140

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej

z 29. novembra 1971

o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií po dohode s ministerstvami financií republík podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb. a predseda Štátnej banky československej (ďalej len „banka“) podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje financovanie reprodukcie základných prostriedkov štátnych socialistických organizácií, organizácií zahraničného obchodu, jednotných roľníckych družstiev a ostatných poľnohospodárskych družstevných organizácií (ďalej len „organizácie“) obstarávaných dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii, prípadne svojpomocou.

(2) Financovanie reprodukcie základných prostriedkov ostatných socialistických organizácií sa spravuje zásadami tejto vyhlášky s tým, že špecifické zvláštnosti financovania reprodukcie základných prostriedkov upravia príslušné federálne ústredné orgány pre organizácie nimi riadené po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ústredím banky a príslušné ústredné orgány republík pre organizácie nimi riadené po dohode s ministerstvami financií republík a hlavnými ústavmi banky.

§ 2

Základné prostriedky

(1) Základné prostriedky sú samostatné predmety, prípadne súbory predmetov alebo kombinované technologické a stavebné celky, ktoré majú ako celok samostatné technicko-ekonomické určenie a ktoré majú určitú prevádzkovo-technickú funkciu dlhšiu ako jeden rok a ich obstarávacia cena je najmenej tritisíc Kčs. Základnými prostriedkami sú aj trvalé porasty. Bez zreteľa na obstarávaciu cenu sú základnými prostriedkami pozemky, budovy a stavby, pokiaľ nejde o nehnuteľné kultúrne pamiatky určené ako iný hmotný majetok (§ 18).

(2) Základné prostriedky sa rozdeľujú na:

a) používané základné prostriedky,

b) základné prostriedky v rezerve,

c) základné prostriedky v konzervácii.

(3) Základnými prostriedkami v rezerve sú:

a) základné prostriedky, ktoré sú určené na výmenu za základné prostriedky vyradené organizáciou v dôsledku poškodenia alebo opravy (prevádzková rezerva);

b) základné prostriedky vyradené dočasne z používania, ktoré majú pre organizácie stále výrobné určenie (kapacitná a sortimentná rezerva).

(4) Základnými prostriedkami v konzervácii sú základné prostriedky, ktoré organizácia nepoužíva z dôvodov štátneho záujmu a boli do konzervácie dané so súhlasom príslušného ministerstva financií, pokiaľ nejde o konzerváciu upravenú osobitnými predpismi;*) tento súhlas nie je potrebný pri základných prostriedkoch používaných na účely civilnej obrany.

(5) Základnými prostriedkami nie sú:

a) zásoby,

b) iný hmotný majetok (hnuteľný aj nehnuteľný),

c) investície.

§ 3

Zásoby

(1) Zásobami je najmä materiál a tovar na ceste, materiál na sklade, poddodávky, nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, tovar, výmenné zariadenia a predmety postupnej spotreby v používaní.

(2) Predmetmi postupnej spotreby v používaní sú najmä drobné a krátkodobé predmety v používaní, materiál v používaní, predmety v požičovniach, obehové obaly, stroje na opravy výmenným spôsobom, dočasné objekty zariadenia staveniska a ostatné predmety postupnej spotreby.

(3) Drobnými a krátkodobými predmetmi sú veci, ktoré sa použitím naraz nespotrebujú a

a) ktorých cena je nižšia ako tritisíc Kčs za jednu vec bez zreteľa na čas ich upotrebiteľnosti (drobné predmety), b) ktorých čas upotrebiteľnosti je kratší ako jeden rok bez zreteľa na ich cenu (krátkodobé predmety),

c) ktoré sa použijú na zhotovenie jednej alebo viacerých zákaziek, sérií určitého druhu výrobku alebo pri hromadnej výrobe bez zreteľa na ich cenu (špeciálne nástroje a prípravky) alebo

d) ktoré sa použijú ako pracovný odev, pracovná obuv, ochranné predmety a pomôcky a posteľná výbava bez ohľadu na ich cenu a čas upotrebiteľnosti.

§ 4

Iný hmotný majetok

Iným hmotným majetkom sú ostatné veci, ktoré nemožno spravidla oceniť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad neupravené vodné toky, ložiská nerastných surovín a podzemných vôd, výtvarné a umelecké diela, pokiaľ nie sú súčasťou budovaných stavieb, niektoré hnuteľné i nehnuteľné kultúrne pamiatky a ich súbory, predmety muzeálnej a galerijnej hodnoty, prípadne súbory takých vecí v múzeách, galériách a pamiatkových objektoch, stále výstavné súbory, zbierky kníh v knižniciach jednotnej sústavy, ako aj iné zbierky; za iný hmotný majetok sa považujú aj značky bodov geodetických sietí, meračských zariadení a signálov na týchto bodoch a mapové fondy.

§ 5

Reprodukcia základných prostriedkov

(1) Organizácie sú povinné zabezpečovať reprodukciu základných prostriedkov v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a prostriedky na ňu vynakladať s maximálnou hospodárnosťou.

(2) Reprodukcia základných prostriedkov sa člení na:

a) prípravu a zabezpečenie výstavby,

b) projektovú dokumentáciu a autorský dozor,

c) investície,

d) udržiavanie a opravy.

§ 6

Príprava a zabezpečenie výstavby

(1) Náklady, prípadne výdavky (ďalej len náklady„) na prípravu a zabezpečenie výstavby zahŕňajú

a) organizačnú a prípravnú činnosť investora, t. j.

- vypracovanie prípravnej dokumentácie, expertízy atď.,

- činnosť riaditeľstva budovaných podnikov a závodov,

- technický dozor investora,

- odovzdanie a prevzatie dokončených stavieb alebo ich ucelených častí,

- prípravu a začatie prevádzky včítane komplexného technologického vyskúšania a skúšobnej prevádzky,

- prípravu kádrov pre budované podniky,

- presídlenie obyvateľov,

- záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie,

b) inžiniersku činnosť,

c) ložiskovú geológiu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak,

d) vybavenie prevádzok a iných budovaných zariadení zásobami,

e) správne a miestne poplatky, penále, poplatky z omeškania, všetky úroky (tuzemské aj zahraničné), peňažné náhrady škôd súvisiacich s investičnou výstavbou a ďalej iné nehmotné náklady a prirážky (zdržné, úhrada za užívanie, rozhodnutie o prípustnosti stavby, povolenie na trvalé užívanie stavby a i.).

(2) Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby ďalej zahŕňajú

a) rozvojové štúdie výstavby odvetví a odborov,

b) investičné štúdie a projektové úlohy,

c) územné plány (včítane územno-technických podkladov a urbanistických súťaží),

d) projekty typizácie vo výstavbe,

e) projekty pre experimentálne overovanie vo výstavbe (experimentálne štúdie, projekty a podobné úlohy),

f) tvorbu technicko-hospodárskych ukazovateľov,

g) projekty na hospodársko-technické úpravy pozemkov,

h) projekty na výstavy a veľtrhy v zahraničí,

i) projektové súťaže a dopytové konanie,

j) technickú výpomoc poskytovanú projektovými organizáciami,

k) projekty na vývoz,

l) projekty pre opravy,

m) ostatné práce neinvestičnej povahy.

(3) Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby sa financujú z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov s prípadným časovým rozlíšením.

§ 7

Projektová dokumentácia a autorský dozor

Projektová dokumentácia*) a autorský dozor**) pre investície sa financujú z investičných prostriedkov.

§ 8

Investície

(1) Investíciami sú hmotné a finančné zdroje vynaložené na obstarávanie nových základných prostriedkov.

(2) Investíciami sú aj:

a) rekonštrukcie, modernizácie (s výnimkami ustanovenými v § 15 ods. 4, nadstavby, prístavby a vstavby doterajších základných prostriedkov, prípadne aj iného hmotného majetku,

b) predmety získané po splnení úloh rozvoja vedy a techniky a zahŕňané do základných prostriedkov,***)

c) iné investície.

(3) Rekonštrukcie sú zásahy do konštrukčnej a technologickej časti základných prostriedkov, ktoré majú za následok spravidla zmenu pôvodných technických parametrov, prípadne zmenu funkcie a účelu základných prostriedkov.

(4) Modernizácie sú také úpravy, pri ktorých sa uplatňujú prevažne prvky technického pokroku, nahrádzajú sa časti základných prostriedkov modernejšími, zvyšuje sa vybavenosť základných prostriedkov a rozširuje sa ich použiteľnosť.

(5) Inými investíciami sú:

a) nákup (odplatný prevod) základných prostriedkov, napríklad pozemkov, budov, stavieb, strojov, zariadenia a inventára;

b) investície v cudzine zo zahraničných hmotných zdrojov;

c) výtvarné a umelecké diela bez zreteľa na výšku ceny, okrem diel, ktoré sú súčasťou rozpočtu budov a stavieb;

d) muzeálne predmety bez zreteľa na výšku ceny, okrem diel, ktoré sú súčasťou rozpočtu budov a stavieb;

e) odvody za odňatie pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú výstavbu;)

f) cenové prirážky pri dovoze strojov a zariadení v zahraničnom obchode.††)

§ 9

Financovanie investícií a zahŕňanie do základných prostriedkov

(1) Z investičných prostriedkov sa financuje:

a) projektová dokumentácia†††) a autorský dozor pre investície;

b) stavebné práce a dodávky pre investície včítane nákladov spojených s likvidáciou jestvujúcich základných prostriedkov, pokiaľ sú zahrnuté v rozpočte stavby;

c) stroje, zariadenia, náradie, inventár, pokiaľ zodpovedajú pojmu základných prostriedkov, náklady na ich dopravu a montáž;

d) výtvarné a umelecké diela a muzeálne predmety, pokiaľ sú neoddeliteľnou súčasťou budov a stavieb a sú zahrnuté v rozpočte stavby;

e) odvody za odňatie pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú výstavbu;

f) cenové prirážky,††††) pokiaľ ich osobitné predpisy ustanovujú.

(2) Hodnota prác a dodávok uvedených v predchádzajúcom odseku včítane odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy a cenových prirážok sa zahŕňa do obstarávacej ceny základných prostriedkov.

(3) Z investičných prostriedkov sa tiež financuje, ale sa nezahŕňa do základných prostriedkov:

a) nákup pozemkov sledovaných v operatívnej evidencii,

b) zabezpečovacie a konzervačné (prípadne udržiavacie a dekonzervačné) práce pri zastavení stavby,

c) trvalo zastavené investície, nerealizované projekty, ako aj nepoužité alternatívy projektov,

d) nedokončené investície, ktoré treba po zničení, prípadne poškodení okolnosťami nemajúcimi pôvod v prevádzke nahradiť úplne alebo čiastočne novými investíciami,

e) príspevky iným investorom,

f) výtvarné a umelecké diela a muzeálne predmety bez zreteľa na výšku ceny, okrem diel, ktoré sú súčasťou rozpočtu budov a stavieb.

(4) Z investičných prostriedkov sa ďalej financuje nákup (odplatný prevod) základných prostriedkov.

§ 10

Zdroje financovania investícií, projektovej dokumentácie a autorského dozoru

Investície, projektovú dokumentáciu a autorský dozor pre investície financujú:

a) štátne hospodárske organizácie a organizácie zahraničného obchodu z fondu výstavby,*) úverov;**)

b) rozpočtové organizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu (rozpočtu národného výboru), štátnych fondov, z doplnkových zdrojov, z investičných úverov národným výborom a z príspevkov od iných organizácií (orgánov);

c) príspevkové organizácie

z vlastných zdrojov, úverov, z príspevkov od iných organizácií (orgánov), z príspevkov zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov;

d) jednotné roľnícke družstvá a ostatné družstevné poľnohospodárske organizácie z fondu výstavby, úverov.

§ 11

Podklady a podmienky pre financovanie investícií

(1) Investor je povinný predložiť financujúcej pobočke banky

a) pri štátnych hospodárskych organizáciách, organizáciách zahraničného obchodu, jednotných roľníckych družstvách a ostatných družstevných poľnohospodárskych organizáciách

1. plán investičnej výstavby,

2. plán financovania reprodukcie základných prostriedkov,

3. menovitý zoznam stavieb,***)

b) pri rozpočtových a príspevkových organizáciách

1. plán investičnej výstavby,

2. oznámenie limitu výdavkov na financovanie investičnej výstavby,

3. menovitý zoznam stavieb.

Pri komplexnej bytovej výstavbe zahrnutej do plánu národných výborov je plán investičnej výstavby a menovitý zoznam stavieb nahradený režimom komplexnej bytovej výstavby.)

(2) Podklady predkladané podľa odseku 1 musia byť v súlade so štátnym plánom a jeho ukazovateľmi (napríklad limitmi objemov prác a dodávok, limitmi novozačínaných stavieb, výsledkami výberového konania stavieb);††) podklady uvedené v odseku 1 písm. b) (včítane zmien) musí potvrdiť priamo nadriadený, prípadne iný na to príslušný orgán.

(3) Organizácie pri všetkých stavbách nad 1,5 mil. Kčs†††) rozpočtových nákladov predkladajú ďalej financujúcej pobočke banky pred začatím financovania.

a) kópie hospodárskych zmlúv na dodávky projektových prác,

b) registračný list k projektovej úlohe1) (ako podklad pre financovanie projektových prác),

c) schválený súhrnný rozpočet stavby,2)

d) kópie hospodárskych zmlúv na stavebnú časť a rozhodujúce dodávky technológie na celý čas trvania stavby,

e) registračný list stavby k povoľovaciemu konaniu.3)

(4) Pri stavbách, na ktoré sa poskytuje dotácia zo štátneho rozpočtu, prípadne zo štátnych fondov,*) alebo úver, predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky podklady uvedené v odseku 3 písm. a), c) a d) bez ohľadu na výšku rozpočtových nákladov a ďalej zoznam stavieb dotovaných zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov).

(5) Pri strojoch a zariadeniach nezahrnutých do rozpočtovej ceny stavby, na ktoré sa poskytuje dotácia zo štátneho rozpočtu, prípadne zo štátnych fondov,*) alebo úver, predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky ich zoznam a doklad o zmluvnom zabezpečení.

(6) V prípade zmien (dodatkov) sú organizácie povinné včas informovať a bez meškania**) doplniť predložené podklady financujúcej pobočke banky.

(7) Financujúca pobočka banky uvoľňuje prostriedky na úhradu nákladov na investície, pri ktorých je predloženie podkladov podľa odseku 1-5 podmienkou financovania:

a) pri stavbách do výšky súhrnného rozpočtu stavby,***)

b) pri projektovej dokumentácii do výšky ceny (súhrnu cien) uvedenej v hospodárskej zmluve na túto dokumentáciu alebo do výšky hlavy I súhrnného rozpočtu stavby, pokiaľ cena uvedená v hospodárskej zmluve je vyššia.

(8) Okrem podkladov uvedených v odsekoch 1-5 predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky na vyžiadanie ďalšie podklady potrebné na zabezpečenie financovania a kontrolu investícií.

(9) Banka môže po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi určiť stavby, pri ktorých zavedie financujúca pobočka banky podrobnejší spôsob financovania (napríklad podľa objektov, prevádzkových súborov).

§ 12

Financovanie investícií uskutočňovaných vo vlastnej réžii

(1) Za investície uskutočňované vo vlastnej réžii sa považujú práce a dodávky, ktoré investor uskutočňuje úplne alebo prevažne svojimi vlastnými pracovníkmi, prípadne svojpomocou.

(2) Pre financovanie investícií uskutočňovaných vo vlastnej réžii platia príslušné ustanovenia tejto vyhlášky. Investor ďalej preukazuje financujúcej pobočke banky zabezpečenie stavby pracovnými silami, materiálom, poddodávkami a pod.

