9

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 29. januára 1971,

ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Článok 1

K § 2 zákona

(1) Štátnymi hospodárskymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú prevažne obchodnou činnosťou [§ 2 ods. 1 písm. a) zákona], sú organizácie, v ktorých tržby za obchodnú činnosť dosahujú viac ako polovicu z celkových tržieb. Pre posúdenie je rozhodujúci pomer tržieb z obchodnej činnosti k celkovým tržbám za predchádzajúci kalendárny rok; v organizáciách, ktorých daňová povinnosť vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, je rozhodný pomer týchto tržieb v pláne daňovníka. Za obchodnú činnosť sa pokladá maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, verejné stravovanie, ubytovacie služby, služby cestovného ruchu, propagačné, reklamné a inzertné služby (vrátane prieskumu trhu, komerčného výtvarníctva a aranžovania). Za obchodnú činnosť sa nepokladá zberová činnosť podnikov a činnosť podnikov Zberných surovín.

(2) Organizácie uvedené v odseku 1 sú daňovníkmi dôchodkovej dane bez ohľadu na ich organizačné začlenenie a bez ohľadu na to, ktorými ústrednými orgánmi alebo národnými výbormi sú riadené.

(3) Organizáciami poľnohospodárskych služieb [§ 2 ods. 1 písm. e) zákona] v Slovenskej socialistickej republike sú:*)

- Strojové a traktorové stanice, n. p.,

- Opravovne poľnohospodárskych strojov, n. p., Nitra,

- Bioveta, n. p., Nitra,

- Závody organických hnojív, n. p., Bratislava,

- Štátne plemenárske podniky,

- Podnik pre šľachtenie a rozmnožovanie hydiny, n. p., Chorvátsky Grob,

- Zeleninové a kvetinové semená, n. p., Bratislava,

- Poľnohospodárske zásobovacie a nákupné podniky,

- Poľnohospodárske potreby, n. p. Bratislava,

- Štátne rybárstvo, n. p., Stupava.

(4) Ostatnými socialistickými organizáciami [§ 2 ods. 1 písm. f) zákona], ak ich vzťah k štátnemu rozpočtu neupravujú iné právne predpisy, sú:

a) štátne hospodárske organizácie,

b) spoločenské a iné organizácie, ak vykonávajú trvalú hospodársku činnosť; sú to predovšetkým všetky základné organizácie organizácií NF, KSČ, ROH a Zväzarmu,

c) hospodárske zariadenia (podniky) spoločenských organizácií,

d) organizácie, ktoré vznikli na základe zmluvy o združení.

(5) Inými organizáciami než socialistickými, ktoré sú právnickými osobami [§ 2 ods. 1 písm. g) zákona], sa rozumejú najmä cirkevné organizácie, spolky, základiny, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod. Daňová povinnosť týchto organizácií nie je dotknutá, ak sa na ich majetkovú podstatu zaviedla národná správa.

(6) Výrobné a pracovné družstvá pre občanov s ťažším zdravotným poškodením [§ 2 ods. 2 písm. a) zákona] v Slovenskej socialistickej republike sú:

- Obzor, Košice,

- Žiara, Zvolen,

- Úsvit, Bratislava.

(7) Oslobodenie zväzov bytových družstiev [§ 2 ods. 2 písm. c) zákona] sa nevzťahuje na hospodárske zariadenia (podniky) zriadené týmito zväzmi.

(8) Organizácie vedené vyššími orgánmi organizácií Národného frontu [§ 2 ods. 2 písm. e) zákona] sú tie spoločenské organizácie, ktoré sú súčasne hospodársky vedené vyššími orgánmi Národného frontu ČSSR, Národného frontu ČSR a Národného frontu SSR. Organizácie uvedené v tomto ustanovení zákona a ich hospodárske zariadenia sú oslobodené od dôchodkovej dane v prípade, že vykonávajú odvody svojim vyšším orgánom najmenej vo výške 65 % (§ 16 zákona) zo základu dane zo zisku (§ 4 zákona), prípadne 20 % zo základu dane zo zisku nepresahujúceho 80 000 Kčs (§ 22 ods. 1 zákona). Základné organizácie týchto spoločenských organizácií a ich hospodárske zariadenia sú však vždy daňovníkmi dôchodkovej dane [§ 2 ods. 1 písm. f) zákona].

