Vyhláška č. 42/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Čiastka 13/1971
Platnosť od 24.06.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1975
Zrušený 100/1975 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 20a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1972

42

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

zo 17. júna 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 ods. 2 znie:

(2) Na cestách s vozovkou o dvoch alebo viacerých jazdných pruhoch v jednom smere jazdy

a) sa jazdí v pravom jazdnom pruhu;

b) ak to vyžaduje hustota cestnej premávky, smú vodiči motorových vozidiel ísť v týchto pruhoch súbežne; pritom nesmú vojsť na jazdné pruhy určené pre jazdu v protismere;

c) pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého je vodič povinný dať prednosť v jazde vodičom idúcim v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dať znamenie o zmene smeru jazdy (§ 21).“

2. V § 8 sa vypúšťajú doterajšie odseky 3 a 4 a miesto nich sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, rozumie sa jazdným pruhom časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel o troch a viacerých kolesách v jazdnom prúde za sebou.“

3. V § 12 ods. 1 sa za slová „- ak nie je sám predchádzaný;“ pripája toto znenie: „to neplatí na ceste s vozovkou o dvoch alebo viacerých jazdných pruhoch v jednom smere jazdy, ak sú jazdné pruhy na vozovke vyznačené a ak je predchádzaný v inom jazdnom pruhu, než v ktorom sám hodlá predchádzať;“

4. § 12 ods. 6 znie:

(6) Na ceste s vozovkou o dvoch alebo viacerých jazdných pruhoch v jednom smere jazdy

a) smie vodič, ktorý hodlá ihneď alebo čoskoro po predídení opäť predchádzať ďalšie vozidlo alebo vozidlá, zostať v jazdnom pruhu, ktorý zabral, pokiaľ tým neprekáža v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám;

b) nepovažuje sa za predchádzanie, ak idú vodiči v jednom jazdnom pruhu rýchlejšie než vodiči v druhom jazdnom pruhu, ak hustota cestnej premávky vyžaduje, aby vodiči motorových vozidiel šli v jazdných pruhoch súbežne [§ 8 ods. 2 písm. b)].“

5. § 12 ods. 7 písm. e) a f) znie:

e) ak vodič idúci vpredu dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak nie je možné predchádzať vpravo podľa odseku 4, prípadne ak nemožno predísť v ďalšom voľnom na vozovke vyznačenom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy;

f) ak by sa malo predísť vozidlo, ktoré samo predchádza iné vozidlo, ak nemožno predísť v ďalšom voľnom na vozovke vyznačenom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy.“

6. V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

7. § 20 ods. 2 písm. a) a b) znie:

a) ak je dávané znamenie “Stoj! jedným alebo dvoma červenými striedavo kmitajúcimi svetlami výstražného svetelného zariadenia;

b) ak pracovník železnice dáva znamenie „Stoj!“ krúžením červenou alebo žltou zástavkou alebo za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom.„

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

8. Nadpis „Železničné priecestia" za § 20 sa presunuje nad poradové číslo § 20.

9. Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý znie:

㤠20a

Na železničné priecestie, na ktorom pomaly kmitajúce biele svetlo upovedomuje účastníkov cestnej premávky, že sa k železničnému priecestiu neblíži vlak alebo železničné vozidlo,*) sa nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 1, ods. 2 písm. a), c), d), e) a ods. 4; vodič je povinný už od vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní ísť rýchlosťou najviac 50 km za hodinu."

10. § 21 ods. 5 znie:

(5) Znamenie dávané ukazovateľom smeru jazdy ponechá vodič počas celého úkonu. Na ceste s vozovkou o dvoch alebo viacerých na vozovke vyznačených jazdných pruhoch v jednom smere jazdy vodič, ktorý pri predchádzaní alebo zaraďovaní sa pred vozidlo alebo vozidlá, ktoré predišiel, prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého, ponechá toto znamenie len dovtedy, než zaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Znamenie upažením dáva vodič vždy len pred začatím úkonu."

