Vyhláška č. 156/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave

Čiastka 38/1971
Platnosť od 27.12.1971 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1991

156

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 30. novembra 1971

o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe a podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1962 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


§ 1

Vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave dojednávajú hospodárske zmluvy o príprave prepráv (ďalej len „hospodárske zmluvy“) organizácie verejnej dopravy (ďalej len „dopravcovia“) s prepravcami, a to:

- dlhodobé (dlhšie než ročné),

- krátkodobé (spravidla ročné s čiastkovou špecifikáciou na jednotlivé štvrťroky alebo mesiace alebo štvrťročné s čiastkovou špecifikáciou na jednotlivé mesiace).

§ 2

Dlhodobá hospodárska zmluva

(1) Dlhodobú hospodársku zmluvu uzavierajú dopravcovia s prepravcami vtedy, ak treba zabezpečiť hospodársku spoluprácu na dobu presahujúcu kalendárny rok a ak to vyžaduje rozsah, význam alebo zvláštna povaha prepráv, najmä ak je predpokladom hospodárskeho uskutočňovania prepráv dlhšie trvajúce premiestnenie dopravných kapacít, zaobstaranie špeciálnych vozidiel a dopravných zariadení a realizácia stavebných investícií na mieste nakládky a vykládky.

(2) Dlhodobá hospodárska zmluva musí obsahovať:

a) určenie požadovaných prepráv a iných prác a výkonov, najmä z hľadiska ich špeciálnej skladby,

b) za akých podmienok sa budú krátkodobé hospodárske zmluvy uzavierať, prípadne medzi ktorými organizačnými jednotkami alebo či a akým spôsobom sa bude upresňovať uskutočňovanie prepráv v dohodnutých časových obdobiach, ak organizácie neuzavierajú krátkodobé hospodárske zmluvy.

(3) Dlhodobá hospodárska zmluva môže obsahovať ďalej tieto údaje:

a) predpokladaný objem prepráv a iných prác a výkonov na celé zmluvné obdobie, prípadne členenie týchto objemov v priebehu zmluvného obdobia,

b) predpokladaný finančný objem prepráv a iných prác a výkonov,

c) cenové podmienky budúcich prepráv a iných prác a výkonov,

d) poradie dôležitosti požadovaných prepráv a iných prác a výkonov,

e) vybavenie nakladacích a vykladacích miest, najmä ich osvetlenie a ďalšie dohodnuté opatrenia zaisťujúce bezpečnosť práce,

f) majetkové sankcie dohodnuté pre prípad nesplnenia určitých povinností, napr. pri nevyužití uskutočnených investícií v dohodnutom rozsahu.

§ 3

Krátkodobá hospodárska zmluva

(1) V krátkodobej hospodárskej zmluve sa dopravca zaväzuje, že uskutoční v dojednanom rozsahu a čase prepravcom objednané prepravy, prípadne iné práce a výkony. Prepravca sa zaväzuje, že objedná uskutočnenie prepráv, príp. iných prác a výkonov u dopravcu v dohodnutom rozsahu a časových obdobiach. Na spresnenie časového členenia prepráv v priebehu zmluvného obdobia slúžia čiastkové špecifikácie.

(2) Krátkodobá hospodárska zmluva musí obsahovať:

a) celkový objem prepráv v tonách alebo iných jednotkách, prípadne celkový objem iných prác a výkonov v dohodnutých jednotkách,

b) členenie prepráv podľa druhov prepravovaných zásielok,

c) či, na aké časové obdobia a za akých podmienok, najmä v akých lehotách a medzi ktorými organizačnými jednotkami sa budú dojednávať čiastkové špecifikácie,

d) časové a objemové členenie prepráv, v ktorom sa majú prepravy v priebehu zmluvného obdobia uskutočňovať, ak sa nedohodlo dojednávanie čiastkových špecifikácií,

e) miesto nakládky a vykládky,

f) cenové podmienky budúcich prepráv, prác a výkonov.

(3) Krátkodobá hospodárska zmluva môže ďalej obsahovať:

a) dohodu o majetkových sankciách v prípade nesplnenia určitých zmluvných povinností,

b) spôsob vykonávania prepráv včítane nakládky a vykládky,

c) čas podaja a odberu zásielok.

(4) Ak krátkodobá hospodárska zmluva neobsahuje dohodu o majetkových sankciách, zaplatí dopravca, ktorý nepristaví dopravné prostriedky v objeme a v čase určenom hospodárskou zmluvou, hoci sa pre ich uskutočnenie splnili všeobecne záväzné a dohodnuté prepravné podmienky*) prepravcovi za každú tonu, o ktorú sa oproti dohodnutému objemu prepravilo menej, penále vo výške 1,- Kčs. Penále v rovnakej výške zaplatí prepravca dopravcovi, ak nepožadoval prepravu v dohodnutom objeme a období alebo nezabezpečil všeobecne záväzné alebo dohodnuté prepravné podmienky na uskutočnenie prepráv.

(5) Ak sa v hospodárskej zmluve dohodli čiastkové špecifikácie, vzťahuje sa penalizácia podľa predchádzajúceho odseku na objemy a obdobie dohodnuté v týchto špecifikáciách.

§ 4

(1) Dopravcovia aj prepravcovia sa oslobodzujú od povinnosti platiť penále podľa § 3, ak došlo k nesplneniu hospodárskej zmluvy v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy alebo v dôsledku opatrení orgánu štátnej správy.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Prvý námestník ministra:

Prof. Dr. Starý v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Všeobecne záväzné prepravné podmienky ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy.