114

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 13. októbra 1971,

ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 37 zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (ďalej len „zákon“):


Článok 1

Daňovníci dôchodkovej dane

(K § 2 zákona)

(1) Za daňovníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona sa považujú aj hospodárske organizácie mestského hospodárstva, v ktorých sa uplatňuje rovnaký režim hospodárenia ako v hospodárskych organizáciách komunálnych služieb a miestneho priemyslu.*)

(3) Ostatnými socialistickými organizáciami [§ 2 ods. 1 písm. f) zákona], pokiaľ ich vzťah k štátnemu rozpočtu nie je upravený inými právnymi predpismi,**) sú najmä:

a) všetky základné organizácie spoločenských organizácií, ktoré vykonávajú trvalú hospodársku činnosť;

b) podniky alebo hospodárske zariadenia spoločenských organizácií.

(4) Inými organizáciami ako socialistickými, ktoré sú právnickými osobami [§ 2 ods. 1 písm. g) zákona] sa rozumejú najmä cirkevné organizácie, spolky, základiny, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod. Daňová povinnosť týchto organizácií nie je dotknutá, ak je na ich majetkovú podstatu zavedená národná správa.

(5) Výrobnými a pracovnými družstvami pre občanov s ťažším zdravotným poškodením [§ 2 ods. 2 písm. a) zákona] sú:

- Karko Ústí nad Labem

- Obzor Gottwaldov

- Obzor Košice

- Obzor Plzeň

- Obzor Praha

- Úsvit Bratislava

- Žiara Zvolen.

Za hospodárske (účelové) zariadenia zväzov invalidov [§ 2 ods. 2 písm. a) zákona] sa považujú len také zariadenia, ktoré zamestnávajú prevažne (nad 50 %) občanov s ťažším zdravotným poškodením a spĺňajú podmienku, že najmenej 80 % pracovníkov sú občania so zmenenou pracovnou schopnosťou.

(6) Organizácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. e) zákona a ich hospodárske zariadenia sú oslobodené od dôchodkovej dane len za podmienky, ak vykonávajú odvody svojim vyšším orgánom najmenej vo výške 65 % (§ 16 zákona) zo základu dane zo zisku (§ 4 zákona), prípadne 20 % zo základu dane zo zisku nepresahujúceho 80 000 Kčs (§ 22 ods. 1 zákona).*)

Článok 2

Predmet dane zo zisku

(K § 3 zákona)

(1) Trvalou hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť smerujúca k dosahovaniu zisku, ak tržby a výnosy z nej vyplývajúce prevyšujú sumu 80 000 Kčs v zdaňovacom období, a to bez ohľadu na dĺžku jej trvania. Za trvalú hospodársku činnosť sa vždy považuje vykonávanie obchodnej činnosti organizáciami, ktorým sa priznali obchodné zrážky.

(2) Za trvalú hospodársku činnosť spoločenských organizácií v zmysle zákona sa nepovažuje činnosť, ktorá sa obmedzuje iba na plnenie vlastného poslania týchto organizácií podľa stanov (s výnimkou hospodárskej činnosti smerujúcej k dosahovaniu zisku).

Trvalou hospodárskou činnosťou spoločenských organizácií, s výnimkou ich hospodárskych zariadení (podnikov), tak isto nie je: zabezpečovanie rekreácie Revolučného odborového hnutia pre vlastných pracovníkov a pracovníkov združených organizácií (včítane ich rodinných príslušníkov), výmenná rekreácia Revolučného odborového hnutia, detská rekreácia (včítane výmennej), školy v prírode, školenia v závodných rekreačných zariadeniach Revolučného odborového hnutia pre vlastných zamestnancov, ako ani činnosť kultúrnych zariadení Revolučného odborového hnutia vykonávaná v rámci zásad schválených Ústrednou radou Čs. revolučného odborového hnutia včítane prevádzky kín, s výnimkou trvale vykonávanej obchodnej činnosti (článok 7) týchto zariadení (za trvale vykonávanú obchodnú činnosť sa nepovažuje pri týchto zariadeniach maloobchodná činnosť a verejné stravovanie, na ktoré neboli priznané obchodné zrážky) a činností, ktoré sú predmetom podnikania hospodárskych organizácií. Trvalou hospodárskou činnosťou spoločenských organizácií ďalej nie je usporadúvanie športových zápasov, pretekov, telovýchovných a kultúrnych akcií, usporadúvanie príležitostných tanečných zábav a zájazdov, zazverovanie a zarybňovanie v tuzemsku, postrek stromov a lisovanie ovocia pre členov. Za trvalú hospodársku činnosť sa nepovažuje ani prevádzka zberní Sazky a Športky a činnosť zimných štadiónov, ak túto činnosť vykonávajú telovýchovné jednoty.

