príjmy, ktoré nie sú zdrojom fondu, určí rozpočtová skladba pre príslušné organizácie na bežný rok. Zdrojom fondu nie sú ďalej príjmy z činnosti v CO, účelovo určené príjmy vymedzené v rozpočtovej skladbe, ako ani ďalšie príjmy, ktoré určí bezprostredne nadriadený orgán (riadiaci národný výbor voči rozpočtovým organizáciám, ktoré riadi, a národný výbor vyššieho stupňa voči národnému výboru nižšieho stupňa). Základom pre výpočet podielov pri národných výboroch sú príjmy nad schválený rozpočet, ktoré národný výbor realizuje priamo a nie prostredníctvom podriadených organizácií alebo v ich prospech. Nadriadený orgán, ktorý schvaľuje podriadenej organizácii podiel do fondu, primerane prihliada aj na výdavky, ktoré boli vynaložené na práce, ktoré viedli k získaniu nadplánovaného príjmu. Pri národných výboroch sú základom pre výpočet podielu nadplánované príjmy, dosiahnuté v oddiele „Príjmy rozpočtových organizácií“ a na správnych poplatkoch;

d) príspevkami poskytnutými podľa rozhodnutia národného výboru z jeho fondu rezerv a rozvoja;

e) ďalšími prípadnými zdrojmi dohodnutými nadriadeným ústredným orgánom, prípadne krajským národným výborom s príslušným ministerstvom financií.

(2) Zdrojom fondu sú aj výnosy z predaja základných prostriedkov a iných predmetov obstaraných z fondu, prípadný zisk zo závodného stravovania, splátky z pôžičiek, úroky z uložených a požičaných prostriedkov fondu.

§ 4

Príspevkové organizácie

V príspevkových organizáciách sa tvorí fond

a) príspevkom z rozpočtu organizácie, a to vo výške 0,8 % ročného objemu mzdových prostriedkov;*)

b) najviac 30 % podielom na zlepšenom hospodárskom výsledku proti v rozpočte schválenému príspevku na prevádzku alebo proti určenému odvodu. Od zlepšeného hospodárskeho výsledku treba vopred odčítať úspory na príspevku na výdavky CO, úspory z nesplnených plánovaných úloh a úspory zo zrušených úloh. Pokiaľ rozpočet organizácie neobsahuje ani príspevok na prevádzku ani odvod do štátneho rozpočtu a organizácia dosiahne zlepšený hospodársky výsledok, môže jej príslušný nadriadený orgán, ktorý rozhoduje o prídele do fondu, priznať podiel do fondu najviac do 30 % tohto zlepšeného hospodárskeho výsledku. V organizáciách riadených národnými výbormi môže riadiaci národný výbor pri schvaľovaní záverečného účtu a finančného vyrovnania tento podiel v súvislosti s neplnením úloh primerane znížiť alebo nepriznať.

§ 5

Všetky prídely do fondu rozpočtových a príspevkových organizácií zo všetkých prípustných zdrojov môžu tvoriť najviac 2 % ročného objemu mzdových prostriedkov; do tohto prídelu sa nezapočítavajú výnosy z predaja základných prostriedkov a iných predmetov obstaraných z fondu, prípadný zisk zo závodného stravovania, odmeny za rozvoj iniciatívy, splátky z pôžičiek, úroky z uložených a požičaných prostriedkov fondu.

ČASŤ II

Použitie prostriedkov

§ 6

(1) Prostriedky fondu slúžia kolektívu pracujúcich organizácie, prípadne aj bývalým pracovníkom organizácie - dôchodcom. Prostriedky sa používajú na kultúrne, sociálne, bytové, zdravotné, rekreačné a telovýchovné účely, ako aj na nepeňažné odmeny; pomáhajú pri stabilizácii pracovníkov a pri oceňovaní ich pracovných zásluh a iniciatívy. Obstarávajú sa z nich investície a iné predmety trvalej hodnoty, ktoré slúžia na uvedené účely. Môžu sa použiť aj na účely závodného stravovania, na politickovýchovnú a vzdelávaciu činnosť ROH a závodnej organizácie Socialistického zväzu mládeže, na poskytnutie príspevku na opravy autobusov obstaraných z prostriedkov fondu, prípadne autobusov, ktoré sú vlastníctvom základnej organizácie ROH.

(2) Prostriedky fondu nemožno použiť na zvyšovanie mzdových prostriedkov.

(3) Používanie prostriedkov fondu na jednotlivé účely upravujú § 7 až 22.

§ 7

Bytové účely

(1) Z prostriedkov fondu možno poskytnúť:

a) pôžičky pracovníkom organizácie na výstavbu, prestavbu, prístavbu alebo nadstavbu rodinného domčeka za predpokladu, že ho majú v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. Ďalej sa pôžičky poskytujú na výstavbu a kúpu bytu,**) ako aj rodinného domčeka do osobného vlastníctva,***) na zloženie členských podielov stavebnému bytovému družstvu, prípadne jeho časti. Pôžičky možno poskytnúť aj na stavebné úpravy, ako je rekonštrukcia, adaptácia, modernizácia bytu alebo rodinného domčeka v osobnom vlastníctve ak sa takou úpravou zvýši celková obývateľná plocha alebo sa zvýši štandard bývania (zavedenie ústredného alebo etážového kúrenia, vodovodu, plynu a pod.). Nemožno poskytovať pôžičky na bežné opravy, udržiavacie práce v byte a v rodinných domčekoch, ako ani na vybavenie bytu chladničkou, rádiom, televízorom, práčkou a podobnými bytovými doplnkami;

b) pôžičky na vybavenie bytu nábytkom, ak ide o novomanželov do piatich rokov odo dňa sobáša alebo o pracovníka, ktorému poskytnutie pôžičky schválila schôdza dielenskej alebo základnej organizácie ROH na základe individuálneho posúdenia jeho sociálnych pomerov;

c) príspevok na podnikovú bytovú výstavbu včítane výstavby a vybavenia hromadných ubytovní;

d) príspevok stavebnému bytovému družstvu, ktorého členmi sú pracovníci organizácie, ak sa tým zníži o výšku príspevku potreba bankového úveru na výstavbu družstevného bytového domu; v stavebnom bytovom družstve združenom z pracovníkom niekoľkých organizácií musia poskytnúť dohodnutý príspevok všetky zúčastnené organizácie.