Článok 2

K § 3 zákona

(1) Trvalou hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť smerujúca na dosahovanie zisku, ak tržby a výnosy z nej plynúce prevyšujú sumu 80 000 Kčs v zdaňovacom období bez ohľadu na dĺžku jej trvania. Za trvalú hospodársku činnosť sa vždy považuje vykonávanie obchodnej činnosti organizáciami, ktorým sa priznali obchodné zrážky.

(2) Trvalou hospodárskou činnosťou nie je činnosť spoločenských organizácií, ktorá sa obmedzuje na plnenie vlastného poslania týchto organizácií. Za trvalú hospodársku činnosť spoločenských organizácií, s výnimkou ich hospodárskych zariadení (podnikov), sa nikdy nepokladá: usporiadanie športových zápasov, pretekov, telovýchovných a kultúrnych akcií, usporiadanie príležitostných tanečných zábav a zájazdov, zazverovanie a zarybňovanie v tuzemsku, postrek stromov a lisovanie ovocia pre členov. Trvalou hospodárskou činnosťou nie je ani prevádzka zberní Sazky a Športky a činnosť zimných štadiónov, ak tieto činnosti vykonávajú telovýchovné jednoty.

(3) V hospodárskych zariadeniach (podnikoch) spoločenských organizácií sa za trvalú hospodársku činnosť pokladá všetka činnosť a príjmy z nej plynúce.

Článok 3

K § 4 zákona

U cirkvi a ich organizácií sa do základu dane zo zisku nezahrňujú príspevky členov cirkví, dary, výnosy kostolných zbierok a odplaty za cirkevné úkony.

Článok 4

K § 5 zákona

(1) Príspevky, k úhrade ktorých nie je daňovník povinný [§ 5 písm. a) č. 1 zákona], sú napr. príspevky na dobrovoľné poistenie pracujúcich v štátnej poisťovni, príspevky dobrovoľným záujmovým alebo účelovým združeniam, nie však príspevky platené v povinnej výške odborovým (generálnym) riaditeľstvám na úhradu ich činnosti, členské príspevky platené vyšším družstevným organizáciám, ani členské príspevky spoločenských organizácií platené vlastným vyšším orgánom na úhradu ich činnosti.

(2) Tvorba rezerv [§ 5 písm. a) č. 2 zákona] je pripočítateľnou položkou vtedy, ak sa účtuje na ťarchu nákladov daňovníka v rozpore s právnymi predpismi. Predpisy o účtovníctve ustanovujú, ktoré druhy rezerv možno tvoriť.

(3) Dotáciami určenými na úhradu nákladov v organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikoch a melioračných družstvách [§ 5 písm. c) zákona] sú stabilizačné dotácie, účelové dotácie do prevádzky a účelové subvencie na úhradu výchovy učňov.

Článok 5

K § 6 zákona

(1) Pri podnikovej bytovej výstavbe vykonávanej dodávateľským spôsobom môže si daňovník odpočítať v každom roku v priebehu trvania výstavby ako príspevok na podnikovú bytovú výstavbu [§ 6 ods. 2 písm. d) zákona] 50 % súm, ktoré zaplatí dodávateľovi. Pri podnikovej bytovej výstavbe vykonávanej vo vlastnej réžii si môže odpočítať v každom roku v priebehu trvania výstavby 50 % skutočne vynaložených nákladov na podnikovú bytovú výstavbu. Celkový úhrn odpočítaných súm nesmie v oboch prípadoch prevýšiť 50 % rozpočtovej ceny. Pri podnikovej bytovej výstavbe začatej pred 1. januárom 1971 sa nehľadí na náklady vynaložené do tej doby.

(2) Ak v rámci podnikovej bytovej výstavby sa budujú i obchodné priestory, kancelárie, prevádzkárne a pod., vylúčia sa náklady na zaobstaranie týchto priestorov z rozpočtovej ceny.

(3) Odpočítať možno sumy zaplatené na podnikovú bytovú výstavbu z vlastných zdrojov (vrátane splátok úveru na podnikovú bytovú výstavbu čerpaného do 31. decembra 1970) a z úveru čerpaného po 1. januári 1971, nie však sumy z dotácií, ktoré sa poskytli daňovníkovi na podnikovú bytovú výstavbu.

(4) Ak sa združí niekoľko podnikov na spoločné vykonanie bytovej výstavby tak, že jeden z nich je investorom, môžu si príspevok na podnikovú bytovú výstavbu za vyššie uvedených podmienok odpočítať jednotliví účastníci, a to pomernou sumou podľa výšky účasti.