11. § 36 ods. 2 znie:

(2) Zvislé dopravné značky sú:

- výstražné značky, ktoré vyznačujú miesta, kde hrozí nebezpečenstvo, a účastník cestnej premávky je preto povinný dbať na zvýšenú opatrnosť (č. 1a až 21, 101);

- zákazové a príkazové značky, ktoré ukladajú účastníkovi cestnej premávky zákazy, obmedzenia alebo príkazy, ktoré musí uposlúchnuť (č. 22a až 54);

- informatívne značky, ktoré vyjadrujú informácie slúžiace na uľahčenie cestnej premávky a napomáhajú orientáciu účastníka cestnej premávky (č. 55a až 73, 102a až 118);

- dodatkové tabuľky, ktoré spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky, pod ktorou sú umiestnené (č. 74 až 79c);

- zvláštne tabule, ktoré vyjadrujú zvláštnu situáciu alebo nebezpečenstvo (č. 80)."

12. K § 40 sa pripája nový odsek 9 tohto znenia:

(9) Premávka električiek sa môže spravovať osobitnými svetelnými znameniami; v tom prípade pre električky neplatia svetelné znamenia uvedené v odseku 1 až 3. Povinnosti vyplývajúce pre vodičov električiek z týchto osobitných svetelných znamení upravujú osobitné predpisy.**)"

13. Časť VI včítane nadpisu znie:

„Časť VI

Osobitné ustanovenia o premávke na diaľniciach

§ 47

Užívanie diaľnice

(1) Na diaľnici označenej dopravnou značkou „Diaľnica“ (č. 102a)

a) je zakázaná premávka

- chodcov, pochodujúcich útvarov, jazda na zvieratách a hnanie a vedenie zvierat,

- nemotorových vozidiel,

- mopedov, bicyklov s pomocným motorom, motorových vozidiel, ktoré sa pohybujú úplne alebo čiastočne na pásoch, a tých motorových vozidiel a jazdných súprav, ktoré s ohľadom na svoju konštrukciu nemôžu na rovine dosiahnuť väčšiu rýchlosť ako 50 km za hodinu alebo ktorým nie je táto rýchlosť povolená,*)

b) je vodičom zakázané:

- zastavenie a státie (§ 18) s vozidlom inde než na miestach označených dopravnou značkou „Parkovisko“ (č. 60). Ak je vodič donútený z dôvodov vyvolaných závadou na vozidle alebo na náklade zastaviť alebo stáť inde, musí tak urobiť na krajnici, a len ak to nie je možné, na vozovke; vždy je však povinný také vozidlo označiť ako prekážku cestnej premávky (§ 18 ods. 7 a § 28 ods. 3) a bez meškania ho odstrániť alebo urobiť opatrenia na jeho odstránenie. Ak nebude odstránené najneskôr za 3 hodiny, odstránia ho orgány, ktorým patrí správa diaľnice, na náklad prevádzateľa vozidla,

- otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás, včítane miest, kde je pás prerušený.

(2) Ak vodič zistí na vozidle alebo náklade takú závadu, ktorá nedovoľuje pokračovať v jazde vyššou rýchlosťou než 50 km za hodinu, smie pokračovať v jazde len k najbližšiemu výjazdu z diaľnice, kde musí diaľnicu opustiť.

(3) Vlečenie motorového vozidla (§ 25) je prípustné, len ak je to potrebné na odstránenie nepojazdného vozidla z diaľnice, a len k najbližšiemu výjazdu, kde musí vozidlo diaľnicu opustiť.

(4) Hromadná preprava osôb na ložnej ploche nákladného automobilu (§ 32) nie je na diaľnici dovolená.

§ 48

Vchádzanie na diaľnicu a vychádzanie z nej

(1) Vodič smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to určených.

(2) Pri vchádzaní na diaľnicu je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám, ktoré idú po diaľnici.

(3) Pri vychádzaní z diaľnice je vodič povinný sa včas zaradiť do jazdného pruhu, ktorý zodpovedá výjazdu z diaľnice, a čo najskôr vojsť na osobitný jazdný pruh určený na vychádzanie z diaľnice (odbočovací pruh).**)

§ 49

Osobitné ustanovenia o jazde v jazdných pruhoch diaľnice

(1) V úseku, kde má diaľnica tri alebo viac jazdných pruhov v jednom smere jazdy, smú vodiči nákladných automobilov o celkovej váhe vyššej než 3500 kg a vodiči jazdných súprav, celková dĺžka ktorých presahuje 7 metrov, použiť na jazdu výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky.

(2) V úseku označenom dopravnou značkou „Jazdný pruh pre pomalé vozidlá“ (č. 104) je vodič vozidla, ktoré tu nedosiahne vyššiu rýchlosť než 50 km za hodinu, povinný použiť na jazdu tento jazdný pruh.

