Vyhláška č. 129/1971 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971 do31.08.1982
Účinnosť od 01.01.1973 do31.08.1982
Zrušený 81/1982 Zb.
Redakčná poznámka

Vyhláška opätovne zrušená vyhláškou č. 97/1985 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1986.

129

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 28. októbra 1971

o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov

Federálny štatistický úrad po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom školstva ČSR a Ministerstvom školstva SSR ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


§ 1

Jednotná klasifikácia zamestnaní a jednotná klasifikácia študijných a učebných odborov*) (ďalej len „jednotné klasifikácie“) sú základným systematickým nástrojom na sledovanie a analýzu štruktúry obyvateľstva a štrukturálnych presunov v spoločnosti, na plánovanie a štatistické hodnotenie plnenia plánovaných úloh v oblasti pracovných zdrojov a rozdelenia pracovných síl a ďalej umožňujú vytvárať podmienky pre racionálne využívanie prostriedkov výpočtovej techniky na tomto úseku; sú súčasťou jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií.

§ 2

Používanie jednotných klasifikácií je záväzné pri vedení evidencie o pracovníkoch a učňoch**) na účely riadenia, plánovania a štatistického zisťovania predovšetkým v oblasti pracovných síl, sociálneho zabezpečenia a školstva, ďalej pri vydávaní tarifných kvalifikačných katalógov a ostatných mzdových a platových predpisov.

§ 3

(1) Predmetom jednotnej klasifikácie zamestnaní (ak nejde o osoby bez pracovného zaradenia - trieda 0) je konkrétna činnosť na určitom úseku národného hospodárstva.

(2) Predmetom jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov sú odbory štúdia na odborných, stredných a vysokých školách a špecializované odbory, v ktorých možno obhajovať vedecké práce, a ďalej učebné odbory, v ktorých organizácie vychovávajú učňov na povolania kvalifikovaných pracovníkov.

§ 4

(1) V oblasti upravenej jednotnými klasifikáciami môžu organizácie vydávať za vlastný odbor pôsobnosti čiastkové účelové nomenklatúry. Musia sa zostavovať tak, aby sa zabezpečila ich obsahová i číselná nadväznosť na jednotné klasifikácie; táto zásadná podmienka sa musí splniť aj v prípadoch, keď orgány oprávnené podľa § 43 zákona č. 133/1970 Zb. vydávajú kvalifikačné katalógy a nomenklatúry funkcií na účely odmeňovania.

(2) Čiastkové účelové nomenklatúry aj kvalifikačné katalógy a nomenklatúry funkcií na účely odmeňovania podľa odseku 1 sa musia pred vydaním prerokovať s Federálnym štatistickým úradom na zabezpečenie nevyhnutnej jednotnosti triediacich systémov.

(3) V závažných prípadoch môže Federálny štatistický úrad povoliť vecne príslušným ústredným orgánom na ich vlastnú potrebu alebo na potrebu organizácií im podriadených využitie neobsadených položiek jednotných klasifikácií.

§ 5

Federálny štatistický úrad môže podľa potreby v súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou, s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, s Ministerstvom školstva ČSR a Ministerstvom školstva SSR vydávať na základe návrhov vecne príslušných ústredných orgánov k jednotným klasifikáciám doplnky.

§ 6

Výnimky z tejto vyhlášky jednotlivým organizáciám povoľuje na návrh vecne príslušných ústredných orgánov v odôvodnených prípadoch Federálny štatistický úrad.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Jednotnú klasifikáciu zamestnaní a jednotnú klasifikáciu študijných a učebných odborov vydal Federálny štatistický úrad (ako časť 7 a časť 8 jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií) nákladom Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív Praha v r. 1970.

**) Týka sa predovšetkým jednotnej evidencie pracujúcich podľa vyhlášky Štátneho štatistického úradu č. 186/1968 Zb.