(3) Pri hospodárskych zariadeniach (podnikoch) spoločenských organizácií sa trvalou hospodárskou činnosťou rozumie všetka činnosť a príjmy z nej vyplývajúce.

Článok 3

Základ dane zo zisku

(K § 4 zákona)

(1) Podmienkou riadne vedeného účtovníctva je aj účtovanie nákladov a výnosov v ich časovej a hospodárskej súvislosti.

Článok 4

Pripočítateľné položky

(K § 5 zákona)

(1) Príspevky a subvencie [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona], ktoré uhradiť nie je daňovník podľa právnych predpisov povinný, sú tie, ktoré poskytuje na základe dobrovoľne prijatého záväzku, ako napr. príspevky dobrovoľným záujmovým alebo účelovým združeniam, nie však napr. príspevky platené v povinnej výške odborovým (generálnym) riaditeľstvám na úhradu nákladov ich činnosti. Za príspevky platené podľa predpisov sa považujú členské príspevky platené vyšším družstevným organizáciám, príspevky družstevných podnikov platené družstevným zväzom a Ústrednej rade družstiev v predpísanej výške, členské príspevky, ktoré platí Ústredná rada družstiev Medzinárodnému družstevnému zväzu a príspevky platené okresným poľnohospodárskym združeniam.

(2) Za iné bezodplatné venovania sa považujú aj náklady na pohostenie a dary nad určený limit.

(3) Za platené penále sa považuje aj penále fakturované za nevrátenie obalov.*)

Článok 7

(K § 11 a § 13-15 zákona)

(1) Daňovníkmi zaoberajúcimi sa prevažne obchodnou činnosťou (§ 11 ods. 1 zákona) sú organizácie, v ktorých tvoria tržby z obchodnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok viac ako polovicu z tržieb organizácie z výrobných činností, nevýrobných činností a dotácií zvyšujúcich tržby; v organizáciách, ktorých daňová povinnosť vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, je rozhodujúci pomer týchto tržieb v pláne organizácií. Za obchodnú činnosť sa považuje maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, verejné stravovanie, ubytovacie služby, služby cestovného ruchu, propagačné, reklamné a inzertné služby (včítane prieskumu trhu, komerčného výtvarníctva a aranžovania). Za obchodnú činnosť sa však nepovažuje zberová činnosť podnikov a činnosť podnikov Zberné suroviny.

(2) Ak daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. a) až c) a písm. f) zákona, s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev, vykonávajú obchodnú i neobchodnú činnosť, použije sa u nich sadzba platná pre činnosť, ktorá prevažuje. Pri posúdení, ktorá činnosť prevažuje, rozhoduje objem tržieb z obchodnej a neobchodnej činnosti v predchádzajúcom zdaňovacom období; pritom sa u daňovníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona neprihliada na tržby zo zásobovania opravárskych podnikov náhradnými dielmi.

(3) Zoznam vybraných činností (§ 15 ods. 2 zákona) je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % v organizáciách s prevažne neobchodnou činnosťou, uvedených v prílohe č. 1, sa vypočíta zo základu (§ 10 ods. 2 zákona), ktorý zodpovedá podielu tržieb za vybrané činnosti (služby) z celkových tržieb a výnosov organizácie. Tento podiel sa vypočíta s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania).

