Vyhláška č. 67/1971 Zb.Vyhláška ministra priemyslu Českej socialistickej republiky o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov

Čiastka 20/1971
Platnosť od 13.08.1971

67

VYHLÁŠKA

ministra priemyslu Českej socialistickej republiky

zo 14. júla 1971

o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov

Minister priemyslu Českej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustavovuje podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o riadení výroby a distribúcie v pôsobnosti Minesterstva informácií a osvety a podľa § 13 zákona ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej národnej rady č 147/1970 Zb. o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky:


Účel vyhlášky

§ 1

Účelom tejto vyhlášky je zamedziťť rozptlyľovaniu výrobných prostriedkov, kvalifikovaných odborníkov a materiálových zdrojov v polygrafickej výrobe a zaniesť evidenciu tlačiarenských strojov a zariadení.

Tlačiarne

§ 2

Tlačiarňou v zmysle tejto vyhlášky je výrobná jednotka zhotovujúca polygrafické výrobky, vybavená tlačiarenskými strojmi a zariadením, ktorá rozmnožuje predlohy tlačiarenskými technikami. Za tlačiareň sa podľa tejto vyhlášky považuje aj jednotlivý tlačiarenský stroj alebo zariadenie, ktoré slúži na rovnaký účel ako tlačiareň.

Tlačiarenský stroj

§ 3

Tlačiarenským strojom v zmysle tejto vyhlášky je zariadenie, ktoré slúži na potláčanie papiera, umelých hmôt a kovových fólií kníhltačovou, ofsetovou alebo hĺbkotlačovou technikou. Za tlačiarenské stroje sa ďalej považujú stroje a zariadenia na sériovú výrobu čierno-bielycha a farebných fotokópií, sádzacie stroje, ručné písmo, reprodukčné kamera a elektronické výťažkové a rycie stroje, ako aj sietotlač, ak neslúžia na potláčanie tvarovaných predmetov. Zoznam tlačiarenských strojov je uvedený v príloho č. 1 tejto vyhlášky.

Základné ustanovenia

§ 4

(1) V záujme účelného rozmiestnenia tlačiarní a využitia výrobno-technickej a materiálovej základne polygrafického priemyslu v súlade s celospoločenskými záujmami možno zriaďovať:

a) účelové tlačiarne

b) závodné tlačiarne

c) rozmnožovne.

(2) Na zriadenie a prevádzku účelových a závodných tlačiarní a rozmnožovní treba predchádzajúci súhlas ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky. Žiadosť o udelenie súhlasu na zriadenie a prevádzku účelových a závodných tlačiarní a rozmnožovní sapredkladá Ministerstvu priemyslu Českej socialistickej republiky na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(3) Predchádzajúci súhlas Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky ďalej treba

a) na nákup tlačiarenských strojov a náhradných dielcov z tuzemska alebo z dovozu,

b) na vývoz použitých tlačiarenských strojov,

c)na prevod alebo predaj tlačiarenských strojov ručného písma, matríc a náhradných dielcov,

d) na likvidáciu tlačiarenských strojov a zariadení.

Účelové tlačiarne

§ 5

Za účelové tlačiarne sa podľa tejto vyhlášky považujú tlačiarenské zariadenia zaoberajúce sa výrobou špeciálnych tlačív, pri ktorých s ohľadom na prísnu zúčtovateľnosť, ochranu pred zneužitím alebo z iných závažných dôvodov je vhodné zabezpečovať túto výrobu v osobitných na tento účel zriadených tlačiarňach.

Závodné tlačiarne

§ 6

Závodnú tlačiareň možno zriadiť len vo výrobnom podniku, a to len pre jeho vlastnú potrebu, pokiaľ tlačenie polygrafickou technikou je nevyhnutnou súčasťou jeho výrobného procesu. Za nevyhnutnú súčasť výrobného procesu sa považuje najmä:

a) polygrafická technika potrebná pri zhotovení výrobkov ( napr. tlač stupníc meradiel meracích prístrojov a pod.),

b) tlačenie materiálov na výrobu obalových prostriedkov ( napr. papier, PVC, fólie, plechy, sklo a pod.), kde tlač je vedeliteľnou súčasťou technologického postupu,

c) dotlač na tlačoviny alebo obalový materiál,

d) tlač technicko-výrobnej dokumentácie súvisiacej s vlastným výrobným programom.

