Vyhláška č. 28/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev

Čiastka 8/1971
Platnosť od 13.04.1971 do13.04.1998
Účinnosť od 28.04.1971 do13.04.1998
Zrušený 422/2000 Z. z.

28

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. januára 1971

o Dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev

Výmenou nót medzi veľvyslancami Československej socialistickej republiky a Španielska, uskutočnenou v Paríži 16. novembra 1970, bolo dohodnuté Dojednanie medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev, ktoré tým istým dňom nadobudlo platnosť.

Český preklad Dojednania sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.

Vážený pán veľvyslanec,

svojím listom č. 476 zo 16. novembra 1970 mi Vaša Excelencia oznámila toto:

„S poukazom na rokovania, ktoré prebehli v Paríži v dňoch 22. a 23. júla 1970 medzi delegáciami španielskeho a československého MZV a podľa inštrukcií svojej vlády mám česť Vám navrhnúť zriadenie konzulárneho a obchodného zastupiteľstva Španielska v Prahe a konzulárneho a obchodného zastupiteľstva ČSSR v Madride.

Funkcie, právne postavenie, výsady a imunita týchto zastupiteľstiev sú určené v Prílohe tejto Nóty.

Ak vláda ČSSR bude s týmto návrhom súhlasiť, navrhujem, aby táto Nóta a odpoveď na ňu tvorili Dojednanie, ktoré nadobudne platnosť dňom prijatia odpovede Vašej Excelencie.

Toto Dojednanie bude v platnosti po neurčenú dobu, pokiaľ ho jedna zo strán písomne nevypovie druhej strane šesť mesiacov vopred.“

Potvrdzujem Vašej Excelencii príjem uvedenej Nóty a mám česť Vašej Excelencii oznámiť, že moja vláda súhlasí s navrhnutým Dojednaním, ktoré dnešným dňom nadobúda platnosť.

Zdvorilosť.

Veľvyslanec ČSSR:

Dr. Zachystal v. r.

PRÍLOHA

Článok 1

1. Konzulárne a obchodné zastupiteľstvá zriadené na základe tohto Dojednania budú nazvané „Konzulárne a obchodné zastupiteľstvo Československej socialistickej republiky v Španielsku“ a „Konzulárne a obchodné zastupiteľstvo Španielska v Československej socialistickej republike“.

2. Vedúci týchto zastupiteľstiev budú mať oficiálny titul: „Vedúci konzulárneho a obchodného zastupiteľstva“.

3. Sídlo konzulárneho a obchodného zastupiteľstva Československej socialistickej republiky bude v Madride a sídlo konzulárneho a obchodného zastupiteľstva Španielska bude v Prahe.

Článok 2

Na účely článkov tejto Prílohy majú nasledujúce výrazy tento význam:

a) „vedúci konzulárneho a obchodného zastupiteľstva“ (ďalej len „zastupiteľstvo“) je osoba poverená vysielajúcim štátom, aby konala v tejto funkcii;

b) „úradníci zastupiteľstva“ sú členovia personálu zastupiteľstva včítane vedúceho zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkcie uvedené v článkoch tejto Prílohy;

c) „členovia administratívneho a technického personálu zastupiteľstva“ sú osoby, ktoré sú zamestnané v technických a administratívnych službách zastupiteľstva;

d) „členovia služobného personálu zastupiteľstva“ sú osoby, ktoré sú zamestnané v domácich službách zastupiteľstva;

e) „súkromné služobníctvo“ je každá osoba zamestnaná v domácich službách niektorého člena zastupiteľstva, ktorá nie je zamestnancom akreditujúceho štátu;

f) „člen personálu zastupiteľstva“ je každá osoba uvedená v odsekoch b), c), d) tohto článku;

g) „miestnosti zastupiteľstva“ sú budovy alebo časti budov včítane rezidencie vedúceho zastupiteľstva a pozemky k nim prislúchajúce, ktoré sa používajú na účely zastupiteľstva bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom;

h) „archívy zastupiteľstva“ zahŕňajú všetky listiny, dokumenty, korešpondenciu, knihy, filmy, záznamové pásky a registre zastupiteľstva spolu so šiframi, kartotékami a nábytkom určeným na ich ochranu a uloženie.