Článok 9

Zľavy na dani zo zisku

(K § 22 zákona)

(1) Zoznam preferovaných učebných odborov na poskytovanie zliav z dane zo zisku na výchovu učňov je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Zľavy z dane na výchovu učňov sa poskytujú podľa skutočného stavu učňov k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa daň vyrubuje.

(3) Internátnou výučbou mimo podniku sa rozumie výučba učňov v samostatnom odbornom internátnom učilišti. Pritom nie je rozhodujúce, či je učilište v správe daňovníka alebo inej organizácie; výučba sa môže kombinovať i s praktickým výcvikom učňov (cyklická výučba). Sústredenou výučbou sa rozumie skupinová výučba v učebnom stredisku pod vedením samostatného majstra výučby alebo iného pracovníka povereného vedením výučby.

(4) Novovzniknutým družstvám invalidov alebo podnikom invalidov sa zníži daň o 30 % (§ 22 ods. 3 zákona) po predložení potvrdenia o ich charaktere, ktoré vydá príslušný zväz, prípadne ústredný odvetvový orgán na základe vyjadrenia príslušného ministerstva práce a sociálnych vecí alebo orgánu ním povereného.

(5) Družstvá invalidov alebo podniky invalidov sú povinné oznámiť zmenu charakteru družstva alebo podniku do 15 dní miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu dane.

(6) Zoznam vybraných činností (služieb) je uvedený v prílohe č. 1.

(7) Podiel tržieb za vybrané činnosti (služby) sa vypočíta zo súčtu tržieb za vybrané činnosti z výrobných a nevýrobných činností k celkovým tržbám a výnosom s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania).

(8) Percento zľavy dane zo zisku podľa § 22 ods. 4 zákona sa vypočíta tak, že podiel tržieb za vybrané činnosti (služby) vyjadrený v percentách sa vynásobí koeficientom 0,4; táto zľava však môže tvoriť maximálne 40 % dane zo zisku pripadajúcej na tržby za vybrané činnosti (služby).

Pri medziročnom raste tržieb za vybrané činnosti (služby) proti predchádzajúcemu roku (obdobiu) sa percento zľavy (40 %) na dani zo zisku

pri prírastku tržieb za vybrané činnosti v %zvyšuje o %
do 41,- à
nad 4 do 104,- + 2,- à
nad 1016,- + 3,- à,

pričom činiteľ „à“ sa rovná percentu medziročného prírastku tržieb za vybrané činnosti presahujúcemu dolnú hranicu príslušného pásma s presnosťou na stotiny.

Výsledné percento vypočítanej zľavy sa určí s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania) a môže tvoriť maximálne 70 % z dane zo zisku pripadajúcej na tržby za vybrané činnosti (služby).

(9) Podiel tržieb za vybrané činnosti a medziročný rast týchto tržieb sa vypočíta tak, že pri výpočte sa musí zachovať metodická a organizačná porovnateľnosť s bežným rokom.

Článok 10

Platenie dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

(K § 29 zákona)

(1) Podkladom pre výpočet mesačných preddavkov na daň zo zisku, na daň z objemu miezd a na príspevok na sociálne zabezpečenie je schválený ročný finančný plán organizácie. Do tých čias, než schváli tento plán nadriadený orgán, platí predbežný plán organizácie.

(2) Ak v priebehu roka dôjde k zmenám finančného plánu, ktoré majú vplyv na výšku vypočítaných preddavkov, je daňovník povinný predložiť do ôsmich dní nový prepočet preddavkov orgánu vykonávajúcemu správu dane a ďalej platiť mesačné preddavky podľa nového výpočtu. Výška mesačných preddavkov zročných do tých čias sa nemení.

(3) Pri výpočte dane zo zisku sa po uplynutí štvrťroka upravuje bilančný zisk o pripočítateľné a odpočítateľné položky (§ 5 a 6 zákona) podľa skutočnosti od začiatku roka do konca štvrťroka, za ktorý sa vykonáva výpočet.