(5) Za odpočítateľnú položku [§ 6 ods. 2 písm. g) zákona] sa pokladajú v organizáciách poľnohospodárskych služieb, spoločných družstevných podnikoch a melioračných družstvách príplatky charakteru prémií, určené Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR po dohode s Ministerstvom financií SSR.

Článok 6

K § 9 zákona

(1) Objem miezd a priemerný počet pracovníkov predchádzajúceho roka sa určí za účelom metodickej porovnateľnosti podľa predpisov Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a podľa predpisov Federálneho štatistického úradu platných na bežný rok.

(2) U pracovníkov, ktorí neboli u daňovníka zamestnaní po celý kalendárny rok a u ktorých nemožno daň z individuálnych miezd podľa § 9 ods. 3 zákona vypočítať z celoročnej mzdy, prihliada sa pri výpočte tejto dane na mzdu prepočítanú v pomere k dobe, v ktorej pracovný pomer trval, pričom sa započítava i každý začatý mesiac. Prepočet sa vykonáva i u pracovníkov, ktorým sa odmena za prácu vyplatila v rámci ostatných osobných výdavkov.

Článok 7

K § 10 zákona

(1) Príspevok na sociálne zabezpečenie je súčasťou nákladov daňovníka.

(2) Daňovníci podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie zo sumy všetkých v bežnom roku zúčtovaných miezd, vrátane ostatných osobných výdavkov, vyplatených podielov na hospodárskom výsledku, ktorá je prípadne znížená o odmeny podľa § 8 ods. 4 zákona. V prípade, že nevykonávajú tieto ostatné socialistické organizácie trvalú hospodársku činnosť, platia poistné nemocenského poistenia podľa zákona č. 54/1956 Zb.

Článok 8

K § 11 až 15 zákona

(1) Ak vykonávajú daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. a) až d) a písm. f) zákona, s výnimkou spoločných družstevných podnikov a melioračných družstiev, činnosť obchodnú i neobchodnú, použije sa u nich sadzba platná pre činnosť, ktorá prevažuje. Na posúdenie, ktorá činnosť prevažuje, rozhoduje objem tržieb z obchodnej a neobchodnej činnosti v predchádzajúcom zdaňovacom období; pritom sa u daňovníkov podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona neprihliada na tržby zo zásobovania opravárskych podnikov náhradnými dielmi.

(2) Vybranými organizáciami s prevažne obchodnou činnosťou, v ktorých sa celkové náklady znižujú o spotrebu základných surovín vo vlastných výrobniach*) pre výpočet rentability, sú podniky Reštaurácie a jedálne a podniky Uhoľné sklady.

(3) Ak sú spoločenské a iné organizácie daňovníkmi podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona, platia daň z individuálnych miezd iba za pracovníkov činných v trvalej hospodárskej činnosti.

(4) Vybrané činnosti (služby) v zmysle § 15 ods. 2 zákona sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 % v organizáciách s prevažne neobchodnou činnosťou, uvedených v prílohe č. 2, sa vypočíta zo základu (§ 10 ods. 2 zákona), ktorý zodpovedá podielu tržieb za vybrané činnosti (služby) z celkových tržieb a výnosov organizácie. Tento podiel sa vypočíta s presnosťou na stotiny.

(6) Ustanovenia platné pre zväzy družstiev sa vzťahujú i na Ústrednú radu družstiev.

Článok 9

K § 17 a 19 zákona

(1) Za nepoľnohospodársku činnosť na účely tejto dane sa považujú:

a) výroba a predaj nepoľnohospodárskych výrobkov, s výnimkou nasledujúcich výrobkov dodávaných poľnohospodárskym organizáciám, jednotlivo hospodáriacim roľníkom, Ústrednému podniku poľnohospodárskej techniky a podnikom Agra a Agrotechnika

1. strojov na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy, zariadení na prípravu sadby, strojov na hnojenie a ochranu kultúr, zberových strojov, strojov na pozberové spracovanie poľnohospodárskych plodín, strojov a zariadení pre chov dobytka, ošípaných, chov hydiny, oviec a drobných hospodárskych zvierat, traktorových prívesov a závesov na poľnohospodárske účely a nakladačov na poľnohospodárske účely, ak ide o vlastnú výrobu týchto strojov a zariadení,

