Nariadenie vlády č. 1/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov krajských národných výborov

(v znení č. 35/1971 Zb.)

Čiastka 1/1971
Platnosť od 11.02.1971 do31.12.1971
Účinnosť od 01.06.1971 do31.12.1971
Zrušený 136/1971 Zb.

OBSAH

1

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 20. januára 1971

o zriaďovaní odborov krajských národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa čl. 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich:


§ 1

(1) Krajské národné výbory v Slovenskej socialistickej republike zriaďujú:

organizačný odbor,

plánovací odbor,

finančný odbor,

odbor výstavby,

odbor školstva,

odbor kultúry,

odbor sociálneho zabezpečenia a pracovných síl,

odbor vnútorných vecí.

odbor dopravy.

(2) Krajské národné výbory v Slovenskej socialistickej republike môžu so súhlasom vlády Slovenskej socialistickej republiky zlučovať jednotlivé odbory v jeden odbor.

§ 2

Na území Slovenskej socialistickej republiky neplatí ustanovenie § 1 vládneho nariadenia č. 9/1968 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prof. Dr. Colotka v. r.