(2) Pôžičky z prostriedkov fondu sa poskytujú na základe písomnej zmluvy. Z prostriedkov fondu možno poskytnúť iba jednu pôžičku, a to za predpokladu, že pracovník nedostal pôžičku z iných podnikových zdrojov. U manželov sa môže pôžička poskytnúť každému z nich, pričom však súčet pôžičiek nesmie presiahnuť maximálnu sumu určenú pre pôžičky [odsek 4 písm. a)]. Pracovníkovi sa môže poskytnúť pôžička na výstavbu [odsek 1 písm. a)] aj na vybavenie bytu [odsek 1 písm. b)]. Pôžičky na výstavbu a pôžičky na vybavenie bytu nábytkom sa nesčítajú. Pôžičky môžu byť úročné alebo bezúročné; ak sa poskytuje úročiteľná pôžička, úroková sadzba nesmie prekročiť úroveň obvyklých sadzieb štátnej sporiteľne pre pôžičky obyvateľstvu. Úroky z požičaných prostriedkov sú zdrojom fondu.

(3) V jednotlivých prípadoch možno za účelom stabilizácie pracovníka poskytnúť mu pôžičku na družstevnú bytovú výstavbu maximálne vo výške 15 tisíc Kčs, ktorá sa môže čiastočne odpustiť, ak sa pracovník zaviaže pracovať v organizácii nepretržite 10 rokov. Pôžičku schváli v každom jednotlivom prípade členská schôdza ZO ROH, ktorá rozhodne o výške sumy, ktorá sa pracovníkovi odpustí. Pôžičku, ktorej časť sa môže odpustiť, možno z prostriedkov fondu poskytnúť iba za predpokladu, že pracovník nedostal takúto pôžičku z iných podnikových zdrojov.

(4) Pre poskytovanie pôžičiek platia tieto ustanovenia:

a) výška pôžičky nepresiahne celopodnikový priemer zárobku pripadajúci na pracovníka v organizácii v predchádzajúcom kalendárnom roku; výška pôžičky nesmie presiahnuť 35 000 Kčs;

b) prvá splátka sa uskutoční najneskôr do dvoch rokov odo dňa uzavretia zmluvy;

c) pôžička sa splatí najneskôr do 10 rokov odo dňa prvej splátky;

d) pri rozviazaní pracovného pomeru z podnetu pracovníka alebo na základe jeho zavinenia je pôžička splatná do 6 mesiacov odo dňa rozviazania pracovného pomeru; výnimku z tejto lehoty povoľuje príslušný odborový orgán po dohode s vedením organizácie; ak pracovník prechádza do inej organizácie, môže nová organizácia pôžičku prevziať;

e) požičaná suma sa prevedie na bezúročný účet pracovníka v štátnej sporiteľni s tým, že z prostriedkov pôžičky sa môžu uhrádzať iba výdavky, na ktoré sa pôžička poskytla. Pri uvoľňovaní prostriedkov postupuje štátna sporiteľňa obdobne ako pri výplatách z pôžičiek, ktoré sama poskytuje. Pôžička na vklad na zloženie členského podielu v stavebnom bytovom družstve sa poukáže do štátnej sporiteľne s príkazom, aby ju vložila na obyčajnú vkladnú knižku s 2 % úrokom s podmienkou, že pracovník výplatu tohto vkladu bude súčasne viazať na privolenie poukazujúcej organizácie, zúčastneného závodného výboru ROH a príslušného stavebného bytového družstva. Pri pôžičkách na zloženie členských podielov stavebnému bytovému družstvu sa požičaná suma prevedie v prospech účtu tohto družstva v Štátnej banke československej. Organizácia poskytujúca pôžičku môže uhradiť niektoré účty priamo za požičiavateľa.

(5) Okrem podmienok uvedených v odseku 4 môže organizácia po dohode s príslušným odborovým orgánom určiť pre poskytnutie pôžičiek ďalšie podmienky.

(6) Pôžičky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť iba za predpokladu, že pracovník rieši pomocou pôžičky vlastnú bytovú potrebu a nie rodinných príslušníkov, prípadne iných osôb.

(7) Nie je prípustné, aby sa pracovníkovi, ktorý uzavrel pôžičku v štátnej sporiteľni, poskytovali z prostriedkov fondu príspevky na úhradu úrokov z pôžičky poskytnutej štátnou sporiteľňou.

(8) Z prostriedkov fondu nemožno poskytovať pôžičky na stavebné náklady vynaložené v priebehu stavby, ktoré boli kryté z pôžičky od štátnej sporiteľne alebo z iných zdrojov. To isté platí i pri kúpe rodinného domčeka alebo bytu do osobného vlastníctva, ktorý pracovník kúpil z prostriedkov získaných od štátnej sporiteľne alebo z iných zdrojov.

§ 8

Rekreačné účely

Z prostriedkov fondu sa podľa ustanovení § 9 až 11 poskytujú príspevky, prípadne uhrádzajú sa výdavky na tuzemskú a zahraničnú rekreáciu.