(3) Všetky náklady spojené s uskutočňovaním prác a dodávok vo vlastnej réžii platia organizácie z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

(4) Rozpočtové organizácie rozpočtujú a uhrádzajú výdavky spojené s uskutočňovaním prác a dodávok vo vlastnej réžii z príslušných neinvestičných položiek. Po ich dokončení odvedie ústredne plánujúca rozpočtová organizácia sumu zodpovedajúcu rozpočtovým cenám z investičného čerpacieho účtu v prospech svojho príjmového rozpočtového účtu; národné výbory, prípadne nimi riadené rozpočtové organizácie odvedú tieto sumy do príjmov rozpočtov národného výboru.

(5) Prevod z investičných prostriedkov vykonávajú organizácie vnútropodnikovými splátkovými listami a vnútropodnikovými faktúrami.****)

§ 13

Organizácie pri dokončených stavbách nad 1,5 mil. Kčs rozpočtových nákladov a pri dokončených stavbách, na ktoré sa poskytuje dotácia zo štátneho rozpočtu, prípadne zo štátnych fondov,*) alebo úver, bez ohľadu na výšku rozpočtových nákladov, sú povinné predložiť financujúcej pobočke banky:

a) zápisnice o prevzatí,)

b) doklady o záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby uvedenej do prevádzky (užívania),††)

c) registračný list dokončenej stavby†††) (týka sa len stavieb o rozpočtových nákladoch nad 1,5 mil. Kčs).

§ 14

Financovanie zastavených investícií

(1) Ak dôjde k dočasnému alebo trvalému zastaveniu investícií z rozhodnutia príslušného orgánu, organizácie platia z investičných prostriedkov

a) už vykonané a nevyhnutné dokončovacie rozpočtové práce,

b) náklady na dodanú projektovú dokumentáciu, prípadne jej rozpracovanú časť,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce (prípadne udržiavacie a dekonzervačné) práce podľa osobitného rozpočtu,

d) uskutočnené dodávky strojov a zariadení,

e) stroje a zariadenia (jednoúčelové a netypické) vo vysokom stupni rozpracovanosti.

(2) Po rozhodnutí o trvalo zastavených investíciách sa náklady na ne vynaložené bez meškania odpíšu na ťarchu fondu základných prostriedkov a investícií, v rozpočtových a príspevkových organizáciách na ťarchu zdrojov, z ktorých sa investície uhrádzali.

(3) Na odpis nákladov na trvalo zastavené investície (včítane projektovej dokumentácie a nepoužitých alternatív projektov) financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a štátnych fondov (aj čiastočnou dotáciou), ktoré boli zastavené a ktoré nemožno hospodárne využiť, je potrebné schválenie príslušného ministerstva financií (správcu štátnych fondov).

(4) Príslušné ministerstvo financií (správca štátnych fondov) môže uložiť organizácii povinnosť náhrady prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov).

§ 15

Udržiavanie a opravy

(1) Udržiavaním sa rozumie pravidelná starostlivosť o základné prostriedky na zabezpečenie ich plnej prevádzkyschopnosti, prípadne odstraňovanie drobných porúch; pritom nedochádza spravidla k vyradeniu základného prostriedku z prevádzky.

(2) Opravami sa odstraňuje čiastočné opotrebovanie za účelom uvedenia základného prostriedku do prevádzkyschopného stavu na základe plánu opráv alebo na základe nepredvídaných porúch. Opravy možno vykonávať aj výmenným spôsobom.

(3) Náklady spojené s udržiavaním a opravami základných prostriedkov sa financujú z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov s prípadným časovým rozlíšením.

(4) Z prevádzkových (neinvestičných prostriedkov*) možno tiež financovať náklady:

a) na rekonštrukcie a modernizácie doterajších základných prostriedkov vykonávané na jednom mieste (spravidla objekte) a v súvislom čase (neprerušovane) za predpokladu, že ich rozpočtový náklad je

1. nižší ako 10% obstarávacej ceny základného prostriedku s obstarávacou cenou do 7 mil. Kčs; pritom však náklad môže byť najviac 350 tis. Kčs;

