82

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. júna 1971

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 10. novembra 1970 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 13 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 5. júnom 1971.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

vedené snahou uľahčiť medzinárodnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi a tranzitom ich územím,

sa dohodli takto:

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Definície

Na účely tejto Dohody:

a) výraz „dopravca“ znamená osobu (včítane právnickej osoby), ktorá je oprávnená buď v Československej socialistickej republike, alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi prepravovať a prepravuje cestujúcich alebo náklady po ceste za odplatu alebo na vlastný účet; obdobne treba vykladať výraz „dopravca zmluvnej strany“;

b) výraz „osobné vozidlo“ znamená mechanicky poháňané vozidlo cestnej dopravy, ktoré

(i) je konštruované alebo prispôsobené na použitie a používa sa na prepravu cestujúcich po ceste;

(ii) má najmenej osem miest okrem miesta vodiča;

(iii) je evidované na území jednej zmluvnej strany a je vo vlastníctve alebo v používaní dopravcu alebo pod jeho menom, pričom je tento dopravca oprávnený prepravovať cestujúcich na tomto území;

(iv) je dočasne dovezené na územie druhej zmluvnej strany za účelom uskutočňovania medzinárodnej prepravy cestujúcich na toto územie, z tohto územia alebo tranzitom týmto územím;

c) výraz „nákladné vozidlo“ znamená v článku 11 tejto Dohody mechanicky poháňané vozidlo cestnej dopravy, ktoré:

(i) je konštruované alebo prispôsobené na použitie a používa sa na prepravu nákladov po ceste;

(ii) je evidované na území jednej zmluvnej strany a

(iii) je dočasne dovezené na územie druhej zmluvnej strany za účelom medzinárodnej prepravy nákladov, ich vykládky alebo nakládky na ktoromkoľvek mieste na tomto území alebo za účelom prepravy nákladov tranzitom týmto územím;

alebo sa týmto výrazom rozumie príves alebo náves na pripojenie k takému nákladnému vozidlu a ďalej v tejto Dohode tento výraz znamená nákladné vozidlo, ktoré je vo vlastníctve alebo v používaní dopravcu alebo pod jeho menom, pričom tento dopravca je oprávnený prepravovať náklady na území, kde je toto vozidlo evidované;

d) výraz „územie“, čo sa týka Československej socialistickej republiky, znamená teritórium Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky;

e) výraz „územie“, čo sa týka Spojeného kráľovstva, znamená Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko.

Článok 2

Príslušné orgány

Zmluvné strany si navzájom písomne oznámia, ktoré orgány sú príslušné na účely tejto Dohody na ich územiach.

Článok 3

Dodržiavanie a používanie cestných dopravných predpisov

Dopravca jednej zmluvnej strany je povinný na území druhej zmluvnej strany dodržiavať vnútroštátne predpisy platné na tomto území týkajúce sa cestnej dopravy a cestnej prevádzky, pracovných hodín a maximálne prípustného času vedenia vozidla včítane ustanovení medzinárodných dohovorov alebo dohôd, ktoré platia na tomto území.

Článok 4

Porušenie predpisov

(1) V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody prevádzateľom osobného alebo nákladného vozidla alebo vodičom takého vozidla môže príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej došlo k porušeniu (bez toho, že by sa vzdal zákonných sankcií, ktoré môžu uplatniť súdy alebo výkonné orgány tejto zmluvnej strany), oznámiť porušenie príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany, ktorý môže urobiť príslušné opatrenia podľa svojich vnútroštátnych predpisov.

(2) Príslušný orgán, ktorý dostal také oznámenie, informuje v najkratšom možnom čase príslušný orgán druhej zmluvnej strany o vykonanom opatrení.

Preprava cestujúcich

Článok 5

Príležitostné prepravy cestujúcich

(1) Dopravca jednej zmluvnej strany môže použiť osobné vozidlo na tieto medzinárodné prepravy cestujúcich na území druhej zmluvnej strany bez toho, že sa bude od neho na tento účel požadovať povolenie podľa vnútroštátnych predpisov druhej zmluvnej strany:

a) „zájazdy pri zavretých dverách“, t. j. prepravy na územie alebo cez územie druhej zmluvnej strany, pri ktorých osobné vozidlo vstúpi na toto územie a opustí toto územie bez toho, že by na ňom pristúpili alebo vystúpili cestujúci;

b) „prepravy v smere tam“, t. j. prepravy, pri ktorých skupinu cestujúcich prepraví dopravca jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany na prechodný pobyt a osobné vozidlo opustí toto územie prázdne;

c) „prepravy v smere späť“, t. j. prepravy, pri ktorých dopravca jednej zmluvnej strany použije prázdne osobné vozidlo na vstup na územie druhej zmluvnej strany a prepraví skupinu cestujúcich späť na územie, na ktorom je dopravca oprávnený uskutočňovať prepravu, pričom každý z týchto cestujúcich:

(i) bol prepravený na územie druhej zmluvnej strany týmto dopravcom a

(ii) pred začatím tejto prepravy dojednal kontrakt pre obe cesty po území zmluvnej strany, na ktorom je dopravca oprávnený prepravu uskutočňovať.

(2) Nahradenie osobného vozidla, ktoré sa stalo nepojazdným pri uskutočňovaní hore uvedených prepráv, iným osobným vozidlom sa môže tiež uskutočniť bez povolenia.

Článok 6

Iné prepravy cestujúcich

Medzinárodné prepravy cestujúcich (okrem prepráv uvedených v článku 5 tejto Dohody), ktoré uskutočňuje dopravca jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, podliehajú povoľovaciemu konaniu podľa vnútroštátnych predpisov platných na tomto území.