§ 9

Tuzemská rekreácia

(1) Z fondu sa uhrádzajú:

a) výdavky spojené s výstavbou, obstaraním, rekonštrukciou a modernizáciou závodných rekreačných zariadení v ČSSR a ich vybavení investičnej a neinvestičnej povahy;

b) čiastočne alebo úplne poukazy na výberovú rekreáciu ROH pracujúcich a ich rodinných príslušníkov.

(2) Z fondu možno prispieť na úhradu udržiavania a na vlastnú prevádzku závodného rekreačného zariadenia v ČSSR a prípadne aj na stravovanie; na stravovanie možno poskytnúť príspevok iba v prípadoch, keď je rekreácia vo vlastnom, prípadne združenom rekreačnom stredisku, v ktorom sa pre rekreantov varí. Účastník rekreácie je povinný uhradiť obstarávaciu cenu potravín spotrebovaných na prípravu jedla.

(3) Do nákladov na vlastnú prevádzku závodných rekreačných zariadení a detských táborov ROH sa zahŕňajú náklady na technickú prevádzku (okurovanie, vodu, paru, plyn a mzdy osôb obstarávajúcich túto prevádzku, ako aj na mzdy osôb zabezpečujúcich stravovanie rekreantov, napríklad kuchára, pomocníčky, servírky).

(4) Výšku príspevku na závodnú rekreáciu (včítane ubytovania) určí členská schôdza; pritom zvýhodní rodiny s viac deťmi a rodiny pracovníkov, ktorí sú príkladom v práci.

(5) Pri závodnej rekreácii v ČSSR možno z prostriedkov fondu pracovníkovi a jeho rodinným príslušníkom prispieť na cestovné tam i späť do závodného rekreačného strediska, ak sa táto doprava zabezpečuje hromadným verejným alebo podnikovým dopravným prostriedkom. O príspevku na dopravu rozhoduje členská schôdza základnej organizácie ROH. Príspevok možno poskytnúť maximálne vo výške cestovného II. triedou rýchlikom.

(6) Z fondu možno poskytnúť príspevok na dopravu a ubytovanie pri turistickej rekreácii v tuzemsku za predpokladu, že trvá najmenej 7 dní a organizuje ju odborová organizácia a je schválená členskou schôdzou ROH.

(7) Príspevok z fondu možno poskytnúť aj na detskú rekreáciu ROH, a to po odpočítaní príspevkov rodičov na úhradu všetkých výdavkov.*) O poskytnutí príspevku na detskú rekreáciu usporadúvanú inou organizáciou rozhoduje príslušný závodný výbor alebo podnikový výbor ROH, ak oň požiada člen ROH - pracovník príslušnej organizácie.

(8) V tých organizáciách, ktoré nemajú ani vlastné ani združené rekreačné zariadenie, prípadne dostatočnú kapacitu vlastného závodného rekreačného zariadenia výnimočne možno použiť prostriedky fondu aj na poskytnutie príspevku na rekreáciu v tuzemsku organizovanú ZV ROH v spolupráci s cestovnými kanceláriami formou nájomného v rekreačných a turistických chatách, v stanových táboroch, nie však na rekreáciu v hoteloch.

(9) Stavby na rekreačné účely v tuzemsku možno výnimočne so súhlasom nadriadeného ústredného orgánu, prípadne krajského národného výboru a príslušného ministerstva financií obstarávať aj z prostriedkov hospodárskej organizácie (z fondu výstavby) za predpokladu, že tým nebudú ohrozené jej plánované úlohy a ostatné povinnosti.

§ 10

Zahraničná rekreácia

(1) Z prostriedkov fondu možno poskytnúť príspevok:

a) na čiastočnú alebo úplnú úhradu poukazu na výberovú rekreáciu ROH;

b) na rekreáciu v podnikových zariadeniach v socialistických krajinách.

(2) Podmienkou pre poskytnutie príspevku na podnikovú rekreáciu v socialistických krajinách je,

a) že ju organizuje podnikový alebo závodný výbor ROH na základe predbežného súhlasu ústredného výboru príslušného odborového zväzu;

b) že sa uskutočňuje v podnikových alebo združených podnikových rekreačných zariadeniach v zahraničí;

c) že sa doprava uskutočňuje verejným hromadným alebo podnikovým dopravným prostriedkom;

d) aby šlo o pracovníkov vyhodnotených a vybraných podľa vopred určených kritérií v kolektívnej zmluve alebo v dohode o spolupráci, o nositeľov rezortných vyznamenaní, zlatého alebo strieborného odznaku ROH; pritom treba, aby všetkých uvedených pracovníkov menovite schválila členská schôdza ROH.

(3) Ak pracovník dostal štátne vyznamenanie, možno v bežnom alebo budúcom roku jemu a jeho manželke (manželovi) poskytnúť príspevok na dopravné, ubytovanie a stravovanie.

(4) Účastníkom podnikovej zahraničnej rekreácie organizovanej orgánmi ROH možno poskytnúť príspevok z fondu iba na dopravné za predpokladu, že ide o pracovníkov uvedených v odseku 2 písm. d). Príspevok možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi. O počte a výške príspevku na dopravné pre rodinu vyhodnoteného pracovníka (pracovníčky) rozhoduje v každom jednotlivom prípade členská schôdza ROH. Pri rozhodovaní prihliada predovšetkým na pracovné, zdravotné a sociálne pomery pracovníka a na počet členov jeho rodiny. Príspevok na dopravné sa poskytuje vo výške cestovného železnicou II. triedy (ležadlovým vozňom); rovnaký príspevok možno poskytnúť pri leteckej doprave.

(5) Nemožno poskytnúť príspevky na nákup devíz na úhradu pobytu a stravovania v zahraničnom podnikovom zariadení, a to ani v prípadoch, že by sa protihodnota devíz uhradila v tuzemsku.