§ 50

Rýchlosť jazdy na diaľnici

Na diaľnici neplatí obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel o celkovej váhe vyššej než 3500 kg a motocyklov na 80 km za hodinu (§ 9 ods. 4).

§ 51

Užívanie ciest podobnej povahy ako diaľnice

(1) Ustanovenia § 47 až 50 platia aj na cesty podobnej povahy ako diaľnice.

(2) Cestou podobnej povahy ako diaľnica sa na účely tejto vyhlášky rozumie osobitná cesta určená na príjazd na diaľnicu alebo na výjazd z nej označená dopravnou značkou „Diaľnica“ (č. 102a), cesta označená dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a) a osobitná cesta slúžiaca na príjazd na túto cestu alebo na výjazd z nej označená tak isto značkou č. 103a.

§ 52

Platnosť vyhlášky pre premávku na diaľnici a na cestách podobnej povahy ako diaľnica

Ak nie je v tejto časti ustanovené inak, platia pre premávku na diaľnici a na cestách podobnej povahy ako diaľnica ostatné ustanovenia tejto vyhlášky."

14. Doterajšia časť VI sa označuje ako časť VII, v ktorej doterajšie § 47 až 51 sa označujú ako § 53 až 57.

Čl. II

Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky sa mení a dopĺňa takto:

1. Za časť I sa pripája nová časť II, ktorá včítane nadpisu znie:

„Časť II

Dopravné značky zavedené vyhláškou Federálneho ministerstva vnútra č. 42/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Čl.12

Používanie výstražnej značky „Bočný vietor“ (č. 101)

Značka „Bočný vietor“ (č. 101) sa použije, ak treba vodičov upozorniť na úsek cesty, kde prudký bočný vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Čl. 13

Používanie niektorých ďalších informatívnych značiek

(1) Značky „Diaľnica“ (č. 102a) a „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel (č. 103a) sa použijú na informovanie vodičov, že od miesta, kde je značka umiestnená, platia osobitné ustanovenia o premávke na diaľniciach a na cestách podobnej povahy ako diaľnica.

(2) Značky „Koniec diaľnice" (č. 102b) a „Koniec cesty vyhradenej na premávku motorových vozidiel" (č. 103b) sa použijú na informovanie vodičov, že od miesta, kde je značka umiestnená, prestávajú platiť osobitné ustanovenia o premávke na diaľniciach a na cestách podobnej povahy ako diaľnica.

(3) Značka „Jazdný pruh pre pomalé vozidlá" (č. 104) upozorňuje vodičov na jazdný pruh určený pre motorové vozidlá, ktoré v takto označenom úseku nedosiahnu väčšiu rýchlosť ako 50 km za hodinu.

(4) Značka „Zvýšenie počtu jazdných pruhov" (č. 105) upozorňuje vodičov na zvýšenie počtu jazdných pruhov. Je na nej vyznačený počet jazdných pruhov, a na koľko jazdných pruhov sa tento počet zvyšuje.

(5) Značka „Zníženie počtu jazdných pruhov" (č. 106) upozorňuje vodičov na zníženie počtu jazdných pruhov. Je na nej vyznačený počet jazdných pruhov, a na koľko jazdných pruhov sa tento počet znižuje.

(6) Ak diaľnica alebo cesta označená dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel" (č. 103a) je súčasne diaľkovou cestou pre medzinárodnú premávku, uvedie sa číslo tejto cesty (značka č. 73) na značke „Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici" (č. 111a, 111b) a na značke „Smerová tabuľa pre príjazd k ceste vyhradenej na premávku motorových vozidiel" (č. 112a, 112b).

(7) Značka „Križovatková predzvesť" (č. 113) sa použije na informovanie vodiča o názve najbližšej križovatky. V dolnej časti značky sa vyznačí vzdialenosť ku križovatke v metroch.

(8) Na značke „Odbočovacia predzvesť" (č. 114) sa v smere šípok uvedie názov diaľkového cieľa alebo cieľov na diaľnici alebo na ceste označenej dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel" (č. 103a) a názov cieľa alebo cieľov ležiacich na ceste v smere výjazdu z nich. V dolnej časti značky sa vyznačí vzdialenosť ku križovatke v metroch.