2. nižší ako 5% obstarávacej ceny základného prostriedku s obstarávacou cenou nad 7 mil. Kčs; pritom však náklad môže byť najviac 5 mil. Kčs,

b) na rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov, ktoré sú zapísané do štátneho zoznamu**) nehnuteľných kultúrnych pamiatok a za predpokladu, že ich rozpočtový náklad je nižší ako 20 % obstarávacej ceny základného prostriedku,

c) na práce spojené so zachovaním a obnovou (rekonštrukciou, opravou) základných funkcií objektov kultúrnych pamiatok, ktoré sú iným hmotným majetkom (§ 4), pokiaľ týmito prácami nevznikne nový prevádzkovo-technický celok s trvalým technicko-ekonomickým určením; pri tom sa môžu vykonávať aj úpravy zabezpečujúce zdravotnotechnické, kuričské, elektrotechnické a iné technické a bezpečnostné požiadavky zabezpečujúce funkciu kultúrnych pamiatok nezávisle od ich výšky.

§ 16

Dobropisy pri investíciách financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu

Sumy dobropisov došlé v bežnom roku a týkajúce sa dodávok uskutočnených a platených do 31. 12. uplynulého roka je banka povinná odvádzať, s výnimkou obdobia do 15. januára bežného roka, do príslušného štátneho rozpočtu (štátnych fondov) pri všetkých investíciách socialistických organizácií financovaných zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov); pri čiastočných dotáciách sa odvod vykonáva pomerným dielom.

§ 17

Sankcie

(1) Financujúca pobočka banky

a) nezačne financovanie investícií, pokiaľ investor nepredloží včas podklady a nesplní podmienky pre financovanie uvedené v § 11,

b) preruší financovanie investícií v prípadoch, keď investor nevykoná riadne a včas zmeny v podkladoch pre financovanie, prípadne nedodrží podmienky podľa § 11,

c) zadrží prostriedky pri akciách financovaných zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov), prípadne odvedie na príjmový účet štátneho rozpočtu (štátnych fondov) prostriedky, ktoré sa neodôvodnene rozpočtovali, prípadne čerpali, a to po predchádzajúcom prerokovaní s investorom.

(2) O uplatnených opatreniach uvedených v odseku 1 písm. a) a b) upovedomí financujúca pobočka banky investora a svoj nadriadený útvar, prípadne i správcu štátnych fondov.

§ 18

(1) Federálne ústredné orgány po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ústredím banky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie, a ústredné orgány republík po dohode s príslušným ministerstvom financií republiky a príslušným hlavným ústavom banky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík (aj pre organizácie riadené národnými výbormi), podľa potreby

a) zvýšia, prípadne znížia pri jednotlivých predmetoch hranicu tritisíc Kčs určenú na základné prostriedky, ak je účelné, aby sa predmety toho istého druhu alebo tej istej skupiny vždy zahŕňali do základných prostriedkov alebo zásob;

b) vymedzia, ktoré súbory predmetov a kombinované technologické a stavebné celky sa budú vždy považovať za jediný základný prostriedok;

c) vymedzia, prípadne ustanovia, ktoré veci sú špeciálnymi nástrojmi, prípravkami, výmenným zariadením, pracovným odevom, pracovnou obuvou, ochrannými predmetmi a pomôckami a posteľnou výbavou;

d) vymedzia rozsah rekonštrukcií a modernizácií; v tomto prípade postupujú ústredné orgány po dohode aj s príslušnou plánovacou komisiou.

(2) Ministerstvá kultúry a ministerstvá školstva republík po dohode s príslušným ministerstvom financií a príslušnou plánovacou komisiou

a) určia, ktoré kultúrne pamiatky sú iným hmotným majetkom;

b) vydajú zoznam učebných pomôcok, ktoré sú zásobami.

(3) Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík po dohode s ministerstvami financií republík a príslušnými hlavnými ústavmi banky vymedzia trvalé porasty, ktoré sú základnými prostriedkami, a ustanovia spôsob ich financovania.