(6) Z fondu sa môžu uhrádzať vecné výdavky spojené s dopravou, postavením, demontážou, prípadne s uskladnením stanového zariadenia v krajinách socialistického tábora. Osobné výdavky pracovníkov (cestovné, diéty, vreckové), ktorí tieto práce vykonávajú, nemožno z prostriedkov fondu uhrádzať.

(7) Z fondu možno ďalej poskytnúť príspevok na recipročnú rekreáciu usporiadanú v rámci uzavretej, príslušným orgánom schválenej (ÚVOZ alebo KV a OV KSČ) družby medzi podnikmi rovnakého charakteru v krajinách socialistického tábora; na recipročnej rekreácii sa môžu zúčastniť iba pracovníci uvedení v odseku 2 písm. d). V dohode sa musia určiť podmienky rekreácie, najmä ubytovanie, stravovanie, počet účastníkov, doprava, prípadne kultúrny program. Recipročná rekreácia sa uskutočňuje v závodných rekreačných strediskách alebo v objektoch Ústrednej správy rekreačnej starostlivosti, nie v hoteloch. Pri recipročnej rekreácii sa poskytuje ubytovanie a strava, ktorá je obvyklá v závodných rekreačných zariadeniach.

(8) Príspevok z fondu možno poskytovať aj na detskú*) recipročnú rekreáciu uskutočňovanú bezdevízovým spôsobom, a to pre deti vo veku od 12 do 15 rokov.

§ 11

Ustanovenia spoločné pre tuzemskú a zahraničnú rekreáciu

(1) Na individuálnu rekreáciu v akejkoľvek forme sa príspevky z fondu neposkytujú.

(2) Vreckové pri všetkých druhoch rekreácie si uhrádza vždy účastník.

(3) Z prostriedkov fondu nemožno prispievať na zahraničnú rekreáciu organizovanú cez cestovné kancelárie v tuzemsku alebo v zahraničí alebo na rekreáciu organizovanú prostredníctvom ich služieb. Použitie služieb cestovných kancelárií v tuzemsku je upravené v § 9 ods. 8.

(4) Príspevok na dopravné sa neposkytuje pri ceste na rekreáciu osobným autom.

§ 12

Tuzemské zájazdy

(1) Na tematické, kultúrne a politickovýchovné zájazdy, ďalej na jedno- či dvojdenné zájazdy (na sobotu, príp. aj nedeľu) s cieľom uskutočňovať šport, turistiku, prímestskú rekreáciu možno poskytnúť príspevok na dopravné a ubytovanie za predpokladu, že zájazdy sa usporadúvajú podľa plánu základnej organizácie ROH pre kultúrnu, politickovýchovnú a rekreačnú činnosť. Výšku príspevku a účastníkov zájazdu schvaľuje pred konaním zájazdu členská schôdza dielenskej alebo základnej organizácie ROH.

(2) Pracovníkom žijúcim v pohraničí, v miestach s obzvlášť nepriaznivými a sťaženými životnými podmienkami sa môžu výdavky na krátkodobé tuzemské zájazdy usporadúvané základnou organizáciou ROH podľa plánu kultúrnej a politickovýchovnej činnosti uhrádzať po súhlase krajského výboru odborového zväzu v plnej výške.

§ 13

Zahraničné zájazdy

(1) Z fondu možno poskytnúť príspevok:

a) na bezdevízové recipročné zájazdy do krajín socialistického tábora organizované s cieľom výmeny skúseností a poznatkov vo výrobe a odborárskej práci, ktoré schvaľujú ústredné výbory odborových zväzov na základe spoločnej žiadosti hospodárskych a odborových orgánov. Zájazdy sa organizujú na základe vzájomného dohovoru (prikladá sa k žiadosti), v ktorom sa uvádzajú podmienky (výdavky spojené s dopravou, ubytovaním, stravovaním, počet účastníkov, dĺžka pobytu). Ústredné výbory odborových zväzov schvaľujú aj celkové výdavky spojené s týmito zájazdmi a výšku príspevku z fondu, ktorý navrhuje členská schôdza dielenskej alebo základnej organizácie ROH;

b) na tematické zájazdy, pri ktorých sa získané poznatky využívajú na zabezpečenie úloh štátneho plánu organizácie, zvýšenie produktivity práce, racionalizácie práce, bezpečnosti a hygieny práce. Výber účastníkov podľa tematického zamerania, rozsah nákladov, formy úhrady schvaľuje členská schôdza dielenskej alebo základnej organizácie ROH. Príspevok možno poskytnúť iba pracovníkovi uvedenému v § 10 ods. 2 písm. d), a to vo výške nákladov, ktoré vzniknú na dopravné a ubytovanie;

c) na kultúrne a politickovýchovné zájazdy, ktoré schvaľujú v rámci politickovýchovnej práce členské schôdze dielenskej alebo základnej organizácie ROH. Tieto členské schôdze schvaľujú aj trasu zájazdu, ideový zámer, účastníkov zájazdu a výšku príspevku na jedného účastníka; príspevok možno poskytnúť pracovníkom uvedeným v § 10 ods. 2 písm. d), a to vo výške nákladov na dopravné a ubytovanie.

(2) Na zájazdy do socialistických krajín uvedené v predchádzajúcom odseku v písmene b) a c) možno z prostriedkov fondu vynaložiť najviac 10 % z celkových výdavkov fondu rozpočtovaných na bežný rok. Výnimku nad tento limit môže schváliť v mimoriadnych prípadoch na žiadosť organizácie ústredný výbor príslušného odborového zväzu.

(3) Na cesty pracovného a študijného charakteru a na individuálne zájazdy nemožno prostriedky fondu použiť.