(9) Značkou „Návesť pred križovatkou" (č. 115a) sa vyznačí smer diaľnice alebo cesty označenej dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel" (č. 103a) a smer výjazdu z nich na najbližšej križovatke. Značkou „Návesť pred križovatkou" (č. 115b) sa vyznačí smer výjazdu z diaľnice alebo z cesty označenej dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel" (č. 103a) na najbližšej križovatke.

(10) Na značke „Smerová tabuľa na odbočenie" (č. 116a, 116b) sa uvedie názov všeobecne známej obce (diaľkový cieľ), prípadne i názov významnej obce, ktorá leží na ceste v smere výjazdu z diaľnice alebo z cesty označenej dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel" (č. 103a).

(11) Na značke „Diaľková návesť" (č. 117a, 117b) sa v smere šípky alebo šípok uvedie názov diaľkového cieľa alebo cieľov.

(12) Značka „Kilometrovník" (č. 118) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku diaľnice alebo cesty označenej dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel" (č. 103a).

(13) Ak diaľnica alebo cesta označená dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel" (č. 103a) je súčasne diaľkovou cestou pre medzinárodnú premávku, uvedie sa číslo tejto cesty (značka č. 73) na značkách „Odbočovacia predzvesť" (č. 114), „Návesť pred križovatkou" (č. 115a) a „Diaľková návesť" (č. 117a, 117b) pri názve diaľkového cieľa alebo cieľov.

(14) Na značkách „Odbočovacia predzvesť“ (č. 114), „Návesť pred križovatkou“ (č. 115a, 115b) a „Smerová tabuľa na odbočenie“ (č. 116a, 116b), vyznačujúcich smer výjazdu z diaľnice alebo z cesty označenej dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a)

- na inú diaľnicu, sa vyznačí symbol použitý na značke č. 102a,

- na inú cestu označenú dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a), sa vyznačí symbol použitý na značke č. 103a,

- na diaľkovú cestu pre medzinárodnú premávku, sa vyznačí číslo tejto cesty (značka č. 73).

(15) Značky „Smerová tabuľa pre vyznačenie obchádzky“ (č. 69), „Zvýšenie počtu jazdných pruhov“ (č. 105), „Zníženie počtu jazdných pruhov“ (č. 106), „Križovatková predzvesť“ (č. 113), „Odbočovacia predzvesť“ (č. 114), „Návesť pred križovatkou“ (č. 115a, 115b), „Smerová tabuľa na odbočenie“ (č. 116a, 116b) a „Diaľková návesť“ (č. 117a, 117b) sa použijú na diaľniciach a na cestách označených dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a) v bielom vyhotovení na modrom podklade a na ostatných cestách v žltom vyhotovení na modrom podklade. Značka „Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici“ (č. 111a, 111b) a „Smerová tabuľa pre príjazd k ceste vyhradenej na premávku motorových vozidiel“ (č. 112a, 112b) sa použije vždy v bielom vyhotovení na modrom podklade.

(16) Na značke „Odbočovacia predzvesť“ (č. 114), „Návesť pred križovatkou“ (č. 115a, 115b), „Smerová tabuľa na odbočenie“ (č. 116a, 116b) a „Diaľková návesť“ (č. 117a, 117b) sa uvedie na diaľnici a na cestách označených dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a) názov všeobecne známej obce, z ktorej vyplýva ďalší priebeh cesty (diaľkový cieľ), prípadne pod ním i názov najbližšej dopravne významnej obce, ktorá leží na tejto ceste (blízky cieľ).

Čl. 14

Umiestňovanie niektorých ďalších informatívnych značiek

(1) Značky „Diaľnica“ (č. 102a) a „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a) sa umiestňujú v mieste, kde sa diaľnica alebo cesta označená dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a) alebo cesta určená na príjazd na ne začína.

(2) Značky „Koniec diaľnice“ (č. 102b) a „Koniec cesty vyhradenej na premávku motorových vozidiel“ (č. 103b) sa umiestňujú v mieste, kde sa diaľnica alebo cesta označená dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a) alebo cesta určená na výjazd z nich končí. Môžu sa umiestniť aj pred týmto miestom ako predbežné značky; v tomto prípade sa v dolnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke „Vzdialenosť v metroch“ (č. 76a) vyznačí v metroch vzdialenosť k miestu, kde sa diaľnica alebo cesta označená dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a) alebo cesta určená na výjazd z nich končí.

