Vyhláška č. 133/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so štátnym sviatkom Slovenskej socialistickej republiky 29. augustom v roku 1972

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971 do31.12.1972
Účinnosť od 24.11.1971 do31.12.1972

133

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 5. novembra 1971

o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so štátnym sviatkom Slovenskej socialistickej republiky 29. augustom v roku 1972

Vláda Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou radou odborových zväzov uznesením z 29. septembra 1971 č. 314 o presune pracovného voľna a pracovného času a o úprave pracovného času v roku 1972 ustanovila podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb.:


Presun pracovného voľna v roku 1972

(1) V roku 1972 sa na území Slovenskej socialistickej republiky presúva pracovné voľno zo soboty 26. augusta na pondelok 28. augusta a pracovný čas z pondelka 28. augusta na sobotu 26. augusta.

(2) Presun pracovného voľna a pracovného času sa netýka pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou. Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzky obchodu, poštových úradov a pracovníkov verejnej dopravy určia organizácie v súlade so všeobecnými pokynmi pre úpravu prevádzkových režimov, ktoré pre dni 26. až 29. augusta vydávajú príslušné ústredné orgány.

Úprava pracovného času v roku 1972

(3) Pracovný čas určený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdňovým pracovným týždňom alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie pracovného času sa v Slovenskej socialistickej republike v roku 1972 upravuje tak, že pracovným dňom je aj sobota 2. septembra 1972.

(4) Dĺžka ďalšej pracovnej smeny v tento deň sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza.

(5) Ak pripadne pracovníkovi podľa rozvrhu pracovných smien jeho pravidelná smena na deň 2. septembra, určí organizácia po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v mesiaci septembri 1972.

(6) Organizácia môže so súhlasom závodného výboru Československého revolučného odborového hnutia, v štátnych orgánoch po prerokovaní s ním, presunúť druhú a tretiu smenu na pretržitých pracoviskách, ktorá pripadne na deň uvedený v bode 3, na iný vhodný deň v mesiaci septembri.

(7) Ak má pracovník rozvrhnutý týždenný pracovný čas do šiestich pracovných dní nerovnomerne, rovná sa jeho pracovný čas 2. septembra pracovnému času v piatok (bod 4).

(8) Úprava pracovného času uvedená v bode 3 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), pokiaľ sa pri jeho dohodnutí vychádzalo z pracovného času platného pre ostatných pracovníkov v organizácii, s výnimkou pracovníkov, ktorým je pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku, a predĺženie pracovného času o ďalšiu smenu by presiahlo maximálny počet hodín, ktorý môže pracovník podľa tohto posudku pracovať.

(9) Pracovný čas podľa bodu 3 sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom rovnomerne rozvrhnutým na šesť dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých bol skrátený pracovný čas zo zdravotných dôvodov.

(10) Pokiaľ by pracovník nemal v dôsledku úpravy pracovného času podľa bodu 3 v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom jeho pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni mesiaca septembra.

(11) Posudzovanie nárokov na dovolenku, spôsob odmeňovania za prácu a ostatných pracovnoprávnych nárokov z titulu úpravy pracovného času podľa bodu 3 sa spravuje vyhláškou Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 89/1971 Zb. o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971.


Záverečné ustanovenie

(12) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krocsány v. r.