§ 14

Zariadenia závodného stravovania

(1) Z fondu možno poskytnúť príspevok:

a) na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy zariadenia závodného stravovania a na zvýšenie kultúry stravovania,

b) na úhradu osobných výdavkov pripadajúcich na mzdy pracovníkov závodného stravovania.

(2) Financovanie závodného stravovania je upravené osobitnými predpismi.*)

§ 15

Združené zariadenia**)

(1) Z prostriedkov fondu možno poskytnúť príspevok na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy združených zariadení v ČSSR, a to zariadení, ktoré slúžia niekoľkým organizáciám, najmä na úseku kultúry, rekreácie, zdravotníctva, telovýchovy; príspevok možno poskytnúť aj na technickú prevádzku týchto zariadení.

(2) Príspevok z fondu sa poskytuje v rozsahu dohodnutom v zmluve o združení.

§ 16

Zdravotnícke a detské zariadenia

Zdravotnícka a liečebná starostlivosť

(1) Prostriedky fondu možno použiť:

a) na poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie zdravotníckych zariadení, ako aj závodných jaslí, materských škôl a detských útulkov;

b) ako doplnkový zdroj pri financovaní rekonštrukcie, modernizácie a vybavenia ozdravných zariadení, ako umyvární, spŕch, šatní a hygienických zariadení;

c) na zlepšenie pracovného prostredia a na obstaranie zariadení, ktorými sa zvyšuje zdravotnícka starostlivosť o pracujúcich organizácie, napríklad na obstaranie zdravotníckych prístrojov, nástrojov, ktoré nepatria do pravidelného vybavenia závodných zdravotníckych zariadení;

d) na poskytnutie príspevku, prípadne na úhradu poukazov na kúpeľnú liečbu a to aj na poukazy, ktoré zakúpi ZV ROH mimo kvóty, ktorá bola pridelená odborovej organizácii;

e) na poskytnutie príspevku na ambulantné kúpeľné liečenie pacientom, u ktorých bola táto liečba lekársky schválená, a to na liečenie, stravovanie a ubytovanie; príspevok sa neposkytuje na úhradu ubytovania v hoteloch.

(2) Príspevky možno poskytnúť aj na liečbu v zahraničí, a to za dodržania podmienok ustanovených ministerstvom zdravotníctva.

(3) V detských zariadeniach (jasle, materská škola, útulky) možno z fondu ďalej poskytnúť príspevok na nákup hračiek, výchovných pomôcok a ústavného oblečenia pre deti.

(4) Prostriedky fondu nemožno použiť na výplatu platov, miezd a odmien zdravotníckemu personálu.

§ 17

Kultúrne účely

(1) Z prostriedkov fondu možno poskytnúť príspevok:

a) na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu závodných a združených kultúrnych zariadení ROH a ich primeraného vybavenia neinvestičnej povahy;***)

b) na úhradu výdavkov vlastnej ideovovýchovnej a kultúrnej činnosti v kultúrnych zariadeniach ROH, najmä na podporu ideovovýchovných a kultúrnych programov pre deti, mládež, súťažiace kolektívy pracujúcich, technicko-ekonomickej propagácie, rozvoja záujmovej umeleckej a technickej tvorivosti detí, mládeže a pracujúcich.

(2) Prostriedky fondu môžu byť doplnkovým zdrojom na úhradu prípadných schodkov z ideovovýchovnej a kultúrnej činnosti, ak nestačia vlastné príjmy kultúrneho zariadenia a základnej organizácie ROH. O použití prostriedkov fondu na úhradu schodku rozhoduje členská schôdza základnej organizácie ROH.

(3) Pracovníkom, ktorí sa svedomitým plnením svojich pracovných povinností zaslúžili o dobré výsledky v hospodárení organizácie, možno poskytnúť príspevok na kultúrne akcie organizované odborovou organizáciou (napr. návšteva divadla, koncertu, estrády, výstavy). Výšku príspevku z fondu schvaľuje členská schôdza dielenskej alebo základnej organizácie ROH.

§ 18

Politickovýchovná činnosť

(1) Z prostriedkov fondu sa uhrádzajú výdavky spojené s politickovýchovnou a vzdelávacou činnosťou základných organizácií ROH a ich zariadení. Ide najmä o výdavky na technicko-ekonomickú propagáciu, výdavky súvisiace s rozvojom socialistickej súťaže, na úhradu vecných nákladov na zvyšovanie vzdelávania pracujúcich, učňov, na školenie funkcionárskeho aktívu, ako aj o príspevky na výdavky spojené s činnosťou súborov a krúžkov umeleckej tvorivosti a záujmovej činnosti na závode.

(2) Príspevok z fondu možno použiť na úhradu nákladov spojených s priznaním čestných vyznamenaní podniku v socialistickej súťaži. Týmito nákladmi sa rozumie nájomné za sálu, výdavky spojené s kultúrnym programom a výdavky s prípadnými vecnými odmenami pracovníkom, ktorí sa najviac zaslúžili o získanie čestného vyznamenania.

(3) Príspevok z fondu možno ďalej poskytnúť na financovanie organizačnej činnosti*) podnikových výborov ROH; príspevok sa prevedie na účet podnikového výboru ROH v peňažnom ústave.

(4) V politickovýchovnej činnosti možno prostriedky fondu použiť aj:

a) na poskytnutie príspevku na úhradu nezavinenej straty z vydávania závodného časopisu. Príspevok sa môže poskytnúť najviac do 30% straty závodného časopisu;

b) na úhradu výdavkov na drobné pohostenie, nájomné za sálu, kultúrny program z príležitosti Medzinárodného dňa žien, Medzinárodného dňa detí, ako aj pri vianočnej besiedke pre deti alebo besede s dôchodcami. Ak sa poskytuje malé pohostenie, vianočná kolekcia, bonboniéra alebo iný vecný dar, nesmie úhrnná hodnota pohostenia a vecný dar pre jednu osobu presiahnuť 50,- Kčs pri jednotlivej akcii. Ďalšie výdavky z fondu nemožno uhrádzať.

