Vyhláška č. 16/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií

Čiastka 5/1971
Platnosť od 17.03.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 17.03.1971 do31.12.1975
Zrušený 162/1975 Zb.

OBSAH

16

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 3. marca 1971,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a ostatnými príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 9 zákona o poisťovníctve č. 82/1966 Zb. v znení zákona č. 162/1968 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií, sa mení takto:

v § 5 písm. b) sa posledná položka rozdeľuje do dvoch riadkov, ktoré znejú:

„ - krmoviny na ornej pôde 2,-

- ostatné krmoviny 1,-“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.