Článok 3

1. Zastupiteľstvá majú tieto funkcie:

a) v oblasti konzulárnych stykov - zastupiteľstvá budú vykonávať konzulárne funkcie v rozsahu ustanovenom medzinárodným právom a medzinárodnou praxou za podmienky, že sa budú dodržiavať ustanovenia zákonov a predpisov prijímajúceho štátu;

b) v hospodárskej a obchodnej oblasti - zastupiteľstvá budú podporovať a rozvíjať hospodárske styky medzi oboma štátmi a budú napomáhať vykonávanie obchodných a platobných dohôd, ako aj všetkých ďalších platných dohôd o hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráci;

c) v oblasti kultúrnych stykov - zastupiteľstvá budú uľahčovať kultúrne a vedecké styky a výmeny medzi príslušnými inštitúciami oboch štátov;

d) v oblasti cestovania - zastupiteľstvá budú podporovať rozvoj turistiky medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom.

2. Po vzájomnej dohode môžu zastupiteľstvá vykonávať aj ďalšie funkcie.

Článok 4

1. Vysielajúci štát musí vopred vyžiadať súhlas prijímajúceho štátu, pokiaľ ide o osobu, ktorú hodlá vymenovať za vedúceho zastupiteľstva.

2. Úradníci zastupiteľstva musia byť občanmi vysielajúceho štátu a nesmú mať stále bydlisko v prijímajúcom štáte.

3. Osobné údaje a hodnosti úradníkov zastupiteľstva a členov administratívneho a technického personálu, služobného personálu zastupiteľstva a súkromného služobníctva sa budú oznamovať Ministerstvu zahraničných vecí prijímajúceho štátu v každom prípade vždy predtým, než sa ujmú svojich funkcií.

4. Prijímajúci štát vystaví úradníkom zastupiteľstva, členom administratívneho a technického personálu a služobného personálu zastupiteľstva a súkromnému služobníctvu, ako aj členom ich rodín osobitné doklady s označením ich štátu.

Článok 5

1. Prijímajúci štát uľahčí na svojom území v zhode so svojimi zákonmi vysielajúcemu štátu získanie alebo nájom miestností potrebných pre jeho úrad alebo mu uľahčí obstarať si objekty na umiestnenie iným spôsobom. Pomôže tiež v prípade potreby zastupiteľstvu pri získavaní vhodného ubytovania pre všetkých jeho členov.

2. Vysielajúci štát je oslobodený od všetkých celoštátnych, oblastných alebo miestnych daní a poplatkov, pokiaľ ide o miestnosti a automobily, ktorých je vlastníkom alebo nájomníkom a ktoré sú určené na potrebu zastupiteľstva alebo na ubytovanie všetkého personálu, s výnimkou poplatkov vyberaných za poskytovanie osobitných služieb.

3. Vysielajúci štát bude oslobodený od všetkých daní a podobných poplatkov pri získavaní alebo prenájme miestností v zmysle odseku 2 tohto článku.

Článok 6

1. Miestnosti zastupiteľstva, ako aj rezidencie vedúceho a byty úradníkov sú nedotknuteľné. Orgány prijímajúceho štátu nesmú do nich vstúpiť, iba so súhlasom vedúceho zastupiteľstva.

2. Prijímajúci štát má povinnosť urobiť všetky vhodné opatrenia na to, aby miestnosti zastupiteľstva boli chránené pred násilným vniknutím alebo poškodením a aby sa zabránilo rušeniu pokoja zastupiteľstva.

3. Miestnosti zastupiteľstva, ich zariadenie a iné predmety v nich sa nachádzajúce, ako aj dopravné prostriedky zastupiteľstva nemôžu byť predmetom prehliadky, rekvizície, zhabania alebo exekúcie.

Článok 7

Archívy a dokumenty zastupiteľstva sú vždy a všade nedotknuteľné.

Článok 8

S výhradou zákonov a nariadení o oblastiach, do ktorých je prístup zakázaný alebo upravený z dôvodov štátnej bezpečnosti, prijímajúci štát zabezpečí všetkým členom zastupiteľstva slobodu pohybu a cestovania po svojom území.

Článok 9

1. Prijímajúci štát povolí a bude chrániť slobodné spojenie zastupiteľstva pre všetky úradné účely. Pri spojení s vládou a ostatnými misiami svojho štátu môže zastupiteľstvo použiť všetky oznamovacie prostriedky, včítane diplomatických kuriérov a kódovaných alebo šifrovaných správ. Zriadiť a používať rádiovú vysielaciu stanicu môže zastupiteľstvo na základe predbežného súhlasu prijímajúceho štátu.

2. Úradná korešpondencia zastupiteľstva je nedotknuteľná. Batožina obsahujúca úradné dokumenty zastupiteľstva sa nesmie otvoriť ani zadržať.

