Zákon č. 64/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o úprave štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971

Čiastka 19/1971
Platnosť od 08.07.1971 do31.12.1971
Účinnosť od 08.07.1971 do31.12.1971

64

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. júla 1971

o úprave štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 151/1970 Zb. o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja a o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971 sa v ustanovení § 3 vrátane prílohy zákona mení takto:

㤠3

Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky") sa určujú sumou 47 474 501 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 47 474 501 000 Kčs

(príloha).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 5 943 975 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 6 235 060 000 Kčs.“


Čl. II

Na upravený štátny rozpočet republiky na rok 1971 sa zúčtujú rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v roku 1971 a patriace do štátneho rozpočtu republiky.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.


Príloha zákona SNR č. 64/1971 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971

Príjmy(v tis. Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva12 190 266
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 6 530 000
Ostatné príjmy 383 139
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie28 371 096
Spolu:47 474 501
Výdavky(v tis. Kčs)
Hospodárstvo17 812 562
Kultúrne a sociálne opatrenia16 062 315
Obrana a bezpečnosť 869 289
Správa 427 645
Súdy, prokuratúry a arbitráž 123 655
Dotácie a subvencie národným výborom12 179 035
Spolu:47 474 501