(5) Z prostriedkov fondu možno ďalej pri významných dňoch rezortov, ako sú napr. deň baníkov, stavbárov, železničiarov, pri udeľovaní Radu práce, pri 50-ročnom a dlhšom trvaní podniku prispieť na nájomné za sálu a na kultúrny program; nemožno poskytovať príspevok na pohostenie.

§ 19

Školské účely

(1) Z fondu možno poskytnúť príspevok:

a) na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie investičnej a neinvestičnej povahy podnikových školských a učňovských zariadení;

b) na úhradu výdavkov na mimoškolskú výchovu učňov, ktorá nie je zameraná na prehlbovanie ich odbornej prípravy (napr. na záujmové krúžky ľudovej umeleckej tvorivosti), ako aj na úhradu poukazov na výberovú rekreáciu učňov a rekreáciu učňov v závodných rekreačných zariadeniach, na zájazdy, na nepeňažné odmeny vybraným učňom a víťazom v rozličných súťažiach, na telovýchovné akcie učňov v ČSSR;

c) na vybavenie (predmety neinvestičnej povahy) školy, nad ktorou prevzala organizácia patronát.

(2) Fond možno ďalej použiť ako doplnkový zdroj pre podnikové štipendiá pracovníkom hospodárskych organizácií študujúcim na vysokých školách, prípadne i pre štipendiá na štúdium na stredných odborných školách. Štipendiá musí schváliť členská schôdza základnej organizácie ROH. Predpokladom priznania podnikového štipendia je, že sa pracovník zaviaže, že po skončení štúdia bude po dohodnutý čas pracovať v podniku.

§ 20

Telovýchovné účely

(1) Prostriedky fondu sa používajú:

a) na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu podnikových telovýchovných zariadení a na nákup predmetov investičnej a neinvestičnej povahy pre potreby rekreačnej telovýchovy pracovníkov organizácie a ich rodinných príslušníkov;

b) na poskytnutie príspevku na tuzemské telovýchovné športové hry a súťaže usporadúvané orgánmi ROH a orgánmi Socialistického zväzu mládeže, a to len aktívnym účastníkom (pracovníkom organizácie), vedúcemu výpravy a sprevádzajúcemu lekárovi; príspevok sa poskytuje na dopravné, ubytovanie, stravovanie a na obstaranie drobných vecných cien.

(2) Telovýchovné zariadenia sa môžu budovať a využívať ako zariadenia slúžiace niekoľkým organizáciám. V takýchto prípadoch môžu organizácie z prostriedkov fondu prispieť na úhradu investičných prác na objekte telovýchovných jednôt; ďalej možno telovýchovným jednotám prispieť na opravy telovýchovných zariadení, na nákup náradia, náčinia, ako aj na vybavenie športových oddielov rozličnými drobnými a krátkodobými predmetmi. Výnimočne možno prispieť i na náklady technickej prevádzky. Predpokladom pre poskytnutie uvedených príspevkov z fondu telovýchovnej jednote je, že sa organizáciám poskytujúcim príspevky zmluvne (písomne) zabezpečí právo používať spomenuté zariadenia a predmety trvalej hodnoty v prospech ich pracovníkov a rodinných príslušníkov týchto pracovníkov, a to v miere zodpovedajúcej výške prostriedkov, ktoré dotyčná organizácia na to poskytla. Príspevky možno poskytovať iba po dobu, po ktorú trvá spomenuté používanie.

§ 21

Sociálne výpomoci

Prostriedky fondu možno použiť na jednorázové výpomoci najbližším pozostalým po obetiach smrteľného úrazu pracovníka podniku. Ďalej sa môžu použiť na poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci pracovníkovi, prípadne dôchodcovi (najbližším pozostalým) v mimoriadne závažných prípadoch (napr. havarijných katastrofách, živelných pohromách, ale aj v iných individuálne posúdených prípadoch). Tieto výpomoci nemožno poskytovať ako pravidelné dávky alebo ich poskytovať všetkým pracovníkom pri určitých príležitostiach (napr. sobáši, narodení dieťaťa, úmrtí pracovníka, pri dlhšej materskej dovolenke). Výpomoci možno poskytovať na základe individuálneho posúdenia sociálnych pomerov žiadateľa a po schválení členskou schôdzou ROH.

§ 22

Nepeňažné odmeny

(1) Prostriedky fondu možno používať na poskytovanie nepeňažných odmien. Medzi ne patrí napr. kniha, aktovka, hodinky, fotoaparát. Nepeňažnú odmenu možno poskytnúť jednotlivému pracovníkovi alebo kolektívom pracujúcich za príkladné sústavné plnenie pracovných úloh, tvorivú účasť pri riešení problémov výroby, ako aj pri riešení ekonomických, výskumných a podobných problémov. Z prostriedkov fondu možno poskytovať aj nepeňažný dar pri príležitosti pracovného výročia (napr. 20, 25, 30 rokov v organizácii) alebo životného jubilea (50 rokov, pri skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok). Celková výška nepeňažných odmien nesmie pre jednotlivého pracovníka prekročiť v bežnom roku 1000,-Kčs.

(2) Celková nepeňažná odmena nesmie byť vyššia ako 10 % skutočného prídelu fondu na bežný rok.

(3) Prostriedky na nepeňažné odmeny nevyčerpané (v rámci limitu 10 %) v predchádzajúcom roku možno v ďalšom roku použiť na poskytnutie nepeňažných odmien.