Rozmnožovanie

§ 7

(1) Rozmnožovňou podľa tejto vyhlášky je prevádzkovo-obchodné zariadenie na zabezpečovanie miestnych potrieb obyvateľstva a odberateľských organizácií, ktoré rozmnožuje rýchlym a jednoduchým spôsobom na rozmnožovacích strojoch, t. j. prístrojoch blanových, liehových, planografických, ozalidových, xerografických všetkých formátov a moloformátových ofsetových strojoch do formátu B3 včítane ( rozmnožovne s obchodnou činnosťou).

(2) Za rozmnožovňu sa nepovažujú rozmnoňovacie stroje a zariadenia určené výhradne na vlastnú vnútornú potrebu úradov, podnikov, organizácií, ústavov a inštitúcií, ktoré nevykonávajú obchodnú činnosť s rozmnoženianami.

Spoločné a vykonávacie ustavovenia

§ 8

(1) Riaditelia a zodpovední vedúci tlačiarní a rozmnožovní, ako aj vedúci úradov, podnikov, organizácií, ústavov a inštitúcií, kde sa používa rozmnožovacie zariadenie na účely uvedené v § 7 ods. 2, sú povinní postarať sa o riadne zabezpečenie tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a podľa miestnych pomerov zabezpečiť také opatrenia, ktoré by zabránili zneužitiu týchto strojov a zariadení.

(2) Účelové a závodné tlačiarne sú oprávnené zhotovovať len tie druhy polygrafických výrobkov, ktoré slúžia na zabezpečenie úloh, pre ktoré sa tieto tlačiarne zriadili. Uvedené tlačiarne sú zároveň povinné viesť evidenciu zákaziek a označovať zhotovené polygrafické výrobky.

Obdobne aj rozmnožovne sú povinné viesť evidenciu zákaziek a označovať zhotovené rozmnoženiny.

§ 9

(1) Orgány a organizácie, ktoré spravujú alebo vlastvia tlačiarne alebo tlačiarenské stroje a zariadenia, sú povinné za účelom získania a doplnenia nevyhnutnej evidencie o rozmiestnení týchto strojov ohlásiť jednotlivé typy strojov a požiadať o udelenie súhlasu na ďalšiu prevádzku tlačiarní najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky na tlačive uvedenom v príloho č. 2 tejto vyhlášky.

(2) Organizáci, ktoré vykonávajú obchonú činnosť rozmnožovní, sú povinný najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky podať žiadosť o súhlas na prevádzku rozmnožovne Ministerstvu priemyslu Českej socialistickej republiky na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky. Pokiaľ tieto organizácie spravujú alebo vlastnia aj tlačiarenské stroje a zariadenia, podajú rovankým spôsobom a v rovankej lehote hlásenie podľľa ods. 1.

(3) Neudelenie súhlasu na ďalšiu prevádzku tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou prerokuje Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky s príslušným ústredným orgánom žiadateľa a dohodne ďalšie opatrenie s tlačiarenskými strojmi.

(4) Povinnosť hlášiť tlačiarenské stroje podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahuje na tieto orgány a im podriadené organizácie:

a) Federálne ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o stroje na tlač cestovných lístkov z lepenky, grafikónov vlakovej dopravy, prevádzkových rozkazov, predpisov a pomôcek na výkon služby a na zhotovovanie tlačív leteckej informačnej služby,

b) Federálne ministerstvo spojov, pokiaľ ide o stroje na tlač známok, kolkov, cenín a tlač predpisov a pomôcel na výkon služby poštovej, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej prevádzky,

c) Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky, pokiaľ ide o stroje na výučbu dorastu na priemyslených školách grafických a na výtvarných školách,

d) Český úrad geodetický a kartografický, pokiaľ ide o stroje na tlač kartografických diel, mapových a grafických podkladov a odborných geodetických a kartografických textov,

e) Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky, pokiaľ ide o stroje na tlač špeciálnych máp, grafikónov a tabuliek, ktooré sú nevyhnutnou súčasťou lesných a vodných hospodárskch plánov,

