Vyhláška č. 30/1971 Zb.Vyhláška ministra vnútra Československej socialistickej republiky o poverení príslušníkov Ľudových milícií plnením niektorých bezpečnostných úloh

Čiastka 9/1971
Platnosť od 12.05.1971 do02.11.1977
Účinnosť od 12.05.1971 do02.11.1977
Zrušený 67/1977 Zb.

30

VYHLÁŠKA

ministra vnútra Československej socialistickej republiky

z 22. apríla 1971

o poverení príslušníkov Ľudových milícií plnením niektorých bezpečnostných úloh

Federálne ministerstvo vnútra podľa § 11 ods. 2 zákona č. 70/1965 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti ustanovuje:


§ 1

(1) Príslušníci Ľudových milícií (ďalej len „ĽM“) sa poverujú plnením niektorých úloh na posilňovanie ochrany a bezpečnosti štátu, najmä pri udržiavaní verejného poriadku, bezpečnosti osôb, ako aj majetku.

(2) Tieto úlohy plnia pod priamym velením príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti alebo v súčinnosti s nimi samostatne pod velením určených veliteľov ĽM.

§ 2

(1) Príslušníci ĽM vykonávajú službu v rovnošate ĽM označenej rukávovým emblémom ĽM alebo v občianskom odeve s červenou rukávovou páskou pripevnenou na odeve. Rukávový emblém ĽM a červená rukávová páska sú umiestnené vždy na ľavom predlaktí.

(2) Emblém ĽM je v tvare pavézy s čiernymi písmenami ĽM vo výške 42 mm a šírke 7 mm. V jeho hornej časti je umiestnená päťcípa hviezda. Na služobnej rovnošate je pavéza červenej farby žlto lemovaná. Na cvičnej rovnošate je pavéza vo farbe khaki červeno lemovaná.

(3) Rukávová páska červenej farby je 10 cm široká, s čiernymi písmenami ĽM vo výške 60 mm a v šírke 15 mm a je opatrená odtlačkom okrúhlej pečiatky príslušného štábu ĽM.

§ 3

Ak príslušníci ĽM sú označení spôsobom uvedeným v § 2, majú pri plnení zverených bezpečnostných úloh práva a povinnosti príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.


§ 4

Zrušuje sa nariadenie ministra vnútra č. 28/1955 Zb. o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Kaska CSc. v. r.