(4) Pri výpočte preddavkov na daň zo zisku sa prihliada na zníženie podľa § 22 ods. 2 a 3 zákona. Zľava na výchovu učňov sa pritom vypočíta zo stavu plánovaného k 31. decembru bežného kalendárneho roka a v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada na skutočný stav.

(5) Daňovníci, ktorí majú nárok na zníženie dane podľa § 22 ods. 4 zákona alebo u ktorých sa zvyšuje sadzba dane zo zisku podľa § 17 zákona, odvádzajú mesačné preddavky na daň zo zisku podľa plánovanej skladby činnosti. Pri výpočte dane zo zisku po uplynutí štvrťroka sa zistí, koľko predstavuje toto zníženie alebo zvýšenie podľa skutočnej skladby činnosti.

(6) Ak orgán vykonávajúci správu dane zistí, že daňovník si vypočítal preddavky podľa plánu nesprávne alebo na základe nesprávne určeného plánu, vydá rozhodnutie, v ktorom novo určí preddavky podľa vlastného výpočtu a uloží daňovníkovi doplatiť rozdiel do 15 dní.

(8) U daňovníkov so sezónnou činnosťou určí orgán vykonávajúci správu dane na žiadosť daňovníka mesačné preddavky na daň spravidla vo výške 1/3 štvrťročnej povinnosti vyplývajúcej z rozdelenia celoročnej daňovej povinnosti na jednotlivé štvrťroky na základe sezónnych výkyvov v tvorbe zisku za predchádzajúci rok. Mesačné preddavky možno tiež určiť podľa rozpisu plánu, ktorý vykoná organizácia v rámci svojej štvrťročnej povinnosti na jednotlivé mesiace. Obdobne možno postupovať i v iných odôvodnených prípadoch.

Článok 11

(K § 31 zákona)

Penále ukladané zvýšením dane alebo príspevku na sociálne zabezpečenie (§ 31 ods. 2 zákona) sa predpíše tak z rozdielu, o ktorý sú daň alebo príspevok na sociálne zabezpečenie vyrubené platobným výmerom vyššie než daň alebo príspevok na sociálne zabezpečenie, ktoré si daňovník sám vypočítal v priznaní, ako aj z rozdielov určených dodatočným platobným výmerom na základe kontroly alebo revízie vykonanej po vyrubení. Ak daňovník nezaplatil rozdiel včítane zvýšenia (§ 31 ods. 2 zákona) do 15 dní po doručení platobného výmeru, je povinný platiť z nedoplatku k lehote zročnosti penále podľa § 31 ods. 1 zákona.

Článok 12

(K § 36 zákona)

Za začatie činnosti novobudovanej organizácie, ktoré je rozhodujúce pre oslobodenie podľa § 36 ods. 2 písm. f) zákona, sa považuje deň, keď sa začala dani podliehajúca činnosť.


Článok 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 114/1971 Zb.

ZOZNAM vybraných činností (služieb)

(1) Vybranými činnosťami (službami v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona sú nižšie uvedené činnosti, vykonávané podnikmi komunálnych služieb, miestneho priemyslu a výrobnými družstvami:

ČinnosťČíselný štatistický znak*)
Z poľnohospodárstva:1
- záhradníctvo spolu11
Z priemyselných činností:2, 3
- opravy pneu, duší včítane vyvažovania pneumatík, opravy dopravných pásov a gumárenských výrobkov s výnimkou protektorovania25 časť
- opravy rozhlasových, televíznych prijímačov a reprodukčných prístrojov včítane opráv ich doplnkov261 rozšír.
- opravy výrobkov automobilového priemyslu262
- opravy elektrických spotrebičov a chladničiek pre domácnosť263
- opravy ostatných výrobkov strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu poskytované obyvateľstvu**) alebo vykonávané v obytných domoch***)264 časť
- opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu282
- zákazková výroba pleteného ošatenia†) (odbor 702, 705) pre obyvateľstvo**)31 časť
- opravy výrobkov textilného priemyslu312
- zákazkové šitie osobnej bielizne†)321 rozšír.
- zákazkové šitie odevov†) (včítane odborov 703, 715 až 717) s výnimkou šitia odevov z kožušín322 rozšír.
- opravy výrobkov konfekčného priemyslu323
- opravy obuvi332
- opravy sedlárskych a brašnárskych výrobkov, galantérnych výrobkov z usní a z iných hmôt a kožušníckych výrobkov333
- opravy športových potrieb34 časť
- viazanie kníh a preparátorské práce pre obyvateľstvo**)34 časť
Zo stavebníctva:4
- opravy a práce stavebného charakteru poskytované obyvateľstvu**) s výnimkou dodávok stavieb na kľúč41 a 42 časť
- opravy a neinvestičné práce stavebného charakteru vykonávané v obytných domoch,***) školských a zdravotníckych zariadeniach a v domovoch dôchodcov41 a 42 časť
Zo služieb:5
- ostatné dopravné služby, t. j. vodná doprava, prívozy, záprahová doprava, parkovanie, servisné služby, odťahová služba, technické prehliadky vozidiel a rozvážková služba; nezahŕňa sa požičiavanie osobných vozidiel a motocyklov a garážovanie513 časť
- pranie a ostatné práčovnícke služby521
- čistenie a farbenie včítane impregnovania522
- holičské, kadernícke a kozmetické služby; nezahŕňa sa parochniarska a kozmetická výroba523
- kúpeľné a rekreačné služby 524
- požičiavanie, sprostredkovanie a podobné služby pre obyvateľstvo,**) t. j. požičiavanie spotrebných predmetov, okrem motorových vozidiel, cestovné a informačné služby, sprostredkovanie sobášov a ostatné sprostredkovacie služby, inzercia, služby pisární a rozmnožovní, strážne služby a služby úschovní; nezahŕňajú sa propagačné práce a služby, prekladateľské a tlmočnícke služby525 časť
- sprostredkovateľské služby v pohrebníctve526 časť
- fotoslužba pre obyvateľstvo**)527 časť
- kominárstvo528 časť
- upratovacie služby pre obyvateľstvo**) účtované za hodinové zúčtovacie sadzby5291 časť
- vonkajšia úprava obcí, t. j. čistenie obcí, odvoz popola, fekálií a odpadkov, úprava sadov a parkov a ostatné služby spojené s úpravou obcí53
- ostatné služby, t. j. čistenie topánok, služby verejných hygienických zariadení, preprava batožín osobami (nosičmi), požičiavanie trhových stánkov, prevádzka miestnych váh a ladenie hudobných nástrojov54 časť
Z ostatných výrobných činností:6
- pohostinstvo6 časť
- rezanie a štiepanie dreva6 časť
Z ostatných nevýrobných činností:7
- ubytovacie služby včítane služieb poskytovaných v stanových a zrubových táboroch a autocampingoch7 časť
- činnosť samostatných učňovských zariadení s celoštátne sústredenou výchovou7 časť

(2) Vybranými činnosťami (službami) v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona v krajských organizáciách pre rozvoj a zavádzanie novej techniky v miestnom hospodárstve (KORT) sú činnosti uvedené v odseku 1 tejto prílohy a ďalej tieto činnosti vykonávané pre národné výbory, organizácie riadené národnými výbormi a pre výrobné družstvá:

a) zavádzanie novej techniky, technológie a organizácie práce v rozsahu činností určených riadiacim orgánom;

b) realizácia prototypov, zlepšovacích návrhov a vynálezov pri strojoch, zariadeniach a prístrojoch včítane overovacej série v rozsahu činností určených riadiacim orgánom.

(3) Vybranými činnosťami (službami) v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona sú v krajských dopravných strediskách činnosti uvedené v odseku 1 tejto prílohy, pokiaľ sa vykonávajú v rámci základného poslania týchto organizácií a ďalej činnosť pojazdných dopravných detských ihrísk.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 114/1971 Zb.