f) Štátnu tlačiareň cenín, pokiaľ ide o stroje na tlač bankoviek, štátoviek a iných cenín,

g) Zväz českých výtvarných umelcov a Český fond výtvarných umení, pokiaľ ide o stroje na zhotovovanie umeleckých reprodukcií a naa výchovu výtvarných umelcov,

h) slepecké ústavy, pokiaľ ide o stroje slúžiace na vzdelávacie a výchovné účely slepcov,

i) liečebné zariadenia slúžiace na účely rehabilitačnej starostlivosti, ktoré určí Ministerstvo zdravotníctva Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom priemyslu Českej socialistickej republiky.

§ 10

(1) Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky poveruje

a) Polygrafický priemysle, odborné riaditeľstvo v Prahe 1 sústreďovať

a) žiadosti orgánov a organizácií o udelenie súhlasu na zriadenie a prevádzku tlačiarní a rozmnožovní,

b) žiadosti orgánov a organizácií o nákup tlačiarenských strojov a náhradných dielcov z tuzemska alebo z dovozu,

c) žiadosti orgánov a organizácií o prevod alebo predaj tlačiarenských strojov, ručného písma, matríc, náhradných dielcov, príp. ostatného zariadenia,

d) žiadosti orgánov a organizácií o vývoz použitých tlačiarenských strojov,

e) hlásenie o evidencii tlačiarenských strojov:

2. preverovať došlé žiadosti a hlásenia, najmä z hľadiska využitia strojovej kapacity a zákazkovej náplne tlačiarní a rozmnožovní a predkladať Ministerstvu priemyslu Českej socialistickej republiky vyjadrenia:

b) Grafotechnu, n.p., Praha

1. sústreďovať návrhy orgánov a organizácií na likvidáciu tlačiarenských strojov a zariadení

Správca ( vlastník) je povinný do 30 dní od schválenia likvidácie podať Grafotechne n. p., Praha správu o likvidácii a predložiť likvidačnú zápisnicu potvrdenú n. p. Kovošrot, že odpad z tlačiarenských strojov bol odovzdaný:

2. sprostredkovať služby pre prebytočné tlačiarenské stroje určené na predaj alebo prevod:

c) Výskumný ústav polygrafický v Prahe podávať na požiadanie odborné posudky o tlačiarenských strojoch a výrobkoch na nich zhotovených.

(2) Orgány a organizácie sú povinné na požiadanie predložiť Polygrafickému priemyslu, odborovému riaditeľstvu v Prahe, potrebné podklady na zabrzpečenie úloh vyplývajúcich z tejto vyhlášky.


Záverečné a zrušovacie ustanovenia

§ 11

Ustanevenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na tieto orgány a organizácie:

a) Federálne ministerstvo národnej obrany a Federálne ministerstvo vnútra a ich zložky, Federálne ministerstvo zahraničných vecí, Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, Štátnu plánovaciu komisiu, Federálny štatistický úrad,

b) Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a jeho zložky, Českú plánovaciu komisiu, Český štatistický úrad,

c) tlačiarenské podniky KSČ,

d) národné ppodniky polygrafického priemyslu.

§ 12

Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky vedie evidenciu tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou a vykonáva kontrolu dodržiavania ustavovení tejto vyhlášky.

§ 13

Ministerstvo priemyslu Českej socialistickej republiky vedie evidenciu tlačiarní a rozmnožovní s obchodnou činnosťou a vykonáva kontrolu dodržiavania ustavovení tejto vyhlášky.

§ 14

Zrušuje sa:

a) vyhláška ministerky spotrebného priemyslu č. 163/1958 Ú. 1. o hlásení tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a zariadení,

b) vyhláška ministerky spotrebného priemyslu a ministra vnútra č. 192/1958 Ú. 1. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o opatreniach týkajúcich sa tlačiarenských a rozmnožovacích strojov a zariadení,

c) smernice Ministerstva spotrebného priemyslu č. 27/1959 Ú. 1. o nákupe, predaji, prideľovaní prevodoch, evidencii tlačiarenských strojov a o likvidácií vyradených tlačiarenských strojov.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 67/1971

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky č. 67/1971 Zb.

Príloha 02