(3) Značka „Zníženie počtu jazdných pruhov“ (č. 106) sa umiestňuje na konci toho jazdného pruhu, o ktorý sa počet jazdných pruhov znižuje. Môže sa umiestniť aj pred týmto miestom ako predbežná značka; v tomto prípade sa v dolnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke „Vzdialenosť v metroch“ (č. 76a) vyznačí v metroch vzdialenosť k miestu, kde sa počet jazdných pruhov znižuje. Na diaľnici musí byť umiestnená táto predbežná značka vždy, s výnimkou ukončenia jazdného pruhu pre pomalé vozidlá.

(4) Značky „Návesť pred križovatkou“ (č. 115a, 115b) sa umiestňujú na začiatku úseku určeného na zaraďovanie sa pred križovatkou. Môžu sa v priebehu tohto úseku opakovať.

(5) Značka „Smerová tabuľa na odbočenie“ (č. 116a) sa umiestňuje na začiatku odbočovacieho pruhu.*) Značka „Smerová tabuľa na odbočenie“ (č. 116b) sa umiestňuje v mieste, kde sa začína osobitná cesta určená na výjazd z diaľnice alebo z cesty označenej dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a).

(6) Značka „Diaľková návesť“ (č. 117a) sa môže použiť spoločne so značkami „Návesť pred križovatkou“ (č. 115b) a „Smerová tabuľa na odbočenie" (č. 116a, 116b). Značka „Diaľková návesť" (č. 117b) sa umiestňuje za križovatkou.

(7) Značka „Jazdný pruh pre pomalé vozidlá" (č. 104) sa umiestňuje vo vzdialenosti 180 m pred začiatkom tohto pruhu. Značka sa môže v priebehu tohto pruhu opakovať.

(8) Značky „Diaľnica" (č. 102a), „Koniec diaľnice" (č. 102b), „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel" (č. 103a), „Koniec cesty vyhradenej na premávku motorových vozidiel" (č. 103b), „Jazdný pruh pre pomalé vozidlá" (č. 104), „Križovatková predzvesť" (č. 113), „Odbočovacia predzvesť" (č. 114), „Návesť pred križovatkou“ (č. 115a) a „Diaľková návesť“ (č. 117b) sa umiestňujú po pravej strane cesty. Značka „Diaľková návesť“ (č. 117a) sa umiestňuje nad vozovkou. Značky „Návesť pred križovatkou“ (č. 115b), „Smerová tabuľa na odbočenie“ (č. 116a), „Zvýšenie počtu jazdných pruhov“ (č. 105) a „Zníženie počtu jazdných pruhov“ (č. 106) sa umiestňujú po pravej strane cesty, nad vozovkou alebo nad jazdným pruhom, o ktorý sa počet jazdných pruhov znižuje. Značka „Smerová tabuľa na odbočenie“ (č. 116b) sa umiestňuje po ľavej strane cesty určenej na výjazd z diaľnice alebo z cesty označenej dopravnou značkou „Cesta vyhradená na premávku motorových vozidiel“ (č. 103a) alebo nad ich vozovkou.

Čl. 15

Všeobecné ustanovenia o dopravných značkách

(1) Ak to bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky vyžaduje, môžu sa na cestách o dvoch alebo viacerých jazdných pruhoch v jednom smere jazdy dopravné značky opakovať na strednom deliacom páse.

(2) Ak v tejto časti nie je ustanovené inak, platia pre dopravné značky zavedené vyhláškou Federálneho ministerstva vnútra č. 42/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky, všeobecné ustanovenia o používaní a umiestňovaní dopravných značiek uvedené v prílohe vyhlášky č. 80/1966 Zb.

DOPRAVNÉ ZNAČKY

Obrázok 01

2. Doterajšia časť II sa označuje ako časť III, v ktorej sa doterajší článok 12 označuje ako článok 16.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1971, s výnimkou § 20a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Námestník ministra:

Ing. Hanuliak v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 102/1968 Zb. o krížení pozemných komunikácií so železnicami v úrovni koľají.

**) Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh.

*) Najvyššia prípustná rýchlosť uvedená v technickom preukaze nepresahuje 50 km za hodinu.

**) ČSN 73 6100 Názvoslovie ciest a diaľníc, čl. 237.

*) ČSN 73 6100 Názvoslovie ciest a diaľnic, čl. 237.