ZOZNAM

preferovaných učebných odborov pre poskytovanie zliav z dane zo zisku na výchovu učňov

0309 - vulkanizér

0405 - kováč (včítane skupiny umel. kováč)

0420 - montér výťahov

0424 - prevádzkový zámočník

0425 - chladiarenský mechanik

0429 - stavebný zámočník

0431 - váhár

0435 - klampiar

0437 - karosár

0451 - automechanik

0463 - hodinár

0471 - galvanizér

0501 - elektromontér rozvodových zariadení

0601 - murár

0603 - tesár

0611 - betonár stavebných dielcov

0612 - kamenár

0614 - dláždič

0617 - pokrývač

0618 - inštalatér

0619 - sklenár

0621 - maliar izieb

0623 - maliar a natierač

0625 - lakovník

0628 - kominár

0805 - stolár

0808 - čalúnnik

0809 - debnár a obaliar

0810 - kolár

0813 - tokár dreva a nekovových materiálov

0814 - rámár

0931 - knihár

1022 - farbiar pre práčovne, čistiarne a farbiarne

1033 - chemik pre práčovne, čistiarne a farbiarne

1051 - klobúčnik (len pre chlapcov)

1053 - dámsky krajčír (len pre chlapcov)

1054 - pánsky krajčír (len pre chlapcov)

1111 - kožušník

1113 - rukavičkár

1115 - brašnár

1116 - sedlár

1154 - obuvník

1158 - opravár obuvi

1202 - pekár

1221 - priemyselný krmivár

1302 - chovateľ hydiny

1307 - záhradník

1308 - poľnohospodár-mechanizátor

1321 - opravár poľnohospodárskych strojov

1325 - chovateľ-mechanizátor

1411 - cestár

1553 - kuchár-čašník

1571 - holič a kaderník (len pre chlapcov)

16 - ručná umeleckoremeselná výroba

Učni - osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou sa zahŕňajú vždy do preferovaných učebných odborov.

Poznámky pod čiarou

*) To platí aj o organizáciách, v ktorých sa uplatňuje tak systém rozpočtový, ako hospodársky, pokiaľ väčšia časť tržieb (príjmov) vyplýva organizácii mestského hospodárstva z hospodárskej činnosti.

**) Zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie. Druhá časť zákona č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.

*) Základné organizácie týchto spoločenských organizácií a ich hospodárske zariadenia sú však, pokiaľ vykonávajú trvalú hospodársku činnosť, vždy daňovníkmi dôchodkovej dane, a to podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona.

*) § 8 vyhlášky č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.

*) Pre účely zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie sa považuje: čiastočné špecifikácie jednotlivých činností podľa číselných znakov, ak nie je ich náplň podrobnejšie určená zoznamom vybraných činností, sú určené v Smerniciach a pokynoch čs. štatistiky č. 16 MH-VD platných v roku 1970.

**) Za vybrané činnosti poskytované obyvateľstvu sa považujú:
a) činnosti platené obyvateľstvom, včítane tržieb z predaja nevyzdvihnutých zákaziek alebo výrobkov, ktoré boli predmetom opravy-alebo služby, a to vo výške ceny vykonanej opravy alebo služby,
b) záručné opravy pre obyvateľstvo platené organizáciami včítane Štátnej poisťovne,
c) tržby za hotové (§ 15 vyhlášky Ministerstva financií č. 204/1966 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy).

***) Za obytné domy sa považujú domy podľa odseku 1 a 2 § 59 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

) Podrobnejšia náplň zákazkovej výroby je určená v Smerniciach a pokynoch čs. štatistiky č. 16 MH-VD platných v roku 1970, s výnimkou sériových výrobkov dodatočne upravených podľa individuálneho želania zákazníka.

**) Pozri pozn. **) na str. 589.

***) Pozri pozn. ***) na str. 589.