2. náhradných dielcov ku všetkým poľnohospodárskym strojom a zariadeniam, traktorom, záprahovým vozom a nástavbám, traktorovým závesom a prívesom, ak ide o diely vlastnej výroby, ktoré sú určené na opravy,

3. stavebných hmôt vlastnej výroby (ťažby),

4. prípravkov na ochranu rastlín a proti škodcom,

5. krmív a kŕmnych zmesí,

6. vápenatých a organických hnojív a ďalej rašeliny na poľnohospodárske účely (bez ohľadu na odberateľa),

7. priemyslových hnojív, vrátane vysokopecnej trosky na hnojenie, pneumatík, pohonných hmôt a mazadiel, motúzov do viazačov, lisov, povriesel a vriec;

b) predaj všetkých výrobkov vo vlastných maloobchodných predajniach vrátane pohostinstva;

c) v organizáciách poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu a Poľnohospodárskych potrebách, n. p., Bratislava, predaj i poľnohospodárskych výrobkov iným organizáciám než poľnohospodárskym;

d) práce a služby poskytované iným organizáciám než poľnohospodárskym a jednotlivo hospodáriacim roľníkom, s výnimkou:

1. dopravy poľnohospodárskych výrobkov vlastnej výroby,

2. dopravy a približovania dreva pre lesné závody,

3. prác vykonávaných v zimnom období na úprave ciest a vozoviek (posypy ciest, odhrňovanie a odpratávanie snehu),

4. melioračných prác pre štátne melioračné správy,

5. postrekov poľnohospodárskych kultúr, hubenia buriny a odvozu fekálií a všetkých poľných prác.

(2) Za poľnohospodárske organizácie v zmysle odseku 1 sa pokladajú*) jednotné roľnícke družstvá, štátne majetky, šľachtiteľské a semenárske majetky a podniky, organizácie poľnohospodárskych služieb (čl. 1 ods. 3), spoločné družstevné podniky, melioračné družstvá, školské majetky a školské polesia, školské poľnohospodárske a lesné podniky, vojenské lesy a majetky, Majetok stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavby, n. p., Nitra, okresné výstavbové bytové družstvá, výskumné ústavy zaoberajúce sa rastlinnou a živočíšnou výrobou.

(3) Celkové tržby, ktoré sú rozhodné pre výpočet podielov tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti podľa odseku 1, tvoria:

- tržby z výrobných činností,**)

- aktivovanie investícií,***)

- tržby z nevýrobných činností,****)

- dotácie k tržbám.†)

Tržby z nepoľnohospodárskej činnosti podľa odseku 1 sa zistia z tržieb z výrobných činnost톆) a z tržieb z nevýrobných činnost톆†). Podiely tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti na celkových tržbách sa vypočítajú s presnosťou na stotiny.

(4) Príspevok na sociálne zabezpečenie sa vypočíta zo základu (§ 10 ods. 2 zákona), ktorý zodpovedá podielu tržieb z nepoľnohospodárskej činnosti z celkových tržieb organizácie.

(5) Činnosť odborových (generálnych) riaditeľstiev a združení (zväzov) podnikov sa pre výpočet príspevku na sociálne zabezpečenie považuje za nepoľnohospodársku činnosť, a preto tieto organizácie odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 10 %.

Článok 10

K § 22 zákona

(1) Zoznam preferovaných učebných odborov na poskytovanie zliav z dane zo zisku na výchovu učňov je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Zľavy z dane na výchovu učňov sa poskytujú podľa skutočného stavu učňov k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa daň vyrubuje.

(3) Internátnou výučbou mimo podniku sa rozumie výučba učňov v samostatnom odbornom internátnom učilišti. Pritom nie je rozhodujúce, či je učilište v správe daňovníka alebo iného podniku; táto výučba sa môže kombinovať i s praktickým výcvikom učňov v podniku (cyklická výučba). Sústredenou výučbou sa rozumie skupinová výučba v učebnom stredisku podniku pod vedením samostatného majstra výučby alebo iného pracovníka povereného vedením výučby.

(4) Novovzniknutým družstvám invalidov alebo podnikom invalidov sa zníži daň o 30% podľa § 22 ods. 3 zákona po predložení potvrdenia o svojom charaktere vydaného príslušným zväzom, prípadne ústredným odvetvovým orgánom na základe vyjadrenia Ministerstva práce a sociálnych vecí alebo orgánu ním povereného.

