7

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 28. januára 1971

o registrácii stavieb

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


PRVÁ ČASŤ

Úvodné a všeobecné ustanovenia

§ 1

Účel vyhlášky

Touto vyhláškou sa

a) ustanovuje postup a spôsob registrácie stavieb, najmä v období ich prípravy a po ich dokončení, za účelom zlepšenia kontroly investičného procesu a zvýšenia účinnosti riadenia investičnej výstavby,

b) dopĺňajú a menia niektoré ustanovenia o registrácii vo vyhláške č. 17/1970 Zb. o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb (ďalej len „vyhláška č. 17/1970 Zb.“).

§ 2

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na všetky stavby socialistických organizácií, pri ktorých sú rozpočtové náklady*) pri schválení projektovej úlohy vyššie ako 1,5 mil. Kčs alebo v ďalšom období prípravy a realizácie túto hranicu prekročia, s výnimkou stavieb financovaných z prostriedkov technického rozvoja.**)

DRUHÁ ČASŤ

Registrácia stavieb v období ich prípravy

§ 3

Podklad pre registráciu stavieb

V období predprojektovej a projektovej prípravy sa stavby registrujú na základe schválenej projektovej úlohy.

§ 4

Povinnosti investora

(1) Investor je povinný vyplniť registračný list stavby***) a predložiť ho do štrnástich dní po schválení projektovej úlohy svojmu nadriadenému orgánu.

(2) Ak dôjde v období od registrácie projektovej úlohy do registrácie vykonanej podľa vyhlášky č. 17/1970 Zb. k zmene záväzných údajov a ukazovateľov†) projektovej úlohy včítane prípadov, keď k takejto zmene dôjde schválením súhrnného projektového riešenia, je investor povinný vyplniť a predložiť do štrnástich dní od schválenia zmeny nový registračný list.††)

§ 5

Povinnosti nadriadeného orgánu investora

(1) Nadriadený orgán investora porovná údaje a ukazovatele predloženého registračného listu s výsledkami posúdenia a schválenia dokumentácie stavby, preverí správnosť a úplnosť jeho vyplnenia, uvedie, prípadne pripojí k nemu svoje stručné stanovisko a pošle ho do jedného týždňa po prijatí príslušnému ústrednému orgánu investora.

(2) Ak nadriadený orgán investora zistí v registračnom liste závady, ktoré nemôže odstrániť sám, vráti registračný list investorovi na ich odstránenie.

§ 6

Povinnosti ústredného orgánu investora

(1) Ústredný orgán investora ako registrujúci orgán posúdi správnosť a úplnosť údajov a ukazovateľov predloženého registračného listu. Ak nezistí závady, potvrdí registračný list, pridelí stavbe poradové číslo*) a zapíše ju do svojej evidencie, čím je registrácia stavby vykonaná. V opačnom prípade prerokuje spôsob odstránenia nedostatkov pred registráciou s nadriadeným orgánom investora, event. za jeho účasti priamo s investorom.

(2) Ústredný orgán investora odošle do jedného týždňa po prijatí po jednom vyhotovení registračný list

- Federálnemu štatistickému úradu (originál na štatistické spracovanie);

- nadriadenému orgánu investora;

- investorovi;

- Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách a pri ostatných stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi;

- Ministerstvu výstavby a techniky ČSR alebo SSR pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách podľa miesta stavby a pri všetkých ostatných stavbách organizácií riadených národnými orgánmi;

- Štátnej banke československej, a to

- ústrediu pri všetkých stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi,

- hlavnému ústavu v Prahe alebo v Bratislave pri všetkých stavbách organizácií riadených národnými orgánmi;

- Štátnej plánovacej komisii pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách;

- Plánovacej komisii ČSR alebo SSR pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených národnými orgánmi.

§ 7

Vzťah registrácie a plánu

Vykonanie registrácie stavieb podľa § 6 je podmienkou pre zaradenie stavby do vykonávacieho plánu (event. predtým do výberového konania); registračný list stavby je podkladom pre overenie podmienok ustanovených v § 5 vyhlášky č. 17/1970 Zb. pri povoľovacom konaní.

TRETIA ČASŤ

Registrácia dokončených stavieb

§ 8

Podklad pre registráciu stavieb

Stavby dokončené**) po 1. januári 1971 sa registrujú na základe vykonaného záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia.***)

§ 9

Povinnosti investora

Investor je povinný predložiť pri stavbách uvedených v § 8 registračný list stavby,†) spracovaný na základe zápisnice o záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby podľa jej skutočného výsledku, svojmu nadriadenému orgánu najneskôr do jedného týždňa po ukončení záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby.

§ 10

Povinnosti nadriadeného orgánu investora

(1) Nadriadený orgán investora ako registrujúci orgán overí správnosť a úplnosť vyplnených údajov a ukazovateľov registračného listu a ich väzieb. Ak nezistí závady, potvrdí správnosť údajov i ukazovateľov a zapíše dokončenú stavbu do svojej evidencie, čím je jej registrácia vykonaná. V opačnom prípade, ak nemôže závady odstrániť sám, vráti registračný list investorovi na ich odstránenie.