(4) Nepeňažnou odmenou nie je poukážka na nákup tovaru.

Spoločné ustanovenia

§ 23

Zostavovanie rozpočtu fondu a jeho schvaľovanie

(1) O tvorbe a použití prostriedkov fondu zostavuje príslušný odborový orgán spolu s vedením organizácie rozpočet ako súčasť kolektívnej zmluvy alebo ako súčasť dohody o spolupráci.

(2) Odborové orgány vykonávajú na úseku hospodárenia s prostriedkami fondu najmä túto schvaľovaciu a rozhodovaciu činnosť:

1. členská schôdza ZO ROH - konferencia delegátov:

schvaľuje

- rozpočet prostriedkov fondu, prípadne jeho členenie na použitie v jednotlivých základných organizáciách ROH,

- usporadúvanie tuzemských a zahraničných zájazdov, spôsob výberu účastníkov a zásady poskytovania príspevkov z fondu,

- poskytovanie štipendií na stredných odborných a vysokých školách,

- menovite pracovníkov, ktorým sa poskytne príspevok na dopravné pri podnikovej rekreácii v zahraničí,

- menovite pracovníkov, ktorým sa poskytne pôžička, ktorej časť sa môže odpustiť,

určuje

- zásady poskytovania príspevku na výberovú rekreáciu ROH, pre účasť v podnikovom rekreačnom zariadení a spôsob výberu účastníkov,

- pravidlá pre používanie fondu vo vnútropodnikových zložkách a odborových orgánoch vnútri organizácie,

- rozsah a podrobnejšie zásady pre poskytovanie pôžičiek na bytové účely,

- zásady pre organizovanie hromadných návštev kultúrnych a politickovýchovných akcií;

2. závodný alebo podnikový výbor ROH:

- schvaľuje výber účastníkov na tuzemskú výberovú, podnikovú a turistickú rekreáciu, účastníkov zájazdov,

- v rámci schválených zásad po dohode s vedením organizácie rozhoduje o konkrétnej výške pôžičiek,

- rozhoduje o výške príspevku na letnú detskú rekreáciu ROH,

- rozhoduje v ostatných prípadoch o poskytnutí príspevku v rámci určených zásad s tým, že o týchto opatreniach informuje najbližšiu členskú schôdzu či konferenciu delegátov.

(3) Vedúci organizácie zodpovedá za riadnu účtovnú agendu a dodržiavanie predpisov súvisiacich s hospodárením s prostriedkami fondu.

(4) Prídel do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb sa uskutočňuje v hospodárskych organizáciách v priebehu roka preddavkove, a to mesačne vo výške zodpovedajúcej objemu mzdových prostriedkov zúčtovaných na výplatu od začiatku roka. V rozpočtových a príspevkových organizáciách sa prevádza po uplynutí štvrťroka pomerná časť príspevku [§ 3 písm. a)]. Na požiadanie závodného výboru ROH možno poskytnúť vopred preddavok do fondu až do výšky štvrťročného príspevku.

(5) Príkaz na použitie prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podpisuje oprávnený pracovník organizácie a oprávnený funkcionár príslušného odborového orgánu (závodného výboru ROH, podnikového výboru ROH, prípadne okresného výboru odborového zväzu).

(6) Ak nedôjde k dohode medzi vedením organizácie a ZV ROH, prípadne PV ROH alebo OVOZ ROH o tvorbe a používaní prostriedkov fondu, rozhodne o veci nadriadený hospodársky orgán po dohode s ÚVOZ, prípadne po dohode s orgánom ním povereným.

(7) Nepoužité prostriedky fondu koncom roka neprepadajú a prevádzajú sa do budúceho roka.

(8) Pracovníci, ktorým sa v priebehu roka právoplatne uložilo pracovnodisciplinárne opatrenie alebo ktorí mali v tomto roku neospravedlnenú absenciu, sa môžu rozhodnutím členskej schôdze základnej organizácie ROH, ktoré sa zahrnie do kolektívnej zmluvy alebo do dohody o spolupráci, vylúčiť v bežnom roku z výhod, ktoré vyplývajú pracovníkom organizácie z možnosti využívať prostriedky fondu.

(9) Z prostriedkov fondu nemožno poskytovať peňažné príspevky alebo vecné dary spoločenským a iným organizáciám.

§ 24

Hospodárenie s fondom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

(1) Hospodárenie fondu sa vedie oddelene od bežného rozpočtového hospodárenia organizácie.

(2) Podiely z príjmov nad schválený rozpočet a z úspor na neinvestičných výdavkoch sa prevádzajú do fondu až podľa výsledku hospodárenia za celý rok, na národných výboroch najneskoršie pri finančnom vyrovnaní za minulý rok.

(3) Výšku uskutočnených prevodov a oprávnenosť zdrojov získaných pre fond za celý rok preskúma orgán príslušný na preverovanie ročných účtovných výkazov. Na základe previerky rozhodne príslušný nadriadený orgán (príp. orgán, v kompetencii ktorého je previerka ročných účtovných výkazov) o konečnej výške prídelu do fondu. V organizáciách riadených národnými výbormi preskúma oprávnenosť a rozhoduje o konečnej výške prídelu do fondu národný výbor súčasne so schválením záverečného účtu a finančného vyrovnania; obdobne môže postupovať národný výbor vyššieho stupňa voči národnému výboru nižšieho stupňa.

(4) Ústredným orgánom a krajským národným výborom výšku prevodu a jednotlivé zdroje získané pre fond posúdi po dohode s týmito orgánmi príslušné ministerstvo financií.

§ 25

Prevody majetku nadobudnutého z fondu, delimitačné zmeny, kontrola hospodárenia s prostriedkami fondu

(1) Na prevod správy (vlastníctva) majetku nadobudnutého z prostriedkov fondu je potrebná vždy aj dohoda s príslušným odborovým orgánom.

(2) Sumy fondu určené na financovanie zariadení investičnej povahy sa určia po dohode medzi vedením organizácie a základnou organizáciou ROH. Tieto prostriedky možno použiť len na účely určené kolektívnou zmluvou alebo dohodou o spolupráci.

(3) Pri organizačných zmenách sa prevedie na preberajúcu organizáciu, pri ktorej je fond utvorený, pomerná časť prostriedkov fondu, aká zodpovedá prevádzaným mzdovým prostriedkom (príp. podľa počtu prevzatých pracovníkov) podľa stavu ku dňu účinnosti tejto zmeny.

(4) Hospodárenie s prostriedkami fondu podlieha kontrole štátnych orgánov aj orgánov ROH.


ČASŤ III

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 26

(1) Podiely z príjmov nad schválený rozpočet*)a z úspor na neinvestičných výdavkoch pri národných výboroch a rozpočtových organizáciách, ako aj podiely na zlepšenom hospodárskom výsledku v príspevkových organizáciách za rok 1971, o výške ktorých rozhodne v roku 1972 orgán príslušný na preverovanie ročných účtovných výkazov, možno v r. 1972 použiť na poskytnutie peňažných odmien kolektívom pracujúcich alebo jednotlivým pracovníkom organizácie. Na odmeňovanie sa smie použiť najviac 30 % prostriedkov z podielov, ktoré sa so súhlasom spomenutého nadriadeného orgánu previedli do fondu; predpokladom je, že suma na peňažné odmeny z výsledkov roku 1971 sa bude viesť oddelene od prostriedkov fondu, ktoré fond získa v r. 1972. Tieto peňažné odmeny sa môžu vyplatiť iba pracovníkom, ktorí sa najviac zaslúžili o splnenie úloh organizácie vynikajúcimi výkonmi, najmä v socialistickej súťaži. O tieto odmeny vyplatené z fondu sa môže prekročiť limit mzdových prostriedkov schválených v rozpočte. Peňažné odmeny sa však nemôžu priznať pracovníkom, ktorí za dosiahnutý výsledok boli odmenení už podľa iných predpisov.

(2) Prostriedky na peňažné odmeny nevyčerpané v predchádzajúcom roku možno použiť ešte v r. 1972 na výplatu odmien, prípadne na ostatné účely, ktorým fond slúži.

§ 27

Výnimky z ustanovení časti II tejto vyhlášky môže zo závažných dôvodov povoliť pre jednotlivé prípady príslušné ministerstvo financií po dohode s Ústrednou radou ČS ROH.

§ 28

(1) Ustanovenie o fonde sa nevzťahuje na útvary ozbrojených síl v pôsobnosti ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti, ako ani na útvary železničného vojska v pôsobnosti ministerstva dopravy. Pôsobnosť vyhlášky pre ostatné útvary ministerstva vnútra ustanoví rezortný minister po dohode s ústredným výborom príslušného odborového zväzu.

(2) Pôsobnosť vyhlášky pre rozpočtové a príspevkové organizácie Federálneho ministerstva národnej obrany ustanoví minister národnej obrany ČSSR po dohode s ministrom financií ČSSR a ústredným výborom príslušného odborového zväzu.

§ 29

Zrušuje sa:

1. Vyhláška č. 145/1968 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a o pobádacom fonde.*)

2. Smernice Federálneho ministerstva financií a ministerstiev financií republík a Ústrednej rady ČS ROH*) zo 16.12.1969 (registrované v Zbierke zákonov v čiastke 50/1969), platnosť ktorých bola na rok 1971 predĺžená opatrením z 19.11.1970 (registrované v Zbierke zákonov v čiastke 37/1970).

3. Pokyny Ministerstva financií SSR a Slovenskej rady odborových zväzov na tvorbu a používanie prostriedkov pobádacích fondov v podmienkach národných výborov v roku 1970 č. 3/458/1970.

ČASŤ IV

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Predseda Ústrednej rady ČS ROH:

Ing. Hoffman v. r.

Minister financií ČSSR:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Rozumejú sa mzdové a ostatné osobné výdavky zúčtované na výplatu a prídely do fondu odmien.

**) Rozumejú sa mzdové a ostatné osobné výdavky zúčtované na výplatu.

***) Rozumie sa podiel z príjmov dosiahnutých nad schválený rozpočet po odpočte tých príjmov, o ktoré sa súvzťažne prekročil rozpočet výdavkov.

*) Rozumejú sa mzdové a ostatné osobné výdavky zúčtované na výplatu.

**) Vyhláška č. 66/1966 Zb. o pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom.

***) Pokiaľ tým žiadateľ rieši svoju bytovú situáciu a nedochádza tým iba k majetkoprávnym prevodom.

*) Smernice pre detské tábory ROH.

*) Smernice pre detské tábory ROH

*) Vyhláška č. 48/1967 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií. Smernice o financovaní závodného stravovania uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 5/1964.

**) § 360a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.

***) Výdavky spojené s vnútorným vybavením investičnej povahy uhrádza podnik podľa ustanovenia § 9 ods. 2 vyhlášky č. 48/1967 Zb.

*) Informácie Ústrednej rady ČS ROH číslo 1/1969.

*) Včítane prípadných ďalších zdrojov ustanovených osobitnými predpismi alebo dohodnutých s príslušným ministerstvom financií.

*) V dôsledku zrušenia týchto predpisov nemožno naďalej používať „Výklad o tvorbe a používaní prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a pobadácieho fondu" (Finančný spravodajca č. 5 z roku 1970).