(5) Družstvá invalidov alebo podniky invalidov sú povinné oznámiť zmenu charakteru do 15 dní miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu dane.

(6) Vybrané činnosti (služby) v zmysle § 22 ods. 4 zákona sú uvedené v prílohe č. 2.

(7) Zľava z dane zo zisku podľa § 22 ods. 4 zákona sa vypočíta tak, že podiel tržieb za vybrané činnosti (služby) z celkových tržieb a výnosov organizácie, vyjadrený v percentách s presnosťou na stotiny, sa vynásobí koeficientom 0,4; zľava však môže tvoriť maximálne 40 % dane zo zisku pripadajúcej na tržby za vybrané činnosti (služby).

Článok 11

K § 24 zákona

(1) Organizácie, ktoré vzniknú po 1. januári 1971, alebo v ktorých nastanú po tomto dni skutočnosti, ktoré určujú daňovú povinnosť podľa zákona, sú povinné oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu dane.

(2) Táto povinnosť sa nevzťahuje na organizácie, ktoré platili v roku 1970 dôchodkovú daň podľa zákona č. 159/1968 Zb.

Článok 12

K § 29 zákona

(1) Podkladom pre výpočet mesačných preddavkov na daň zo zisku a na daň z objemu miezd je ročný finančný plán organizácie.

(2) Ak dôjde v priebehu roka k zmenám finančného plánu, ktoré majú vplyv na výšku vypočítaných preddavkov, je daňovník povinný predložiť orgánu vykonávajúcemu správu dane (§ 23 ods. 1 zákona) do 8 dní prepočet preddavkov, a ďalej platiť mesačné preddavky podľa nového výpočtu. Výška mesačných preddavkov splatných do tej doby sa nemení.

(3) Pri výpočte dane zo zisku po uplynutí štvrťroka sa prihliada na pripočítateľné a odpočítateľné položky podľa § 5 a 6 zákona.

(4) Pri výpočte preddavkov na daň zo zisku sa prihliada na zníženie podľa § 22 ods. 2 a 3 zákona. Zľava na výchovu učňov sa pritom vypočíta zo stavu plánovaného k 31. decembru bežného kalendárneho roka a v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada na skutočný stav.

(5) Daňovníci, ktorí majú nárok na zníženie dane podľa § 22 ods. 4 zákona, alebo u ktorých sa zvyšuje sadzba dane zo zisku podľa § 17 zákona, odvádzajú mesačné preddavky na daň zo zisku podľa plánovanej skladby činností. Pri výpočte dane zo zisku po uplynutí štvrťroka sa zistí, koľko predstavuje toto zníženie alebo zvýšenie podľa skutočnej skladby činností.

(6) U daňovníkov so sezónnou činnosťou určí orgán vykonávajúci správu dane (§ 23 ods. 1 zákona) na žiadosť daňovníka mesačné preddavky na daň spravidla vo výške 1/3 štvrťročnej povinnosti vyplývajúcej z rozdelenia celoročnej daňovej povinnosti na jednotlivé štvrťroky na základe sezónnych výkyvov v tvorbe zisku za predchádzajúci rok. Mesačné preddavky možno tiež určiť podľa rozpisu plánu, ktorý vykoná organizácia v rámci svojej štvrťročnej povinnosti na jednotlivé mesiace.

(7) Daň sa platí na osobitný účet orgánu vykonávajúceho správu dane (§ 23 ods. 1 zákona) v Štátnej banke československej.

Článok 13

K § 31 zákona

Príspevok na sociálne zabezpečenie sa odvádza na osobitný účet orgánu vykonávajúceho správu dane (§ 23 ods. 1 zákona) v Štátnej banke československej.

Článok 14

K § 32 zákona

Za včas nezaplatenú daň alebo preddavok na daň sa považuje aj rozdiel, o ktorý daňovník zaplatil menej, než mal zaplatiť.

Článok 15

K § 37 zákona

Na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí v jednotlivých prípadoch a v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia môžu krajské národné výbory alebo krajské finančné správy povoliť úľavu na dani, vrátane príslušenstva, do výšky 50 000 Kčs.

Článok 16

Daň od organizácií riadených národnými výbormi prevádzajú príslušné okresné národné výbory do rozpočtov národných výborov, ktoré tieto organizácie riadia.


Článok 17

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1969 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani.