§ 19

Výnimky

(1) Federálne ministerstvo financií môže povoliť výnimky z ustanovení § 2 až 10, 12, 14 až 16 pre organizácie riadené federálnymi orgánmi. Ministerstvá financií republík môžu povoliť výnimky z ustanovení uvedených v predchádzajúcej vete organizáciám riadeným orgánmi republík; pokiaľ nejde o organizácie riadené národnými výbormi, postupujú pritom ministerstvá financií republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(2) Ústredie banky môže povoliť výnimky z § 11, 13, 17 a odseku 1 § 20 organizáciám riadeným federálnymi orgánmi; príslušné hlavné ústavy banky môžu povoliť výnimky z ustanovení uvedených v predchádzajúcej vete organizáciám riadeným orgánmi republík.


§ 20

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Pri dovozoch nezabezpečovaných devízovo návratnými úvermi, pri ktorých sa zmluvy medzi bankou a organizáciou uzavreli do 31. decembra 1971, sa súťažný príspevok*) financuje aj naďalej z investičných prostriedkov a zahŕňa sa do obstarávacej ceny základného prostriedku.

(2) Zrušujú sa všetky výnimky povolené podľa vyhlášky č. 102/1966 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov, s výnimkou Opatrení pre plánovanie a vykonávanie veľkých opráv pozemných komunikácií.**)

(3) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 102/1966 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.

Minister financií ČSSR:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Napr. vyhláška Ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).

*) Tretia časť vyhlášky Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

**) Cena autorského dozoru z celkovej ceny projektu sa vyčlenila úpravou Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 1/1971.

***) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 141/1971 Zb. o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.

) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

††) Smernice Federálneho ministerstva financií a sadzobník cenových prirážok a zrážok v zahraničnom obchode.

†††) Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra ČSSR č. 22/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.

††††) Napríklad cenové prirážky pri dovoze strojov a zariadení v zahraničnom obchode, ďalej prirážky podľa § 27 vyhlášky Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

*) § 13 nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

**) Vyhláška generálneho riaditeľa ŠBČS č. 105/1966 Zb. o úverovaní socialistických organizácií a úrokových sadzbách.

***) Metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie pre zostavovanie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva (napríklad formulár č. Iv-3), včítane stavieb nad a pod 1,5 mil. Kčs, doplnené o údaje mesiaca začatia a dokončenia stavby.

) Pokyny Ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 5/1969 pre zostavenie režimov komplexnej bytovej výstavby na 3-ročné obdobie, uverejnené v Spravodajcovi Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj č. 1-2/1970 a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 1.7.1970 pre vypracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií, uverejnené v Spravodajcovi Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj č. 6/1970.

††) Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj pre postup pri výberovom konaní stavieb.

†††) Hlava II-VIII stĺpce f + g súhrnného rozpočtu stavby.

1) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb.

2) Vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1971 o posudzovaní, štátnej expertíze a schvaľovaní prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17/1970 Zb. o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb, prípadne vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb (šiesta časť - doplnky a zmeny niektorých ustanovení vyhlášky č. 17/1971 Zb.).

*) Podľa Opatrenia pre poskytovanie štátnych dotácií (subvencií) na investičnú výstavbu (Ústredný vestník ČSR čiastka 1/1971, Ústredný vestník SSR čiastka 7/1971).

**) V rozsahu a lehotách ustanovených príslušnými záväznými predpismi (napríklad vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj č. 17/1970 Zb. o povoľovaní a udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb a vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb, smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 25. júna 1970 o postupe pri zvyšovaní rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb).

***) Spracovaného podľa vyhlášky Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb (hlava II - VIII stĺpce f + g, prípadne aj stĺpec h).

****) Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra ČSSR č. 22/1967 Zb. v znení vyhlášky Ministerstva financií a hlavného arbitra č. 136/1970 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.

) § 292 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.

††) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 6/1971 pre vykonávanie záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia dokončených stavieb uvedených do prevádzky (užívania).

†††) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb.

*) Touto úľavou nie sú dotknuté ostatné predpisy, najmä nie vyhláška ministra - predsedu Štátneho výboru pre výstavbu č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku.

**) Vydaného príslušným ministerstvom kultúry.

*) Uznesenie vlády ČSSR č. 204/1971.

**) Vestník Ministerstva dopravy 13/1971.