3. Kuriér zastupiteľstva je prijímajúcim štátom chránený pri výkone svojich funkcií, požíva osobnú nedotknuteľnosť a nesmie sa žiadnym spôsobom zatknúť ani zadržať. Kuriér zastupiteľstva musí byť vybavený úradnou listinou označujúcou jeho postavenie a počet zásielok tvoriacich batožinu.

4. Batožina obsahujúca úradné listiny zastupiteľstva sa môže zveriť kapitánovi alebo rádiotelegrafistovi civilného lietadla pristávajúceho na dovolenom vstupnom letisku. Kapitán alebo rádiotelegrafista bude vybavený úradnou listinou označujúcou počet zásielok tvoriacich batožinu, ale sa nebude považovať za kuriéra. Zastupiteľstvo môže poslať jedného zo svojich úradníkov, aby batožinu odovzdal priamo a voľne kapitánovi alebo rádiotelegrafistovi lietadla alebo ju prevzal z ich rúk za rovnakých podmienok.

Článok 10

Poplatky vyberané zastupiteľstvom ako poplatky a dávky za konzulárne úkony sú vyňaté zo zdanenia v prijímajúcom štáte.

Článok 11

1. Prijímajúci štát poskytne zastupiteľstvu oslobodenie od všetkých colných dávok, daní a iných poplatkov pri dovoze a vývoze predmetov určených pre úradnú potrebu.

2. Rovnaké oslobodenia sa poskytnú aj pri predmetoch určených na osobnú potrebu úradníkov zastupiteľstva a členov ich rodín, ktorí sú príslušníkmi ich domácností podľa zákonných ustanovení a platných predpisov prijímajúceho štátu.

3. Členovia administratívneho a technického personálu spolu s členmi služobného personálu zastupiteľstva požívajú, pokiaľ nie sú občanmi prijímajúceho štátu, rovnako tieto oslobodenia v súhlase so zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu, ale len pokiaľ ide o predmety dovážané v čase ich začiatočného zariadenia.

Článok 12

1. Úradníci zastupiteľstva požívajú osobnú nedotknuteľnosť a nesmú sa žiadnym spôsobom zatknúť alebo vziať do väzby.

2. Členovia rodín úradníkov zastupiteľstva, ktorí sú príslušníkmi ich domácností, požívajú, pokiaľ nie sú občanmi prijímajúceho štátu, rovnako osobnú nedotknuteľnosť.

Článok 13

1. Úradníci zastupiteľstva, ako aj členovia ich rodín, ktorí sú príslušníkmi ich domácností, pokiaľ nie sú občanmi prijímajúceho štátu, požívajú výsady vyňatia z trestnej, civilnej a správnej jurisdikcie tohto štátu.

2. Členovia administratívneho a technického personálu zastupiteľstva požívajú výsady vyňatia z trestnej, civilnej a správnej jurisdikcie prijímajúceho štátu za činnosť vykonávanú v rámci svojich úradných povinností.

3. Osoby uvedené v odseku 1 a 2 tohto článku sú oslobodené od povinnosti podať svedectvo, členovia administratívneho a technického personálu zastupiteľstva však, len pokiaľ ide o skutočnosti súvisiace s výkonom ich úradných povinností.

4. Prijímajúci štát bude s členmi zastupiteľstva zaobchádzať s náležitou úctou a urobí všetky vhodné opatrenia, aby zabránil každému útoku proti ich osobe, slobode alebo dôstojnosti.

Článok 14

Úradníci zastupiteľstva, členovia administratívneho a technického personálu, služobného personálu zastupiteľstva a domáce služobníctvo, ako aj členovia ich rodín žijúci s nimi v spoločnej domácnosti sú vyňatí zo všetkých povinností uložených zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu týkajúcich sa registrácie cudzincov a povolenia na pobyt, ako aj zo všetkých osobných záväzkov.

Článok 15

Osoby uvedené v článku 14 tejto Prílohy sú oslobodené, pokiaľ nie sú štátnymi príslušníkmi prijímajúceho štátu, od všetkých daní a priamych poplatkov s výnimkou poplatkov vyberaných za poskytovanie osobitných služieb.

Článok 16

Úradníci zastupiteľstva nesmú vykonávať v prijímajúcom štáte z osobných zárobkových dôvodov žiadne zamestnanie ani obchodnú činnosť.

Článok 17

Vedúci a ostatní úradníci zastupiteľstva sa budú pri výkone všetkých svojich úradných záležitostí obracať na Ministerstvo zahraničných vecí prijímajúceho štátu, na ďalšie príslušné orgány určené týmto ministerstvom, ako aj na miestne orgány v súlade so zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.