Článok 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 9/1971 Zb.

ZOZNAM

preferovaných učebných odborov pre poskytovanie zliav z dane zo zisku na výchovu učňov

0309 - vulkanizér

0405 - kováč (vrátane skupiny umelecký kováč)

0420 - montér výťahov

0424 - prevádzkový zámočník

0425 - chladiarenský mechanik

0429 - stavebný zámočník

0431 - váhár

0435 - klampiar

0437 - karosár

0451 - automechanik

0463 - hodinár

0471 - galvanizér

0501 - elektromontér rozvodových zariadení

0601 - murár

0603 - tesár

0611 - betonár stavebných dielcov

0612 - kamenár

0614 - dláždič

0617 - pokrývač

0618 - inštalatér

0619 - sklenár

0621 - maliar izieb

0623 - maliar a natierač

0625 - lakovník

0628 - kominár

0805 - stolár

0808 - čalúnnik

0809 - debnár a obaliar

0810 - kolár

0813 - tokár dreva a nekovových materiálov

0814 - rámár

0931 - knihár

1022 - farbiar pre práčovne, čistiarne a farbiarne

1033 - chemik pre práčovne, čistiarne a farbiarne

1051 - klobúčnik (len pre chlapcov)

1053 - dámsky krajčír (len pre chlapcov)

1054 - pánsky krajčír (len pre chlapcov)

1111 - kožušník

1113 - rukavičkár

1115 - brašnár

1116 - sedlár

1154 - obuvník

1158 - opravár obuvi

1202 - pekár

1221 - priemyslový krmivár

1302 - chovateľ hydiny

1307 - záhradník

1308 - poľnohospodár - mechanizátor

1321 - opravár poľnohospodárskych strojov

1325 - chovateľ - mechanizátor

1411 - cestár

1553 - kuchár a čašník

1571 - holič a kaderník (len pre chlapcov)

16 - ručná umeleckoremeselná výroba

Učni, osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou sa zahrňujú vždy do preferovaných učebných odborov.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 9/1971 Zb.

ZOZNAM

vybraných činností (služieb)

(1) Vybranými činnosťami (službami) v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona sú nižšie uvedené činnosti, vykonávané podnikmi komunálnych služieb, miestneho priemyslu a výrobnými družstvami:

Činnosť Číselný štatistický znak*)
Z poľnohospodárstva:1
- zahradníctvo spolu11
Z priemyselných činností:2, 3
- opravy pneu, duší vrátane vyvažovania pneumatík, opravy dopravných pásov a gumárenských výrobkov s výnimkou protektorovania 25 časť
- opravy rozhlasových, televíznych prijímačov a reprodukčných prístrojov vrátane opráv ich doplnkov,261 rozšír.
- opravy výrobkov automobilového priemyslu262
- opravy elektrických spotrebičov a chladničiek pre domácnosť263
- opravy ostatných výrobkov strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu poskytované obyvateľstvu**) alebo vykonávané v obytných domoch***)264 časť
- opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu282
- zákazková výroba pleteného ošatenia****) (odbor 702, 705) pre obyvateľstvo**)31 časť
- opravy výrobkov textilného priemyslu312
- zákazkové šitie osobnej bielizne****)321 rozšír.
- zákazkové šitie odevov****) (vrátane odborov 703, 715 až 717) s výnimkou šitia odevov z kožušín 322 rozšír.
- opravy výrobkov konfekčného priemyslu323
- opravy obuvi332
- opravy sedlárskych a brašnárskych výrobkov, galantérnych výrobkov z usní a iných hmôt a kožušníckych výrobkov333
- opravy športových potrieb34 časť
Zo stavebníctva:4
- opravy a práce stavebného charakteru poskytované obyvateľstvu**) s výnimkou dodávok stavieb na kľúč41 a 42 časť
- opravy a neinvestičné práce stavebného charakteru vykonávané v obytných domoch,***) školských a zdravotníckych zariadeniach a v domovoch dôchodcov41 a 42 časť
Zo služieb:5
- ostatné dopravné služby, t. j. vodná doprava, prievozy, záprahová doprava, parkovanie, servisné služby, odťahová služba, technické prehliadky vozidiel a rozvážková služba; nezahrnie sa požičiavanie osobných vozidiel a motocyklov a garážovanie513 časť
- pranie a ostatné práčovnícke služby521
- čistenie a farbenie vrátane impregnovania522
- holičské, kadernícke a kozmetické služby; nezahrňuje sa parochniarska a kozmetická výroba523
- kúpeľné a rekreačné služby524
- požičiavanie, sprostredkovacie a podobné služby pre obyvateľstvo,**) t. j. požičiavanie spotrebných predmetov, okrem motorových vozidiel, cestovné a informačné služby, sprostredkovanie sobášov a ostatné sprostredkovacie služby, inzercia, služby pisární a rozmnožovní, strážne služby a služby úschovní; nezahrňujú sa propagačné práce a služby prekladateľské a tlmočnícke služby 525 časť
- fotoslužba pre obyvateľstvo**)527 časť
- kominárstvo528
- upratovacie služby pre obyvateľstvo**) účtované za hodinové zúčtovacie sadzby5291 časť
- vonkajšia úprava obcí, t. j. čistenie obcí, odvoz popola, fekálií a odpadkov, úprava sadov a parkov a ostatné služby spojené s úpravou obcí53
- ostatné služby, t. j. čistenie topánok, služby verejných hygienických zariadení, preprava batožín osobami (nosičmi), požičiavanie trhových stánkov, prevádzka miestnych váh a ladenie hudobných nástrojov54 časť
Z ostatných výrobných činností:6
- pohostinstvo6 časť
- rezanie a štiepanie dreva6 časť
Z ostatných nevýrobných činností:7
- ubytovacie služby vrátane služieb poskytovaných v stanových a zrubových táboroch a autocampingoch7 časť
- činnosť samostatných učňovských zariadení s celoštátne sústredenou výchovou7 časť