(2) Nadriadený orgán investora si jedno vyhotovenie overeného registračného listu stavby ponechá, ostatné odošle do jedného týždňa po prijatí (po jednom vyhotovení):

- Federálnemu štatistickému úradu (originál na štatistické spracovanie);

- ústrednému orgánu investora;

- investorovi;

- Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách a pri ostatných stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi;

- Ministerstvu výstavby a techniky ČSR alebo SSR pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách podľa miesta stavby a pri všetkých ostatných stavbách organizácií riadených národnými orgánmi;

- Štátnej banke československej, a to

- ústrediu pri všetkých stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi,

- hlavnému ústavu v Prahe alebo v Bratislave pri všetkých stavbách organizácií riadených národnými orgánmi;

- Štátnej plánovacej komisii pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách;

- Plánovacej komisii ČSR alebo SSR pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených národnými orgánmi.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Registrácia rozostavaných stavieb

§ 11

Spoločné ustanovenia

(1) Stavby rozostavané k 1. januáru 1971 a dosiaľ nezaregistrované, t. j. začaté pred účinnosťou vyhlášky č. 17/1970 Zb., sa registrujú podľa stavu 1. januára 1971 spôsobom, ktorý ustanovuje vyhláška č. 17/1970 Zb.

(2) Povoľovacie konanie podľa § 8 vyhlášky č. 17/1970 Zb. sa pri stavbách uvedených v predchádzajúcom odseku neuskutočňuje.

§ 12

Povinnosti investora a jeho nadriadeného orgánu

Investor je povinný vyplniť registračný list*) podľa dokumentácie platnej k 1. januáru 1971 a predložiť ho ústrednému orgánu prostredníctvom nadriadeného orgánu; nadriadený orgán predtým overí splnenie podmienok podľa § 6 vyhlášky č. 17/1970 Zb.

§ 13

Povinnosti ústredného orgánu investora

Ústredný orgán investora posúdi úplnosť a správnosť registračného listu, a ak nezistí závady, potvrdený registračný list predloží registrujúcemu orgánu najneskôr do 31. mája 1971; za tým účelom určí podriadeným orgánom a organizáciám termíny na predloženie registračných listov.

§ 14

Úlohy registrujúceho orgánu a banky

(1) Registrujúci orgán po splnení podmienok ustanovených vyhláškou č. 17/1970 Zb. pre registráciu stavbu zaregistruje a registračné listy odošle do troch mesiacov odo dňa, keď mu boli doručené, orgánom a organizáciám podľa § 13 vyhlášky č. 17/1970 Zb. v znení § 18 tejto vyhlášky.

(2) Pri stavbách, pri ktorých banka nedostane potvrdený registračný list, zastaví uvoľňovanie finančných prostriedkov po predchádzajúcom upozornení k 30. septembru 1971.

PIATA ČASŤ

Registrácia niektorých stavieb nezačatých k 1. januáru 1971

§ 15

Povinnosti investora

(1) Pri stavbách nezačatých k 1. januáru 1971, pri ktorých boli schválené (potvrdené) projektové úlohy do účinnosti tejto vyhlášky a sú splnené predpoklady uvedené v odseku 2, je investor povinný predložiť registračný list vyplnený podľa dokumentácie platnej k 1. januáru 1971 svojmu nadriadenému orgánu najneskôr do 30. apríla 1971. Nadriadený a ústredný orgán investora postupujú ďalej obdobne podľa § 4, 5 a 6.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa týka len stavieb

a) zaradených do vykonávacieho plánu na rok 1971, pokiaľ neboli do 30. apríla 1971 zaregistrované podľa vyhlášky č. 17/1970 Zb., alebo

b) s realizáciou ktorých sa počíta v budúcich rokoch.

ŠIESTA ČASŤ

Doplnky a zmeny niektorých ustanovení vyhlášky č. 17/1970 Zb.

§ 16

Ustanovenie § 6 ods. 3 vyhlášky č. 17/1970 Zb. sa mení takto:

„Splnenie podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. e) treba preukázať dokladom o zabezpečení budúcej prevádzky stavby pracovnými silami pri plnom využití kapacity výhľadovou bilanciou pracovných síl za celý príslušný okres, prípadne kraj, pričom výhľadovú bilanciu pri centrálne posudzovaných stavbách overuje v ČSR Plánovacia komisia ČSR, v SSR Plánovacia komisia SSR.“

§ 17

Ustanovenie § 11 ods. 1 vyhlášky č. 17/1970 Zb. sa mení takto:

(1) Registráciu povolených stavieb organizácií riadených federálnymi orgánmi vykonáva Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, pri všetkých ostatných stavbách ministerstvá výstavby a techniky ČSR alebo SSR (ďalej len „registrujúci orgán").“

§ 18

Ustanovenie § 13 vyhlášky č. 17/1970 Zb. sa mení takto:

„Orgán, ktorý vykonal registráciu, si ponechá jedno vyhotovenie registračného listu opatrené registračným číslom; ďalšie vyhotovenie odošle najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď mu bol registračný list doručený:

- Federálnemu štatistickému úradu (originál na štatistické spracovanie);

- povoľujúcemu orgánu (ak nie je súčasne orgánom, ktorý vykonal registráciu);

- investorovi;

- nadriadenému orgánu investora (ak nie je súčasne povoľujúcim orgánom);

- ústrednému odvetvovému orgánu (ak nie je súčasne povoľujúcim orgánom);

- Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj (pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených národnými orgánmi);

- Ministerstvu výstavby a techniky ČSR alebo SSR podľa miesta stavby pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi;

- Štátnej banke československej, a to

- ústrediu pri všetkých stavbách organizácií riadených federálnymi orgánmi,

- hlavnému ústavu v Prahe alebo v Bratislave pri všetkých stavbách organizácií riadených národnými orgánmi;

- Štátnej plánovacej komisii pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách;

- Plánovacej komisii ČSR alebo SSR pri všetkých centrálne posudzovaných stavbách organizácií riadených národnými orgánmi.


SIEDMA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 19

Úprava povinnosti predkladať technicko-ekonomické charakteristiky stavieb

Povinnosť registrácie stavieb podľa tejto vyhlášky nahrádza povinnosť investorov predkladať technicko-ekonomické charakteristiky stavieb (TECH), uloženú bývalou Štátnou komisiou pre investičnú výstavbu.*)

§ 20

Podrobnejšie metodické smernice

Podrobnejšie metodické smernice o vyplňovaní, označovaní a predkladaní registračných listov v jednotlivých fázach výstavby sledovaných podľa tejto vyhlášky, ako aj podrobnejší postup štatistického sledovania a spracovania vydá Federálny štatistický úrad.

§ 21

Povinnosti nadriadeného a ústredného orgánu investora

Nadriadený a ústredný orgán investora je povinný zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie postupu a plnenie povinností uložených touto vyhláškou.

§ 22

Odchýlky pre niektoré stavby

(1) Pre stavby osobitnej časti štátneho plánu ustanoví odchylný postup Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj.

(2) Pre stavby, ktorých príprava sa môže zabezpečovať priamo v projekte (bez predchádzajúceho vypracovania projektovej úlohy), sa za podklad pre registráciu podľa druhej a piatej časti považuje schválený (potvrdený) projekt.

(3) Pri stavbách s rozpočtovým nákladom do 5 mil. Kčs organizácií spravovaných okresnými poľnohospodárskymi združeniami, prípadne výrobnými poľnohospodárskymi správami vykonávajú registráciu tieto organizácie a zabezpečujú pri nich povinnosti vyplývajúce pre ústredné orgány investora

a) v druhej časti § 6 s tým, že jedno vyhotovenie registračného listu zašlú Ministerstvu poľnohospodárstva ČSR alebo SSR

b) v štvrtej časti nahrádzajú povinnosti ústredného orgánu investora uvedené v § 13.

§ 23

Účinnosť vyhlášky

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Náklady hlavy II až VIII stĺpca f + g súhrnného rozpočtu (finančného rozpočtu).

**) Vyhláška Ministerstva financií č. 103/1966 Zb. o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.

***) Vzor jednotného formulára registračného listu stavby Iv-reg je súčasťou metodických smerníc Federálneho štatistického úradu č. 4 zo 16. marca 1970.

) § 8 ods. 3 vyhlášky č. 17/1970 Zb.

††) Investor označí registračný list podľa § 4 ods. 1 v záhlaví „Projektová úloha", registračný list podľa § 4 ods. 2 „Projektová úloha - zmena č. ......".

*) Každý ústredný orgán investora zavedie označovanie registračných listov vlastným číselným radom. Na prvých troch miestach uvedie číselné označenie rezortu (podľa Jednotného číselníka organizácií vydaného Federálnym štatistickým úradom a dodatkov k tomuto číselníku), ďalšie 4 miesta vyhradí poradovému číslu stavby, ktoré zapíše do voľného riadku nad riadkom 1 odd. A registračného listu vyhradeného registračnému číslu; tento spôsob sa použije do tých čias, než Federálny štatistický úrad ustanoví ináč.

**) Kedy je stavba dokončená, ustanovujú smernice Federálneho štatistického úradu pre zostavovanie a predkladanie štátnych štatistických výkazov za úsek investičnej výstavby - Iv č. 5.

***) Postup a spôsob technicko-ekonomického vyhodnocovania stavieb ustanovujú smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj.

) Investor označí registračný list v záhlaví „Dokončená stavba" a uvedie na ňom tak registračné číslo pridelené stavbe pri udelení súhlasu na jej začatie, ako aj poradové číslo pridelené stavbe podľa § 6 tejto vyhlášky.

*) Investor označí registračný list v záhlaví „Dodatočná registrácia".

*) Pokyny Štátnej komisie pre investičnú výstavbu č. 15/1965 o jednotnej evidencii stavieb v znení dodatkov.