Preprava nákladov

Článok 7

Žiadosti o povolenie

(1) Dopravca jednej zmluvnej strany si vyžiada povolenie na uskutočňovanie medzinárodnej prepravy nákladov po ceste - s výnimkou prepráv uvedených v článku 8 tejto Dohody - na územie alebo z územia druhej zmluvnej strany alebo tranzitom týmto územím. Povolenie vydáva:

a) dopravcom, ktorí sú oprávnení uskutočňovať prepravu v Československej socialistickej republike, príslušný orgán v Československej socialistickej republike alebo iný orgán v Československej socialistickej republike poverený touto činnosťou;

b) dopravcom, ktorí sú oprávnení uskutočňovať prepravu v Spojenom kráľovstve, príslušný orgán v Spojenom kráľovstve alebo iný orgán v Spojenom kráľovstve poverený touto činnosťou.

(2) Povolenie oprávňuje na jednu cestu na územie druhej zmluvnej strany tam i späť alebo na jednu tranzitnú cestu týmto územím tam i späť.

(3) Vzor povolenia dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

(4) Príslušný orgán jednej zmluvnej strany zašle príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany primeraný počet platných nevyplnených povolení.

Článok 8

Prepravy nepodliehajúce povoleniu

Povolenia podľa článku 7 tejto Dohody sa nevyžadujú na:

a) prepravy poškodených vozidiel;

b) prepravy umeleckých diel;

c) príležitostné prepravy predmetov a zariadení určených výhradne na reklamu alebo na výchovné ciele;

d) prepravy vecí, zariadení alebo zvierat určených na divadelné, hudobné, filmové alebo cirkusové predstavenia alebo športové podujatia, výstavy alebo veľtrhy alebo na rozhlasové alebo televízne alebo filmové nakrúcania, a to tak pri ceste tam, ako aj späť;

e) prepravy nákladov na veľtrhy a výstavy;

f) pohrebné prepravy;

g) prepravy poštových zásielok;

h) prepravy sťahovaných zvrškov uskutočňované podnikmi, ktoré majú na tento účel osobitný personál a zariadenie;

i) prepravy nákladov v motorových nákladných vozidlách, užitočný náklad ktorých (vrátane prívesu) nepresahuje 1000 kg;

j) prepravy nákladov na letisko a z letiska v prípade odklonenia leteckých služieb;

k) prepravy zvieracích zdochlín určených na likvidáciu (nie na spotrebu);

l) prepravy včiel a rybacieho plôdika;

m) prepravy nákladov v prívesoch alebo návesoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo v používaní alebo pod menom dopravcu jednej zmluvnej strany, pokiaľ tieto prívesy alebo návesy neťahá ťahač evidovaný na území tejto zmluvnej strany.

Článok 9

Spätné náklady

(1) Dopravca jednej zmluvnej strany môže po dodaní nákladov na územie druhej zmluvnej strany prevziať na tomto území náklad na spätnú prepravu.

(2) Dopravca jednej zmluvnej strany môže podľa ustanovenia odseku 3 tohto článku vstúpiť s prázdnym nákladným vozidlom na územie druhej zmluvnej strany za účelom prevzatia nákladov na prepravu.

(3) Dopravca jednej zmluvnej strany, ktorý chce prevziať náklad na území

a) tretieho štátu na dodanie na územie druhej zmluvnej strany alebo

b) druhej zmluvnej strany na dodanie do tretieho štátu, požiada príslušný orgán druhej zmluvnej strany o povolenie na uskutočnenie takej prepravy.

Článok 10

Vylúčenie kabotáže

Táto Dohoda nedovoľuje dopravcovi jednej zmluvnej strany prevziať náklad na prepravu medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Zdanenie

(1) Nákladné vozidlá evidované na území jednej zmluvnej strany, ktoré sú vo vlastníctve osôb sídliacich na tomto území, sú oslobodené od daní a dávok zaťažujúcich prevádzku alebo používanie vozidiel a od poplatkov za vydanie povolenia na prepravu na územie druhej zmluvnej strany.

(2) Oslobodenia uvedené v odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na dane alebo na dávky zo spotreby pohonných hmôt alebo na osobitné poplatky (náhrady za použitie určitých mostov, tunelov, prívozov alebo úsekov cesty).

(3) Oslobodenia uvedené v odseku 1 tohto článku sa poskytnú na území každej zmluvnej strany vozidlám, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto odseku, pokiaľ budú splnené podmienky určené v platných colných predpisoch na tomto území o dočasnom dovoze bez platenia dovozných ciel a daní vyberaných pri dovoze.

Záverečné ustanovenia

Článok 12

Vykonávanie Dohody

(1) Na žiadosť príslušného orgánu jednej zmluvnej strany poskytne príslušný orgán druhej zmluvnej strany základné dostupné údaje týkajúce sa vývoja prepráv uskutočňovaných na základe tejto Dohody.

(2) Na žiadosť jedného alebo druhého príslušného orgánu sa zástupcovia oboch strán zídu v dohodnutom termíne ako Zmiešaná komisia, aby preskúmali vykonávanie tejto Dohody a v prípade potreby dohodli počet povolení za účelom pokrytia bežných a predpokladaných požiadaviek na prepravu nákladov po ceste.

Článok 13

Platnosť Dohody

(1) Každá zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane, že splnila postup vyžadovaný vnútroštátnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti Dohody. Dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po dátume uvedenom na neskoršom z týchto oznámení.

(2) Dohoda zostane v platnosti jeden rok po svojom nadobudnutí platnosti. Zostane v platnosti i naďalej, pokiaľ nebude písomne vypovedaná jednou zo zmluvných strán v šesťmesačnej výpovednej lehote.

Na dôkaz toho podpísaní, na ten účel riadne splnomocnení, podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 10. novembra 1970 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Jar. Podzimek v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej a Severné Írska:

Howard Smith v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.