(2) Vybranými činnosťami (službami) v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona sú nižšie uvedené činnosti vykonávané krajskými organizáciami pre rozvoj a zavádzanie novej techniky v miestnom hospodárstve (KORT) pre národné výbory, organizácie riadené národnými výbormi a pre výrobné družstvá:

a) zavádzanie novej techniky, technológie a organizácie práce v rozsahu činností určených riadiacim orgánom;

b) realizácia prototypov, zlepšovacích návrhov a vynálezov pri strojoch, zariadeniach a prístrojoch vrátane overovacej série v rozsahu činností určených riadiacim orgánom;

c) činnosti uvedené v odseku 1 tejto prílohy.

(3) Vybranými činnosťami (službami) v zmysle § 15 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona sú v krajských dopravných strediskách činnosti uvedené v ods. 1 tejto prílohy, pokiaľ sa vykonávajú v rámci základného poslania týchto organizácií.

Poznámky pod čiarou

*) V Českej socialistickej republike organizácie poľnohospodárskych služieb určuje vyhláška Ministerstva financií ČSR č. 10/1971 Zb.

*) Úprava býv. Ministerstva vnútorného obchodu č. 40201/1967 - „Účtovanie o výrobe v centrálnych výrobniach polotovarov a lahôdok a vo výrobniach palivových kolies".

*) V Českej socialistickej republike ich určuje vyhláška Ministerstva financií ČSR č. 10/1971 Zb.

**) Účet 400 - Tržby z výrobných činností.

***) Účet 408 - Aktivovanie investícií.

****) Účet 410 - Tržby z nevýrobných činností.

) Účet 429 - Dotácie zvyšujúce tržby.

††) Z účtu 400 - Tržby z výrobných činností.

†††) Z účtu 410 - Tržby z nevýrobných činností.

*) Pre účely zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie sa pokladá:
Čiastočné špecifikácie jednotlivých činností podľa číselných znakov, ak nie je ich náplň podrobnejšie určená zoznamom vybraných činností, sú určené v Smerniciach a pokynoch čs. štatistiky č. 16 MH - VD platných v roku 1970.

**) Za vybrané činnosti poskytované obyvateľstvu sa pokladajú:
a) činnosti platené obyvateľstvom,
b) záručné opravy pre obyvateľstvo platené organizáciami,
c) tržby za hotové (§ 15 vyhlášky Ministerstva financií č. 204/1966 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

***) Za obytné domy sa pokladajú domy podľa ods. 1 a 2 § 59 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

****) Podrobnejšia náplň zákazkovej výroby je určená v Smerniciach a pokynoch čs. štatistiky č. 16 MH - VD platných v roku 1970, s výnimkou sériových výrobkov upravovaných dodatočne podľa individuálneho želania zákazníka.